Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zieleń w mieście – dlaczego jej potrzebujemy? Jakość życia...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zieleń w mieście – dlaczego jej potrzebujemy? Jakość życia..."— Zapis prezentacji:

1

2 Zieleń w mieście – dlaczego jej potrzebujemy? Jakość życia...

3 Korzyści z zieleni w mieście: Zdrowe środowisko życia; Zapobieganie rozlewaniu się zabudowy; Zielona Infrastruktura - usługi ekosystemowe; Równoważenie rozwoju; Kształtowanie wizerunku miasta.

4 Kluczowe problemy do rozwiązania: Powiązanie funkcji społecznych i przyrodniczych; Dostępność terenów zieleni i rekreacji w zasięgu pieszego dojścia od miejsca zamieszkania, pracy, nauki; Powiązania funkcjonalno - przestrzenne pomiędzy terenami; Odzyskiwanie powiązań przyrodniczych i wolnych przestrzeni; Wykorzystanie zasobów w przyrodniczych i kulturowych w planowaniu rozwoju miasta SYSTEM TERENÓW ZIELENI

5 HELSINKI – KILONIA – SINGAPUR – POLSKI E MIASTA Problemy kształtowania systemów terenów zieleni w Polsce: DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NALEŻY m. in. UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEŃ A TAKŻE ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM MOŻLIWOŚCI REKREACJI; Zieleń NIE JEST wymieniana jako CEL PUBLICZNY w Ust. o Gosp. Nieruchomościami; Prymat przepisów branżowych nad zielenią; Publiczna zieleń nie ujęta w Krajowych Przepisach Urbanistycznych; Studium nie jest prawem miejscowym; Brak planów miejscowych, decyzje o WZ nie muszą być zgodne ze Studium; Błędy planistyczne i projektowe; BRAK NARZĘDZI DO ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PRZESTRZENNYMI I PRZYRODNICZYMI W MIASTACH

6 1. Wskazanie nowych terenów rozwojowych pod zieleń; 2. Określenie programu i zasad zagospodarowania: 24 przestrzeni publicznych z zielenią, o charakterze reprezentacyjnym; 121 terenów zieleni miejskiej i 7 głównych ulic do obsadzenia zielenią; 41 terenów zieleni leśnej i krajobrazowej; 7 plaż; 3. Wyznaczenie: 4 nowych pomników przyrody, 23 drzew do objęcia ochroną zachowawczą (łącznie z już chronionymi, 969 drzew w skali miasta); 138 punktów widokowych. Możliwe rozwiązania: Zielona Strategia na przykładzie m. Gdyni:

7 Koncepcja rozwoju lokalnych produktów rekreacyjno-turystycznych na przykładzie m. Gdyni: Gdynia: ponad 70 km szlaków rekreacyjnych w formie pętli stanowiacych nowe produkty turystyczne. Inspiracja: Promenade Verte, Bruksela, ok. 60 km z oznakowaniem: Możliwe rozwiązania:

8 Czym jest Zielona Strategia? Branżowy dokument strategiczny o charakterze ogólnomiejskim; Wizja rozwoju terenów zieleni i rekreacji w mieście oraz sposoby jej realizacji; Narzędzie do kompleksowego zarządzania terenami zieleni w skali miasta – od planowania do utrzymania; Podejście zadaniowe: planowanie, finansowanie i monitorowanie realizacji na poziomie konkretnych projektów i programów; Ukierunkowanie na szybkie, widoczne i wymierne efekty; Autorskie, indywidualne rozwiązania dla miast. Może być uchwalana przez RM jako rozszerzenie Strategii Rozwoju Miasta lub lokalny program rozwoju Miejsce Zielonej Strategii w systemie planowania przestrzennego:

9 Co obejmuje Zielona Strategia? Analizę i diagnozę stanu istniejącego terenów zieleni, oraz uwarunkowań ich kształtowania; Koncepcję programowo-przestrzenną rozwoju terenów zieleni i rekreacji w skali miasta; Indywidualną wizję estetyczną zagospodarowania oraz wytyczne do projektów zagospodarowania poszczególnych terenów; Identyfikację działań służących wdrożeniu koncepcji; Opis proponowanych programów towarzyszących o charakterze społecznym, służących rozwojowi terenów zieleni.

10 Jakie są korzyści z wdrożenia Zielonej Strategii? Możliwość prowadzenia przez samorząd skoordynowanej polityki rozwojowej w zakresie terenów zieleni; Usprawnienie zarządzania zielenią; Możliwość wyprzedzającego planowania inwestycji, uniknięcie przypadkowych decyzji; Efektywne gospodarowanie budżetem; Wzrost jakości zagospodarowania i ilości terenów zieleni i rekreacji; Podniesienie standardów ochrony przyrody; Ukształtowanie rozpoznawalnego wizerunku zielonego, nowoczesnego miasta przyjaznego mieszkańcom; Wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, pracy i celu turystycznego; Wzrost zadowolenia mieszkańców

11 ZIELEŃ MIEJSKA, 09/2012 PRZEGLĄD URBANISTYCZNY TOM VI www.akowalewska.pl Publikacje:...dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zieleń w mieście – dlaczego jej potrzebujemy? Jakość życia..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google