Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak złożyć wniosek do działania 1.4 SPO WKP Elżbieta Wolman –dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Zielona Góra, wrzesień 2005 Sektorowy Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak złożyć wniosek do działania 1.4 SPO WKP Elżbieta Wolman –dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Zielona Góra, wrzesień 2005 Sektorowy Program."— Zapis prezentacji:

1

2 Jak złożyć wniosek do działania 1.4 SPO WKP Elżbieta Wolman –dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Zielona Góra, wrzesień 2005 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

3 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Projekt to przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania jest ograniczone w czasie posiada określony budżet i zasoby ma wyjątkowy charakter

4 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Cel Działania 1.4 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę poziomu innowacyjności, osiąganą dzięki zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji

5 Identyfikacja problemu do poddziałania 1.4.1 i 1.4.4: Konieczność opracowania nowego albo znaczącego udoskonalenia istniejącego produktu, procesu lub usługi, wymagająca podjęcia badań stosowanych lub prac rozwojowych Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

6 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Planowanie projektu do poddziałań 1.4.1.i 1.4.4 rodzaj wspieranych projektów: projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych …..) beneficjenci: przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z jednostką naukową, konsorcjum naukowe, jednostka naukowa wykonująca specjalistyczne badania dla przedsiębiorców, Centrum Zaawansowanych Technologii, któremu status ten przyznany został przez Przewodniczącego KBN uchwałami nr 27/2004 z 15.04.2004 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 36) oraz nr 45/2004 z 9.08.2004 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 60)

7 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych Poddziałanie 1.4.4 Projekty celowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii

8 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Badania przemysłowe: mają na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług, stanowiące część badań stosowanych w rozumieniu art.2 p.4) ustawy, tzn. badania, które: - mają wyjaśnić czy teoretyczne rozwiązanie określonego problemu jest możliwe do zastosowania ze względów technicznych i ekonomicznych, - nie mają bezpośredniego związku z towarem lub usługą, - stanowią podstawę naukową badań przedkonkurencyjnych

9 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Badania przedkonkurencyjne: dotyczą przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie, stanowiące część prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 p. 5) ustawy; badania te nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych w produktach, liniach produkcyjnych, procesach produkcyjnych, istniejących usługach i innych prowadzonych działaniach, nawet, jeśli te zmiany stanowią ulepszenia.

10 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Zaliczanie do badań przedkonkurencyjnych - przy ocenie odległości pomiędzy wynikami badań a rynkiem należy uwzględnić, stan rozwoju technologicznego konkurencji w danej branży, trendy technologiczne w określonej gałęzi przemysłu, postęp w badaniach, - trudności przy zaliczaniu procesu technologicznego do odpowiedniego etapu badań - badania nad istniejącym już procesem technologicznym nie należą do tego etapu, - badania procesu technologicznego mające na celu zwiększenie efektywności, czy jego modyfikacje nie mogą uzyskać wsparcia w ramach programów pomocowych na b+r, ale pomocy na inwestycje, - badania certyfikacyjne produktów nie mogą być zaliczane do badań przedkonkurencyjnych, - opracowanie produktu rynkowego, opracowanie usługi oraz opracowanie oprogramowania, instrukcji użytkowania i eksploatacyjnych nie można zaliczyć jako elementów badań przedkonkurencyjnych

11 Nie jest możliwe uznanie en bloc wszystkich rodzajów działań wchodzących w zakres prac badawczych, czy też testów, za przyporządkowane konkretnemu etapowi procesu badawczego – konieczna jest analiza konkretnego przypadku Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

12 Beneficjent: przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z jednostką naukową, konsorcjum naukowe, jednostka naukowa wykonująca specjalistyczne badania dla przedsiębiorców Centrum Zaawansowanych Technologii, któremu status ten przyznany został przez Przewodniczącego KBN na mocy uchwały nr 27/2004 z dnia 15.04.2004 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 36) oraz uchwały nr 45/2004 z dnia 9.08.2004 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 60) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

13 Identyfikacja problemu : Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką oraz poprawa poziomu i zakresu badań naukowych dzięki budowie, modernizacji lub wyposażeniu specjalistycznych laboratoriów Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

14 Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Beneficjenci: jednostki naukowe, konsorcja Poddziałanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej nauki Beneficjenci: Centra Zaawansowanych Technologii, Centra Doskonałości, którym PKBN nadał status, uchwałami KBN nr 27/2004 z 15.04.2004 r., 45/2004 z 9.08.2004 oraz nr 47/2004 z 16.09.2004 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 65) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

15 Identyfikacja problemu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Konieczność wykonania prac badawczych i studialnych lub rozwojowych w zakresie wspierania budowy programu rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój technologii, zarówno na poziomie makro- jak i mikro-gospodarczym. Efektem tych prac powinno być wskazywanie i monitorowanie kierunków rozwoju oraz nisz, w których podjęcie działalności gospodarczej ma duże szanse odniesienia sukcesu rynkowego oraz porównanie poziomu stosowanych technologii z aktualna ofertą ze strony nauki

16 Poddziałanie 1.4.5 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight) Beneficjenci: jednostki naukowe, organy administracji rządowej, organ samorządu województwa

17 Planowanie projektu zapewnienie zgodności celu projektu założonego przez beneficjenta z celami założonymi w priorytecie programu i działaniu; dopracowanie harmonogramu działań (musi pozwolić na określenie i poprawność realizacji poszczególnych etapów, zakończenie działań w ściśle określonym czasie, stosowanie zasad udzielania zamówień publicznych); aspekty finansowe (prawidłowe oszacowanie kosztów zarówno kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych, oszacowanie wkładów własnych z uwzględnieniem reguł kwalifikowalności, zapewnienie źródeł finansowania kosztów niekwalifikowalnych projektu, zróżnicowana intensywność pomocy dla badań przemysłowych -50% i przedkonkurencyjnych-25% ); Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

18 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Realizacja projektu realizacja projektu zgodnie z warunkami umowy, dofinansowanie przekazywane jest na zasadach refundacji (po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami), niedokonywanie modyfikacji w projekcie (rozp. 260/1999/WE art. 30), terminowa realizacja harmonogramu, prawidłowe księgowanie i dokumentowanie wydatków, terminowa realizacja zadań w zakresie raportowania i monitorowania (wynikających z warunków umowy z beneficjentem zał.5 rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie –Dz. U. Nr 259 poz. 2588 z 2004.), promowanie projektu, zwrot nienależnie uzyskanych środków

19 Procedura składania wniosków wybrać właściwy formularz wniosku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r Dz.U. Nr 233 poz.2341 (dla działania 1.4 określony jest on w załączniku nr 5), po wypełnieniu wniosek wydrukować oraz zapisać na nośniku danych elektronicznych (dyskietka, CD), tak przygotowany wniosek złożyć w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej wraz z załącznikami w formie papierowej do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Departament Badań na Rzecz Gospodarki, p. 303 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

20 Szczegółowa lista załączników znajduje się na stronie internetowej: www.mnii.gov.pl

21 Wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów każdy egzemplarz wniosku oraz załączniki muszą być trwale spięte i parafowane na każdej stronie, podpisane na ostatniej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy, dokumenty muszą być przekazane w zaklejonej kopercie, każdy egzemplarz kopii urzędowych odpisów dokumentów musi być podpisany na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną i opatrzony pieczęcią lub adnotacją o treści za zgodność z oryginałem, dokumenty należy dostarczyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

22 Procedura prefinansowania : –z procedury prefinansowania może skorzystać podmiot zaliczony do jednostek sektora finansów publicznych czyli w praktyce: szkoły wyższe, jednostki-badawczo rozwojowe i placówki badawczo-rozwojowe. –prefinansowanie w praktyce stanowi formę niskooprocentowanego kredytu – na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi kilkanaście setnych procenta w skali roku, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

23 Procedura prefinansowania: –pożyczka wypłacana jest w transzach zgodnie z harmonogramem po przedstawieniu bankowi faktur, –w przypadku jednostek naukowych podmiotem udzielającym prefinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego – podmiot korzystający z prefinansowania musi założyć rachunek w BGK i podpisać z bankiem umowę o prefinansowanie. –każdy z potencjalnych beneficjentów skorzystać może z własnych środków, które będą refundowane z budżetu UE lub z alternatywnych kredytów w bankach komercyjnych. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

24 Koszty kwalifikowane: Rozporządzenie Komisji (WE) 448/04 z dnia 10 marca 2004 r oraz szczegółowo Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 poz. 1359 z 2005 r.) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

25 Termin składania wniosków : Poddziałanie 1.4.1 i 1.4.4 - od 2 listopada 2004 r. w sposób ciągły do wyczerpania środków, Poddziałanie 1.4.2 i 1.4.3 - I runda aplikacyjna została zakończona, II runda kończy się 30 września Poddziałanie 1.4.5 – I runda zakończona, II runda zostanie ogłoszona na przełomie listopada/grudnia 2005 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

26 Procedura oceny wniosków : ocena formalna – MNiI, Departament Badań na Rzecz Gospodarki ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna - Zespół Interdyscyplinarny-Grupa Robocza do oceny wniosków współfinansowanych z FS powołany przez Ministra Nauki - decyzja o zapewnieniu publicznego wkładu krajowego oraz o umieszczeniu na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych Komitet Sterujący SPO – WKP – lista projektów rekomendowanych do dofinansowania z FS Minister Gospodarki i Pracy – zatwierdzenie listy projektów objętych dofinansowaniem z FS Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

27 Kryteria oceny projektów: Projekty celowe i inwestycyjne muszą spełniać: kryteria wyboru w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę kryteria wyboru zamieszczone w Uzupełnieniu SPO - WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

28 Kryteria projektów celowych (MNiI): innowacyjność przedsięwzięcia; innowacyjność przedsięwzięcia; zapotrzebowanie na wynik projektu celowego; zapotrzebowanie na wynik projektu celowego; konkurencyjność wyniku projektu celowego, zwłaszcza w skali konkurencyjność wyniku projektu celowego, zwłaszcza w skali międzynarodowej; międzynarodowej; wpływ na rynek pracy; wpływ na rynek pracy; znaczenie dla rozwoju regionalnego; znaczenie dla rozwoju regionalnego; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu przedsięwzięcia; przedsięwzięcia; możliwość wykonywania badań i wdrożenia wyników projektu celowego; możliwość wykonywania badań i wdrożenia wyników projektu celowego; efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia; efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia; prawidłowość i ocenę wywiązywania się wnioskodawcy projektu z prawidłowość i ocenę wywiązywania się wnioskodawcy projektu z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę finansowych na naukę Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

29 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SPO-WKP (1) wspólne dla wszystkich działań rodzaje kryteriów: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SPO-WKP (1) wspólne dla wszystkich działań rodzaje kryteriów: 1. Formalne 2.Techniczno-ekonomiczne zgodność z celem oraz zakresem działania zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej wykonalność pod względem technicznym zapewniony min. wkład własny wykonalność pod wzgl. finansowym kondycja finansowa projektodawcy projektodawca jest eligible proposer 3.Merytoryczne częściowo wspólne dla wszystkich działań, zawierają kryteria horyzontalne (KE), uwzględniają specyfikę działań

30 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW - projekty celowe trwałość skutków projektu doświadczenie projektodawcy innowacyjny charakter projektu udział własny projektodawcy powiązanie z innymi programami/projektami efektywność kosztowa wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystanie wyników w gospodarce zaangażowanie partnerów gospodarczych zapotrzebowanie rynku na dany produkt/technol./usługę wpływ na koncentrację potencjału badawczego liczba nowych miejsc pracy realizacja polityk horyzontalnych UE

31 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW - projekty inwestycyjne trwałość skutków projektu doświadczenie projektodawcy udział własny projektodawcy powiązanie z innymi programami/projektami efektywność kosztowa wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystanie wyników w gospodarce zaangażowanie partnerów gospodarczych wpływ na koncentrację potencjału badawczego realizacja polityk horyzontalnych UE

32 Szczegółowe informacje: Departament Badań na Rzecz Gospodarki: dbg@mnii.gov.pl Departament Funduszy Strukturalnych dfs@mnii.gov.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Jak złożyć wniosek do działania 1.4 SPO WKP Elżbieta Wolman –dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Zielona Góra, wrzesień 2005 Sektorowy Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google