Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Kraków, 30 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Kraków, 30 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Kraków, 30 listopada 2009 r.

2 2 Plan wystąpienia 2 1.Otoczenie makroekonomiczne. 2.Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego. 3.Co do tej pory zrobili decydenci? 4.Ocena spójności polityk 5.Priorytety polityki gospodarczej 6.Prognozy makroekonomiczne 7.Wnioski.

3 3 Otoczenie makroekonomiczne 3 1.Od zakończenia zimnej wojny długi okres luźnej polityki pieniężnej. 2. Niskie stopy procentowe zachęcały do wprowadzania innowacji finansowych; banki centralne nie reagowały jednoczesnym wdrażaniem odpowiednich regulacji. 3. Powstanie bąbli spekulacyjnych (IT, rynek nieruchomości, rynki surowcowe). 4. Powiększanie nierównowag w światowym handlu zagranicznym i przepływach kapitałowych. 5. Duża dynamika światowego wzrostu gospodarczego (szczególnie na rynkach wschodzących).

4 4 Otoczenie makroekonomiczne 4 Rozwój globalnych rynków finansowych 1980-2009 (biliony USD) 0 200 400 600 800 1980199320002006 Źródło: BIS, IMF Wartość nominalna instrumentów finansowych na światowym rynku Wartość światowego PKB 2009

5 5 Otoczenie makroekonomiczne 5 Rozwój globalnych rynków finansowych 1980-2005 (aktywa finansowe jako % światowego PKB) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1980199320002005 Instrumenty pochodne* Akcje Obligacje Depozyty bankowe Źródło: BIS, IMF * Dane dostępne od roku 1998

6 6 Otoczenie makroekonomiczne 6 1.Przyczyny obecnego kryzysu: (i) rosnące nierównowagi w skali światowej; (ii) nieakomodacyjna polityka pieniężna w krajach OECD (rezultat nadmiernego generowania płynności przez kraje Azji Płd.-Wsch. - głównie Chiny); (iii) załamanie rynków finansowych (wrzesień 2008); (iv) załamanie handlu światowego (IV kw, 2008 r). 2. Największy kryzys gospodarczy od 1933 r. 3. Koszt dla systemu finansowego 13 bil. USD (równowartość rocznego PKB w USA).

7 7 Otoczenie makroekonomiczne 7 -1 000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 199019921994199619982000200220042006 Deficyt C/A USA Wschodniej Azji Nadwyżka C/A bn US$

8 8 Otoczenie makroekonomiczne 8 Koszty dla gospodarki światowej: (i) zmniejszenie wolumenu obrotów światowego handlu zagranicznego o ponad 16% r/r w I połowie 2009 r.; (ii) spadek PKB w krajach OECD o 3,5% w 2009 r.; (iii) wzrost deficytów budżetowych i długu publicznego (20 na 27 krajów UE z deficytem powyżej 3% PKB; skumulowany deficyt USA dla lat 2009-10 ponad 20% PKB); (iv) credit crunch w krajach OECD.

9 9 Otoczenie makroekonomiczne 9 DM – kraje rozwinięte; EM – rynki wschodzące

10 10 Otoczenie makroekonomiczne 10

11 11 Otoczenie makroekonomiczne 11

12 12 Otoczenie makroekonomiczne 12

13 13 Otoczenie makroekonomiczne 13

14 14 Otoczenie makroekonomiczne 14

15 15 Otoczenie makroekonomiczne 15

16 16 Otoczenie makroekonomiczne 16 1.Dwa podstawowe kanały transmisji globalnego kryzysu do Polski: finansowy i handlowy. 2.Finansowy: zamieszanie na rynkach finansowych: brak płynności, wzrost NPL, credit crunch. Kryzys bankowy. 3.Handlowy: załamanie handlu światowego: obroty mogą być niższe o 12-13% niż 2008 (lub jeszcze gorzej!).

17 17 Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego 17 narastanie nierównowagi makroekonomicznej w latach 2006-2008, w tym pogarszanie się bilansu handlowego wzrost deficytu na rachunku obrotów bieżących gwałtowne zadłużanie się zagraniczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych nadmierny wzrost wydatków publicznych wzrost zadłużenia publicznego

18 18 Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego 18 pogarszanie się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym : (i) wzrost kosztów pracy ; (ii) niekorzystne terms of trade ; (iii) wzrost kosztów pozyskania kredyt u; (iv) wysokie stopy procentow e; (v) wzrost kosztów energii i nośników energii.

19 19 Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego 19 zaniechanie działań na rzecz wejścia Polski do strefy euro rezygnacja z programu naprawy finansów publicznych szereg niekorzystnych decyzji w obszarze restrukturyzacji sektorowej i prywatyzacji brak efektywnego zarządzania majątkiem państwowym i nadzoru właścicielskiego w sektorze publicznym złe zarządzanie długiem publicznym

20 20 Co do tej pory zrobi li decydenci ? Pakiet zaufania NBP Nowe instrumenty polityki pieniężnej – wzorowane na ECB Obniżki podstawowych stóp procentowych (7dniowe repo z 6 do 3,5 %). 20

21 21 Co do tej pory zrobi li decydenci ? Rządowy program stabilności i rozwoju Kilka ustaw ułatwiających walkę z kryzysem (np. dt. Gwarancji dla depozytów, z wyłączeniem depozytów przedsiębiorstw i instytucj) Nowelizacja ustawy budżetowej 21

22 22 Ocena spójności polityk Ograniczone pole współpracy instytucjonalnej – KSF nie jest miejscem do uzgadniania polityk Euro – jak do tej pory brak współpracy; inicjatywa po stronie rządu Obie polityki relatywnie luźne. 22

23 23 Priorytety polityki gospodarczej Dylemat krótkiej kołdry: pobudzać gospodarkę w znanych już ograniczeniach finansowych, czy też stabilizować Podstawowy priorytet: zmniejszenie kosztów recesji (np. odpowiednie adresowanie social safety net) Zwiększenie wydatków tylko w tych sektorach, które gwarantują wzrost dochodów budżetu w przyszłych okresach (infrastruktura). 23

24 24 Priorytety polityki gospodarczej 24 (1) otwieranie poprzez dyplomację rynków wschodnich; (2) odblokowywanie kanałów finansowania działalności gospodarczej; (3) stymulowanie aktywności inwestycyjnej; (4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zasobów pracy.

25 25 Prognozy makroekonomiczne Spodziewana negatywna kontrybucja ze strony: inwestycji (w latach 2009-10); zapasów (w 2009-10); eksportu (w 2009-10); ale pozytywna dla eksportu netto. Pozytywna kontrybucja spożycia prywatnego (w latach 2009-11), większa w 2009 r. Zmniejszenie dynamiki gospodarczej w 2009 r. do 1.2-1,5% i w 2010 r. do 2-2,5% (skumulowany output gap ok. 7% PKB). Zwiększenie bezrobocia zarejestrowanego do ponad 2,3 mln pod koniec 2010. Zmniejszenie inflacji pod koniec 2010 do poniżej 2% r/r. 25

26 26 Prognozy makroekonomiczne Osłabienie realnej dynamiki aktywów sektora bankowego do 1 - 3% rocznie w latach 2009 - 10. Wzrost udziału kredytów zagrożonych. Złoty słaby w 2009 r. (średnio 4,4-4,5 EUR/PLN) i nieco mocniejszy w 2010 r. (4,0-4,2 EUR/PLN). Małe prawdopodobieństwo wejścia do ERM2 przed 2012 r. 26

27 27 Prognozy makroekonomiczne Deficyt sektora finansów publicznych powyżej 6% PKB w latach 2009-11 Rosnące prawdopodobieństwo przekroczenia 2-go progu ostrożnościowego w długu publicznym (55% PKB) 27

28 28 Wnioski głównym czynnikiem recesyjnym jest spadek eksportu do tego dojdzie znaczący spadek inwestycji najlepiej będzie wyglądać konsumpcja, także ze względu na zmniejszenie skłonności do oszczędzania

29 29 Wnioski odbudowanie wysokiego wzrostu potrwa dłużej o tyle, o ile dopuścimy do większego spadku inwestycji ogromne znaczenie ma w tej sytuacji dobre wykorzystanie unijnych środków strukturalnych, zwłaszcza pod kątem utrzymania procesu inwestycyjnego istotne jest jednak, aby inwestycje publiczne pobudzały inwestycje prywatne

30 30 Wnioski ogromnym problemem wkrótce stanie się krajowe współfinansowanie programów i projektów unijnych, tak na poziomie krajowym, jak i w odniesieniu do poszczególnych samorządów terytorialnych środki unijne powinny być uruchamianie z myślą o rozwiązywaniu podstawowych problemów strukturalnych i budowaniu przyszłej przewagi konkurencyjnej

31 31 Wnioski globalny kryzys gospodarczy doprowadzi do nowej struktury i geografii handlu światowego trzeba się liczyć z przejściową deglobalizacją w latach pokryzysowych wystąpi znacznie silniejsza presja inflacyjna polityka monetarna będzie musiała być ostrzejsza

32 32 Wnioski to też będzie hamowało wzrost inwestycji kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych już teraz trzeba myśleć o wykreowaniu czynników przyszłej atrakcyjności inwestycyjnej

33 33 Wnioski przez szereg lat finanse publiczne pozostawać będą w stanie niebezpiecznej nierównowagi deficyt budżetowy będzie znacznie wyższy niż zakłada to rząd problem w tym jaki poziom aktywności gospodarczej uda się nam utrzymać oraz co jaka będzie jej struktura, pod kątem przyszłego wzrostu gospodarczego

34 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Kraków, 30 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google