Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W roku szkolnym 2009/2010. Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W roku szkolnym 2009/2010. Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich."— Zapis prezentacji:

1 w roku szkolnym 2009/2010

2 Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji KO oraz zasad tworzenia ich delegatur Nadzór pedagogiczny – akty prawne

3

4

5 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce; 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką. 2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: 1) zbieranie i analizowanie informacji w obszarach wymienionych w ust. 1; 2) ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, o których mowa w ust. 4, w obszarach wymienionych w ust. 1.

6 Poziom E Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D Poziom D Szkoła spełnia wymagania na poziomie D Poziom C Szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza D, lecz nie osiąga B Poziom B Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Poziom A Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Szkoła wykracza poza B Wymagania opisane są a dwóch poziomach – na poziomie B oraz na poziomie D.

7 1) poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 2) poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 3) poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 4) poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; 5) poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

8 rozwój

9

10 Całościowa Przeprowadzana cyklicznie Przeprowadzana przez zespół zewnętrznych ewaluatorów Problemowa Ewaluacja zewnętrzna

11 Wyniki ewaluacji zewnętrznej są dyskutowane z Radą Pedagogiczną W raporcie uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej demokratyczność Metodologia, narzędzi i wyniki ewaluacji są dostępne publicznie Dyrektor placówki ma możliwość monitorowania pracy ewaluatorów Praca ewaluatorów też jest poddawana ewaluacji transparentność Wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej są efektem pracy wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki Ewaluację prowadzi zespół ewaluatorów: unikamy jednostkowych opinii zespołowość Cechy ewaluacji

12 Etap przygotowawczy Ustalenie z dyrektorem placówki terminu i harmonogramu ewaluacji zewnętrznej Udostępnienie dyrektorowi przygotowanyc h narzędzi badawczych Możliwość przedstawienia przez dyrektora wyników ewaluacji wewnętrznej Badanie placówki Spotkanie informacyjne Zbieranie danych Prezentacja wyników Przesłanie dyrektorowi wyników ewaluacji Prezentacja wyników podczas posiedzenia rady pedagogicznej i dyskusja Przesłanie ostatecznego raportu do dyrektora i organu prowadzącego Refleksja nad wynikami ewaluacji Ewaluacja ewaluacji Ankieta wypełniana przez dyrektora placówki na temat procesu realizacji badania

13 Z dyrektorem Z nauczycielami Z przedstawicielami lokalnych partnerów Z rodzicami Z uczniami Wywiad Wśród wszystkich nauczycieli Wśród uczniów rok młodszych od najstarszych w szkole (moja szkoła) Wśród uczniów najstarszych klas (mój dzień) Wśród rodziców Badanie ankietowe Lekcji wszystkich klas dwa lata młodszych od najstarszych, Szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach, oraz najbliższego otoczenia Zajęć pozalekcyjnych ( w miarę możliwości) Obserwacja Analizowane są tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za właściwe, by pokazać wizytatorom ds. ewaluacji Analiza dokumentów

14

15

16 Przeszkolenie wizytatorów- 10 osób Przeprowadzenie pilotażowych całościowych ewaluacji- 4 Przeprowadzenie ewaluacji problemowych- 10

17 Poziom spełniania wymagań Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci są aktywne Respektowane są normy społeczne A B111 C D E

18 Poziom spełniania wymagania Analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznyc h Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowa ne są normy społeczne A5873 B75510 C11 D E

19 Konferencje powiatowe dla dyrektorów szkół i placówek -12 Szkolenia centralne dla dyrektorów szkół i placówek : Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna (4 dni) dla około 300 dyrektorów, w których szkołach odbędzie się ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna (3 dni) dla około 3000 dyrektorów

20 Warsztaty dla łączników regionalnych Seminarium wojewódzkie wizytatorów ds. ewaluacji Wizyta studyjna w Irlandii- funkcjonowanie systemu nadzoru pedagogicznego Konferencja regionalna w Bydgoszczy dla przedstawicieli sektora oświatowego 3 województw: kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego

21 Wszystkie ewaluacje przebiegały zgodnie z procedurą i harmonogramem Od ustalonego poziomu spełniania wymagań nie było odwołań Wartość w badaniu stanowi różnorodność narzędzi badawczych,w tym nowe – wywiady grupowe ( fokusy) Pracę ułatwia większe wykorzystanie technologii informatycznej Praca w zespole pomaga zbierać i opracowywać dane oraz obiektywizować poziom spełniania wymagań Ewaluacja oparta o platformę porządkuje pracę i rzetelność badawczą

22 W procesie badawczym dyrektor jest traktowany jako współpracujący partner przy tworzeniu obrazu szkoły Procedura ewaluacji wyzwala aktywny udział pracowników i partnerów szkoły Odbiorcy wyników ewaluacji uznawali je jako podstawę kierunku rozwoju instytucji

23 Badanie obiektywne Wyzwalające współpracę wszystkich podmiotów szkoły Pozwalające uzyskać ważne i rzetelne dane ilościowe i jakościowe w celu ustalenia poziomu spełniania wymagań Badanie wyznaczające kierunek rozwoju instytucji


Pobierz ppt "W roku szkolnym 2009/2010. Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google