Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Kłodzkim w latach Sytuacja kobiet na rynku pracy w Powiecie Kłodzkim w latach

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim lata Okres Marzec 2010Kwiecień 2010maj 2010 Zasięg Polska9,5%11,9%12,9%12,3%11,9% Województwo10,0 %12,5%13,8%13,3,%12,9% Powiat23,0%26,1%24,7%23,9%22,9% W grudniu 2008 r. w powiecie kłodzkim bezrobocie spadło o 965 osób, w tym o 699 kobiet, w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Docierające informacje o światowym kryzysie ekonomicznym powodowały prowadzenie dodatkowych obserwacji i analiz lokalnego rynku pracy. W październiku przyjęto zgłoszenie od jednego pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych dla ponad 300 osób.

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych w latach Okres PolskaWojewództwoPowiat kłodzki Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Luty Marzec Kwiecień Maj

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg wieku Okres Wiek II kw Razem Najliczniejsza grupa bezrobotnych kobiet to osoby w przedziale wiekowym od 25 – do 34 lat.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg wykształcenia Okres Wykształcenie II kw Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólne Policealne i śr. zawodowe Wyższe Razem Kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, to najliczniejsza grupa kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy w Kłodzku. Kolejna grupa pod względem liczebności, to kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg stażu W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których staż pracy zawiera się w przedziale 1-5 lat. Okres Staż pracy I kw Do 1 roku lat i więcej Bez stażu Razem

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet w powiecie kłodzkim wg czasu pozostawania bez pracy Okres Okres pozostawania bez pracy w miesiącach II kw Do 1 miesiąca Powyżej 24 miesięcy Razem

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu - nawiązanie stosunku pracy lub samozatrudnienie Okres Prace interwencyjneRoboty publiczne Działalność gospodarcza (w tym dotacje) Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety I Półr

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy Okres Prace społecznie użyteczne Staż Przygotowanie zawodowe Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety *37* I półr zmiana przepisów w lutym 2009 r. zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej Największy odsetek kobiet korzysta ze staży, forma ta pozwala nabyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i często wejść (powrócić) na rynek pracy.

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego, które utraciły status osoby bezrobotnej Okres Podjęcie pracy Odmowa podjęcia pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy Rezygnacja ze statusu bezrobotnego Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety I półr

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z powiatu kłodzkiego uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe Okres Szkolenia Bezrobotni ogółemw tym kobiety I półr

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA KOBIECE PLANOWANE W 2010 R. 1. OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, TERMINALA KART PŁATNICZYCH + MINIMUM SANITARNE. 2. SPRZEDAWCA W HANDLU DETALICZNYM Z OBSŁ. KAS FISKALNYCH, WIZUALIZACJĄ TOWARU, PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA. 3. OBSŁUGA MAŁYCH HOTELI – RECEPCJONISTA z elementami języka angielskiego. 4. DECOUPAGE + elementy przedsiębiorczości. 5. SAMODZIELNY KSIEGOWY – BILANSISTA Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH. 6. ASYSTENT EKONOMICZNY. 7. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIURA, OBSŁUGA PAKIETU OFFICE I INTERNETU + (elementy obsługi księgowości i kadr). 8. KOSMETYCZKA ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI, WIZAŻEM. 9. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA. 10. OPIEKUNKA DZIECIĘCA. 11. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 12. SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY.

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O GÓLNA STATYSTYKA OFERT PRACY ZGŁASZANYCH DO P OWIATOWEGO U RZĘDU P RACY K ŁODZKU OkresIlość ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej I półr

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku na dzień r. ZawódLiczba zarejestrowanych ogółem W tym liczba zarejestrowanych kobiet Osoby bez zawodu Sprzedawca Robotnik gospodarczy27973 Kucharz Zdobnik szkła13679 Krawiec Organizator usług hotelarskich Technik ekonomista10283

15 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie –przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj zł br. –przysługuje do 6 m-cy –może być poprzedzona zaliczką

16 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego S TATYSTYKI OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OkresKobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia Osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 r.ż. ogółemkobiety I półr

17 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D ODATEK AKTYWIZACYJNY OkresOgółemKobiety Maj

18 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C ZY WIESZ, ŻE …

19 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W YNIKI BADANIA BAEL ZA I KWARTAŁ BR. ( ŹRÓDŁO : WWW. GUS. GOV. PL / WROC / Nastąpił znaczny wzrost liczby bezrobotnych. Niewielki spadek liczby biernych zawodowo spowodował, że zwiększyło się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. Nastąpił spadek wskaźnika zatrudnienia, czyli udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

20 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego S PADŁA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET POPRZEZ : spadek współczynnika aktywności zawodowej, spadek wskaźnika zatrudnienia, znaczny wzrost stopy bezrobocia,

21 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D O NAJWAŻNIEJSZYCH OGRANICZEŃ PEŁNEGO DOSTĘPU KOBIET DO RYNKU PRACY MOŻNA ZALICZYĆ : Dyskryminację kobiet na rynku pracy: mniejsze możliwości awansu, tzw. szklany sufit, niższe zarobki, wyższą stopę bezrobocia kobiet. Mało elastyczny rynek pracy w Polsce, niski poziom wykorzystania niestandardowych form zatrudnienia, w tym zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy. Traktowanie pracy w domu i wychowywania dzieci jako okresu bierności zawodowej, brak systemowych rozwiązań chroniących kobiety pracujące w domu.

22 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K OBIETY PRACUJĄCE W DOMU Na podstawie danych GUS można oszacować, że ok. 1,3 mln kobiet w Polsce wybrało pracę w domu. Mimo powszechnego określenia tej grupy jako kobiet niepracujących - są to kobiety, których pracą jest wychowywanie dzieci i praca w domu. Sam GUS oszacował, że średnia tygodniowa wartość pracy domowej kobiet to ponad 292 zł.(2007 r.) Ekonomiści szacują, że wartość nieodpłatnej pracy w domu stanowi ok. 30% dochodu narodowego brutto. To znaczący wkład w rozwój gospodarki. Niestety, osoby które wypracowują tak znaczny dochód pozostają poza nawiasem społecznym. Nie mają dostępu do rynku pracy lub dostęp ten jest ograniczany i dyskryminujący (m.in. przez niższe płace), nie mają ubezpieczenia emerytalnego a często i zdrowotnego.

23 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego To wymierne skutki pracy w domu. Trudno nie wspomnieć przy tym o niskim prestiżu społecznym kobiet pracujących w domu. Media i kultura masowa pokazują jako wzór obraz spełnionej zawodowo kobiety sukcesu. Kobiety wychowujące dzieci nazywa się potocznie kurami domowymi Już to określenie mówi o braku szacunku dla prac domowych. Potwierdzają to badania OBOP. Na pytanie, które kobiety są w Polsce bardziej szanowane - 49% badanych odpowiedziało, że te pracujące zawodowo a jedynie 4% - że gospodynie domowe. Co ciekawe, zdanie to częściej potwierdzały kobiety niż mężczyźni.

24 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH ŹRÓDŁO:WWW.REGUS.PL ; Nadal znajdujemy się poniżej unijnej średniej, jeśli chodzi o uczestnictwo kobiet w zarządach największych firm. Tylko jeden na 10 członków zarządów jest kobietą. W UE to 11 proc. Kobiety stanowią zaledwie jedną dziesiątą członków zarządów najważniejszych europejskich przedsiębiorstw oraz 3 proc. wśród prezesów zarządów. dominacja mężczyzn w sektorach gospodarki związanych z ekonomią i finansami wzrosła i to zasadniczo - do 20,2 (o 6,1 pkt. proc.).

25 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ciągu 4 lat prawie czterokrotnie wzrósł współczynnik kobiet zajmujących wyższe stanowiska w ministerstwach i organach administracji publicznej. Spadła natomiast - o jeden pkt. proc. - reprezentatywność kobiet w Sejmie. W ciągu roku podwoiła się także dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem kobiety i mężczyzny zajmujących te samo stanowisko. Wg danych z 2008 roku kobieta zarabia o 14,3 pkt. proc. mniej. Tymczasem młode Polki w wieku są jednymi z najlepiej wykształconych kobiet w Unii. W przypadku kobiet w wieku 25-49, które mają dzieci poniżej 12. roku życia wskaźnik aktywności zawodowej jest prawie 11 pkt. proc. niższy niż tych bez tak małych dzieci. Wprawdzie nie znajdujemy się w pod tym względem w europejskiej czołówce, ale dane te wyraźnie pokazują jak wiele mamy jeszcze do zrobienia.

26 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Według danych na II kwartał 2009 roku pracowało jedynie niespełna 53 proc. Polek i 66 proc. Polaków w wieku lata. To znacznie mniej niż wynosi unijna średnia (odpowiednio 58,8 I 70,9 proc.) W Polsce nie rozwinęły się także elastyczne formy zatrudnienia. Udział kobiet zatrudnionych na część etatu jest prawie trzykrotnie mniejszy niż wynosi unijna średnia.

27 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KPP PODAJE, IŻ WYŻSZA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MĘŻCZYZN WYNIKA Z KILKU CZYNNIKÓW: Kobiety rodzą potomstwo, a następnie zajmują się jego wychowaniem co sprawia, że są zmuszone zrezygnować z aktywności zawodowej. Mamy niższą granicę wieku emerytalnego jak i przedemerytalnego dla kobiet. Sprawia to, że wcześniej niż mężczyźni opuszczają rynek pracy. Kobiety w wieku ok. 50 lat, znacznie częściej niż panowie, zajmują się opieką nad chorymi członkami rodzin. W oczywisty sposób zaniża to aktywność zawodową tej grupy.

28 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brak dostępu do usług w zakresie opieki. Co w trzeciej polskiej gminie nie ma ani jednego przedszkola. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że wychowaniem przedszkolnym objętych jest jedynie 44 proc. dzieci w wieku 3-6 lat. Polska, według Eurostatu, jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem liczby czterolatków w przedszkolach.

29 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego P RACODAWCY O KOBIETACH Jednoznacznie widzą kłopoty kobiet i potrzebę ich wsparcia. Tylko 5 proc. badanych zadeklarowało, że w ich firmach są dodatkowe rozwiązania przyjazne matkom wychowującym dzieci. Badania przedsiębiorców wykazały sprzeczność: z jednej strony uważają, że zawodowe szanse kobiet są nikłe, z drugiej - wysoko oceniają ich kwalifikacje. Według nich kobiety są sumienne, dokładne i potrafią podjąć ryzyko, próbując swoich sił w zawodach męskich. Aż 50 proc. pracodawców uważa, że za mało jest kobiet na stanowiskach kierowniczych.

30 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Regus, coraz więcej pracodawców zaczyna doceniać potencjał drzemiący w pracujących matkach. Aż 44% przedsiębiorców planuje w przeciągu najbliższych dwóch lat zatrudnienie większej liczby kobiet wracających z urlopów macierzyńskich, oferując im możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Elastyczne formy zatrudnienia stanowią rozwiązanie niejako podwójnie korzystne. Z perspektywy pracownika pozwalają godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi, a z perspektywy pracodawcy utrzymać najcenniejsze talenty w firmie.

31 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kobieta może być kierownikiem, choć lepiej, gdyby została pielęgniarką. Mężczyzna nie ma żadnych ograniczeń zawodowych, ale jako przedszkolanka rozbawi. Wyniki badań socjologicznych są jednoznaczne: świat poszedł do przodu, kobieta została.

32 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polanica Zdrój, sierpień 2010 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Elżbieta Kulczak 27 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google