Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska."— Zapis prezentacji:

1 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska

2 M.Snarska-Świderska2 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) i/lub we współpracy z instytucjami naukowo- bad. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. Inwestycje związane z budową i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i CD działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki. Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe realizowane przez CZT foresightu) Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (w tym foresightu) PRIORYTET Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

3 M.Snarska-Świderska3 Cel Działania 1.4 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

4 M.Snarska-Świderska4 Środki finansowe Działanie 1.4 Rodzaj wsparcia finansowego mln EUR Wsparcie publiczne z EFRR 100,85 Wsparcie publiczne Krajowe 37,40 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 138,25 Środki prywatne 57,4

5 M.Snarska-Świderska5 projekty celowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowo- badawczymi 89.1 mln euro (10,43 mln euro br.) inwestycje – laboratoria (budowa, modernizacja i wyposażenie) jednostek naukowo - badawczych świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców 25.7 mln euro (2,98 mln euro w 2004 r.) Finansowane będą:

6 M.Snarska-Świderska6 inwestycje CZT i CD - budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi w priorytetowych dziedzinach gospodarki 66.5 mln euro (15,54 mln euro w 2004 r CZT – projekty celowe 11.9 mln euro (2,78 mln euro w 2004 r.) projekty typu Foresight w postaci projektów zamawianych 2.4 mln euro (0,56 mln euro w 2004 r.) Finansowane będą:

7 M.Snarska-Świderska7 Podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego KBN Z dnia 29 marca 2004 r. ( Dz.U. Nr 66, poz. 615) Zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642)

8 M.Snarska-Świderska8 Zmiany wprowadzone Po § 79 - Rozdział 7a - współfinansowanie projektów celowych ze środków funduszy strukturalnych, - Dofinansowanie projektów celowych (pomoc publiczna) badania przemysłowe badania przedkonkurencyjne - Koszty kwalifikujące się do dofinansowania projektów celowych

9 M.Snarska-Świderska9 Zmiany wprowadzone - wnioski wg wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą SPO_WKP - Wnioskodawcy 1. Przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z jednostką naukową 2. Konsorcjum naukowe 3. Jednostka naukowa wykonująca badania dla przedsiębiorców

10 M.Snarska-Świderska10 Projekty celowe Obejmują badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R

11 M.Snarska-Świderska11 Badania przemysłowe Planowane badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być bezpośrednio przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów, usług.

12 M.Snarska-Świderska12 Badania przedkonkurencyjne Badania dotyczące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to prototypy nieprzydatne komercyjnie stanowiące część badań rozwojowych.

13 M.Snarska-Świderska13 Sposób finansowania działania 1. Dla projektów badawczych na badania przemysłowe max.50% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania 2. Dla projektów badawczych przedkonkurencyjnych Wskaźnik max. 25% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania Zwiększenia: 15 punktów procentowych - zgodność z PR 10 punktów procentowych: przedsiębiorstwo – B+R lub wyniki badań są upowszechniane i publikowane 10 punktów procentowych – mśp – same lub mśp - B+R na badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne, Łączne prowadzenie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych – średnia ważona wysokości dofinansowania na te badania

14 M.Snarska-Świderska14 Sposób finansowania działania 3. Dla projektów inwestycyjnych i (CZT i CD) max poziom dofinansowania 75% UE i 25% środki krajowe

15 M.Snarska-Świderska15 Kryteria § 69 – Rozp. KBN z dn. 30 listopada 2001 (Dz.U. Nr 146, poz.1642) Oraz zawarte w § 79 c Rozp. Z dnia 29 marca 2004 r. Kryteria wyboru zamieszczone w Uzupełnieniu SPO-WKP

16 M.Snarska-Świderska16 wartość merytoryczną projektu, celowość wykonania projektu, a zwłaszcza możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań przez więcej niż jednego użytkownika, możliwość i realność wdrożenia lub innego zastosowania wyników badań stosowanych i prac rozwojowych, oczekiwaną wartość rynkową wyników projektu, potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwane efekty ekonomiczne i społeczne, Kryteria projektów celowych (1):

17 M.Snarska-Świderska17 oczekiwana konkurencyjność produktów i usług, zwłaszcza w skali międzynarodowej, zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego, aktualny stan wiedzy w zakresie objętym projektem, poziom merytoryczny wykonawcy, prawidłowość wywiązywania się zleceniodawcy z podejmowanych uprzednio zobowiązań wobec Komitetu. Kryteria projektów celowych (2):

18 M.Snarska-Świderska18 Ocena wniosków Zespół interdyscyplinarny podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania projektów celowych ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę i rekomenduje projekty do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, a także sporządza listę rankingową ocenionych wniosków wraz z uzasadnieniem oceny.

19 M.Snarska-Świderska19 Kryteria formalne wiosek złożono w terminie, wiosek wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie z podpisaną deklaracją projektodawcy, zamieszczoną we Wniosku o pomoc finansową; złączono komplet dokumentów wymienionych w załączniku do Wniosku o pomoc finansową;

20 M.Snarska-Świderska20 Kryteria techniczno-ekonomiczne zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym Poddziałania, zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej, Zgodność z ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji oraz aktami wyk., zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

21 M.Snarska-Świderska21 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania i (projekty inwestycyjne) Kryterium merytoryczne Max liczba punktów Trwałość w czasie8 Doświadczenie8 Udział własny projektodawcy6 Powiązanie z innymi programami/projektami 5 Efektywność kosztowa6

22 M.Snarska-Świderska22 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania i (projekty inwestycyjne) Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 12 Wykorzystanie wyników w gospodarce12 Zaangażowanie partnerów gospodarczych 12 Zapotrzebowanie rynku na dany produkt /technologię / usługę 12 Wpływ na koncentrację potencjału badawczego 8

23 M.Snarska-Świderska23 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania i (projekty inwestycyjne) Liczba nowych miejsc pracy8 Realizacja polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości płci, społeczeństwa informacyjnego 3

24 M.Snarska-Świderska24 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania i (projekty badawcze) Kryterium merytoryczne Max liczba punktów Trwałość skutków projektów10 Doświadczenie12 Innowacyjny charakter projektu9 Udział własny projektodawcy6 Powiązanie z innymi programami5

25 M.Snarska-Świderska25 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania i (projekty badawcze) Efektywność kosztowa8 Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 10 Wykorzystanie wyników w gospodarce9 Zaangażowanie partnerów gospodarczych 10 (1.4.1) 8 (1.4.4) Zapotrzebowanie rynku na dany produkt / technologię / usługę 9

26 M.Snarska-Świderska26 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania i (projekty badawcze) Wpływ na koncentrację potencjału badawczego 3 (1.4.1) 5 (1.4.4) Liczba nowych miejsc pracy6 Realizacja polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości płci, społeczeństwa informacyjnego 3

27 M.Snarska-Świderska27 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania (foresight) Kryterium merytoryczne Max liczba punktów Trwałość w czasie18 Doświadczenie15 Udział własny projektodawcy12 Powiązanie z innymi programami/projektami 8

28 M.Snarska-Świderska28 Kryteria merytoryczne dla Poddziałania (foresight) Efektywność kosztowa12 Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 16 Wykorzystanie wyników w gospodarce16 Realizacja polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości płci, społeczeństwa informacyjnego 3

29 M.Snarska-Świderska29 Generator wniosków o dofinansowanie : Dodatkowe załączniki: Działania 1.4.1; 1.4.4; –załącznik w postaci wniosku o przyznanie projektu celowego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego KBN z r.; Działania 1.4.2; – załącznik w postaci wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję z Rozporządzeniem Przewodniczącego KBN z r. Procedura przyjmowania wniosków:

30 M.Snarska-Świderska30 termin składania wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej MNiI i MGiP; wnioski przyjmuje Wydział Wdrażania Funduszy Strukturalnych Departamentu Badań na rzecz Gospodarki MNiI wnioski składane będą w formie papierowej i na elektronicznym nośniku danych; Procedura przyjmowania wniosków:

31 M.Snarska-Świderska31 Przyjmowanie wniosków MNiI Ocena formalna wniosków MNiI Ocena wniosków Zespół interdyscyplinarny ds. oceny projektów celowych MNiI Zaopiniowanie projektów Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów Instytucja Zarządzająca MGPiPS Podpisanie umowy z beneficjentem ostatecznym MNiI Wnioskodawca: przedsiebiorstwo, B+R UWAGA:MNiI pełni rolę Beneficjenta końcowego i Instytucji pośredniczącej przy zachowaniu odrębności organizacyjnej

32 M.Snarska-Świderska32 Koszty kwalifikowalne Rozporządzenie Komisji (WE) 448/04 z dnia 10 marca 2004 r oraz szczegółowo Rozp. Przewodniczącego KBN Z dnia 29 marca 2004 r (Dz.U. z dnia19 kwietnia 2004 r)

33 M.Snarska-Świderska33 Koszty kwalifikowane Zasady ogólne: Konieczne i bezpośrednio związane z realizacją projektu, Koszty poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie później niż do 30 czerwca 2008 r., Udokumentowane fakturą lub dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej i dowodem płatności.

34 M.Snarska-Świderska34 Koszty kwalifikowalne Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie przy realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, Koszty aparatury n-b i innego sprzętu, gruntów budynków używanych wyłącznie i w sposób ciągły do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych.

35 M.Snarska-Świderska35 Koszty kwalifikowalne Koszty ekspertyz, opinii oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich i wykorzystywanych wyłącznie do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, Koszty materiałów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezpośrednio przy prowadzeniu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych.

36 M.Snarska-Świderska36 KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Koszty kwalifikowane określa się na podstawie Rozp. 448/2004/WE Koszty niekwalifikowane krajowy wkład publiczny udział środków funduszy strukturalnych (wkład UE) środki beneficjenta (wkład własny) wkład pieniężnywkład rzeczowy

37 M.Snarska-Świderska37 Schemat montażu finansowego całkowity koszt projektu koszty kwalifikowane 100 % koszty niekwalifikowane dofinansowanie z ERDF + krajowy publiczny wkład własny kredyt środki własne beneficjenta kredyt dotacje wkład rzeczowy środki własne beneficjenta

38 M.Snarska-Świderska38 Refundacja i płatności Pomoc udzielana jest w postaci częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych na realizację projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu zawartej przez Beneficjenta z Ministrem Nauki -zgodnie z ustalonym poziomem wsparcia W części dofinansowania realizowanej z krajowych środków publicznych możliwe jest dokonywanie płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem.

39 M.Snarska-Świderska39 Lista załączników Dla każdego rodzaju projektu – inwestycyjny, fundusz dotacji, usługi i/lub dostawy – potrzebne będą odmienne zestawy załączników.

40 M.Snarska-Świderska40 Lista załączników – Dz Biznes plan/studium wykonalności. 2. Pozwolenie na budowę. 3. Mapy, szkice lokalizacyjne, dokumentacja techniczna. 4. Poświadczenia o współfinansowaniu projektu od instytucji partycypujących w kosztach projektu. 5. Poświadczenia oceny finansowej odbiorcy pomocy.

41 M.Snarska-Świderska41 Lista załączników – Dz Bilans odbiorcy ostatecznego za dwa ostatnie lata. W przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum dotyczy to wszystkich realizatorów projektu. 7. Oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat po podpisaniu umowy (tylko jeśli własność projektu zostanie przekazana na rzecz innego niż beneficjent podmiotu).

42 M.Snarska-Świderska42 Lista załączników – Dz Brak przeszkód w zakresie własności gruntów/nieruchomości. 9. Wpis do EDG lub wyciąg z KRS 10. Zgoda banku na udzielenie kredytu (opcjonalnie). 11. Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 12. Zaświadczenie REGON

43 M.Snarska-Świderska43 Lista załączników – Dz Oświadczenie Wnioskodawcy o możliwości odzyskania podatku VAT 14. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa 15. W przypadku występowania pełnomocnictwa kopia dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa

44 M.Snarska-Świderska44 Lista załączników – Dz Dokumenty stwierdzające własność, dzierżawę 17. Informacja o numerze konta bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, na który ma zostać dokonana wpłata wsparcia finansowego. 18. W przypadku występowania prokury wypis z KRS 19. Oświadczenie o posiadanych i przewidywanych przez beneficjenta ostatecznego prawach własności intelektualnej związanych z przedstawianą aplikacją

45 M.Snarska-Świderska45 Lista załączników – Dz Oświadczenie dotyczące związku badań prowadzonych w ramach projektu z badaniami objętymi programami europejskimi 21. Oświadczenie o realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku we współpracy transgranicznej 22. Oświadczenie dotyczące upowszechniania wyników badań.

46 M.Snarska-Świderska46 Lista załączników – Dz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115, poz. 1229). 24. Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona na podstawie Rozp. z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U )

47 M.Snarska-Świderska47 Lista załączników – Dz Zgoda osoby upoważnionej do kontaktu na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu ……. zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 133 poz. 883). 26. Dla projektów, w których uczestniczą instytucje badawcze: krótkie przedstawienie swoich doświadczeń w realizacji projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej oraz innych współfinansowanych ze środków wspólnotowych. 27. Dla konsorcjów: tabela rozkładu kosztów pomiędzy poszczególnymi realizatorami projektu, z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

48 M.Snarska-Świderska48 Ważne adresy Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Warszawa, ul. Wspólna 1/3 Na w/w stronie znajdują się dokumenty dotyczące finansowania projektów ustalonych w budżecie państwa na naukę udostępnione są na zakładce nauka/finansowanie budżetowe.

49 M.Snarska-Świderska49 Generator wniosków Generator wniosków umieszczony jest w zakładce SIMIK na stronie:

50 M.Snarska-Świderska50 KONTAKT Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 Tel lub w 137, 421


Pobierz ppt "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 Małgorzata Snarska-Świderska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google