Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM PROJEKT nr POIG.06.02.02-00-008-08 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM PROJEKT nr POIG.06.02.02-00-008-08 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM PROJEKT nr POIG WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Poddziałanie „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” BENEFICJENT: Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

2 Geneza projektu Historia terenu, na którym realizowany był projekt:
wojskowy charakter lotniska w Kluczewie, obecność wojsk radzieckich w latach , Komunalizacja lotniska i rewitalizacja części mieszkaniowej byłego lotniska: lata , Powstanie i rozwój Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, Teren byłego lotniska w polskiej i międzynarodowej edycji konkursu Globe Award dla Gmin Zrównoważonego Rozwoju.

3 Obecność Rosjan w Kluczewie

4 Lotnisko w Kluczewie- rok 1992

5 Rewitalizacja części mieszkaniowej byłego lotniska
całkowita rewitalizacja zabudowy byłego garnizonu, około 3000 mieszkańców obecnie, rozwój mieszkalnictwa, w tym społecznego, dalsze plany rozwoju na potrzeby mieszkalnictwa, bezpieczna odległość od części przemysłowej.

6 Rewitalizacja części lotniczej byłego lotniska
ponad 500 hektarów terenów bazy lotniczej wraz z budynkami technicznymi, rozwój funkcji przemysłowej, oferta dla dużych inwestorów, rozwój infrastruktury współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej,

7 Zakres prac objętych projektem
(analiza barier dla rozwoju byłego lotniska) Kompleksowa analiza geologiczna mająca na celu: ocenę warstw geologicznych gruntu, ocenę właściwości fizykomechanicznych pozwalających ocenić nośność gruntu, badanie poziomu lustra wód podziemnych, badanie poziomu skażenia gruntów i wód podziemnych. Raport o wpływie rozwoju funkcji przemysłowych na środowisko naturalne.

8 Wyniki realizacji projektu (1)
Raport “Ocena rozwoju funkcji przemysłowych na terenach 372 ha, po byłym lotnisku w Stargardzie Szczecińskim na stan środowiska naturalnego w ich obrębie oraz na terenach sąsiednich” ocena wpływu rozwoju parku na środowisko naturalne byłego lotniska oraz tereny okoliczne, inwentaryzacja fauny i flory, analiza obszarów o znaczeniu przyrodniczym w najbliższym sąsiedztwie, w tym obszarów Natura 2000, i analiza ewentualnych kolizji, zabytki, ochrona zabytków, badanie emisji hałasu i ich wpływu na tereny chronione akustycznie, analiza wariantowa realizacji funkcji przemysłowej na badanych terenach.

9 Wyniki realizacji projektu (2)
“Dokumentacja geotechniczna dla wstępnego rozpoznania warunków gruntowo- wodnych na terenach przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”, określenie budowy geologicznej, określenie warunków hydrogeologicznych, analiza występowania zanieczyszczeń środowiska wodno- gruntowego, Zakres prac przewidywał: wykonanie otworów wiertniczych, pobór próbek gruntu i wody gruntowej, wykonanie badań laboratoryjnych i opracowanie wyników

10 Schemat badań gruntu lotniska

11 Fazy życia projektu formułowanie wniosku i jego przygotowanie,
aplikacja, dokumentacja, załączniki, umowa, aneks, realizacja, zakończenie projektu, promocja, kontrola, znaczenie wyników projektu.

12 Znaczenie realizacji projektu dla atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowgo Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim element zachęt inwestycyjnych dla inwestorów, waloryzacja przyrodnicza- materiał do przygotowyania raportów OOŚ, jeden z kilku projektów realizowanych z udziałem wsparcia EFRR, na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

13 Podsumowanie, wnioski, pytania

14 Dziękuję za uwagę Arkadiusz Kocikowski
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Czarnieckiego 17 Stargard Szczeciński tel: , fax: kom:


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM PROJEKT nr POIG.06.02.02-00-008-08 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google