Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Kapitał ludzki a RSI Kapitał ludzki (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie ) Kapitał społeczny (umiejętność współpracy dla osiągania wspólnych celów) Trójkąt Wiedzy kreatywność Badania Edukacja Innowacje

3 Innowacyjność Przedsiębiorczość MSP Transfer wiedzy Przedsiębiorczość akademicka Edukacja Kreowanie postaw innowacyjnych 9.6 Modernizacja oferty kształcenia – projekty innowacyjne Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów 9.1.3 Stypendia dla najzdolniejszych uczniów 9.2 Model kształcenia w branży gastronomiczno- hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii Stypendia naukowe dla doktorantów 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych Tymczasowe zatrudnianie specjalistów MŚP w firmach 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Projekty konkursowe Projekty systemowe

4 Działanie 9.6 Projekty innowacyjne Główny temat dla projektów innowacyjnych związany jest z tworzeniem procesów dydaktycznych ukierunkowanych na efekty uczenia się, w tym kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów Termin konkursu: sierpień 2010 r. Wartość alokacji: 3 066 165 PLN Edukacja – kreowanie postaw innowacyjnych

5 Projekty systemowe Działanie 9.1.3 Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym Okres realizacji:07.2010- 11.2011 Wartość projektu: 1 300 000,00 PLN Działanie 9.2 Model kształcenia w branży gastronomiczno- hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych Okres realizacji: 01.2010-12.2014 Wartość projektu: 4 969 950 PLN Edukacja – kreowanie postaw innowacyjnych

6 Działanie 8.2.1 Projekty konkursowe Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu Wartość alokacji: 3 682 301 PLNTermin: kwiecień 2010 r. Transfer wiedzy - Przedsiębiorczość akademicka i sieci współpracy

7 Kryteria wyboru projektów związanych z innowacyjnością województwa w ramach Działania 8.2.1 Najważniejsze kryteria dostępu: Wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu i kieruje wsparcie do MŚP mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko kwalifikowanych pracowników w MŚP w celu rozwiązania praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych (z wyłączeniem działalności bieżącej przedsiębiorstwa), zakończonego wdrożeniem konkretnych rozwiązań innowacyjnych. Projekt zakłada organizację staży, w ramach którego każdy stażysta będzie zobowiązany do zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w MŚP. Kryterium strategiczne: Projekt jest realizowany w partnerstwie podmiotów RSI, przez co najmniej dwa podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: jednostki samorządu terytorialnego, sfera nauki, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa.

8 Projekty systemowe Działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji 1. Rozwój aktualizacja RSI 2. Rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii Regionalny System Wspierania Innowacji Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko – mazurskim Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa Stypendia naukowe dla doktorantów – DrINNO II Transfer wiedzy - Przedsiębiorczość akademicka i sieci współpracy

9 Regionalny System Wspierania Innowacji Cel główny projektu: Rozwój sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie warmińsko – mazurskim poprzez przygotowanie i testowanie nowoczesnych usług proinnowacyjnych w latach 2010-2011. Działania 1. Usługi proinnowacyjne z zakresu zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw Promocja wyników badań i nowych technologii poprzez przygotowanie wsadu do bazy danych Świadczenie usług informacyjno – doradczych Wyszukiwanie zapotrzebowań przedsiębiorców Rozbudowa i udoskonalenia regionalnej bazy danych ofert technologicznych 2. Kreowanie świadomości innowacyjnej przedsiębiorców Warmińsko-Mazurska Nauka dla biznesu spotkania seminaryjne "Nauka dla biznesu" - 20 szt. Okres realizacji 02.2010 – 12.2011 Wartość projektu: 4 010 000 PLN Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

10 Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim Cel główny projektu: Tworzenie warunków do rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim do 30.06.2011 r. Wartość projektu: 1 533 780,00 PLN Działania: Powołanie Rady Projektu (10 osób); Przeprowadzenie szkoleń dla menadżerów klastrów – 36 osób, przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie zakłada 13 modułów tematycznych z zakresu umiejętności miękkich oraz wiedzy dot. zarządzania inicjatywą klastrową, a także praktycznego wdrażania nabytych umiejętności); Organizacja 36 spotkań branżowych mających na celu pobudzenie współpracy podmiotów działających w danych sektorach gospodarki oraz transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowo-badawczych zajmujących się daną dziedziną; Organizacja wizyty studyjnej w jednym z doświadczonych regionów Europy pozwalająca na bezpośrednie zapoznanie się z modelami funkcjonowania inicjatyw klastrowych w krajach zaawansowanych gospodarczo i nawiązanie kontaktów partnerskich (łącznie dla 61 osób); Organizacja 4 konferencji z zakresu transferu technologii i tworzenia powiązań sieciowych Utworzenie portalu, który będzie spełniał funkcję źródła wiedzy i informacji na temat idei klasteringu, funkcjonujących klastrach na Warmii i Mazurach oraz podejmowanych inicjatywach sieciowych i kooperacyjnych oraz funkcję narzędzia zarządzania informacjami i kontaktami dla przeszkolonych menadżerów. Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa Cel główny projektu: Stworzenie do 2012 r. sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu otwartych na innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy B+R i MŚP oraz struktur zarządzania w ramach sieci Regionalnego Systemu Usług poprzez ustanowienie stałych procedur współpracy z uwzględnieniem najlepszych praktyk. Wartość projektu: 2 350 963,84 PLN Działania: Powołanie 24 osób do Jednostki Zarządzającej Projektem w Departamencie Polityki Regionalnej i Grupy Roboczej (przedstawiciele wiodących Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu) oraz przeszkolenie ich w zakresie metodologii tworzenia struktur innowacyjnych sieci, metodologii monitoringu i ewaluacji projektu oraz potrzeb budowania RSU; Opracowanie koncepcji powstania i funkcjonowania Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa (procedury wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami zrzeszonymi, instytucjami sfery B+R, MŚP) poprzedzone badaniem: Instytucji Otoczenia Biznesu pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług oraz zapotrzebowania MŚP w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu; Opracowanie metodologii monitoringu i ewaluacji RSU w województwie poprzedzone analizami i wizytą studyjną w ośrodku monitorującym; Pakiet edukacyjny (szkolenia dla pracowników instytucji uczestniczących w projekcie, spotkania specjalistyczne członków sieci, staże zagraniczne, studia podyplomowe, intensywny kurs biznesowy języka angielskiego dla 25 osób z instytucji uczestniczących w projekcie; kurs języka angielskiego dla Jednostki Zarządzającej Projektem). Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej

12 DrINNO II – stypendia dla doktorantów Cel główny projektu: Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa Okres realizacji 07.2010-09.2011 Wartość projektu: 2 150 000,00 PLN Rezultaty: 50 – liczba doktorantów, którzy otrzymają stypendia Udział co najmniej 80% doktorantów w konferencjach naukowych Udział 80% doktorantów, którzy otrzymali stypendium, w szkoleniach dot. komercjalizacji wyników badań Doktoranci opublikują co najmniej 5 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się na liście opracowanej przez MNiSW Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej

13 Projekty konkursowe – wsparcie bezpośrednie Działanie 8.1.1 Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy) w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Innowacyjność - Przedsiębiorczość MSP

14 Kryteria wyboru projektów związanych z innowacyjnością województwa w ramach Działania 8.1.1 Najważniejsze kryteria dostępu: Grupę docelową projektu stanowią konkretni przedsiębiorcy (dotyczy operacji nr 2) oraz konkretni przedsiębiorcy i ich pracownicy (dotyczy operacji nr 1). Siedziba główna lub oddział/filia przedsiębiorcy znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy i kadra zarządzająca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Najważniejsze kryteria strategiczne: Projekt w co najmniej 30% obejmuje wsparciem osoby w wieku 45+. Jednocześnie dla tej grupy uczestników, projekt szkoleniowy obejmuje moduł związany z poprawą umiejętności ICT. Projekt zapewnia dodatkowo, poza innymi szkoleniami, moduł poświęcony na szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących strategii zarządzania: intermentoring, coaching (metodologia wypracowana na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL) lub Techniki Zarządzania Innowacjami w firmie.

15 Projekty systemowe Działanie 8.1.3 Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa, upowszechnienie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. Okres realizacji : 01-2010- 12.2010Wartość projektu: 700 000 PLN Innowacyjność - Przedsiębiorczość MSP


Pobierz ppt "Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google