Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska."— Zapis prezentacji:

1 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska

2 M.Snarska-Świderska2 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) i/lub we współpracy z instytucjami naukowo- bad. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. Inwestycje związane z budową i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i CD działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki. Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe realizowane przez CZT foresightu) Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (w tym foresightu) PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

3 M.Snarska-Świderska3 Cel Działania 1.4 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

4 M.Snarska-Świderska4 Środki finansowe Działanie 1.4 Rodzaj wsparcia finansowego mln EUR Wsparcie publiczne z EFRR 100,85 Wsparcie publiczne Krajowe 37,40 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 138,25 Środki prywatne 57,4

5 M.Snarska-Świderska5 projekty celowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowo- badawczymi 89.1 mln euro (10,43 mln euro br.) inwestycje – laboratoria (budowa, modernizacja i wyposażenie) jednostek naukowo - badawczych świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców 25.7 mln euro (2,98 mln euro w 2004 r.) Finansowane będą:

6 M.Snarska-Świderska6 inwestycje CZT i CD - budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi w priorytetowych dziedzinach gospodarki 66.5 mln euro (15,54 mln euro w 2004 r CZT – projekty celowe 11.9 mln euro (2,78 mln euro w 2004 r.) projekty typu Foresight w postaci projektów zamawianych 2.4 mln euro (0,56 mln euro w 2004 r.) Finansowane będą:

7 M.Snarska-Świderska7 Podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego KBN Z dnia 29 marca 2004 r. ( Dz.U. Nr 66, poz. 615) Zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642)

8 M.Snarska-Świderska8 Zmiany wprowadzone Po § 79 - Rozdział 7a - współfinansowanie projektów celowych ze środków funduszy strukturalnych, - Dofinansowanie projektów celowych (pomoc publiczna) badania przemysłowe badania przedkonkurencyjne - Koszty kwalifikujące się do dofinansowania projektów celowych

9 M.Snarska-Świderska9 Zmiany wprowadzone - wnioski wg wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą SPO_WKP - Wnioskodawcy 1. Przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z jednostką naukową 2. Konsorcjum naukowe 3. Jednostka naukowa wykonująca badania dla przedsiębiorców

10 M.Snarska-Świderska10 Projekty celowe Obejmują badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R

11 M.Snarska-Świderska11 Badania przemysłowe Planowane badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być bezpośrednio przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów, usług.

12 M.Snarska-Świderska12 Badania przedkonkurencyjne Badania dotyczące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to prototypy nieprzydatne komercyjnie stanowiące część badań rozwojowych.

13 M.Snarska-Świderska13 Sposób finansowania działania 1. Dla projektów badawczych na badania przemysłowe max.50% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania 2. Dla projektów badawczych przedkonkurencyjnych Wskaźnik max. 25% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania Zwiększenia: 15 punktów procentowych - zgodność z PR 10 punktów procentowych: przedsiębiorstwo – B+R lub wyniki badań są upowszechniane i publikowane 10 punktów procentowych – mśp – same lub mśp - B+R na badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne, Łączne prowadzenie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych – średnia ważona wysokości dofinansowania na te badania

14 M.Snarska-Świderska14 Sposób finansowania działania 3. Dla projektów inwestycyjnych 1.4.2. i 1.4.3.(CZT i CD) max poziom dofinansowania 75% UE i 25% środki krajowe

15 M.Snarska-Świderska15 Kryteria § 69 – Rozp. KBN z dn. 30 listopada 2001 (Dz.U. Nr 146, poz.1642) Oraz zawarte w § 79 c Rozp. Z dnia 29 marca 2004 r. Kryteria wyboru zamieszczone w Uzupełnieniu SPO-WKP

16 M.Snarska-Świderska16 wartość merytoryczną projektu, celowość wykonania projektu, a zwłaszcza możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań przez więcej niż jednego użytkownika, możliwość i realność wdrożenia lub innego zastosowania wyników badań stosowanych i prac rozwojowych, oczekiwaną wartość rynkową wyników projektu, potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwane efekty ekonomiczne i społeczne, Kryteria projektów celowych (1):

17 M.Snarska-Świderska17 oczekiwana konkurencyjność produktów i usług, zwłaszcza w skali międzynarodowej, zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego, aktualny stan wiedzy w zakresie objętym projektem, poziom merytoryczny wykonawcy, prawidłowość wywiązywania się zleceniodawcy z podejmowanych uprzednio zobowiązań wobec Komitetu. Kryteria projektów celowych (2):

18 M.Snarska-Świderska18 Ocena wniosków Zespół interdyscyplinarny podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania projektów celowych ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę i rekomenduje projekty do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, a także sporządza listę rankingową ocenionych wniosków wraz z uzasadnieniem oceny.

19 M.Snarska-Świderska19 Kryteria formalne wiosek złożono w terminie, wiosek wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie z podpisaną deklaracją projektodawcy, zamieszczoną we Wniosku o pomoc finansową; złączono komplet dokumentów wymienionych w załączniku do Wniosku o pomoc finansową;

20 M.Snarska-Świderska20 Kryteria techniczno-ekonomiczne zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym Poddziałania, zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej, Zgodność z ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji oraz aktami wyk., zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

21 M.Snarska-Świderska21 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3 (projekty inwestycyjne) Kryterium merytoryczne Max liczba punktów Trwałość w czasie8 Doświadczenie8 Udział własny projektodawcy6 Powiązanie z innymi programami/projektami 5 Efektywność kosztowa6

22 M.Snarska-Świderska22 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3 (projekty inwestycyjne) Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 12 Wykorzystanie wyników w gospodarce12 Zaangażowanie partnerów gospodarczych 12 Zapotrzebowanie rynku na dany produkt /technologię / usługę 12 Wpływ na koncentrację potencjału badawczego 8

23 M.Snarska-Świderska23 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3 (projekty inwestycyjne) Liczba nowych miejsc pracy8 Realizacja polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości płci, społeczeństwa informacyjnego 3

24 M.Snarska-Świderska24 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4 (projekty badawcze) Kryterium merytoryczne Max liczba punktów Trwałość skutków projektów10 Doświadczenie12 Innowacyjny charakter projektu9 Udział własny projektodawcy6 Powiązanie z innymi programami5

25 M.Snarska-Świderska25 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4 (projekty badawcze) Efektywność kosztowa8 Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 10 Wykorzystanie wyników w gospodarce9 Zaangażowanie partnerów gospodarczych 10 (1.4.1) 8 (1.4.4) Zapotrzebowanie rynku na dany produkt / technologię / usługę 9

26 M.Snarska-Świderska26 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4 (projekty badawcze) Wpływ na koncentrację potencjału badawczego 3 (1.4.1) 5 (1.4.4) Liczba nowych miejsc pracy6 Realizacja polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości płci, społeczeństwa informacyjnego 3

27 M.Snarska-Świderska27 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.5 (foresight) Kryterium merytoryczne Max liczba punktów Trwałość w czasie18 Doświadczenie15 Udział własny projektodawcy12 Powiązanie z innymi programami/projektami 8

28 M.Snarska-Świderska28 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.4.5 (foresight) Efektywność kosztowa12 Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 16 Wykorzystanie wyników w gospodarce16 Realizacja polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości płci, społeczeństwa informacyjnego 3

29 M.Snarska-Świderska29 Generator wniosków o dofinansowanie : www.mnii.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.plwww.mnii.gov.plwww.konkurencyjnosc.gov.pl Dodatkowe załączniki: Działania 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5 –załącznik w postaci wniosku o przyznanie projektu celowego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego KBN z 30.11.2001 r.; Działania 1.4.2; 1.4.3 – załącznik w postaci wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję z Rozporządzeniem Przewodniczącego KBN z 30.11.2001 r. Procedura przyjmowania wniosków:

30 M.Snarska-Świderska30 termin składania wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej MNiI i MGiP; wnioski przyjmuje Wydział Wdrażania Funduszy Strukturalnych Departamentu Badań na rzecz Gospodarki MNiI wnioski składane będą w formie papierowej i na elektronicznym nośniku danych; Procedura przyjmowania wniosków:

31 M.Snarska-Świderska31 Przyjmowanie wniosków MNiI Ocena formalna wniosków MNiI Ocena wniosków Zespół interdyscyplinarny ds. oceny projektów celowych MNiI Zaopiniowanie projektów Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów Instytucja Zarządzająca MGPiPS Podpisanie umowy z beneficjentem ostatecznym MNiI Wnioskodawca: przedsiebiorstwo, B+R UWAGA:MNiI pełni rolę Beneficjenta końcowego i Instytucji pośredniczącej przy zachowaniu odrębności organizacyjnej

32 M.Snarska-Świderska32 Koszty kwalifikowalne Rozporządzenie Komisji (WE) 448/04 z dnia 10 marca 2004 r oraz szczegółowo Rozp. Przewodniczącego KBN Z dnia 29 marca 2004 r (Dz.U. z dnia19 kwietnia 2004 r)

33 M.Snarska-Świderska33 Koszty kwalifikowane Zasady ogólne: Konieczne i bezpośrednio związane z realizacją projektu, Koszty poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie później niż do 30 czerwca 2008 r., Udokumentowane fakturą lub dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej i dowodem płatności.

34 M.Snarska-Świderska34 Koszty kwalifikowalne Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie przy realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, Koszty aparatury n-b i innego sprzętu, gruntów budynków używanych wyłącznie i w sposób ciągły do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych.

35 M.Snarska-Świderska35 Koszty kwalifikowalne Koszty ekspertyz, opinii oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich i wykorzystywanych wyłącznie do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, Koszty materiałów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezpośrednio przy prowadzeniu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych.

36 M.Snarska-Świderska36 KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Koszty kwalifikowane określa się na podstawie Rozp. 448/2004/WE Koszty niekwalifikowane krajowy wkład publiczny udział środków funduszy strukturalnych (wkład UE) środki beneficjenta (wkład własny) wkład pieniężnywkład rzeczowy

37 M.Snarska-Świderska37 Schemat montażu finansowego całkowity koszt projektu koszty kwalifikowane 100 % koszty niekwalifikowane dofinansowanie z ERDF + krajowy publiczny wkład własny kredyt środki własne beneficjenta kredyt dotacje wkład rzeczowy środki własne beneficjenta

38 M.Snarska-Świderska38 Refundacja i płatności Pomoc udzielana jest w postaci częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych na realizację projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu zawartej przez Beneficjenta z Ministrem Nauki -zgodnie z ustalonym poziomem wsparcia W części dofinansowania realizowanej z krajowych środków publicznych możliwe jest dokonywanie płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem.

39 M.Snarska-Świderska39 Lista załączników Dla każdego rodzaju projektu – inwestycyjny, fundusz dotacji, usługi i/lub dostawy – potrzebne będą odmienne zestawy załączników.

40 M.Snarska-Świderska40 Lista załączników – Dz.1.4 1. Biznes plan/studium wykonalności. 2. Pozwolenie na budowę. 3. Mapy, szkice lokalizacyjne, dokumentacja techniczna. 4. Poświadczenia o współfinansowaniu projektu od instytucji partycypujących w kosztach projektu. 5. Poświadczenia oceny finansowej odbiorcy pomocy.

41 M.Snarska-Świderska41 Lista załączników – Dz.1.4 6. Bilans odbiorcy ostatecznego za dwa ostatnie lata. W przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum dotyczy to wszystkich realizatorów projektu. 7. Oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat po podpisaniu umowy (tylko jeśli własność projektu zostanie przekazana na rzecz innego niż beneficjent podmiotu).

42 M.Snarska-Świderska42 Lista załączników – Dz.1.4 8. Brak przeszkód w zakresie własności gruntów/nieruchomości. 9. Wpis do EDG lub wyciąg z KRS 10. Zgoda banku na udzielenie kredytu (opcjonalnie). 11. Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 12. Zaświadczenie REGON

43 M.Snarska-Świderska43 Lista załączników – Dz.1.4 13. Oświadczenie Wnioskodawcy o możliwości odzyskania podatku VAT 14. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 15. W przypadku występowania pełnomocnictwa kopia dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa

44 M.Snarska-Świderska44 Lista załączników – Dz.1.4 16. Dokumenty stwierdzające własność, dzierżawę 17. Informacja o numerze konta bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, na który ma zostać dokonana wpłata wsparcia finansowego. 18. W przypadku występowania prokury wypis z KRS 19. Oświadczenie o posiadanych i przewidywanych przez beneficjenta ostatecznego prawach własności intelektualnej związanych z przedstawianą aplikacją

45 M.Snarska-Świderska45 Lista załączników – Dz.1.4 20. Oświadczenie dotyczące związku badań prowadzonych w ramach projektu z badaniami objętymi programami europejskimi 21. Oświadczenie o realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku we współpracy transgranicznej 22. Oświadczenie dotyczące upowszechniania wyników badań.

46 M.Snarska-Świderska46 Lista załączników – Dz.1.4 23. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115, poz. 1229). 24. Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona na podstawie Rozp. z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. 03.1.1)

47 M.Snarska-Świderska47 Lista załączników – Dz.1.4 25. Zgoda osoby upoważnionej do kontaktu na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu ……. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 133 poz. 883). 26. Dla projektów, w których uczestniczą instytucje badawcze: krótkie przedstawienie swoich doświadczeń w realizacji projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej oraz innych współfinansowanych ze środków wspólnotowych. 27. Dla konsorcjów: tabela rozkładu kosztów pomiędzy poszczególnymi realizatorami projektu, z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

48 M.Snarska-Świderska48 Ważne adresy Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5 www.konkurencyjnosc.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 www.mnii.gov.pl Na w/w stronie znajdują się dokumenty dotyczące finansowania projektów ustalonych w budżecie państwa na naukę udostępnione są na zakładce nauka/finansowanie budżetowe.

49 M.Snarska-Świderska49 Generator wniosków Generator wniosków umieszczony jest w zakładce SIMIK na stronie: www.mf.gov.pl

50 M.Snarska-Świderska50 KONTAKT Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 andrzej.siemaszko@kpk.gov.pl aleksander.bakowski@kpk.gov.pl malgorzata.snarska@kpk.gov.pl Tel. +22 826 25 02 lub 828 74 83 w 137, 421


Pobierz ppt "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google