Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNA GOSPODARKA perspektywa budżetowa 2007 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNA GOSPODARKA perspektywa budżetowa 2007 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNA GOSPODARKA perspektywa budżetowa 2007 – 2013
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1 i 2 perspektywa budżetowa 2007 – 2013 Małgorzata Snarska-Świderska

2 fundusze strukturalne
Polityka spójności - fundusze strukturalne ( ) Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

3 Polityka spójności na lata 2007-2013 - podział wg celów (w mld EUR)
Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

4 Małgorzata Snarska-Świderska
Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

5 Małgorzata Snarska-Świderska
Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

6 Cel: Konwergencja (EFRR, EFS, Fundusz Spójności)
Ma służyć przyspieszeniu konwergencji gospodarczej regionów gorzej rozwiniętych: polepszeniu warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dzięki inwestowaniu w zasoby materialne i ludzkie; innowacji i rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy; dostosowaniu do zmian gospodarczych i społecznych; ochronie środowiska; efektywności administracyjnej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

7 Małgorzata Snarska-Świderska
Cel: Konwergencja Cel Konwergencja będzie w pierwszym rzędzie dotyczył regionów, których PKB/ mieszk. nie osiągnie 75 % średniej rozszerzonej Unii Europejskiej. Obejmie działania interwencyjne z Funduszu Spójności w Państwach Członkowskich, których DNB/mieszk. nie osiągnie 90 % średniej unijnej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

8 Małgorzata Snarska-Świderska
Cel: Konwergencja Z sumy 264 miliarda EUR: 67,34 % dla regionów o PKB na mieszkańca niższym niż 75 % średniej, 8,38 % dla regionów dotkniętych „efektem statystycznym”, 23,86 % dla krajów beneficjentów Funduszu Spójności, 0,42 % dla regionów ultraperyferyjnych. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

9 ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 60% SL ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH Nowa Perspektywa Finansowa Rozp.Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich EFR ROW Wspólna Polityka Rolna SWW dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Wspólna Polityka Rybołówstwa Rozp.Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Polityka Spójności Rozporządzenia w sprawie: EFRR, EFS, FS, Europejskich Grup Współpracy Teryt. Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

10 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015
Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Spójności/NSRO Program Konwergencji PO Rozwój Obszarów Wiejskich Inne Strategie (np.. Sektorowe I regionalne Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Krajowy Program Reform PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

11 Małgorzata Snarska-Świderska
Cel NSS / NSRO Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

12 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytety NSS/NSRO infrastruktura, wsparcie innowacyjność, przedsiębiorczość i gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie liczby miejsc pracy, inwestycje w kapitał ludzki i system edukacji, rozwój mieszkalnictwa, wsparcie obszarów Polski wschodniej, rozwój obszarów wiejskich, polepszenie jakości administracji. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

13 Małgorzata Snarska-Świderska
Współfinansowanie Zgodnie z decyzją szczytu Rady Europejskiej w dn grudnia została podniesiona maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego do 85% dla programów realizowanych z EFRR oraz EFS dla państw o PKB na mieszkańca poniżej 85% średniej UE-25 w latach , w tym Polski. Uelastycznione zostały rozwiązania dotyczące zasady n+2, przewidując stosowanie zasady n+3 w latach zarówno dla Funduszu Spójności jak i funduszy strukturalnych. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

14 Europejskiej Współpracy
Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce (perspektywa budżetowa ) 16 mld € 570 mln € Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka 21,3 mld € PO Kapitał ludzki PO Infrastruktura i środowisko 7 mld € PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej 8 mld € 216 mln € 2,1 mld € Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

15 PO Innowacyjna Gospodarka – 11,7% całości środków (7 mld euro)
Obejmuje szeroko rozumiane wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności dla projektów o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę kraju oraz o charakterze ponadregionalnym. Zakłada się, że przewidywane wsparcie będzie komplementarne dla RPO, tworzonych na poziomie województw, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

16 PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. I)
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych PO Innowacyjna gospodarka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

17 PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. II)
Dyfuzja innowacji Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw. Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.1. Paszport do eksportu Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury sieci łączności elektronicznej, budowę zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prawnych portali internetowych czy rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym PO Innowacyjna gospodarka Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 6.4. Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

18 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Eur UE + 70,86 mln Eur PL Typy projektów: Projekty foresight w zakresie: - Narodowego Programu Foresight - strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki, - opracowanie strategii Polskich Platform Technologicznych Projekty badawcze i rozwojowe zamawiane w obszarach tematycznych określonych w PO IG Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

19 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2 – Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 60,18 mln EUR UE + 10,62 mln EUR Pl Typy projektów: Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki, Projekty , w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami PO IG realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce, Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w Polsce Projekty w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych realizowane w jednostkach naukowych w Polsce przez zespoły, których liderami będą wybitni uczeni z zagranicy Działanie nie będzie objęte regułami pomocy publicznej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

20 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 – Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców – 324,21 mln EUR UE + 57,21 mln EUR PL Typy projektów: Dofinansowanie projektów rozwojowych, Dofinansowanie uzyskania ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce. Dofinansowanie przygotowania studium wykonalności Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

21 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 58,45 mln EUR PL Typy projektów: Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe a także na zlecenie przedsiębiorców lub przez inne jednostki posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Możliwość zawarcia komponentu promującego wyniki projektu. (zastosowanie cross-financingu) Działanie będzie objęte regułami pomocy publicznej. 80% dla badań przemysłowych 55% dla prac rozwojowych Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

22 Małgorzata Snarska-Świderska
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Typy projektów: (max pułap dofinansowania do 50 mln EUR wydatków kwalif. Prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w ramach projektów celowych, w tym: opracowanie procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), testów, wstępnych badań rynku, testów rynkowych, przygotowanie wdrożenia i produkcji pilotażowej, małoseryjnej, uzyskanie certyfikatów, Wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów celowych, Inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 Krajowa pomoc regionalna: duże – 50%; średnie – 60%, małe – 70% Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

23 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 591,96 mln EUR UE + 104,46 mln EUR Pl Typy projektów: Inwestycje – jednostki naukowe o wysokim potencjale badawczym, konsorcja naukowe (CZT, laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw) Inwestycje w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych (CD) Duże Obiekty Infrastruktury Badawczej – zgodnie z Mapą Drogową Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

24 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 301,00 mln EUR UE + 53,12 mln EUR PL Typy projektów: Projekty w zakresie inwestycji, których efektem będzie: wytworzenie nowej wspólnej infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej. Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

25 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Typy projektów: Projekty w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki obejmujące: - rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej, - zakup zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne; Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej obejmujące: - tworzenie i prowadzenie baz danych o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych - tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych, Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego (systemy szkolenia na odległość, telemedycyny itp..) (Szkolenia i promocja w zakresie cross-financingu) Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

26 Wybrane mechanizmy wsparcia firm innowacyjnych ze środków publicznych związane z obszarem B+R

27

28 Małgorzata Snarska-Świderska
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.2 Inwestycje związane z B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: 4.2.1 Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze działalności B+R Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R, w tym przekształcania przedsiębiorcy w CBR, Zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

29 Centra badawczo-rozwojowe
Przedsiębiorca osiągający co najmniej 800 tys. Euro przychodu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, 50% przychodu pochodzi ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych, Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na opracowanie oraz wdrożenie strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

30 Korzyści z uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego
Zwolnienie z podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia prac rozwojowych, Możliwość utworzenia funduszu innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodu uzyskanego przez CBR w danym miesiącu, którego środki przeznaczane są na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych, Kwota odpisana na fundusz innowacyjności pomniejsza podstawę opodatkowania. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

31 Małgorzata Snarska-Świderska
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.2 Inwestycje związane z B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: 4.2.2 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego Doradztwo w zakresie opracowania wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych obejmujące: przygotowanie badania rynku, przygotowanie zamówienia projektowego, opracowanie dokumentacji: projektu koncepcyjnego, konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej, opracowanie wzorniczego projektu autorskiego, wykonanie modelu i prototypu, wykonanie partii testowej, badanie satysfakcji klienta, przygotowanie projektu ostatecznego, wykonanie audytu zgodności z metodą wdrożenia nowego produktu. Zakup środków trwałych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej. Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

32 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 5: Dyfuzja innowacji Dz. 5.1: Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doradztwo i szkolenia dotyczące podnoszenia jakości zarządzania strukturą organizacyjną (w tym koszty operacyjne), Doradztwo w zakresie przygotowania wspólnych planów rozwoju, Wspólne inwestycje w postaci zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup i utrzymanie wspólnej platformy informatycznej, realizacja lub zamówienie wspólnych prac B+R, budowa i zakup wyposażenia dla laboratoriów do realizacji wspólnych prac B+R, opracowanie nowych produktów, prowadzenie wspólnych działań eksportowych), Działania marketingowe powiązań kooperacyjnych (promocja powiązań kooperacyjnych, udziału w imprezach promocyjnych i targowych). Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

33 Małgorzata Snarska-Świderska
Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Typy projektów: Dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski obejmujących koszty przygotowania, zgłoszenia oraz opłaty rejestracyjne (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe), Wsparcie instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii (z instytucji lub organizacji będących właścicielem praw intelektualnych do przedsiębiorstw) Projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej (uzyskanie, utrzymanie i wykonanie praw), Projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony IP, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej. Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

34 Małgorzata Snarska-Świderska
Przydatne adresy Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

35 Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 Małgorzata Snarska-Świderska Tel lub w 273 Tel. Kom Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska

36 Małgorzata Snarska-Świderska
Dziękuję za uwagę! Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska


Pobierz ppt "INNOWACYJNA GOSPODARKA perspektywa budżetowa 2007 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google