Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe T. 3. Zagadnienie systematyzacji dorobku naukowego Zagadnienia: 1.Metafory organizacji 2.Podejścia do zarządzania i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe T. 3. Zagadnienie systematyzacji dorobku naukowego Zagadnienia: 1.Metafory organizacji 2.Podejścia do zarządzania i."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe T. 3. Zagadnienie systematyzacji dorobku naukowego Zagadnienia: 1.Metafory organizacji 2.Podejścia do zarządzania i ich charakterystyka

2 Historia zarządzania Historia zarządzania p.n.e. n.e. Babilończycy Chińczycy Grecy Egipcjanie Sumerowie Wenecjanie Rzymianie

3 Potrzeby społeczne (1) Konieczność synchronizacji, koordynacji i integracji działań(6) Doskonalenie techniki wytwarzania, zwłaszcza narzędzi pracy (2) Rozwój podziału pracy i specjalizacji produkcji(3) Wzrost skali i koncentracji produkcji, doskonalenie wyrobów (4) Wzrost stopnia zależności procesów wytwórczych (5) Pojawienie się zarządzania jako formy praktyki społecznej i zawodu (7) Uwarunkowania główne Zapotrzebowanie na wiedzę o zarządzaniu (8) Uwarunkowania dodatkowe Sprzężenie zwrotne Powstanie nauk o organizacji i zarządzaniu (9) Uwarunkowania powstania nauk o zarządzaniu Źródło: L.J. Krzyżanowski, O kierowaniu organizacjami inaczej, Warszawa 1999.

4 Perspektywy operacyjne w zarządzaniu Zarządzanie naukowe: Frederick W. Taylor naukowe studia pracy i dobór najlepszych metod wykonywania czynności eliminacja zbędnych czynności w kontekście najlepszych metod pracy podział pracy i odpowiedzialności zarządzania z zastosowaniem naukowych metod planowania ścisła kontrola wykonywanej pracy Zarządzanie ilościowe: Ford W. Harris Zarządzanie jakościowe: Walter A. Shewhart Zarządzanie biurokratyczne: Max Weber specjalizacja pracy formułowanie zasad i procedur bezosobowość dobrze zdefiniowana hierarchia awansowanie na podstawie zasług Zarządzanie administracyjne: Henri Fayol podział pracy autorytet przełożonego dyscyplina jedność rozkazodawstwa porządek wynagrodzenie stabilność i własność sprawiedliwość podporządkowanie interesu jednostki interesom ogólnym podległość jednemu przełożonemu centralizacja Inicjatywa

5 Koncepcja władzy Typy władzy prawomocnej - wg M.Webera: władza charyzmatyczna - oparta na przekonaniu, że przywódcy mają nadzwyczajne cechy, a ustanawiane przez nich normy są prawomocne władza tradycyjna - oparta na wierze w trwałość pewnego porządku i jego prawomocność ( patriarchat, matriarchat) władza legalna – pochodząca z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie usankcjonowanych procedur, opierająca się na przekonaniu o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób sprawujących władzę do wydawania poleceń na mocy tych norm Źródła władzy kierowniczej: własność firmy – władza właścicielska władza formalna – związana z pozycją formalną w strukturze nagradzanie – pieniądze i awanse przymus – oparta na karze lub groźbie jej zastosowania charyzma – oparta na emocjonalnym związku między liderem a współpracownikami, czego wyrazem jest lojalność i oddanie władza ekspercka – kluczowe umiejętności i wiedza oparta na doświadczeniu

6 NazwaTreść Podział pracyWysoki stopień specjalizacji powinien przynieść wzrost efektywności. Specjalizacji podlega zarówno praca techniczna, jak i kierownicza AutorytetDo wykonywania obowiązków kierowniczych niezbędny jest autorytet: autorytet formalny do wykonywania poleceń i autorytet osobisty wynikający z wiedzy i doświadczenia DyscyplinaCzłonkowie organizacji muszą szanować reguły obowiązujące i rządzące organizacja Jedność rozkazodawstwaKażdy pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego bezpośredniego przełożonego. Jedność kierownictwaPodobne czynności w organizacji powinny być zgrupowane i podległe tylko jednemu kierownikowi Podporządkowanie własnego interesu interesowi ogółu Interesy jednostek nie powinny być przedkładane ponad cele całej organizacji WynagrodzenieWynagrodzenie powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji CentralizacjaWładza i autorytet powinny być możliwe silnie skoncentrowane na wyższych szczeblach organizacji HierarchiaLinia władzy powinna przebiegać z góry w dół organizacji i należy jej zawsze przestrzegać. ŁadZasoby ludzkie i rzeczowe powinny być skoordynowane tak, aby znalazły się na właściwym miejscy i we właściwym czasie SprawiedliwośćMenedżerowie powinni być uprzejmi i sprawiedliwi w stosunkach z podwładnymi Stabilizacja personeluNależy unikać dużej fluktuacji pracowników InicjatywaPodwładni powinni mieć swobodę inicjatywy HarmoniaPraca zespołowa, duch zespołu, poczucie jedności i przynależności do jednej grupy powinny być popierane i podtrzymywane Zasady zarządzania według H. Fayola

7 Metafora Widzenie organizacjiKluczowe charakterystyki maszynaOrganizacja jako zespół dobrze ustrukturyzowanych części ściśle określonych rolach i zadaniach Nacisk na sprawność, wydajność. Ludzie widziani jako elementy mechanizmu, działające w sposób określony przez ich zadania organizmOrganizacja jako byt podatny na upływ czasu (narodziny, rozwój, dojrzałość, starzenie się, śmierć), działający w otoczeniu i od niego zależny Nacisk na otoczenie. Organizacja to całość, elastyczne dostosowywanie się do otoczenia, zaspokajanie własnych potrzeb mózgOrganizacja jako twór rozumnie działający i uczący się Nacisk na zdolność uczenia się. Ludzie jako najważniejszy zasób organizacji kulturaOrganizacja jako rodzaj symbolicznego sposobu porozumiewania się i działania, odmiennego od działania innych Nacisk na indywidualny charakter organizacji na zewnątrz i jednoznaczne, wspólne wartości oraz postawy wewnątrz system politycznyOrganizacja jako sieć ludzi działających razem, by osiągnąć indywidualne cele Nacisk na władzę jako sposób reagowania na konflikty oraz zapobiegania sprzecznym działaniom więzienie psychiczneOrganizacja jako sposób stereotypowego podejścia do zjawisk, ograniczająca indywidualne cechy Nacisk na ograniczanie wolności jednostki poprzez narzucanie stereotypowych postaw i zachowań przepływ i transformacja Organizacja jako ciągle zmieniający się układ, świadomie kształtujący swoje działania i wpływający na otoczenie Nacisk na zmianę. Wykorzystanie strategii do świadomego kształtowania własnej pozycji oraz otoczenia instrument dominacji Organizacja jako sposób wyzysku, stale kontrolująca postępowanie i postawy ludzi z nią związanych Nacisk na kontrolę i dominację organizacji nad ludźmi, wykorzystywanie możliwości do osiągania najlepszych wyników Metafory przedstawione przez G. Morgana i ich charakterystyki Źródło: A,. Zając, M. Kuraś, Metafory organizacyjne jako narzędzie wstępnej analizy organizacji; zajaca/ artykuly/ metaf98.html.http://ki.ae.krakow.pl/ zajaca/ artykuly/ metaf98.html

8 PerspektywaMetaforaWyobrażenie organizacji jako Wyobrażenie menedżera jako okresu klasycznegomaszyny maszyny zaprojektowanej zbudowanej przez kierownictwo w celu osiągnięcia wcześniej ustalonych celów inżyniera projektującego, budującego i kierującego maszyną organizacyjną modernistycznaorganizmu Żywego ustroju spełniającego funkcje konieczne do przetrwania, zwłaszcza przystosowania się do wrogiego otoczenia niezależnej części w ustroju o zdolnościach przystosowania się symboliczno- interpretująca kultury Systemu znaczeń stworzonych i utrwalonych w wyniku stowarzyszenia się ludzi mających wspólne wartości, tradycje, zwyczaje artefaktu pragnącego być symbolem organizacji postmodernistycznakolażu Kolażu złożonego z fragmentów wiedzy i zrozumienia w celu stworzenia nowej perspektywy odnoszącej się do przeszłości teoretyka, który jest artystą Metafory w teorii organizacji według M. Jo Hatch Źródło: M. Jo Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002

9 Nurty w ogólnej nauce o zarządzaniu Naukę tę cechuje wielowątkowość problematyki badawczej, co znajduje swój wyraz w stosowaniu różnych strategie badań problemów tworzenia organizacji i zarządzania nimi Wyróżnić można trzy wielkie nurty badawcze: Nurt klasyczny i neoklasyczny, zawierający naukowe uogólnienia licznych doświadczeń praktyków, postrzegający człowieka instrumentalnie. Człowiek – to homo economicus. Najistotniejszym problemem tego nurtu – wysoka efektywność organizacji. Model organizacji – mechanistyczny Nurt psychosocjologiczny, skupia się na zjawiskach społecznych. Bada się w nim zachowanie różnych grup i pojedynczych członków organizacji w różnych sytuacjach organizacyjnych. Celem tego nurtu jest poznanie prawidłowości rządzących ludzkim zachowaniem oraz rozwojem stosunków międzyludzkich. Człowiek postrzegany jest jako istota społeczna. Model organizacji – humanistyczny Nurt systemowy, wykorzystujący do opisu i wyjaśniania oraz budowy teorii projektowania organizacji i zarządzania nimi dorobek cybernetyki i ogólnej teorii systemów. Organizacja jest całością zorganizowanego działania, systemem społecznym i technicznym, otwartym na otoczenie. Człowiek jest istota racjonalną. Model organizacji – systemowy, integracyjny System działa tak sprawnie jak jego najsłabszy element

10 Modele organizacji - mechanistyczny Modele organizacji - mechanistyczny A Filozofia mechanistyczna Organizacja jako masz yna Organizacja jako maszyna: jeden cel – maksymalizacja zysku racjonalna analiza i podejmowanie decyzji naukowe zarządzanie – racjonalizacja działań ludzkich standaryzacja pracy robotników – wzorce postępowania formalna komunikacja, zasady i regulaminy dowodzenie, komunikacja, koordynacja i obsesyjna kontrola

11 Perspektywa behavioralna Podstawa: wpływ czynników psychologicznych i socjologicznych na rezultaty produktywności i zadowolenia z pracy Efekt Hawthorne –sam sposób organizowania i przeprowadzenia badań implikuje określone reakcje u osób będących ich przedmiotem Podejście Human Relations- stosunki międzyludzkie pracownikami i ich przełożonymi stanowią konieczny aspekt zarządzania: motywacja pracowników style przywództwa Społeczne warunki pracy, związane z poczuciem przynależności do grupy, poczuciem osobistej więzi z jej członkami, doświadczeniem akceptacji i uznania ze strony współpracowników, są dla ludzi ważniejsze od fizycznych warunków pracy oraz, że bodźce ekonomiczne nie są jedynymi bodźcami oddziałującymi na pracowników Hawthorne – miejscowość w pobliżu Chicago. W latach prowadzono w Western Electric Company badania dotyczące wpływu motywacji, warunków pracy i stosunków między ludzkich na efektywność pracowników

12 Modele organizacji - humanistyczny Modele organizacji - humanistyczny Psychologia, socjologiaCzłowiek –istota społeczna B Założenia: potrzeby ludzkie stosunki międzyludzkie – human relations teoria X i Y oraz Z nurt potencjału ludzkiego

13 Założenia i model organizacji systemowe j organizm - system teoria systemów, cybernetyka Organizm – system: organizacja jest złożoną całością (systemem); naczelnym jej celem jest przetrwanie i rozwój; stanem organizacji jest homeostaza; podsystemy organizacji są analogami narządów organizmu zmiana w organizacji jest wynikiem dwóch cyklów: naturalnego cyklu życia i adaptacji do otoczenia; adaptacja do otoczenia może być czynna lub bierna kierownictwo organizacji jest jej mózgiem: ustala normy, wartości i kontroluje jej funkcjonowanie konflikty wewnętrzne są stanami patologicznymi B

14 Modele organizacji - gra C organizacja – arena gry teoria gier Założenia: organizacja jest sztuczna konstrukcją społeczną tworzoną przez graczy; gracze tworzą koalicje w celu realizacji swoich celów cele graczy są różne i niesprowadzalne do wspólnego mianownika; czynnikiem integracyjnym stron są reguły gry gracze rywalizują ze sobą, a rywalizacja polega na tym, ze jedni wygrywają kosztem drugich( gra o sumie zerowej) gracze są autonomiczni (niezależni od siebie); zachowania graczy są nieprzewidywalne (charakteryzuje je pewne prawdopodobieństwo) gracze działają w sytuacji ograniczoności zasobów; reprezentują dwie strategie: minimalizacji strat – maksymalizacji zysku bez konfliktu nie ma gry; uczestnicy gry się uczą

15 Podejścia do organizacji Wizerunek - organizacja jako:Model kosztekonomiczny system otwartyorganiczny decyzjatechnologiczny arena grypolityczny procesprocesowy społecznośćkulturowy

16 Socjopsychologiczny Strukturalny Ekologiczny Opis struktury i procesów społecznych dotyczących organizacji i jej części: oddziałów, grup społecznych, pozycji grupowych oraz komponentów analitycznych (specjalizacja, sieci komunikacyjne, hierarchia) Badanie charakterystyk organizacji w kontekście środowiska oraz dociekanie na nie wpływu postaw i zachowań indywidualnych Badanie pojedynczych i wielostronnych relacji pomiędzy organizacją i środowiskiem oraz rozwoju relacji pomiędzy organizacjami Źródło: Levels of analysis;

17 Rozwój organizacji funkcjonalne procesowe sieciowe Czas Stopień złożoności organizacyjnej duży mały Nastawienie na podział pracy i funkcje organizacji Nastawienie na wartości partnerstwo Zamiana funkcji na procesy narzekanieunikanie Łańcuch wartości i sieci społeczne =wartości organizacyjne Zarządzanie: wspólnota, włączanie, autentyczność Sieć interesariuszy Efektywność ekologiczna Zarządzanie ryzyki em Zamknięte Interesariusze –zyski finansowe Zarządzanie przez kontrolę TradycyjneŚrodowiskoweSpołeczne

18 Współczesne podejścia do zarządzania systemowe organizacja jako system składający się z części współprzyczyniających się do powodzenia całości wejście - proces transformacji -wyjście środowisko = rynek zewnętrzny ważnym komponentem jest sprzężenie zwrotne całość –to więcej niż suma części (efekt synergiczny) podsystem - zależna od całości część systemu ekwifinalność- zdolność do zmiany celów s ytuacyjne sytuacyjne charakterystyki się różnią menedżerowie muszą uwzględniać sytuacje, w jakich działają organizacje; mają one wpływ na efektywność ich funkcjonowania organizacji uczącej się i organizacji inteligentnej podejście to bazuje na dostosowywaniu się organizacji do przyszłych warunków działania organizacja musi antycypować zmiany, aby lepiej dostosować się do przyszłych potrzeb klienta proces organizacyjnego uczenia się

19 Porównanie organizacji CzynnikOrganizacja dawnaOrganizacja nowoczesna Struktura organizacjiHierarchiczna; specjalizacja; podział funkcjonalny; struktury sztywne Struktury spłaszczone; zespoły wielofunkcyjne; struktury elastyczne Projektowanie stanowisk pracyWąski zakres obowiązków; pracownik wykonuje jedną pracę; prace powtarzalne, proste, standaryzowane Szeroki zakres obowiązków; pracownik wykonuje wiele prac; duża odpowiedzialność pracownika Umiejętności pracownikówSpecjalizacjaSzeroki zakres umiejętności Kierowanie pracownikamiSystem rozkazodawczo- kontrolny W dużym zakresie pracownik kieruje sam sobą KomunikacjaPionowa; potrzeba zdobywania informacji Pionowa i pozioma; informacja rozpowszechniona w organizacji Odpowiedzialność za decyzjeŁańcuch decyzyjnyDecentralizacja Procedury zarządzaniaStandaryzowaneProcedury zmieniające się Autonomia pracownikaMałaDuża Znajomość problemów organizacji przez pracownika NiewielkaDuża

20 Społeczeństwo Historia Czynniki otoczenia Kultura organizacyjna Strategia działalności firmy Władza organizacyjna i przywództwo menedżerskie Ludzie Struktura organizacyjna, systemy działania, zasoby materialne Przewaga konkurencyjna Kluczowe kompetencje Rola organizacyjna Organizacyjne uczenie się socjalizacja misja Cele Zadania, procesy Motywacja do pracy Projekt organizacyjny Obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa Źródło : Por. M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa. Wyd.AE, Katowice 1998, s.170.

21 T.4. System zarządzania organizacją Zagadnienia: 1.Struktura zarządzania. 2.Cele i funkcje zarządzania. 3.Metody zarządzania.

22 Funkcje zarządzania PLANOWANIE KONTROLOWANIEORGANIZOWANIE Monitorowanie działań i decyzje korekcyjne Zasoby: ludzkie finansowe materiałowe technologiczne informacyjne Wybór, selekcja celów i sposobów ich realizacji Tworzenie warunków do wykonania zadań Kształtowanie pożądanych motywacji pracowników osiąganie celów produkty usługi sprawność Rezultaty: PRZYWÓDZTWO

23 ORGANIZACJA Podmiot zarządzający Podsystem zarządzania Podsystemy wykonawcze Podsystemy informacyjny i komunikacji Informacja zwrotna Procesy informacyjno-decyzyjne Procesy realizacyjne OTOCZENIE Ogólny schemat systemu zarządzania organizacją

24 planowanie organizowaniemotywowanie kontrola wielkość pożąda na Podsystem zarządzania (regulator) wielkość zadana podsystem wykonawczy wielkość realizowana zakłócenia sprzężenie zwrotne wielkość nastawiona Podsystem zarządzania jako urządzenie regulujące Źródło: J. Trzeciniecki, Projektowanie systemów zarządzania. PWN, Warszawa 1979, s.65.

25 Zamiar strategiczny- misja, wizja, cele W jaki sposób je osiągnąć? Planowanie strategiczne- długofalowe Strategia: plany i programy Jak realizować strategię? Planowanie bieżące Korekta planów i programów. Zmiana planów Koordynacja i regulacja Organizowanie Przewodzenie - motywowanie Operacje - procesy Kontrola i monitoring Zarządzanie operacyjne Zarządzanie strategiczne Dwuszczeblowy cykl zarządzania organizacją

26 Metoda świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu (Encyklopedia Larousse) systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu oraz sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawiania wyników tych badań ( Słownik języka polskiego) świadomie i systematycznie stosowany, wzorcowy dobór i układ elementarnych czynności, który pozwala skuteczniej i ekonomiczniej (wydajniej, oszczędniej) uzyskać cel działania Metodyka Poprawny metodologicznie zbiór dyrektyw, wskazujący sposoby działania, metody prowadzące do danego celu (T. Pszczołowski) Zasady (reguły) Ogólne wskazówki, wytyczne postępowania

27 Pojęcia podstawowe Metoda badawcza – celowy, całościowy sposób rozwiązywania problemów badawczych, nadający się do wielokrotnego zastosowania Metody badawcze dzielą się na: a. ze względu na zasięg: uniwersalne – możliwe do zastosowania we wszystkich dziedzinach organizacji specyficzne – możliwe do zastosowania tylko w wybranych jej dziedzinach b) ze względu na zakres: kompleksowe – odnoszące się do problemów organizacyjnych jako całości wycinkowe – odnoszące się do problemów cząstkowych W naukach o zarządzaniu wyróżniamy metody: analityczne – Jak jest? diagnostyczne – Jest dobrze, jest źle projektowe – ulepszające prognostyczne – Co należy zrobić? Technika badawcza – części składowe metody; czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów ;konkretny sposób zastosowania metody badawczej

28 Metody organizacji i zarządzania Metody analityczne - opis przedmiotu badania. Dają odpowiedź na pytanie - Jak jest? Metody diagnostyczne – wyjaśniają przedmiot badań. Dają odpowiedź na pytanie: Dlaczego jest tak jak jest? Metody prognostyczne (projektowe, usprawniające) – przewidują przyszłe stany Dają odpowiedź na pytanie: Jak być powinno? ; Co należy zrobić?

29 Metody zarządzania - zespoły technik i środków planistycznych, organizacyjnych, motywacyjnych i kontrolnych, zalecanych przez teorię dla praktyki zarządzania w celu zwiększania sprawności osiągania celów organizacji Przykładowe metody: zarządzanie przez cele ( management by objectives) – wspólne ustalane zadań przez przełożonych i podwładnych oraz osobistej odpowiedzialności za wyniki zarządzanie przez wyniki (management by results) - ocena pracowników według uzyskiwanych przez nich wyników zarządzanie przez motywację (management by motivation) - konsekwentne wykorzystywanie systemu motywacyjnego zarządzanie przez delegowanie uprawnień (management by delegation) – udzielanie podwładnym pełnomocnictw do podejmowania decyzji w określonym zakresie zarządzanie przez system (management by system)- organizacja i wykorzystanie informacyjnych systemów zarządzania zarządzanie przez (management by conflict) – celowe wywoływanie konfliktu i sterowanie nim do czasu osiągnięcia zakładanych celów zarządzanie w sytuacji kryzysowej (crisismanagement) – identyfikacja i opanowywanie kryzysu

30 Metody szczegółowe RODZINY METOD Par excellence organizatorskich Wykorzystywanych w zarządzaniu Badania metod pracy Mierzenie pracy Wartościowanie pracy Normowanie pracy Koordynowanie procesów pracy w czasie Organizowanie procesów pracy w przestrzeni Analiza wartości organizacji Metody socjopsychologiczne Metody ergonomiczne Badania operacyjne Metody sieciowe Metody ekonometryczne Metody informatyczne Metody heurystyczne Źródło: Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.

31 Metody i techniki organizatorskie badanie pracy wartościowanie pracy: sumaryczne, analityczne analiza dyrektywna analiza wartości produktu analiza wartości organizacji ergonomiczne: ergonomia pracy, ergonomia produktu badania operacyjne: sieciowe: techniki - wykresy Gantta, ścieżki krytycznej PERT ekonometryczne: heurystyczne: Burza mózgów, technika Gordona, technika grup nominalnych projektowania organizacji: opisowo- ulepszająca, diagnostyczna, prognostyczna, ewaluacyjne : ankieta, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów

32 Techniki organizatorskie Techniki Finansowo- księgowe ErgonomiczneSocjologiczne Motywacyjne Prawne Matematyczne (badań operacyjnych) Statystyczne Techniki zarządzania Źródło: Z, Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998,s.41.

33 Badanie pracy Systematyczne opisywanie, analizowanie i krytyczna cena istniejących lub proponowanych sposobów wykonywania pracy oraz projektowanie metod bardziej efektywnych. Cykl badania pracy: 1.Wybór celu i przedmiotu badania – obejmuje: określenie celu ogólnego( np. obniżka kosztów), wstępną analizę organizacyjną, określenie celu szczegółowego (np. obniżka kosztów własnych o 10%),analizę aspektów ekonomicznych, technicznych i psychologicznych przedmiotu organizowania, warunków pracy oraz ustalenie środków i terminów. 2.Rejestracja stanu faktycznego – technika kartowania, polegająca na rejestrowaniu badanych procesów za pomocą umownych symboli graficznych na specjalnych wykresach kartach przebiegu: procesu, materiału, czynności itd. 3.Diagnoza -krytyczna analiza i ocena stanu istniejącego: synteza stanu faktycznego, jego uzasadnienie, poszukiwanie wariantów rozwiązań i ustalenie wariantu optymalnego. 4.Projektowanie nowego rozwiązania- uporządkowanie zaproponowanych zmian, opracowanie właściwego projektu, jego weryfikacja w symulowanych i rzeczywistych warunkach oraz ocena kryteriów technicznych, ekonomicznych i psychosocjologicznych. 5.Wdrożenie opracowanego i zatwierdzonego projektu – przygotowanie środków technicznych, rozruch organizacyjny i pomiar efektów. Źródło: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004

34 Metoda analizy wartości Metoda racjonalizacji systemów służąca likwidacji zjawiska dysharmonii funkcji poprzez ustalenie takiej kompozycji systemu, która pozwala spełniać funkcje konieczne przy relatywnie niższym koszcie łącznym Funkcja – cel lub zadanie albo cecha systemu polegająca na zdolności do wykonywania określonych czynności Tok postępowania: przygotowanie czynnika ludzkiego wybór przedmiot badania – diagnoza organizacyjna, ustalenie hierarchii potrzeb organizacyjnych rozpoznanie systemu – określenie jego granic, delimitacja w stosunku do systemów sąsiednich oraz ustalenie elementów środowiska zbieranie informacji – analiza mankamentów funkcjonowania systemu, opracowanie drzewa funkcji, ustalenie kosztów spełnienia funkcji oraz dokonanie klasyfikacji funkcji według ważności, stopnia spełnienia i kosztów analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań – metody heurystyczne, poddanie wariantów ocenie w wyniku ich konfrontacji z założeniami i warunkami funkcjonowania badanego( lub nowotworzonego ) systemu opracowanie projektu szczegółowego – rozwinięcie wariantu wstępnego w w projekt ostateczny wdrożenie projektu - wg procedury wprowadzania zmian organizacyjnych Źródło: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004

35 Zarządzanie przez cele Management by Obiectives (MBO) Pięć kroków procesu MBO Przegląd celów organizacji Dokonywanie ocen Pracownicy ustalają cele Prowadzenie monitoringu Początek następnego okresu MBO Uzyskanie nagrody Źródło: P.Drucker,1000ventures.com

36 Zasady zarządzania przez cele - MBO stopniowanie zamiarów i celów organizacyjnych sprecyzowanie każdego z nich partycypacyjne podejmowanie decyzji wyraźne określenie czasu działania dokonywanie oceny i sprzężenie zwrotn e Sześć etapów MBO definiowanie zbiorowych celów wg szczebli zarządzania analiza zadań zarządzania i zapisanie formalnej specyfikacji pracy oraz alokacja odpowiedzialności i uprawnień do podejmowania indywidualnych decyzji osiąganie ustalonych standardów zebranie ustalonych specyficznych celów uzgodnienie indywidualnych zadań ze zbiorowymi celami ustanowienie informacyjnego systemu zarządzania i monitorowanie osiąganych celów Źródło:

37 Zarządzanie przez jakość ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ Polityka jakośc i Doskonalenie jakości Planowanie jakości - Produkt (wymagania jakościowe, specyfikacja) - Proces (parametry jakościowe, plan badań, mechanizmy regulacji,dokumentacja dowodowa) Sterowanie jakością -Sterowanie procesem (regulacja, działania zasadnicze i korygujące) - Badanie jakości -Przeglądy Zapewnienie jakości - Prowadzenie dokumentacji dowodowej - Dane o jakości -Rozstrzygnięcie (decyzje) jakościowe - Audity jakości Źródło: Pojęcie TQM; htp:/zes.econ.uj.edu.pl/wawak2.html

38 Kaizen – podstawa sukcesu gospodarczego Japonii: filozofia ulepszania działań w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym system zarządzania polegający na ciągłym doskonaleniu nieprzerwanym podnoszeniu jakości i wydajności we wszystkich dziedzinach i na każdym stanowisku pracy zwiększanie efektywności działania bez dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie Najważniejsze systemy wypracowane przez Kaizen: System wniosków pracowniczych (Suggestion System) System konkretyzacji polityki kierownictwa (Policy Deployment) Metodologia konkretyzacji funkcji jakości (QFD) Kompleksowe Sterowanie przez Jakość (TQC) i Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość (TQM) Kompleksowy system Produktywnego Utrzymania Maszyn (TPM) Standaryzacja obejmująca wszelkie procesy i produkty tych procesów w firmie Zasada: Żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania choćby najmniejszego ulepszenia

39 Podstawowe pojęcia związane z Kaizen 5 razy Dlaczego? Poszukując odpowiedzi na problem, pytaj :dlaczego? Tak długo pytaj, aż znajdziesz przyczynę najgłębszą 5 S- system praktyk porządkowania pracy: SELEKCJA – oddzielanie rzeczy niepotrzebnych od potrzebnych SYSTEMATYKA –rzeczy potrzebne ułóż w sposób wygodny do użycia SPRZĄTANIE – posprzątaj stanowiska robocze i oczyść narzędzia SCHLUDNOŚĆ – bądź schludny i czysty, unikaj brudnego środowiska pracy; alternatywnie :STANDARYZACJA –określ normy porządku i przestrzegaj je SAMODYSCYPLINA – utrzymaj wysoki poziom dyscypliny i etyki pracy 7(obecnie10 )rodzajów strat produkcyjnych. Wynikają one z: nadmiernych zapasów, nadprodukcji, oczekiwania, transportu, procesu przetwarzania, zbędnych ruchów, wad produktów, zmian i przezbrajania, braku gospodarności, nieporozumień i błędów w instruowaniu 7 narzędzi kontroli jakości narzędzi: zestaw praktycznych metod rejestracji analizy danych: lista kontrolna, diagram Pareto, wykres Ishikawy Ość ryby, histogramy, wykres rozproszony(punktowy), arkusz zbiorczy, karta kontrolna Muda – marnotrawstwo Eliminowanie wszystkiego, co nie przynosi wartości dodanej: wysoka jakość, niska cena, użyteczny produkt dla klienta


Pobierz ppt "Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe T. 3. Zagadnienie systematyzacji dorobku naukowego Zagadnienia: 1.Metafory organizacji 2.Podejścia do zarządzania i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google