Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów"— Zapis prezentacji:

1 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie
Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 r. Konsultacje społeczne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności
Dokumenty strategiczne polityki spójności dla Polski w obecnym i przyszłym okresie programowania 2004 – – 2013 Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Narodowy Plan Rozwoju

3 Architektura całości działań
Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) Rada Europejska Komisja Europejska Wspólna Polityka Rybacka Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich państwa członkowskie Krajowy Program Reform (wstępny projekt przyjęty 28.XII.2005) Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa

4 Uwarunkowania zewnętrzne NSS
Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs ) przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines ) opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r. Wyłączenie obecnych instrumentów finansujących rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa poza politykę spójności

5 Uwarunkowania wewnętrzne NSS
Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. Program Działania Rządu „Solidarne Państwo” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r. Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Założenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 31 stycznia 2006 r. Doświadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy strukturalnych w latach

6 Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów (wydanych decyzji) o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata (według stanu na koniec lutego br.)

7 Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata (wg stanu na koniec lutego br.)

8 Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony w latach 2004-2006
Ogółem wszystkie środki (stan na październik 2005 r.) Ilość podpisanych umów o dofinansowanie, wartość ogółem wsparcia wspólnotowego wynikająca z podpisanych umów oraz wartość udzielonego wsparcia na mieszkańca Źródło: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL” Raport IZ PWW, Warszawa, październik 2005 r.

9 Stan płatności w ZPORR (stan na 31 maja 2006)

10 Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony w latach 2004-2006
Ogółem wszystkie środki (stan na październik 2005 r.) wartość udzielonego wsparcia na mieszkańca Źródło: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL” Raport IŻ PWW, Warszawa, październik 2005 r.

11 Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony w latach 2004-2006
Ogółem wszystkie środki Skala udzielonego wsparcia wspólnotowego w układzie regionalnym w relacji do całości udzielonego wsparcia w województwie Źródło: „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL” Raport IZ PWW, Warszawa, październik 2005 r.

12 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Wstępny projekt NSRO/NSS wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego br. dokument strategiczny przygotowywany przez kraje członkowskie UE w oparciu o Strategiczne Wytyczne Wspólnoty i określający krajowe priorytety oraz obszary, na które będą przeznaczane środki unijne i krajowe w latach

13 w ramach UE i wewnątrz kraju
Cel strategiczny NSS Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

14 Cele szczegółowe NSS Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

15 Układ celów NSS i programów operacyjnych
Układ celów NSS i programów operacyjnych PO Kapitał ludzki Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Konkurencyjna gospodarka Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Infrastruktura i środowisko Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozwój obszarów wiejskich PO Pomoc Techniczna

16 Środki UE dla Polski w podziale na fundusze w latach 2007-2013
Kwota (mln EUR) Dział 1a (polityki lizbońskie) 3 699 Dział 1b (spójność), w tym: 59 656 - 5 regionów Polski Wschodniej 882 Dział 2 (rolnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska), w tym: 27 096 - dopłaty bezpośrednie, interwencje rynkowe 14 052 - rozwój obszarów wiejskich 11 839 - polityka rybacka 660,7 Dział 3 (bezpieczeństwo i obywatelstwo UE) 581 RAZEM 91 032,0 Na podstawie ustaleń szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach grudnia 2005 r.

17 Środki dla Polski na politykę spójności w ramach UE
UE 94% UE 80,7% Polska 19,3% Polska 6% Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR

18 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004-2006 i 2007-2013
Środki UE NPR NSS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5 194,2 31 088,1 Europejski Fundusz Społeczny 2 042,4 8 929,9 Fundusz Spójności 4 178,6 19 513,0 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 1 192,7 ----- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 201,8 RAZEM 12 809,7 59 533,0 dane w mln EUR W okresie środki przeznaczone na rozwój wsi (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – mln) i obszarów zależnych od rybołówstwa (Europejski Fundusz Rybacki – 660,7 mln) wyłączone zostały z obszaru polityki spójności UE.

19 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSS 2007-2013
Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne 15 985,5 PO Rozwoju Polski Wschodniej 2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 576,0 PO Infrastruktura i środowisko 21 275,2 PO Kapitał ludzki 8 125,9 PO Innowacyjna gospodarka 7 004,9 PO Pomoc techniczna 216,7 Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln)

20 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSS 2007-2013
PO Pomoc techniczna 0,4% Komponent regionalny 70% Komponent krajowy 30% Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

21 Środki UE bezpośrednio adresowane do regionów w obecnym i przyszłym okresie programowania
2004 – 2006 2007 – 2013 Program Operacyjny kwota (mln EUR) ZPORR 2 968,47 jako procent łącznej alokacji EFRR, EFS, FS 23,2% Program Operacyjny kwota (mln EUR) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 15 985,5 PO Rozwój Polski Wschodniej 2 161,6 PO Kapitał ludzki (komponent regionalny) 5 688,1 PO Infrastruktura i środowisko (Priorytet: Wsparcie rozwoju województw Polski Wschodniej) ----- SUMA (jako procent łącznej alokacji EFRR, EFS, FS, bez rezerw) 43,0%

22 Podział środków na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i kapitał ludzki w NPR oraz NSS NPR 26,1 % 26,5% 14,9% 18,4% 55,5% 58,6% infrastruktura zasoby ludzkie Źródło: Prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polską gospodarkę, Janusz Zaleski, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 luty 2006 sektor produkcyjny

23 Alokacje środków na poszczególne regiony
1. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwo Wariant I Algorytm 80/10/10 Wariant II stosowany przez KE Wariant III Algorytm 60/40 Dolnośląskie 424,5 413,0 413,2 Kujawsko-Pomorskie 450,1 445,2 434,4 Lubelskie 529,7 546,7 468,5 Lubuskie 490,8 460,8 439,5 Łódzkie 334,9 449,2 434,5 Małopolskie 440,5 441,6 Mazowieckie 349,1 230,9 330,1 Opolskie 411,1 467,8 449,9 Podkarpackie 532,6 546,3 466,1 Podlaskie 527,3 458,6 Pomorskie 405,5 408,7 420,3 Śląskie 339,3 377,1 400,8 Świętokrzyskie 565,8 528,1 455,2 Warmińsko-Mazurskie 726,2 547,2 459,9 Wielkopolskie 386,7 411,4 Zachodniopomorskie 500,6 420,4 421,7 POLSKA 418,6 EFRR na mieszkańca (EUR)

24 Alokacje środków na poszczególne regiony
2. W ramach PO Rozwój Polski Wschodniej EFRR na mieszkańca (EUR) Województwo Wariant I Algorytm 20/20/30/30 Wariant II (wg liczby mieszkańców) Wariant III Algorytm 60/40 Lubelskie 227,3 263,4 250,4 Podkarpackie 221,8 263,2 251,4 Podlaskie 319,9 263,9 284,4 Świętokrzyskie 286,4 263,7 276,6 Warmińsko-Mazurskie 311,4 263,0 271,4 Ogółem

25 Alokacje środków na poszczególne regiony
3. W ramach PO Kapitał ludzki EFS na mieszkańca (EUR) Województwo Wariant I Algorytm 40/15/25/10/10 Wariant II Algorytm 80/10/10 Wariant III Algorytm 60/40 Dolnośląskie 126,5 137,01 149,44 Kujawsko-Pomorskie 145,5 140,66 157,05 Lubelskie 190,6 172,79 141,17 Lubuskie 134,4 141,23 157,32 Łódzkie 147,4 137,75 146,05 Małopolskie 134,7 134,31 128,34 Mazowieckie 133,9 127,47 137,44 Opolskie 123,5 137,03 136,80 Podkarpackie 168,5 173,70 145,86 Podlaskie 176,3 169,88 131,79 Pomorskie 130,3 136,94 145,80 Śląskie 119,1 132,31 134,46 Świętokrzyskie 199,0 175,29 156,80 Warmińsko-Mazurskie 178,1 178,36 168,39 Wielkopolskie 134,0 133,60 135,37 Zachodniopomorskie 136,3 141,26 162,84 POLSKA 143,09

26 System realizacji NSS Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO, Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO,

27 System realizacji NSS Program operacyjny Instytucja zarządzająca
Instytucje pośredniczące Regionalne Programy Operacyjne Zarząd Województwa Infrastruktura i środowisko Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw transportu Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Innowacyjna gospodarka Minister właściwy do spraw nauki Minister właściwy do spraw informatyzacji

28 System realizacji NSS c.d
Program operacyjny Instytucja zarządzająca Instytucje pośredniczące Kapitał ludzki Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Minister właściwy do spraw pracy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Minister właściwy do spraw administracji publicznej Minister właściwy do spraw zdrowia Zarząd Województwa PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw Pomoc techniczna

29 Przewidywane efekty NSS 2007-2013
Prognoza efektu makroekonomicznego na podstawie modelu HERMIN (wybrane wskaźniki) Cztery warianty efektu opartego o stopień wykorzystania środków unijnych w ramach NSS: Wariant „zero” (Z) – najsłabszy stopień wykorzystania środków Wariant „medium” (M) – średni stopień wykorzystania środków Wariant „high” (H) – najlepszy stopień wykorzystania środków Wariant „hybrid-high” – jak wyżej, z mniejszym wpływem na stopień wydajności pracy w sektorze usług (opcja prawdopodobna w przypadku Polski) Na podstawie prezentacji Janusza Zaleskiego z Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dotyczącej prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polską gospodarkę (model HERMIN).

30 Przewidywane efekty NSS 2007-2013
1. Wpływ na wzrost PKB (%)

31 Przewidywane efekty NSS 2007-2013
2. Wpływ na stopę bezrobocia (%)

32 Przewidywane efekty NSS 2007-2013
3. Wpływ na wielkość zatrudnienia (tys.)

33 Instytucja odpowiedzialna MRR, Zarządy Województw
Harmonogram prac związanych z przygotowaniem NSS i programów operacyjnych l.p. Zadanie Instytucja odpowiedzialna Terminarz 1. Przyjęcie Założeń do zmian NSRO w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 27 września 2005 r. Rada Ministrów 27 grudnia 2005 2. Przyjęcie Wstępnego projektu NSRO 14 lutego 2006 3. Przedłożenie Wstępnego projektu NSRO Komisji Europejskiej celem konsultacji MRR luty 2006 4. Konsultacje Wstępnego projektu NSRO z Komisją Europejską luty – czerwiec 2006 5. Konsultacje społeczne Wstępnego projektu NSRO 6. Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych MRR, Zarządy Województw marzec 2006 Ad 1. Po miesiącach, gdy najbardziej dynamicznie przebiegało wnioskowanie o wsparcie przez beneficjentów, w grudniu 2005 r. podobną dynamikę przejawił proces zawierania umów z beneficjentami. Ponadto, odnotowano znaczny wzrost poziomu płatności z kont programowych dokonywanych miesięcznie (770 mln zł, czyli blisko 3-krotnie więcej niż miało to miejsce w poprzednich miesiącach). Wartość płatności z kont programowych – w stosunku do dostępnej na lata alokacji środków wspólnotowych, najwięcej w SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (25%) oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (16,7%) Wartość umów o dofinansowanie – w stosunku do dostępnej na lata alokacji środków wspólnotowych najwięcej w PO Pomoc techniczna (70,2%) oraz ZPORR (66,8%) Ad 2. Wartość wniosków o dofinansowanie (wnioski poprawne formalnie, wartość w części dofinansowania wspólnotowego) – w ramach większości PO wartość wnioskowanego wsparcia przekracza wartość alokacji na lata lub jest do niej zbliżona (z wyj. SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb – 53,5% alokacji), najwięcej złożonych wniosków w stosunku do dostępnej alokacji w SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (223,4%) oraz ZPORR (207,1%)

34 Instytucja odpowiedzialna MRR, Zarządy Województw
Harmonogram prac związanych z przygotowaniem NSS i programów operacyjnych c.d. l.p. Zadanie Instytucja odpowiedzialna Terminarz 7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów programów operacyjnych MRR, Zarządy Województw czerwiec - wrzesień 2006 8. Przekazanie projektów programów operacyjnych do KE i rozpoczęcie konsultacji MRR czerwiec/lipiec 2006 9. Zatwierdzenie NSRO/NSS Rada Ministrów czerwiec 2006 10. Przekazanie NSRO do KE 11. Zatwierdzenie programów operacyjnych wrzesień 2006 12. Przekazanie zatwierdzonych programów operacyjnych do KE koniec września 2006 13. Zatwierdzenie NSRO/NSS i programów operacyjnych przez KE KE 2007 Ad 1. Po miesiącach, gdy najbardziej dynamicznie przebiegało wnioskowanie o wsparcie przez beneficjentów, w grudniu 2005 r. podobną dynamikę przejawił proces zawierania umów z beneficjentami. Ponadto, odnotowano znaczny wzrost poziomu płatności z kont programowych dokonywanych miesięcznie (770 mln zł, czyli blisko 3-krotnie więcej niż miało to miejsce w poprzednich miesiącach). Wartość płatności z kont programowych – w stosunku do dostępnej na lata alokacji środków wspólnotowych, najwięcej w SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (25%) oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (16,7%) Wartość umów o dofinansowanie – w stosunku do dostępnej na lata alokacji środków wspólnotowych najwięcej w PO Pomoc techniczna (70,2%) oraz ZPORR (66,8%) Ad 2. Wartość wniosków o dofinansowanie (wnioski poprawne formalnie, wartość w części dofinansowania wspólnotowego) – w ramach większości PO wartość wnioskowanego wsparcia przekracza wartość alokacji na lata lub jest do niej zbliżona (z wyj. SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb – 53,5% alokacji), najwięcej złożonych wniosków w stosunku do dostępnej alokacji w SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (223,4%) oraz ZPORR (207,1%)

35 Dziękuję za uwagę Ad 1. Po miesiącach, gdy najbardziej dynamicznie przebiegało wnioskowanie o wsparcie przez beneficjentów, w grudniu 2005 r. podobną dynamikę przejawił proces zawierania umów z beneficjentami. Ponadto, odnotowano znaczny wzrost poziomu płatności z kont programowych dokonywanych miesięcznie (770 mln zł, czyli blisko 3-krotnie więcej niż miało to miejsce w poprzednich miesiącach). Wartość płatności z kont programowych – w stosunku do dostępnej na lata alokacji środków wspólnotowych, najwięcej w SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (25%) oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (16,7%) Wartość umów o dofinansowanie – w stosunku do dostępnej na lata alokacji środków wspólnotowych najwięcej w PO Pomoc techniczna (70,2%) oraz ZPORR (66,8%) Ad 2. Wartość wniosków o dofinansowanie (wnioski poprawne formalnie, wartość w części dofinansowania wspólnotowego) – w ramach większości PO wartość wnioskowanego wsparcia przekracza wartość alokacji na lata lub jest do niej zbliżona (z wyj. SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb – 53,5% alokacji), najwięcej złożonych wniosków w stosunku do dostępnej alokacji w SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (223,4%) oraz ZPORR (207,1%)


Pobierz ppt "Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google