Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Euroregion Tatry Stan prac nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Euroregion Tatry Stan prac nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Euroregion Tatry Stan prac nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej Opracował Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion Tatry

2 Podstawy prawne: Rozporządzenie (WE) nr 180/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Program Operacyjny Polska – Republika Słowacka na lata (w opracowaniu) Euroregion Tatry

3 Posiedzenia grupy roboczej przygotowującej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata z udziałem przedstawiciela Euroregionu Taty: Bratysława- pierwsze posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Kraków- drugie posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Turčianske Teplice (Žylinský Kraj) – trzecie posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Myczkowce (województwo podkarpackie)- czwarte posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Bratysława – spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Warszawa - posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej Euroregion Tatry

4 Vyšne Ružbachy (Prešovský Kraj) piąte posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Warszawa – spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Warszawa – spotkanie polskiej części grupy roboczej, Wisła (województwo śląskie) – szóste spotkanie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Bratysława - spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Terchova (Zilinsky Kraj) – siódme spotkanie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Euroregion Tatry

5 Warszawa - spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego i polskich regionów

6 Euroregion Tatry Polityka spójności Unii Europejskiej Cele polityki spójności: I)Konwergencja II)Regionalna Konkurencyjność i Zatrudnienie III)Europejska Współpraca Terytorialna a)współpraca transgraniczna b)współpraca transnarodowa c)współpraca międzyregionalna i wymiana doświadczeń

7 Euroregion Tatry Fundusze przeznaczone na Europejską Współpracę Terytorialną Interreg III EWT WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA 3,998 mld5,576 mld WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA 1,394 mld1,582,mld WSPÓŁPRACA MIEDZYREGIONALNA 406 mld592 mln ŁĄCZNIE5,799 mld7,750 mld w EUR

8 Euroregion Tatry Współpraca transgraniczna Cel: promocja wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych zamieszkujących regiony przygraniczne krajów członkowskich oraz krajów sąsiedzkich Zakres tematyczny: wspólne transgraniczne działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, transgranicznej wymiany handlowej i promowanie wspólnych działań kulturalnych podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem oraz poprawy jego stanu wspieranie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz wzajemnych powiązań między nimi

9 Euroregion Tatry Współpraca transgraniczna – zakres tematyczny poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, usprawnienie systemów dostarczania wody i energii oraz gospodarowania odpadami promowanie rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja wspieranie współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez wspólne działania dotyczące rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich, wspierania sektora B&R, itp.

10 Euroregion Tatry Najważniejsze zasady Programu: wymagane partnerstwo wspólna realizacja projektów wspólna odpowiedzialność partnerów wspólna kadra zatrudniona do realizacji projektu wspólne finansowanie wspólne przygotowanie projektu równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja zrównoważony rozwój oraz propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego

11 wysokość dofinansowania projektów z EFRR w ramach Programu Operacyjnego wynosi maksymalnie 80% źródło finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym wzmocnienie wymiaru wpływu projektu na środowisko Euroregion Tatry

12 Zasięg Programu: po polskiej stronie granicy – NTS III (podregiony): bielsko-bialski, nowosądecki, krosnieńsko-przemyski oraz NTS IV – powiat oświęcimski (podregion krakowsko-tarnowski) i powiat pszczyński (podregion centralny śląsk) powiat rzeszowski (podregion krośnieńsko-przemyski). W powiatach pszczyńskim, rzeszowskim oraz oświęcimskim będą realizowane projekty zgodnie z art.. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia, po słowackiej stronie granicy – NTS III (regiony) Kraj Żyliński oraz Kraj Preszowski Euroregion Tatry

13 Zadania partnera wiodącego Art. 20 Rozporządzenia wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące EFRR wprowadza wymóg powołania partnera wiodącego spośród partnerów uczestniczących w projekcie ustalenie powiązań z pozostałymi uczestnikami projektu w formie porozumienia odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całego projektu partner wiodący zapewnia, że wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poniesione na cele związane z realizacją projektu partner wiodący weryfikuje czy wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poświadczone przez odpowiednich kontrolerów przekazywanie środków z EFRR pozostałym partnerom uczestniczącym w projekcie

14 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska- Republika Słowacka Priorytet 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej (43% całkowitej alokacji) Temat 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa (24%) Temat 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska (19%) Priorytet 2. Rozwój społeczno-gospodarczy (34%) Temat 2.1 rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki (15%) Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (14%) Temat 2.3 Projekty sieciowe (5%) Priorytet 3. Wspieranie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty (wartość dofinansowania z EFRR od do EUR) (17%) Priorytet 4. Pomoc Techniczna (6%) Euroregion Tatry

15 Dostępna kwota wsparcia POLSKA euro SŁOWACJA euro Euroregion Tatry

16 Wysokość alokacji środków finansowych Polski i Słowacji na realizację Programu w latach Euroregion Tatry

17 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka na lata Mikroprojekty i projekty sieciowe będą zarządzane po stronie polskiej przez Euroregiony: Beskidy, Tatry, Karpacki a po stronie słowackiej przez wyższe jednostki samorządu terytorialnego w Preszowie i Żylinie Euroregion Tatry

18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka na lata Zadania Euroregionu: udział w polsko-słowackiej grupie roboczej przygotowującej program operacyjny ogłoszenie naboru projektów prowadzenie szkoleń dla beneficjentów opracowanie procedur i wytycznych dla beneficjentów przyjmowanie wniosków projektów ewaluacja wniosków projektów przygotowanie listy rankingowej do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Euroregion Tatry

19 podpisywanie umów z beneficjentami monitoring i kontrola projektów przyjmowanie i rozliczanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów dokonywanie płatności dla beneficjentów sporządzanie sprawozdawczości promocja programu Euroregion Tatry

20 Stan realizacji programu: - wykonana została analiza społeczno-gospodarcza, SWOT, opis projektów i etapów, - uzgodniony został projekt dokumentu programowego, który będzie przedłożony w styczniu 2007 roku do akceptacji Komisji Europejskiej, - została przygotowana analiza ex-ante, - przygotowywana jest analiza SEA, - w przygotowaniu jest opracowanie zasad wdrażania programu, - w pierwszym kwartale 2007 roku ma być przygotowane uzupełnienie programu i 17 załaczników, - członkowie grupy roboczej proponują aby nazwa programu brzmiała: Interreg-Cross-border cooperation programe Poland-Slovak Republic Euroregion Tatry


Pobierz ppt "Euroregion Tatry Stan prac nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google