Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu."— Zapis prezentacji:

1 Narodowa Strategia Spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 r. Konsultacje społeczne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Dokumenty strategiczne polityki spójności dla Polski w obecnym i przyszłym okresie programowania 2004 – – 2013 Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności (NSRO)

3 Architektura całości działań Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) Rada Europejska Komisja Europejska Krajowy Program Reform (wstępny projekt przyjęty 28.XII.2005) Krajowy Program Reform (wstępny projekt przyjęty 28.XII.2005) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Narodowa Strategia Spójności Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Polityka SpójnościWspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka państwa członkowskie Strategia Rozwoju Kraju

4 Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs ) Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs ) przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines ) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines ) opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r. Wyłączenie obecnych instrumentów finansujących rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa poza politykę spójności Uwarunkowania zewnętrzne NSS

5 Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. Program Działania Rządu Solidarne Państwo Program Działania Rządu Solidarne Państwo przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r. Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Założenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju Założenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 31 stycznia 2006 r. Doświadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy strukturalnych w latach Uwarunkowania wewnętrzne NSS

6 Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów (wydanych decyzji) o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata ( według stanu na koniec lutego br.)

7 Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata (wg stanu na koniec lutego br.)

8 Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony w latach Ogółem wszystkie środki (stan na październik 2005 r.) Ilość podpisanych umów o dofinansowanie, wartość ogółem wsparcia wspólnotowego wynikająca z podpisanych umów oraz wartość udzielonego wsparcia na mieszkańca Źródło: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL Raport IZ PWW, Warszawa, październik 2005 r.

9 Stan płatności w ZPORR (stan na 31 maja 2006)

10 Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony w latach Ogółem wszystkie środki (stan na październik 2005 r.) wartość udzielonego wsparcia na mieszkańca Źródło: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL Raport IŻ PWW, Warszawa, październik 2005 r.

11 Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony w latach Ogółem wszystkie środki Skala udzielonego wsparcia wspólnotowego w układzie regionalnym w relacji do całości udzielonego wsparcia w województwie Źródło: Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL Raport IZ PWW, Warszawa, październik 2005 r.

12 dokument strategiczny przygotowywany przez kraje członkowskie UE w oparciu o Strategiczne Wytyczne Wspólnoty i określający krajowe priorytety oraz obszary, na które będą przeznaczane środki unijne i krajowe w latach Narodowa Strategia Spójności Wstępny projekt NSRO/NSS wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego br.

13 Cel strategiczny NSS Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

14 Cele szczegółowe NSS I.Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego II.Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego III.Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług IV.Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów V.Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej VI.Rozwój obszarów wiejskich

15 Układ celów NSS i programów operacyjnych Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

16 Środki UE dla Polski w podziale na fundusze w latach Środki UE Kwota (mln EUR) Dział 1a (polityki lizbońskie)3 699 Dział 1b (spójność), w tym: regionów Polski Wschodniej882 Dział 2 (rolnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska), w tym: dopłaty bezpośrednie, interwencje rynkowe rozwój obszarów wiejskich polityka rybacka660,7 Dział 3 (bezpieczeństwo i obywatelstwo UE)581 RAZEM ,0 Na podstawie ustaleń szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach grudnia 2005 r.

17 Środki dla Polski na politykę spójności w ramach UE UE 94% Polska 6% UE 80,7% Polska 19,3% Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR

18 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach i Środki UE NPR NSS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego5 194, ,1 Europejski Fundusz Społeczny2 042,48 929,9 Fundusz Spójności4 178, ,0 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 1 192, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa201, RAZEM , ,0 W okresie środki przeznaczone na rozwój wsi (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – mln) i obszarów zależnych od rybołówstwa (Europejski Fundusz Rybacki – 660,7 mln) wyłączone zostały z obszaru polityki spójności UE. dane w mln EUR

19 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSS Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln) Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Infrastruktura i środowisko21 275,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Innowacyjna gospodarka7 004,9 PO Pomoc techniczna216,7

20 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSS Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%) Komponent regionalny 70% Komponent krajowy 30% PO Pomoc techniczna 0,4%

21 Środki UE bezpośrednio adresowane do regionów w obecnym i przyszłym okresie programowania 2004 – – 2013 Program Operacyjnykwota (mln EUR) ZPORR2 968,47 jako procent łącznej alokacji EFRR, EFS, FS 23,2% Program Operacyjnykwota (mln EUR) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ,5 PO Rozwój Polski Wschodniej2 161,6 PO Kapitał ludzki (komponent regionalny) 5 688,1 PO Infrastruktura i środowisko (Priorytet: Wsparcie rozwoju województw Polski Wschodniej) SUMA (jako procent łącznej alokacji EFRR, EFS, FS, bez rezerw)43,0%

22 Podział środków na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i kapitał ludzki w NPR oraz NSS infrastruktura zasoby ludzkie sektor produkcyjny 26,5% 58,6% 14,9% Źródło: Prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polską gospodarkę, Janusz Zaleski, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 luty ,5% 18,4% 26,1 % NPR

23 Alokacje środków na poszczególne regiony 1. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych WojewództwoWariant I Algorytm 80/10/10 Wariant II stosowany przez KE Wariant III Algorytm 60/40 Dolnośląskie424,5413,0413,2 Kujawsko-Pomorskie450,1445,2434,4 Lubelskie529,7546,7468,5 Lubuskie490,8460,8439,5 Łódzkie334,9449,2434,5 Małopolskie334,9440,5441,6 Mazowieckie349,1230,9330,1 Opolskie411,1467,8449,9 Podkarpackie532,6546,3466,1 Podlaskie529,7527,3458,6 Pomorskie405,5408,7420,3 Śląskie339,3377,1400,8 Świętokrzyskie565,8528,1455,2 Warmińsko-Mazurskie726,2547,2459,9 Wielkopolskie334,9386,7411,4 Zachodniopomorskie500,6420,4421,7 POLSKA418,6 EFRR na mieszkańca (EUR)

24 Alokacje środków na poszczególne regiony 2. W ramach PO Rozwój Polski Wschodniej WojewództwoWariant I Algorytm 20/20/30/30 Wariant II (wg liczby mieszkańców) Wariant III Algorytm 60/40 Lubelskie227,3263,4250,4 Podkarpackie221,8263,2251,4 Podlaskie319,9263,9284,4 Świętokrzyskie286,4263,7276,6 Warmińsko-Mazurskie311,4263,0271,4 Ogółem263,4 EFRR na mieszkańca (EUR)

25 Alokacje środków na poszczególne regiony 3. W ramach PO Kapitał ludzki WojewództwoWariant I Algorytm 40/15/25/10/10 Wariant II Algorytm 80/10/10 Wariant III Algorytm 60/40 Dolnośląskie126,5137,01149,44 Kujawsko-Pomorskie145,5140,66157,05 Lubelskie190,6172,79141,17 Lubuskie134,4141,23157,32 Łódzkie147,4137,75146,05 Małopolskie134,7134,31128,34 Mazowieckie133,9127,47137,44 Opolskie123,5137,03136,80 Podkarpackie168,5173,70145,86 Podlaskie176,3169,88131,79 Pomorskie130,3136,94145,80 Śląskie119,1132,31134,46 Świętokrzyskie199,0175,29156,80 Warmińsko-Mazurskie178,1178,36168,39 Wielkopolskie134,0133,60135,37 Zachodniopomorskie136,3141,26162,84 POLSKA143,09 EFS na mieszkańca (EUR)

26 System realizacji NSS Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ministrowie właściwi (sektorowi) pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO, Zarządy województw Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO,

27 System realizacji NSS Program operacyjny Instytucja zarządzająca Instytucje pośredniczące Regionalne Programy Operacyjne Zarząd Województwa Infrastruktura i środowisko Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw transportu Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Innowacyjna gospodarka Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw nauki Minister właściwy do spraw informatyzacji

28 System realizacji NSS c.d Program operacyjny Instytucja zarządzająca Instytucje pośredniczące Kapitał ludzki Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Minister właściwy do spraw pracy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Minister właściwy do spraw administracji publicznej Minister właściwy do spraw zdrowia Zarząd Województwa PO Rozwój Polski Wschodniej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw Pomoc techniczna Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

29 Przewidywane efekty NSS Prognoza efektu makroekonomicznego na podstawie modelu HERMIN (wybrane wskaźniki) Cztery warianty efektu opartego o stopień wykorzystania środków unijnych w ramach NSS: 1.Wariant zero (Z) – najsłabszy stopień wykorzystania środków 2.Wariant medium (M) – średni stopień wykorzystania środków 3.Wariant high (H) – najlepszy stopień wykorzystania środków 4.Wariant hybrid-high – jak wyżej, z mniejszym wpływem na stopień wydajności pracy w sektorze usług (opcja prawdopodobna w przypadku Polski) Na podstawie prezentacji Janusza Zaleskiego z Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dotyczącej prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polską gospodarkę (model HERMIN).

30 Przewidywane efekty NSS Wpływ na wzrost PKB (%)

31 Przewidywane efekty NSS Wpływ na stopę bezrobocia (%)

32 Przewidywane efekty NSS Wpływ na wielkość zatrudnienia (tys.)

33 Harmonogram prac związanych z przygotowaniem NSS i programów operacyjnych l.p.Zadanie Instytucja odpowiedzialna Terminarz 1.Przyjęcie Założeń do zmian NSRO w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 27 września 2005 r. Rada Ministrów27 grudnia Przyjęcie Wstępnego projektu NSRORada Ministrów14 lutego Przedłożenie Wstępnego projektu NSRO Komisji Europejskiej celem konsultacji MRRluty Konsultacje Wstępnego projektu NSRO z Komisją Europejską MRRluty – czerwiec Konsultacje społeczne Wstępnego projektu NSROMRRluty – czerwiec Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych MRR, Zarządy Województw marzec 2006

34 Harmonogram prac związanych z przygotowaniem NSS i programów operacyjnych c.d. l.p.Zadanie Instytucja odpowiedzialna Terminarz 7.Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów programów operacyjnych MRR, Zarządy Województw czerwiec - wrzesień Przekazanie projektów programów operacyjnych do KE i rozpoczęcie konsultacji MRRczerwiec/lipiec Zatwierdzenie NSRO/NSSRada Ministrówczerwiec Przekazanie NSRO do KEMRRczerwiec Zatwierdzenie programów operacyjnychRada Ministrówwrzesień Przekazanie zatwierdzonych programów operacyjnych do KE MRRkoniec września Zatwierdzenie NSRO/NSS i programów operacyjnych przez KE KE2007

35


Pobierz ppt "Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google