Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim – możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw Gdańsk, 6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim – możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw Gdańsk, 6."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim – możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw Gdańsk, 6 marca 2008 r.

2 CEL GŁÓWNY Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE 1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3.Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4.Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5.Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 6.Wzrost spójności terytorialnej.

3 OBSZARY WSPARCIA Rynek pracy Rynek pracy Integracja społeczna Integracja społeczna Edukacja Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Obszary wiejskie Obszary wiejskie Administracja Administracja

4 STRUKTURAPO KL STRUKTURA PO KL PRIORYTETY CENTRALNE (40% środków EFS) I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie PRIORYTETY REGIONALNE (60% środków EFS) VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc techniczna

5 INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca (IP)– KOMPONENT REGIONALNY PO KL Priorytet VI - Działanie 6.2, 6.3 Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) Priorytet VI - Działanie 6.1

6 Wielkość wsparcia EFS dla województwa pomorskiego komponent regionalny 375 502 926 EUR Podpisanie Porozumienia pomiędzy MRR, a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2007 roku.

7 FINANSOWANIE EFS85% Wkład krajowy 15%

8 RODZAJE PROJEKTÓW w PO KL Projekty konkursowe Nabór wniosków ma formę: Konkursu otwartego (ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków) bądź Konkursu zamkniętego (cykliczny nabór wniosków). Projekty systemowe Dofinansowanie realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów. Projekty systemowe realizowane są wyłącznie przez Beneficjentów wskazanych w SzOP. Projekty indywidualne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez IZ zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, mogą być realizowane w każdym Priorytecie PO KL.

9 WYBÓR PROJEKTÓW KONKURSOWYCH PROCEDURA KONKURSOWA: 1.Ogłoszenie Konkursu 2.Złożenie wniosku 3.Ocena formalna 4.Ocena merytoryczna 5.Lista rankingowa wniosków 6.Negocjacje 7.Umowa o dofinansowanie projektu 8.Ostateczna lista projektów 9.Procedura odwoławcza

10 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW – PROJEKTY KONKURSOWE KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA HORYZONTALNE Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący dla całego PO KL KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU KRYTERIA STRATEGICZNE Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący lub Podkomitet Monitorujący w ramach danego PLANU DZIAŁANIA OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

11 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KRYTERIA OGÓLNE - mają charakter uniwersalny tj. obowiązują dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL Kryteria formalne - Kryteria formalne - dotyczą zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami; Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne - dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL; Kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne – mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji Programu w związku z koniecznością zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego PO KL.

12 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - mają zastosowanie do poszczególnych Priorytetów i Działań PO KL poprzez umieszczenie we właściwym dla danego Priorytetu Planie działania. Kryteria dostępu Kryteria dostępu - są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup docelowych obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. Kryteria strategiczne Kryteria strategiczne - spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości maksymalnie do 20 punktów) w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych).

13 ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać co najmniej: 60% sumy punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz jednocześnie, co najmniej 60% liczby punktów w każdej części oceny merytorycznej (zgodnie z częściami wniosku o dofinansowanie): - uzasadnienie, - grupy docelowe, - działania, - rezultaty, - potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem, - wydatki.

14 DOKUMENTY PROGRAMOWE Ogólne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczegółowy Opis Priorytetów Opis systemu realizacji PO KL Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wzór umowy o dofinansowanie projektu Wzór wniosku o płatność Szczegółowe: Plan Działania Dokumentacja konkursowa

15 Możliwości współfinansowania projektów W OBSZARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w województwie pomorskim

16 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Przykładowe typy projektów: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

17 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy)

18 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Przykładowe typy projektów: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo

19 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych) Przykładowe typy projektów: Tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego, Upowszechnianie idei flexicurity.

20 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: Staże i szkolenia praktyczne dla: -Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych -Pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

21 PLAN DZIAŁANIA stanowi uszczegółowienie zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO KL i jest zgodny z ich zapisami; autorski dokument IP – interpretacja zapisów dokumentów programowych, w kontekście potrzeb regionu (przy współpracy z IP2 – jeśli została wyznaczona); przedstawia diagnozę sytuacji w danych obszarach, rezultaty planowane do osiągnięcia, zamierzenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasady i terminy wyboru projektów; obejmuje rok budżetowy (wyjątek stanowi pierwszy Plan Działania dot. lat 2007 – 2008); opracowany dla każdego Priorytetu PO KL (dokumenty komplementarne); opiniowany i zatwierdzany przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Komitetu lub Podkomitetu Monitorującego.

22 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VI Priorytet VI KwartałDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEALOKACJAFORMAIP I DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typ projektów badawczych) 4 000 000,00 Konkurs ZAMKNIĘTY WUP DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 5 179 083,00 Konkurs OTWARTY WUP DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości X 14 110 881,00 Konkurs OTWARTY DEFS II DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typy projektów z wyłączeniem projektów badawczych) 8 644 697,00 Konkurs OTWARTY WUP III DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich X 1 056 079,00 Konkurs OTWARTY DEFS

23 KRYTERIA OCENY dla Działania 6.2 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Maksimum 2 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryteria dotyczące typów projektów, w ramach których grupą docelową odbiorców są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Kryterium grupy docelowej (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie będzie kierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należące do jednej lub kilku poniższych grup tj.: kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50-64 lata, osób z terenów wiejskich. Kryterium zakresu projektów (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których nastąpi wsparcie inicjatyw przedsiębiorczych generujących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

24 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VIII Priorytet VIII Kwartał DZIAŁANIEPODDZIAŁANIEALOKACJAFORMAIP II DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 31 761 807,00 11 183 735,00 760 494,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 4 473 494,00 Konkurs OTWARTY DEFS

25 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.1.1 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanej grupy docelowej (5 pkt.): Projekty skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): Projekty szkoleniowe lub doradcze dot. jednego lub kilku wymienionych obszarów: zarządzanie zasobami ludzkimi, badanie rynków, oddziaływanie na popyt, szeroko rozumiany marketing, analiza strategiczna, badanie otoczenia firm, zmiana strategiczna i określanie opcji strategicznych, zarządzanie innowacjami, strategiczne planowanie technologiczne, przygotowywanie biznesplanów, ekonomi, finananse i rachunkowość, benchmarking, outsourcing. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

26 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.1.2 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): W ramach typu projektu: badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji, premiowane będą projekty w zakresie badań i analiz dot. możliwości przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w odniesieniu do rynków lokalnych i lub powołania partnerstw lokalnych w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Kryterium preferowanej grupy docelowej (5 pkt.): W ramach typu projektu: szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, premiowane będą projekty realizowane na rzecz osób po 50-tym roku życia z wykształceniem zawodowym i ogólnym. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

27 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.1.3 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium Projektodawcy: Partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje pracowników i pracodawców). Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (20 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane wspólnie (w partnerstwie) przez organizacje pracowników i pracodawców.

28 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium formy realizacji (10 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa przedsiębiorców i sektora naukowo-badawczego. Kryterium typu projektu (10 pkt.): Premiowane będą projekty szkoleniowe pozwalające w efekcie na założenie firmy typu/spin off/out. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.2.1 w 2008 roku

29 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim – możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw Gdańsk, 6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google