Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan prac nad Programem Operacyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan prac nad Programem Operacyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Stan prac nad Programem Operacyjnym
Euroregion „Tatry” Stan prac nad Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej Opracował Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”

2 Euroregion „Tatry” Podstawy prawne: Rozporządzenie (WE) nr 180/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Program Operacyjny Polska – Republika Słowacka na lata (w opracowaniu)

3 w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013
Euroregion „Tatry” Posiedzenia grupy roboczej przygotowującej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata z udziałem przedstawiciela Euroregionu „Taty”: Bratysława- pierwsze posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Kraków- drugie posiedzenie polskich i słowackich członków grupy Turčianske Teplice (Žylinský Kraj) – trzecie posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Myczkowce (województwo podkarpackie)- czwarte posiedzenie polskich i Bratysława – spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Warszawa - posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej

4 Euroregion „Tatry” Vyšne Ružbachy (Prešovský Kraj) piąte posiedzenie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Warszawa – spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Warszawa – spotkanie polskiej części grupy roboczej, Wisła (województwo śląskie) – szóste spotkanie polskich i słowackich członków grupy roboczej, Bratysława - spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Terchova (Zilinsky Kraj) – siódme spotkanie polskich i słowackich członków grupy roboczej,

5 Euroregion „Tatry” Warszawa - spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego i polskich regionów

6 Polityka spójności Unii Europejskiej 2007 - 2013
Euroregion „Tatry” Polityka spójności Unii Europejskiej Cele polityki spójności: Konwergencja Regionalna Konkurencyjność i Zatrudnienie Europejska Współpraca Terytorialna współpraca transgraniczna współpraca transnarodowa współpraca międzyregionalna i wymiana doświadczeń

7 Euroregion „Tatry” Fundusze przeznaczone na Europejską Współpracę Terytorialną Interreg III EWT WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA 3,998 mld 5,576 mld WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA 1,394 mld 1,582,mld WSPÓŁPRACA MIEDZYREGIONALNA 406 mld 592 mln ŁĄCZNIE 5,799 mld 7,750 mld w EUR

8 Współpraca transgraniczna
Euroregion „Tatry” Współpraca transgraniczna Cel: promocja wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych zamieszkujących regiony przygraniczne krajów członkowskich oraz krajów sąsiedzkich Zakres tematyczny: wspólne transgraniczne działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, transgranicznej wymiany handlowej i promowanie wspólnych działań kulturalnych podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem oraz poprawy jego stanu wspieranie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz wzajemnych powiązań między nimi

9 Euroregion „Tatry” Współpraca transgraniczna – zakres tematyczny poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, usprawnienie systemów dostarczania wody i energii oraz gospodarowania odpadami promowanie rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja wspieranie współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez wspólne działania dotyczące rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich, wspierania sektora B&R, itp.

10 Najważniejsze zasady Programu:
Euroregion „Tatry” Najważniejsze zasady Programu: wymagane partnerstwo wspólna realizacja projektów wspólna odpowiedzialność partnerów wspólna kadra zatrudniona do realizacji projektu wspólne finansowanie wspólne przygotowanie projektu równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja zrównoważony rozwój oraz propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego

11 źródło finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Euroregion „Tatry” wysokość dofinansowania projektów z EFRR w ramach Programu Operacyjnego wynosi maksymalnie 80% źródło finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym wzmocnienie wymiaru wpływu projektu na środowisko

12 Euroregion „Tatry” Zasięg Programu: po polskiej stronie granicy – NTS III (podregiony): bielsko-bialski, nowosądecki, krosnieńsko-przemyski oraz NTS IV – powiat oświęcimski (podregion krakowsko-tarnowski) i powiat pszczyński (podregion centralny śląsk) powiat rzeszowski (podregion krośnieńsko-przemyski). W powiatach pszczyńskim, rzeszowskim oraz oświęcimskim będą realizowane projekty zgodnie z art.. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia, po słowackiej stronie granicy – NTS III (regiony) Kraj Żyliński oraz Kraj Preszowski

13 odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całego projektu
Euroregion „Tatry” Zadania partnera wiodącego Art. 20 Rozporządzenia wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące EFRR wprowadza wymóg powołania partnera wiodącego spośród partnerów uczestniczących w projekcie ustalenie powiązań z pozostałymi uczestnikami projektu w formie porozumienia odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całego projektu partner wiodący zapewnia, że wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poniesione na cele związane z realizacją projektu partner wiodący weryfikuje czy wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poświadczone przez odpowiednich kontrolerów przekazywanie środków z EFRR pozostałym partnerom uczestniczącym w projekcie

14 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Euroregion „Tatry” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska- Republika Słowacka Priorytet 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej (43% całkowitej alokacji) Temat 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa (24%) Temat 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska (19%) Priorytet 2. Rozwój społeczno-gospodarczy (34%) Temat 2.1 rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki (15%) Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (14%) Temat 2.3 Projekty sieciowe (5%) Priorytet 3. Wspieranie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty (wartość dofinansowania z EFRR od do EUR) (17%) Priorytet 4. Pomoc Techniczna (6%)

15 Dostępna kwota wsparcia
Euroregion „Tatry” Dostępna kwota wsparcia POLSKA euro SŁOWACJA euro

16 Wysokość alokacji środków finansowych Polski i Słowacji
Euroregion „Tatry” Wysokość alokacji środków finansowych Polski i Słowacji na realizację Programu w latach

17 Euroregion „Tatry” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka na lata Mikroprojekty i projekty sieciowe będą zarządzane po stronie polskiej przez Euroregiony: Beskidy, Tatry, Karpacki a po stronie słowackiej przez wyższe jednostki samorządu terytorialnego w Preszowie i Żylinie

18 Zadania Euroregionu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Euroregion „Tatry” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka na lata Zadania Euroregionu: udział w polsko-słowackiej grupie roboczej przygotowującej program operacyjny ogłoszenie naboru projektów prowadzenie szkoleń dla beneficjentów opracowanie procedur i wytycznych dla beneficjentów przyjmowanie wniosków projektów ewaluacja wniosków projektów przygotowanie listy rankingowej do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący

19 podpisywanie umów z beneficjentami monitoring i kontrola projektów
Euroregion „Tatry” podpisywanie umów z beneficjentami monitoring i kontrola projektów przyjmowanie i rozliczanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów dokonywanie płatności dla beneficjentów sporządzanie sprawozdawczości promocja programu

20 Stan realizacji programu:
Euroregion „Tatry” Stan realizacji programu: - wykonana została analiza społeczno-gospodarcza, SWOT, opis projektów i etapów, - uzgodniony został projekt dokumentu programowego, który będzie przedłożony w styczniu 2007 roku do akceptacji Komisji Europejskiej, - została przygotowana analiza ex-ante, - przygotowywana jest analiza SEA, - w przygotowaniu jest opracowanie zasad wdrażania programu, - w pierwszym kwartale 2007 roku ma być przygotowane uzupełnienie programu i 17 załaczników, - członkowie grupy roboczej proponują aby nazwa programu brzmiała: Interreg-Cross-border cooperation programe Poland-Slovak Republic


Pobierz ppt "Stan prac nad Programem Operacyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google