Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja w pracach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Konkurs dla samorządów: Modelowa Rewitalizacja Miast Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja w pracach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Konkurs dla samorządów: Modelowa Rewitalizacja Miast Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja w pracach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Konkurs dla samorządów: Modelowa Rewitalizacja Miast Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

2 REWITALIZACJA W PROJEKTACH DOKUMENTÓW RZĄDOWYCH WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020 Wymagania wobec instytucji zarządzających programami operacyjnymi dot. finasowania projektów rewitalizacyjnych ze środków UE W dokumencie przedstawiono m.in. jak prawidłowo prowadzić w mieście działania rewitalizacyjne oraz jaka będzie polityka rządu względem miast w kontekście wyzwań rewitalizacji Dokument rządowy mający stworzyć ramy i bardziej przyjazne warunki dla sprawniejszego prowadzenia rewitalizacji w Polsce Rozwiązania legislacyjne dla usprawnienia procesu rewitalizacji projekt KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ [KPM] projekt NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI [NPR] projekt USTAWY O REWITALIZACJI INFORMACJA I EDUKACJA KONKURS DOTACJI - DZIAŁANIA PILOTAŻOWE

3  POWSZECHNOŚĆ PROBLEMU [ok. 20% terenów miast jest zdegradowana]  WIELE TYPÓW OBSZARÓW oraz RÓŻNA SKALA I ŹRÓDŁA PROBLEMÓW [duża skala degradacji zabudowy mieszkaniowej, tereny śródmiejskie, poprzemysłowe i inne]  PROBLEMY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE, DEGRADACJA INFRASTRUKTURY (mieszkaniowej i technicznej), ŚRODOWISKOWE, etc.  NIEKONTROLOWANE ROZLEWANIE SIĘ ZABUDOWY  KONIECZNOŚĆ PROMOWANIA IDEI „POWROTU DO MIAST”  NIEKORZYSTNE PROCESY DEMOGRAFICZNE [spadek liczby ludności w miastach, „kurczenie się” miast] UWARUNKOWANIA PROCESU REWITALIZACJI:

4  REWITALIZACJA JAKO ELEMENT WIZJI ROZWOJU CAŁEGO MIASTA  Realizacja idei miasta zwartego i „powrotu do miasta” o wysokiej jakości życia, niskoemisyjnego i o atrakcyjnych przestrzeniach  Rewitalizacja jako proces „szyty na miarę”, prowadzony na OBSZARACH NAJBARDZIEJ ZDEGRADOWANYCH i objętych programem rewitalizacji  KOMPLEKSOWOŚĆ, komplementarność, integracja „wewnętrzna” i „zewnętrzna” działań  Wizja  dobór działań  określenie źródeł finansowania  WŁĄCZENIE lokalnych społeczności i partnerów; wielopodmiotowość procesu  Monitoring i ewaluacja KONIECZNOŚĆ OPRACOWANIA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY REWITALIZACJA JAKO SPOSÓB MYŚLENIA O MIEŚCIE projekt KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ

5  Dostrzegając skalę wyzwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji Rząd podjął strategiczną decyzję o przygotowaniu NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI (całościowy plan o powszechnym charakterze)  NPR – wielokierunkowa odpowiedź na specyfikę wyzwań w zakresie rewitalizacji CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY projekt NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI

6 CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY projekt NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI  kompleksowe, HOLISTYCZNE PODEJŚCIE do rewitalizacji  KLUCZOWA ROLA PROGRAMU REWITALIZACJI  najpierw program, potem wynikające z niego projekty  konieczne zaangażowanie strony rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, partnerów społecznych i gospodarczych  ukierunkowanie i koordynacja środków i instrumentów polityk publicznych (środki UE, środki krajowe)  KOORDYNACJA podmiotów, funduszy, instrumentów  odpowiednie DOSTOSOWANIE PRAWA  profesjonalne ZAPLECZE INSTYTUCJONALNE NPR – KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

7 wprowadza DEFINICJĘ REWITALIZACJI, porządkuje inne niezbędne pojęcia [np. obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji], DOPRECYZOWUJE SPOSÓB W JAKI MA BYĆ PROWADZONA REWITALIZACJA wprowadza ZAPISY zapewniające SZEROKI I AKTYWNY UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH w procesie przemian [partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji] wprowadza przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków jako dobrowolne ZADANIE WŁASNE GMINY CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY projekt USTAWY O REWITALIZACJI 1. 2. 3. Jakie nowe instrumenty i narzędzia prawne mają usprawnić proces rewitalizacji?

8 NARZĘDZIA DO SPRAWNIEJSZEGO I BARDZIEJ EFEKTYWNEGO PROWADZENIA REWITALIZACJI 4. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI [GPM] – podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, dokument INTEGRUJĄCY WSZYSTKIE ELEMENTY składające się na proces rewitalizacji SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI [SSR] – możliwość wprowadzenia jej uchwałą (na czas do 10 lat) na terenie rewitalizowanym w celu stosowania SPECJALNYCH ROZWIĄZAŃ prawnych m.in. dla:  pozyskiwania gruntów i budowy/przebudowy budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego (działania w ramach celu publicznego)  udzielania dotacji dla nieruchomości  ustanowienia na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości  ustanowienia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu KOMITET REWITALIZACJI [KR] – ciało opiniodawczo-doradcze, forum współpracy i dialogu gminy z innymi interesariuszami rewitalizacji MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACJI – specjalna forma mpzp

9 CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020  REWITALIZACJA dotyczy jednego z pięciu OSI WSKAZANYCH W UP  JEDNOLITE ZASADY dla wsparcia projektów rewitalizacyjnych środkami UE  wzmocnienie efektywności interwencji w rewitalizację, przy zachowaniu elastycznego uwzględniania specyfiki każdego województwa  upowszechnianie WŁAŚCIWEGO ROZUMIENIA rewitalizacji  wsparcie INTEGROWANIA FINANSOWANIA z różnych funduszy UE i różnych programów operacyjnych na cele rewitalizacyjne Wnioski z ewaluacji / Dyskusje, warsztaty, seminaria / Badania i analizy PO CO WYTYCZNE

10  ŚRODKI NA REWITALIZACJĘ W RAMACH PI 9b dot. Wspierania rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej na obszarach miejskich i wiejskich – wydatkowanie WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROGRAMU REWITALIZACJI  W POZOSTAŁYCH PI – PREFERENCJE dla finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ROLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH RPO:  SIŁA NAPĘDOWA kompleksowej rewitalizacji na poziomie regionalnym  WSPARCIE ORGANIZACYJNE i MERYTORYCZNE DLA GMINY Skala wsparcia  RPO – główne wsparcie (EFRR i EFS) preferencje (dodatkowe punkty, wyższe poziomy dofinansowania), promowanie instrumentów proponowanych przez ustawę „wdrożeniową” (projekty zintegrowane, partnerskie, grantowe, hybrydowe), synchronizowanie procedur wyboru  KPO – uzupełniające wsparcie (EFRR, EFS, FS) preferencje (kryteria oceny projektów, konkursy celowane, profilowanie kryteriów) Wsparcie POPT w przygotowaniu programów rewitalizacji Promocja stosowania instrumentów finansowych

11 Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych zarówno ze środków EFRR, EFS, FS, jak i z innych publicznych oraz prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. KOMPLEKSOWOŚĆ PROGRAM REWITALIZACJI (opracowany i uchwalany przez samorząd lokalny) jako podstawa prowadzenia i koordynacji działań rewitalizacyjnych cechy programów I.

12 Programy rewitalizacji dotyczą NAJBARDZIEJ ZDEGARDOWANYCH OBSZARÓW w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa. KONCENTRACJA II. KOMPLEMENTARNOŚĆ III.  przestrzenna  problemowa  proceduralno-instytucjonalna  międzyokresowa  źródeł finansowania Stanowi FUNDAMENT DZIAŁAŃ na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych PARTYCYPACJA IV.

13 DIAGNOZA i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych ELEMENTY PROGRAMÓW REWITALIZACJI (na podstawie Wytycznych …) DELIMITACJA przestrzenna obszaru/obszarów rewitalizacji WIZJA wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej Wykaz dopełniających się wzajemnie GŁÓWNYCH PROJEKTÓW rewitalizacyjnych Opis UZUPEŁNIAJĄCYCH rodzajów PROJEKTÓW rewitalizacyjnych MECHANIZMY zapewnienia KOMPLEMENTARNOŚCI między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy RAMY FINANSOWE z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł MECHANIZMY PARTYCYPACJI czyli włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji SYSTEM WDRAŻANIA programu rewitalizacji SYSTEM MONITORINGU skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

14 CENTRUM WIEDZY DZIAŁANIA  pilotaże i konkursy dotacji  kampania informacyjna  podręczniki dobrych praktyk  materiały informacyjno-promocyjne  informowanie  monitorowanie  upowszechnianie dobrych praktyk CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY INFORMACJA I EDUKACJA  zgromadzone w jednym miejscu i udostępniane przez stronę internetową informacje dotyczące rewitalizacji CEL: wspieranie różnych podmiotów, a zwłaszcza samorządów lokalnych, w przygotowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych INFORMACJA I EDUKACJA

15 CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY MODELOWE ROZWIĄZANIA JAKO ELEMENTY PROCESU REWITALIZACJI Problem wielu miast  wieloaspektowy i długotrwały proces przemian  WYMAGA BUDOWANIA WSPARCIA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH I MONTAŻU FINANSOWEGO Finansowanie działań rewitalizacyjnych Polityka społeczna i rynek pracy To kluczowy aspekt aktywizacji społeczno- gospodarczej  skuteczne działania NIWELUJĄ POTENCJALNĄ ZMIANĘ SKŁADU SPOŁECZNEGO i umożliwiają edukację w kierunku ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dlaczego jest kluczowe / -a ? Podtematy DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH

16 CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY Partycypacja społeczna Mieszkalnictwo Kształtowanie przestrzeni To problem m.in. DEKAPITALIZACJI ZABUDOWY I NISKIEGO STANDARDU  PROWADZIĆ TERMOMODERNIZACJĘ oraz tworzyć SPECJALNE WARUNKI DO UDZIAŁU SPOŁECZNEGO w remontach To gwarant akceptacji społecznej i realizacji celu społecznego/ publicznego w rewitalizacji  NALEŻY WZMACNIAĆ UDZIAŁ SPOŁECZNY NA WSZYSTKICH ETAPACH PROCESU PRZEMIAN problem m.in. BRAKU PLANÓW MIEJSCOWYCH i dostępu do jakości przestrzeni oraz usług  należy PLANOWAĆ KAŻDĄ INTERWENCJĘ + INTEGROWAĆ OBSZAR ZE ŚRÓDMIEŚCIEM I USŁUGAMI dlaczego jest kluczowa /-e ? Podtematy DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH

17 CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwest. Ochrona środowiska Mobilność miejska na obszarach zdegradowanych To problem m.in. BRAKU WYKSZTAŁCONEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I AKTYWNOSCI oraz niskiej atrakcyjności terenów inwestycyjnych  należy TWORZYĆ WARUNKI I ULGI ORAZ UDOSTĘPNIAĆ LOKALE USŁUGOWE To problem m.in. DOSTĘPU DO CENTRUM MIASTA –TJ. MIEJSC PRACY I EDUKACJI  należy budować sieć dostępnego cenowo TRANSPORTU PUBLICZNEGO i ciągi pieszo- rowerowe To problem m.in. REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA terenów poprzemysł. / powojskowych oraz MODERNIZACJI OBIEKTÓW  należy tworzyć WARUNKI DO REMONTÓW, rekreacji lub do PONOWNEGO ZAINWESTOWANIA TERENU dlaczego jest kluczowa / -e? Podtematy DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH

18 CZĘŚĆ II: PROJEKT PILOTAŻOWY NA ZAKOŃCZENIE Ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrod. To problem m.in. TOŻSAMOŚCI MIEJSCA  należy chronić, konserwować, adaptować do nowych funkcji DZIEDZICTWA KULTUROWEGO VVVVVV REWITALIZACJA TO KOMPLEKSOWY PROCES PRZEMIAN  WYMAGA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ  DLATEGO JEST POTRZEBA REALIZACJI DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH  WZORCOWYCH MODELI JAKO ELEMENTÓW ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH dlaczego jest kluczowa ? Podtematy DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH

19 Dziękuję za uwagę www.mir.gov.pl/rewitalizacja miasta@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Rewitalizacja w pracach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Konkurs dla samorządów: Modelowa Rewitalizacja Miast Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google