Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracyjne źródła danych. Cechy charakterystyczne danych administracyjnych §Jednostka, która dostarcza dane dla urzędu statystycznego nie jest jednostką,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracyjne źródła danych. Cechy charakterystyczne danych administracyjnych §Jednostka, która dostarcza dane dla urzędu statystycznego nie jest jednostką,"— Zapis prezentacji:

1 Administracyjne źródła danych

2 Cechy charakterystyczne danych administracyjnych §Jednostka, która dostarcza dane dla urzędu statystycznego nie jest jednostką, której dane dotyczą, Dane nie są zbierane przez określony urząd dla celów statystycznych

3 Korzyści ze stosowania administracyjnych rejestrów §zmniejszenie kosztów badań §ograniczenie obciążeń obowiązkami sprawozdawczymi, l możliwość zwiększenia częstotliwości i szczegółowości badań l możliwość poszerzenia badań §możliwość zbierania danych z pełnej populacji jednostek §możliwość zbierania i opracowywania danych dla małych obszarów

4 Przykłady administracyjnych źródeł danych §systemy podatków od dochodów (POLTAX) §system podatków VAT §system ubezpieczeń społecznych §rejestr ludności (PESEL) §ewidencja gruntów i budynków §podatki i opłaty lokalne §systemy PULS i POMOST

5 GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001 w województwach opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim na podstawie Zbioru Centralnego Systemu Informatycznego POMOST Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie

6 Temat opracowania jakiego typu rodziny dominują w zbiorowości świadczeniobiorców jakie są przyczyny występowania o pomoc do OPS czy zachodzą związki korelacyjne pomiędzy sytuacją ekonomiczną i społeczną w danym województwie, podregionie, powiecie a ilością rodzin świadczeniobiorców i ich charakterystykami

7 Podmioty zarejestrowane w Zbiorze Centralnym

8 §RODZAJ ŚWIADCZENIA §DATA PIERWSZEGO ŚWIADCZENIA §PRZYZNANY OKRES ŚWIADCZENIA LICZBA ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONEGO RODZAJU W KOLEJNYM MIESIĄCU KWARTAŁU §WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONEGO RODZAJU W KOLEJNYM MIESIĄCU KWARTAŁU §STOPA ODPŁATNOŚCI ŚWIADCZENIA Cechy opisujące świadczenie

9 Cechy opisujące świadczeniobiorcę §PŁEĆ §DATA URODZENIA §STAN CYWILNY §ROLA W RODZINIE §STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z GŁOWĄ RODZINY §RODZAJ WYKSZTAŁCENIA §POZYCJA NA RYNKU PRACY §RODZAJ ŹRÓDŁA DOCHODU - 3 POLA §KWOTA DOCHODU MIESIĘCZNIE NETTO - 3 POLA §POWÓD USTANIA POMOCY

10 Cechy opisujące gospodarstwo domowe §KOD RODZAJU PROBLEMU - 5 PÓL §WIELKOŚĆ RODZINY §SKŁAD RODZINY §DOCHODY NA OSOBĘ §ŹRÓDŁO UTRZYMANIA RODZINY §LICZBA HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH

11 Cechy adresowe §WOJEWÓDZTWA §PODREGIONY NTS3 §POWIATY - kod 2-znakowy §KOD JOPS - kod 4-znakowy l W GMINIE MIEJSKIEJ l W GMINIE WIEJSKIEJ l W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ §KOD KLASY MIEJSCOWOŚCI l WIEŚ l MIASTO POWYŻEJ 500 TYS. l MIASTO 200-500 TYS. l MIASTO 100-200 TYS. l MIASTO 50-100 TYS. l MIASTO 20-50 TYS. l MIASTO 10-20 TYS. l MIASTO PONIŻEJ 10 TYS

12

13 Województwo podkarpackie liczba ludności w tys. 2131,4 powierzchnia w tys. km 2 17,9 ilość powiatów 20 ilość gmin 160 ilość miast 34 udział ludności miejskiej 41,0

14 Powiaty o największej liczbie świadczeniobiorców na 10000 mieszkańców

15 Powiaty o najmniejszej liczbie świadczeniobiorców na 10 tys. mieszkańców

16 Udział świadczenio- biorców w liczbie mieszkańców powiatów PODREGION OPOLSKI

17 Województwo Podkarpackie

18 Podregion Świętokrzyski

19 Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców

20 Struktura gospodarstw domowych wg miejsca zamieszkania

21 Liczba świadczeniobiorców na 10 tys. mieszkańców wg miast i wsi

22 Świadczeniobiorcy mieszkający na wsi, a udział ludności wiejskiej w liczbie mieszkańców ogółem

23 Dane o województwach i podregionach na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2002

24 Mieszkańcy miast w % ogółu ludności podregionów

25 Udział ludności w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców podregionów %

26 Ludność w wieku przed i poprodukcyjnym w % ogółu mieszkańców podregionów %

27 Udział pracujących w wybranych sektorach gospodarki narodowej w podregionach

28 Podmioty gospodarki narodowej na 10000 ludności

29 Wartość PKB na 1 mieszkańca w złotych

30 Stopa bezrobocia i udział długotrwale bezrobotnych w podregionach

31 Wielkość gospodarstwa domowego

32 Struktura gospodarstw domowych wg wielkości Ogółem

33 Struktura gospodarstw domowych wg wielkości

34 Struktura gospodarstw domowych w podregionach według liczby osób w rodzinie %

35 Udział miejskich i wiejskich gospodarstw domowych wg ich wielkości

36 Struktura jednoosobowych gospodarstw domowych wg wieku i płci

37 Gospodarstwa jednoosobowe wg płci i wieku Kobiety Mężczyźni %%

38 Przeciętna wielkość gospodarstwa domowego

39 Przeciętna wielkość gospodarstw domowych w podregionach Na podstawie publikacji Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r.

40 Typ gospodarstwa domowego

41 KOD Składu Rodziny §JEDNORODZINNE1 l Małżeństwa bez dzieci110 l Małżeństwa z dzieckiem (dziećmi)12 l Rodziny niepełne13 l Konkubinaty140 l Konkubinaty z dzieckiem (dziećmi)150 §WIELORODZINNE 2 l Dwurodzinne210 l Trzyrodzinne220 Cztero i więcej rodzinne230 §NIERODZINNE3 l Jednoosobowe310 l Wieloosobowe320 §RODZINY ZASTĘPCZE400

42 Małżeństwo z dzieckiem lub dziećmi (rodzina pełna) §121 Małżeństwo z jednym dzieckiem §122 Małżeństwo z dwojgiem dzieci §123 Małżeństwo z trojgiem dzieci Rodziny wielodzietne §124 Małżeństwo z czworgiem dzieci §125 Małżeństwo z pięciorgiem dzieci §126 Małżeństwo z sześciorgiem dzieci §127 Małżeństwo z siedmiorgiem i większą liczbą dzieci

43 Rodzina niepełna §MATKA Z DZIECKIEM (DZIEĆMI ) l 131 Matka z jednym dzieckiem l 132Matka z dwojgiem dzieci l 133Matka z trojgiem dzieci l 134Matka z czworgiem i więcej dzieci §OJCIEC Z DZIECKIEM (DZIEĆMI) l 135 Ojciec z jednym dzieckiem l 136Ojciec z dwojgiem dzieci l 137Ojciec z trojgiem dzieci l 138Ojciec z czworgiem i więcej dzieci

44 Struktura gospodarstw domowych wg typu rodziny w miastach i na wsi

45 Struktura gospodarstw domowych wg typu rodziny w podregionach

46 Wielodzietne gospodarstwa domowe §MAŁŻEŃSTWA Z CZWORGIEM I WIĘCEJ DZIECI §MATKA Z CZWORGIEM I WIĘCEJ DZIECI §OJCIEC Z CZWORGIEM I WIĘCEJ DZIECI §KONKUBINATY Z CZWORGIEM I WIĘCEJ DZIECI

47 Udział rodzin wielodzietnych w zbiorowości rodzin z dziećmi

48 Udział rodzin wielodzietnych w zbiorowości rodzin z dziećmi wg klas miejscowości

49 Udział rodzin wielodzietnych w zbiorowości rodzin z dziećmi podregionach

50 Źródła utrzymania gospodarstw domowych

51 Kod źródła utrzymania rodziny 1praca najemna stała 2praca najemna dorywcza 3użytkowanie indywidualnego gospodarstwa rolnego 4praca na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu 5emerytura lub renta 9inne, niezarobkowe źródło utrzymania

52 Gospodarstwa domowe świadczeniobiorców według głównego źródła utrzymania (w %)

53 Struktura gospodarstw domowych posiadających stałe źródło utrzymania

54

55

56 Struktura wiejskich gospodarstw domowych wg rodzaju pracy stanowiącej dla nich główne źródło utrzymania

57 Struktura typów gospodarstw domowych wg formy niezarobkowego źródła utrzymania

58 Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym

59 Źródło: Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r. Raport analityczny z badania ankietowego, GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2002

60 Przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę w gospodarstwach domowych świadczeniobiorców (w zł)

61 Struktura gospodarstw domowych wg wielkości przeciętnego dochodu miesięcznego na osobę

62 Struktura grup dochodowych gospodarstw domowych wg rodzaju głównego źródła utrzymania

63 Struktura grup dochodowych gospodarstw domowych wg rodzaju pracy stanowiącej dla nich główne źródło utrzymania

64 Struktura grup dochodowych gospodarstw domowych wg rodzaju niezarobkowego źródła utrzymania

65 Przeciętne miesięczne dochody na osobę w gospodarstwach domowych wg głównego źródła utrzymania Dominanta w złotych

66 Rodzaje problemów

67 010Ubóstwo 020Sieroctwo 030Bezdomność 040Potrzeba ochrony macierzyństwa 050Bezrobocie 060Niepełnosprawność 070Długotrwała choroba 081Rodzina niepełna 082Rodzina wielodzietna 083Inne (bezradność w sprawach opiekuńczych) 090Alkoholizm 100Narkomania 110 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 120Klęska żywiołowa i ekologiczna 130Zdarzenie losowe

68 Struktura gospodarstw domowych świadczeniobiorców wg ilości przyczyn wystąpienia o pomoc

69 Gospodarstwa domowe świadczeniobiorców wg liczby i rodzaju głównego problemu

70 Gospodarstwa domowe według rodzaju problemu

71 Gospodarstwa domowe wg rodzaju głównego problemu i miejsca zamieszkania

72 Struktura gospodarstw domowych świadczeniobiorców wg podstawowych grup problemów w podregionach

73 Struktura typów gospodarstw domowych wg podstawowych grup problemów

74 Struktura zbiorowości rodzin wielodzietnych wg rodzaju problemu

75 Struktura gospodarstw domowych jednoosobowych wg rodzaju problemu

76 Powiaty o największym udziale rodzin z bezrobociem lub ubóstwem jako problemem podstawowym

77 Udział rodzin świadczeniobiorców z bezrobociem jako problemem podstawowym Ogółem33,0%

78 Udział rodzin świadczeniobiorców z ubóstwem jako problemem podstawowym Ogółem 6,6%

79 Udział gospodarstw domowych deklarujących ubóstwo lub bezrobocie jako podstawowy rodzaj problemu

80

81


Pobierz ppt "Administracyjne źródła danych. Cechy charakterystyczne danych administracyjnych §Jednostka, która dostarcza dane dla urzędu statystycznego nie jest jednostką,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google