Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1 i 2 perspektywa budżetowa 2007 – 2013 Małgorzata Snarska-Świderska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1 i 2 perspektywa budżetowa 2007 – 2013 Małgorzata Snarska-Świderska."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1 i 2 perspektywa budżetowa 2007 – 2013 Małgorzata Snarska-Świderska

2 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska2 Polityka spójności - fundusze strukturalne ( )

3 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska3 Polityka spójności na lata podział wg celów (w mld EUR)

4 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska4

5 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska5

6 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska6 Cel: Konwergencja (EFRR, EFS, Fundusz Spójności) Ma służyć przyspieszeniu konwergencji gospodarczej regionów gorzej rozwiniętych: polepszeniu warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dzięki inwestowaniu w zasoby materialne i ludzkie; innowacji i rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy; dostosowaniu do zmian gospodarczych i społecznych; ochronie środowiska; efektywności administracyjnej.

7 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska7 Cel: Konwergencja Cel Konwergencja będzie w pierwszym rzędzie dotyczył regionów, których PKB/ mieszk. nie osiągnie 75 % średniej rozszerzonej Unii Europejskiej. Obejmie działania interwencyjne z Funduszu Spójności w Państwach Członkowskich, których DNB/mieszk. nie osiągnie 90 % średniej unijnej.

8 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska8 Cel: Konwergencja Z sumy 264 miliarda EUR: 67,34 % dla regionów o PKB na mieszkańca niższym niż 75 % średniej, 8,38 % dla regionów dotkniętych efektem statystycznym, 23,86 % dla krajów beneficjentów Funduszu Spójności, 0,42 % dla regionów ultraperyferyjnych.

9 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska9 ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH 60% SL Wspólna Polityka Rolna Polityka Spójności Wspólna Polityka Rybołówstwa Nowa Perspektywa Finansowa Rozp.Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich EFR ROW SWW dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozp.Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Rozporządzenia w sprawie: EFRR, EFS, FS, Europejskich Grup Współpracy Teryt. Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW)

10 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska10 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Krajowy Program Reform Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Narodowa Strategia Spójności/NSRO 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Konwergencji Inne Strategie (np.. Sektorowe I regionalne

11 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska11 Cel NSS / NSRO Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

12 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska12 Priorytety NSS/NSRO infrastruktura, wsparcie innowacyjność, przedsiębiorczość i gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie liczby miejsc pracy, inwestycje w kapitał ludzki i system edukacji, rozwój mieszkalnictwa, wsparcie obszarów Polski wschodniej, rozwój obszarów wiejskich, polepszenie jakości administracji.

13 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska13 Współfinansowanie Zgodnie z decyzją szczytu Rady Europejskiej w dn grudnia została podniesiona maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego do 85% dla programów realizowanych z EFRR oraz EFS dla państw o PKB na mieszkańca poniżej 85% średniej UE-25 w latach , w tym Polski. Uelastycznione zostały rozwiązania dotyczące zasady n+2, przewidując stosowanie zasady n+3 w latach zarówno dla Funduszu Spójności jak i funduszy strukturalnych.

14 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska14 Narodowe Strategia Spójności na lata Regionalne Programy Operacyjne Sektorowe programy operacyjne Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce (perspektywa budżetowa ) Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 16 mld 570 mln 8 mld 216 mln 2,1 mld 7 mld 21,3 mld

15 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska15 PO Innowacyjna Gospodarka – 11,7% całości środków (7 mld euro) Obejmuje szeroko rozumiane wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności dla projektów o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę kraju oraz o charakterze ponadregionalnym. Zakłada się, że przewidywane wsparcie będzie komplementarne dla RPO, tworzonych na poziomie województw, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

16 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska16 PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. I) PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

17 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska17 PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1. Paszport do eksportu Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. II) Priorytet 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury sieci łączności elektronicznej, budowę zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prawnych portali internetowych czy rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

18 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska18 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Eur UE + 70,86 mln Eur PL Typy projektów: 1. Projekty foresight w zakresie: - Narodowego Programu Foresight - strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki, - opracowanie strategii Polskich Platform Technologicznych 2. Projekty badawcze i rozwojowe zamawiane w obszarach tematycznych określonych w PO IG Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

19 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska19 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2 – Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 60,18 mln EUR UE + 10,62 mln EUR Pl Typy projektów: 1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki, 2. Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami PO IG realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce, 3. Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w Polsce 4. Projekty w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo- badawczych realizowane w jednostkach naukowych w Polsce przez zespoły, których liderami będą wybitni uczeni z zagranicy Działanie nie będzie objęte regułami pomocy publicznej.

20 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska20 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 – Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców – 324,21 mln EUR UE + 57,21 mln EUR PL Typy projektów: 1. Dofinansowanie projektów rozwojowych, 2. Dofinansowanie uzyskania ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce. 3. Dofinansowanie przygotowania studium wykonalności Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

21 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska21 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 58,45 mln EUR PL Typy projektów: 1. Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe a także na zlecenie przedsiębiorców lub przez inne jednostki posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. 2. Możliwość zawarcia komponentu promującego wyniki projektu. (zastosowanie cross-financingu) Działanie będzie objęte regułami pomocy publicznej. 80% dla badań przemysłowych 55% dla prac rozwojowych

22 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska22 P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Typy projektów: (max pułap dofinansowania do 50 mln EUR wydatków kwalif. 1. Prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w ramach projektów celowych, w tym: opracowanie procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), testów, wstępnych badań rynku, testów rynkowych, przygotowanie wdrożenia i produkcji pilotażowej, małoseryjnej, uzyskanie certyfikatów, 2. Wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów celowych, 3. Inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 Krajowa pomoc regionalna: duże – 50%; średnie – 60%, małe – 70% Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

23 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska23 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 591,96 mln EUR UE + 104,46 mln EUR Pl Typy projektów: 1. Inwestycje – jednostki naukowe o wysokim potencjale badawczym, konsorcja naukowe (CZT, laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw) 2. Inwestycje w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych (CD) 3. Duże Obiekty Infrastruktury Badawczej – zgodnie z Mapą Drogową Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

24 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska24 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 301,00 mln EUR UE + 53,12 mln EUR PL Typy projektów: Projekty w zakresie inwestycji, których efektem będzie: – wytworzenie nowej wspólnej infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych – przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej. Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

25 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska25 Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Typy projektów: 1. Projekty w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki obejmujące: - rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej, - zakup zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne; 2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej obejmujące: - tworzenie i prowadzenie baz danych o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych - tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych, 3. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego (systemy szkolenia na odległość, telemedycyny itp..) (Szkolenia i promocja w zakresie cross-financingu) Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

26 Wybrane mechanizmy wsparcia firm innowacyjnych ze środków publicznych związane z obszarem B+R

27

28 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska28 P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.2 Inwestycje związane z B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze działalności B+R 1. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R, w tym przekształcania przedsiębiorcy w CBR, 2. Zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

29 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska29 Centra badawczo-rozwojowe Przedsiębiorca osiągający co najmniej 800 tys. Euro przychodu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, 50% przychodu pochodzi ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych, Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na opracowanie oraz wdrożenie strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR.

30 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska30 Korzyści z uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego Zwolnienie z podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia prac rozwojowych, Możliwość utworzenia funduszu innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodu uzyskanego przez CBR w danym miesiącu, którego środki przeznaczane są na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych, Kwota odpisana na fundusz innowacyjności pomniejsza podstawę opodatkowania.

31 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska31 P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.2 Inwestycje związane z B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego 1. Doradztwo w zakresie opracowania wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych obejmujące: przygotowanie badania rynku, przygotowanie zamówienia projektowego, opracowanie dokumentacji: projektu koncepcyjnego, konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej, opracowanie wzorniczego projektu autorskiego, wykonanie modelu i prototypu, wykonanie partii testowej, badanie satysfakcji klienta, przygotowanie projektu ostatecznego, wykonanie audytu zgodności z metodą wdrożenia nowego produktu. 2. Zakup środków trwałych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej. Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

32 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska32 Priorytet 5: Dyfuzja innowacji Dz. 5.1: Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doradztwo i szkolenia dotyczące podnoszenia jakości zarządzania strukturą organizacyjną (w tym koszty operacyjne), Doradztwo w zakresie przygotowania wspólnych planów rozwoju, Wspólne inwestycje w postaci zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup i utrzymanie wspólnej platformy informatycznej, realizacja lub zamówienie wspólnych prac B+R, budowa i zakup wyposażenia dla laboratoriów do realizacji wspólnych prac B+R, opracowanie nowych produktów, prowadzenie wspólnych działań eksportowych), Działania marketingowe powiązań kooperacyjnych (promocja powiązań kooperacyjnych, udziału w imprezach promocyjnych i targowych).

33 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska33 Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Typy projektów: 1. Dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski obejmujących koszty przygotowania, zgłoszenia oraz opłaty rejestracyjne (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe), 2. Wsparcie instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii (z instytucji lub organizacji będących właścicielem praw intelektualnych do przedsiębiorstw) 3. Projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej (uzyskanie, utrzymanie i wykonanie praw), 4. Projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony IP, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej.

34 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska34 Przydatne adresy

35 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska35 Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 Małgorzata Snarska-Świderska Tel lub w 273 Tel. Kom

36 Zielona Góra Małgorzata Snarska-Świderska36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1 i 2 perspektywa budżetowa 2007 – 2013 Małgorzata Snarska-Świderska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google