Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Kłodzkim w latach 2008 - 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Kłodzkim w latach 2008 - 2010

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim lata 2008-2010 Okres 20082009Marzec 2010Kwiecień 2010maj 2010 Zasięg Polska9,5%11,9%12,9%12,3%11,9% Województwo10,0 %12,5%13,8%13,3,%12,9% Powiat23,0%26,1%24,7%23,9%22,9% W grudniu 2008 r. w powiecie kłodzkim bezrobocie spadło o 965 osób, w tym o 699 kobiet, w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Docierające informacje o światowym kryzysie ekonomicznym powodowały prowadzenie dodatkowych obserwacji i analiz lokalnego rynku pracy. W październiku przyjęto zgłoszenie od jednego pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych dla ponad 300 osób.

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach 2008 - 2010 Okres PolskaWojewództwoPowiat kłodzki Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081 473 752833 435113 89063 37812 5966 580 20091 811 117936 861140 36472 26613 5286 559 Luty 20102 101 5231 033 927164 64580 38214 9387 039 Marzec 20102 076 7001 016 000164 69780 28614 9837 110 Kwiecień 2010 1 973 800977 900157 93978 09314 3036 823 Maj 20101 907 900960 000151 49575 98313 5296 493

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg wieku Okres Wiek 20082009II kw. 2010 18-241 2431 1531127 25-342 0122 0631916 35-441 2871 3641241 45-541 6941 6051481 55-59344374394 Razem6 5806 5596 159 Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg wykształcenia Okres Wykształcenie 20082009II kw. 2010 Gimnazjalne i poniżej 2 0372 0101 885 Zasadnicze zawodowe1 5731 5421 383 Średnie ogólne878863858 Policealne i śr. zawodowe 1 7031 6531 597 Wyższe389491436 Razem6 5806 5596 159 Kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, to najliczniejsza grupa kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy w Kłodzku. Kolejna grupa pod względem liczebności, to kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg stażu W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których staż pracy zawiera się w przedziale 1-5 lat. Okres Staż pracy 20082009I kw. 2010 Do 1 roku9821 013943 1-51 3501 4471 346 5-10887906835 10-201 1301 1361 050 20-30780751707 30 lat i więcej859795 Bez stażu1 3661 2091 183 Razem6 5806 5596 159

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg czasu pozostawania bez pracy Okres Okres pozostawania bez pracy w miesiącach 20082009II kw. 2010 Do 1 miesiąca648479470 1-31 4381 403827 3-69451 1671 140 6-129821 2321 501 12-249191 1041 153 Powyżej 24 miesięcy1 6481 1741 068 Razem6 5806 5596 159

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu - nawiązanie stosunku pracy lub samozatrudnienie Okres Prace interwencyjneRoboty publiczne Działalność gospodarcza (w tym dotacje) Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 200811469504121295110 20091641131066266444159 I Półr. 201010058668158249103

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy Okres Prace społecznie użyteczne Staż Przygotowanie zawodowe Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 200819855719535640472 2009169601 8521 34942*37* I półr. 2010156631 29288900 zmiana przepisów w lutym 2009 r. zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala nabyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i często wejść (powrócić) na rynek pracy.

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego, które utraciły status osoby bezrobotnej Okres Podjęcie pracy Odmowa podjęcia pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy Rezygnacja ze statusu bezrobotnego Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20087 6133 7374261425 8882 527784552 20097 9813 6274031395 8882 288826531 I półr. 20104 2871 833153542 348860545363

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe Okres Szkolenia Bezrobotni ogółemw tym kobiety 2008984482 2009769339 I półr. 201027389

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA KOBIECE PLANOWANE W 2010 R. 1. OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, TERMINALA KART PŁATNICZYCH + MINIMUM SANITARNE. 2. SPRZEDAWCA W HANDLU DETALICZNYM Z OBSŁ. KAS FISKALNYCH, WIZUALIZACJĄ TOWARU, PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA. 3. OBSŁUGA MAŁYCH HOTELI – RECEPCJONISTA z elementami języka angielskiego. 4. DECOUPAGE + elementy przedsiębiorczości. 5. SAMODZIELNY KSIEGOWY – BILANSISTA Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH. 6. ASYSTENT EKONOMICZNY. 7. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIURA, OBSŁUGA PAKIETU OFFICE I INTERNETU + (elementy obsługi księgowości i kadr). 8. KOSMETYCZKA ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI, WIZAŻEM. 9. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA. 10. OPIEKUNKA DZIECIĘCA. 11. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 12. SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY.

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O GÓLNA STATYSTYKA OFERT PRACY ZGŁASZANYCH DO P OWIATOWEGO U RZĘDU P RACY K ŁODZKU OkresIlość ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 20084 977 20094 694 I półr. 20103 507

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku na dzień 30.06.2010 r. ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu1 882955 Sprzedawca583492 Robotnik gospodarczy27973 Kucharz193140 Zdobnik szkła13679 Krawiec117113 Organizator usług hotelarskich 10777 Technik ekonomista10283

15 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie –przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. –przysługuje do 6 m-cy –może być poprzedzona zaliczką

16 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego S TATYSTYKI OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OkresKobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia Osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 r.ż. ogółemkobiety 20081 3091 4181 249 20091 3851 5401 303 I półr. 20101 3131 4911 258

17 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D ODATEK AKTYWIZACYJNY OkresOgółemKobiety 2008531177 2009375221 Maj 201019592

18 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C ZY WIESZ, ŻE …

19 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W YNIKI BADANIA BAEL ZA I KWARTAŁ BR. ( ŹRÓDŁO : WWW. GUS. GOV. PL / WROC / Nastąpił znaczny wzrost liczby bezrobotnych. Niewielki spadek liczby biernych zawodowo spowodował, że zwiększyło się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. Nastąpił spadek wskaźnika zatrudnienia, czyli udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

20 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego S PADŁA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET POPRZEZ : spadek współczynnika aktywności zawodowej, spadek wskaźnika zatrudnienia, znaczny wzrost stopy bezrobocia,

21 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D O NAJWAŻNIEJSZYCH OGRANICZEŃ PEŁNEGO DOSTĘPU KOBIET DO RYNKU PRACY MOŻNA ZALICZYĆ : Dyskryminację kobiet na rynku pracy: mniejsze możliwości awansu, tzw. szklany sufit, niższe zarobki, wyższą stopę bezrobocia kobiet. Mało elastyczny rynek pracy w Polsce, niski poziom wykorzystania niestandardowych form zatrudnienia, w tym zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy. Traktowanie pracy w domu i wychowywania dzieci jako okresu bierności zawodowej, brak systemowych rozwiązań chroniących kobiety pracujące w domu.

22 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K OBIETY PRACUJĄCE W DOMU Na podstawie danych GUS można oszacować, że ok. 1,3 mln kobiet w Polsce wybrało pracę w domu. Mimo powszechnego określenia tej grupy jako kobiet niepracujących - są to kobiety, których pracą jest wychowywanie dzieci i praca w domu. Sam GUS oszacował, że średnia tygodniowa wartość pracy domowej kobiet to ponad 292 zł.(2007 r.) Ekonomiści szacują, że wartość nieodpłatnej pracy w domu stanowi ok. 30% dochodu narodowego brutto. To znaczący wkład w rozwój gospodarki. Niestety, osoby które wypracowują tak znaczny dochód pozostają poza nawiasem społecznym. Nie mają dostępu do rynku pracy lub dostęp ten jest ograniczany i dyskryminujący (m.in. przez niższe płace), nie mają ubezpieczenia emerytalnego a często i zdrowotnego.

23 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego To wymierne skutki pracy w domu. Trudno nie wspomnieć przy tym o niskim prestiżu społecznym kobiet pracujących w domu. Media i kultura masowa pokazują jako wzór obraz spełnionej zawodowo kobiety sukcesu. Kobiety wychowujące dzieci nazywa się potocznie kurami domowymi Już to określenie mówi o braku szacunku dla prac domowych. Potwierdzają to badania OBOP. Na pytanie, które kobiety są w Polsce bardziej szanowane - 49% badanych odpowiedziało, że te pracujące zawodowo a jedynie 4% - że gospodynie domowe. Co ciekawe, zdanie to częściej potwierdzały kobiety niż mężczyźni.

24 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH ŹRÓDŁO:WWW.REGUS.PL ; WWW.EGOSPODARKA.PLWWW.REGUS.PLWWW.EGOSPODARKA.PL Nadal znajdujemy się poniżej unijnej średniej, jeśli chodzi o uczestnictwo kobiet w zarządach największych firm. Tylko jeden na 10 członków zarządów jest kobietą. W UE to 11 proc. Kobiety stanowią zaledwie jedną dziesiątą członków zarządów najważniejszych europejskich przedsiębiorstw oraz 3 proc. wśród prezesów zarządów. dominacja mężczyzn w sektorach gospodarki związanych z ekonomią i finansami wzrosła i to zasadniczo - do 20,2 (o 6,1 pkt. proc.).

25 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ciągu 4 lat prawie czterokrotnie wzrósł współczynnik kobiet zajmujących wyższe stanowiska w ministerstwach i organach administracji publicznej. Spadła natomiast - o jeden pkt. proc. - reprezentatywność kobiet w Sejmie. W ciągu roku podwoiła się także dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem kobiety i mężczyzny zajmujących te samo stanowisko. Wg danych z 2008 roku kobieta zarabia o 14,3 pkt. proc. mniej. Tymczasem młode Polki w wieku 20-24 są jednymi z najlepiej wykształconych kobiet w Unii. W przypadku kobiet w wieku 25-49, które mają dzieci poniżej 12. roku życia wskaźnik aktywności zawodowej jest prawie 11 pkt. proc. niższy niż tych bez tak małych dzieci. Wprawdzie nie znajdujemy się w pod tym względem w europejskiej czołówce, ale dane te wyraźnie pokazują jak wiele mamy jeszcze do zrobienia.

26 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według danych na II kwartał 2009 roku pracowało jedynie niespełna 53 proc. Polek i 66 proc. Polaków w wieku 15-64 lata. To znacznie mniej niż wynosi unijna średnia (odpowiednio 58,8 I 70,9 proc.) W Polsce nie rozwinęły się także elastyczne formy zatrudnienia. Udział kobiet zatrudnionych na część etatu jest prawie trzykrotnie mniejszy niż wynosi unijna średnia.

27 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KPP PODAJE, IŻ WYŻSZA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MĘŻCZYZN WYNIKA Z KILKU CZYNNIKÓW: Kobiety rodzą potomstwo, a następnie zajmują się jego wychowaniem co sprawia, że są zmuszone zrezygnować z aktywności zawodowej. Mamy niższą granicę wieku emerytalnego jak i przedemerytalnego dla kobiet. Sprawia to, że wcześniej niż mężczyźni opuszczają rynek pracy. Kobiety w wieku ok. 50 lat, znacznie częściej niż panowie, zajmują się opieką nad chorymi członkami rodzin. W oczywisty sposób zaniża to aktywność zawodową tej grupy.

28 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brak dostępu do usług w zakresie opieki. Co w trzeciej polskiej gminie nie ma ani jednego przedszkola. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że wychowaniem przedszkolnym objętych jest jedynie 44 proc. dzieci w wieku 3-6 lat. Polska, według Eurostatu, jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem liczby czterolatków w przedszkolach.

29 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego P RACODAWCY O KOBIETACH Jednoznacznie widzą kłopoty kobiet i potrzebę ich wsparcia. Tylko 5 proc. badanych zadeklarowało, że w ich firmach są dodatkowe rozwiązania przyjazne matkom wychowującym dzieci. Badania przedsiębiorców wykazały sprzeczność: z jednej strony uważają, że zawodowe szanse kobiet są nikłe, z drugiej - wysoko oceniają ich kwalifikacje. Według nich kobiety są sumienne, dokładne i potrafią podjąć ryzyko, próbując swoich sił w zawodach męskich. Aż 50 proc. pracodawców uważa, że za mało jest kobiet na stanowiskach kierowniczych.

30 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Regus, coraz więcej pracodawców zaczyna doceniać potencjał drzemiący w pracujących matkach. Aż 44% przedsiębiorców planuje w przeciągu najbliższych dwóch lat zatrudnienie większej liczby kobiet wracających z urlopów macierzyńskich, oferując im możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Elastyczne formy zatrudnienia stanowią rozwiązanie niejako podwójnie korzystne. Z perspektywy pracownika pozwalają godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi, a z perspektywy pracodawcy utrzymać najcenniejsze talenty w firmie.

31 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kobieta może być kierownikiem, choć lepiej, gdyby została pielęgniarką. Mężczyzna nie ma żadnych ograniczeń zawodowych, ale jako przedszkolanka rozbawi. Wyniki badań socjologicznych są jednoznaczne: świat poszedł do przodu, kobieta została.

32 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polanica Zdrój, sierpień 2010 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google