Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł tematyczny: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KOD studiów: ZSB1/S/0021

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Wewnętrzne uwarunkowania ZZL: strategia firmy a strategia personalna Dr Grażyna Maniak

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Ludzie jako strategiczny łącznik organizacji Osiągnięcia przedsiębiorstwa zależą w ostatecznym rachunku od tego, czy potrafi skłonić ludzi do wydajności, czyli do pracy. Stąd zarządzanie pracownikiem i pracą jest jedną podstawowych funkcji zarządzania. Peter F. Drucker

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Model ZZL (wg Listwana) MISJA CELE STRATEGIA FIRMY STRATEGIA PERSONALNA PLANOWANIE KADR WEJŚCIE DOBÓR KADR PRZEJŚCIE ROZWÓJ I MOTYWOWANIE WYJŚCIE ODEJŚCIA PRACOWNIKÓW KONTROLA FUNKCJI Ukształtowanie sprawnej kadry Zarządzanie wynikami pracy REALIZACJA ZADAŃ FIRMY I POTRZEB PRACOWNIKÓW Preparacja Realizacja Kontrola Elementy ZZL Cele bezpośrednieCele systemowe CZYNNIKI WEWNĘTRZNE (MOCNE I SŁABE STRONY FIRMY) CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (SZANSE I ZAGROŻENIA)

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Strategiczne ujęcie ZZL

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Pojęcie strategii A.D.Chandler: Strategia to określenie głównych, długofalowych celów firmy i przyjęcie takich kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne dla zrealizowania celów K.Obłój Strategia to przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja zapewnia organizacji przewagę na rynku, mimo inteligentnego przeciwdziałania konkurencji

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Istota strategii Praca dla przyszłości nie polega na zdecydowaniu, co powinno być jutro zrobione; trzeba się raczej zastanowić, co trzeba zrobić dziś, aby mieć zapewnione jutro. P. Drucker

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Czym strategia NIE jest? Nie jest reakcją na krótkotrwałe fluktuacje i zaburzenia w otoczeniu czy wnętrzu organizacji Nie powinna być jedynie zestawem liczb i harmonogramem działań na najbliższe 3-5 lat – jest przede wszystkim jakościową koncepcją przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa Nie powinna być usprawnieniem działań z poprzedniego okresu, lub realizacją założeń budżetu na kolejny rok Nie jest zbiorem intencji i pobożnych życzeń; powinna być realna i wykonalna w kontekście możliwych do wykorzystania zasobów Nie jest zbiorem idei i koncepcji wąskiego grona kierownictwa; koncepcje te powinny być upowszechnione, przyjęte i zaakceptowane przez wszystkich członków organizacji Źródło: W.Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2007

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Poziomy strategii Strategia organizacji Strategia konkurencyjna (biznesu) Strategia funkcjonalna (lub operacyjna ) SuperStar S.A. Filmy Wydawnictwo Porcelana Marketing Personel Badania i rozwój Finanse Produkcja

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Podstawowe elementy budowy strategii organizacyjnej ANALIZA ORGANIZACJI ANALIZA OTOCZENIA Siły i słabościSzanse i zagrożenia Strategiczne wybory wizja strategiczna rynki i produkty model działania Funkcjonalne programy działania EFEKTY STRATEGII Unikalne czynniki stanowiące źródło przewagi konkurencyjnej EFEKTY STRATEGII Unikalne czynniki stanowiące źródło przewagi konkurencyjnej

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Podejścia do formułowania strategii Podejście zorientowane na otoczenie Podejście zorientowane na otoczenie, od zewnątrz do wewnątrz firmy Otoczenie strategia zasoby Podejście zorientowane na zasoby Podejście zorientowane na zasoby, od wewnątrz do otoczenia firmy Zasoby strategia otoczenie

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Pojęcie strategii personalnej Strategia personalna firmy polega na sformułowaniu własnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi, określeniu długofalowej wizji pożądanego stanu oraz związanego z tym systemu działań taktycznych, który powinien zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, gwarantujące realizację celów istotnych dla firmy w danym okresie. W ujęciu praktycznym, strategia personalna wymaga: Formułowania długookresowych celów organizacji dotyczących zasobów kadrowych Określenia zasad, planów i programów działania, ukierunkowanych na pozyskiwanie, kształtowanie i motywowanie pracowników rekrutowanych ze źródeł własnych i zewnętrznych

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Formułowanie strategii personalnej Jaki jest obecny stan w firmie, pod względem zasobów ludzkich? Jaki stan rzeczy w określonym przedziale czasu (3-5 lat) chcemy osiągnąć? Jak to uczynić? Jak zamierza się kształtować zbiorowość pracowników pod względem liczebności oraz cech i struktury kwalifikacyjnej, aby sprostać przewidywanym zadaniom firmy? Jakie działania należy podjąć i jakie przyjąć rozwiązania, aby doprowadzić do zaangażowania się pracowników, tj. gotowości do realizacji powierzonym im zadań?

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Klasyfikacje strategii personalnych Strategie ofensywne i defensywne Strategie ilościowe i jakościowe Strategie zorientowane na wejście, rozwój i aktywizowanie i wyjście

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Strategia biznesu a strategia personalna - przykład Strategia biznesu (konkurencji): redukcja kosztów PrzykładGM Strategie w obszarze HR: » Redukcja zatrudnienia » Redukcja poziomu wynagrodzeń » Wzrost produktywności » Nowe definiowanie stanowisk pracy (opisy pracy) » Renegocjacja warunków pracy i płacy

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Strategia biznesu a strategia personalna - przykład Strategia biznesu (konkurencji): wzrost PrzykładIntel Strategie w obszarze HR: » Agresywna rekrutacja i zatrudnianie » Szybki wzrost plac » Tworzenie nowych stanowisk pracy » Nacisk na intensywne szkolenia i rozwój pracowników

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Strategia biznesu a strategia personalna - przykład Strategia biznesu (konkurencji): odnowa (wyjście z kryzysu) PrzykładChrysler Strategie w obszarze HR: » Zarządzanie płynnością personelu (selektywne zwalnianie, transfer i przemieszczenia pracowników) » Rozwój organizacji (systemów zarządzania) » Wzrost produktywności » Budowanie kultury zaangażowania pracowników

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Strategia biznesu a strategia personalna - przykład Strategia biznesu (konkurencji): strategia niszy rynkowej PrzykładKentucky Fried Chicken Strategie w obszarze HR: » Tworzenie wysoce specjalistycznych stanowisk pracy » Eliminacja prac pomocniczych » Specjalistyczne treningi i szkolenia

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Modele integracji strategii rozwoju firmy ze strategią personalną

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Modele integracji strategii rozwoju firmy ze strategią personalną cd.

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Modele integracji strategii rozwoju firmy ze strategią personalną cd.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Podejścia do strategicznego ZZL podejście uniwersalne – założenie: pracownicy posiadają kompetencje niezbędne do realizowania strategicznych celów organizacji – rozwijanie efektywnych praktyk ZZL umożliwia zbudowanie kapitału ludzkiego o wyższych kompetencjach niż posiadają rywale podejście sytuacyjne – założenie: praktyki ZZL przyczyniają się do podnoszenia efektywności działań firmy pod warunkiem, że są zgodne z jej strategią – model ZZL musi się zmieniać, stosownie do zmian realizowanej przez firmę strategii

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Podejścia do strategicznego ZZL wwersja miękka wludzie są zasobem szczególnym; charakteryzują się kreatywnością, zaangażowaniem i umiejętnościami mogącymi realnie kreować przewagę konkurencyjną ww strategii personalnej nacisk położony na integrowanie pracowników, partycypację, tworzenie zespołów ludzkich budujących organizację wwersja twarda wludzie traktowani nakład w procesie produkcyjnym podobny do innych czynników wytwórczych, który powinien być pozyskiwany jak najtaniej i wykorzystywany jak najbardziej efektywnie; wstrategia personalna pełni rolę pomocniczą (służebną) wobec strategii rozwoju

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Modelowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Misja - po co firma istnieje Strategia firmy Wizja - jaka będzie firma za 5 lat Nadrzędny cel strategiczny Wartości kultury organizacyjnej firmy Szanse i zagrożenia w otoczeniu firmy Silne i słabe strony firmy Strategia personalna cele i zadania Inna strategia funkcjonalna Inna strategia funkcjonalna

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Etapy opracowania i wdrażania strategii personalnej Analiza stanu istniejącego Projektowanie strategii Wdrażanie strategii Kontrola Analiza wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji Analiza dotychczasowych działań i instrumentów stosowanych w sferze personalnej Sformułowanie celów i założeń polityki personalnej Wybór strategii Opracowanie planu działania (harmonogram działań ) Przygotowanie instrumentów do realizacji strategii personalnej Realizacja zadań Porównywanie stanu istniejącego ze stanem pożądanym

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Etapy opracowania strategii personalnej 1.Diagnoza aktualnego stanu zarządzania kadrami w firmie a.Analiza stanu planowania kadr. b.Analiza działań dotyczących oceny. c.Analiza stanu dotyczącego motywowania pracowników. d.Analiza stanu doboru i przemieszczania pracowników. e.Analiza stanu doskonalenia kadr. 2.Opracowanie wraz z kadrą kierowniczą "filozofii personalnej". 3.Planowanie kadr, czyli ustalenie potrzeb organizacji w zakresie kadrowym w określonym przedziale czasu. a.Analiza posiadanych zasobów kadrowych. b.Prognoza dotycząca popytu i podaży kadry w nawiązaniu do aktualnej lub przyszłej struktury organizacyjnej Uwaga: realizacja tego zadania wymaga dopracowania struktury organizacyjnej oraz dokonanie opisu stanowisk pracy. c.Inwentaryzacja kwalifikacji pracowników i określenie ich potencjału /szczególnie istotne w odniesieniu do kadry kierowniczej/. d.Opracowanie planów zatrudnienia, następstw, planów rozwoju pracownika oraz ścieżki kariery zawodowej.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Etapy opracowania strategii personalnej cd. 4. Opracowanie podsystemu "ocena kadr". a.Ustalenie celów i przedmiotu oceny. b.Ustalenie kryteriów oceny poszczególnych grup pracowników. c.Opracowanie narzędzi oceny poszczególnych grup pracowniczych. d.Określenie procedury i częstotliwości ocen. e.Opracowanie zasad oceniania oraz sposobów wykorzystania wniosków. f.Opracowanie zasad powiązania oceniania z innymi podsystemami zarządzania kadrami /np. motywowaniem/. g.Opracowanie tablic kompetencyjnych. h.Ocena podsystemu. 5.Opracowanie podsystemu "dobór kadr". a.Planowanie kadr. b.Planowanie rozwoju pracowników. c.Wprowadzanie na stanowisko. d.Opracowanie narzędzi doboru. e.Opracowanie metod doboru. f.Dobór kadry rezerwowej /metody, kryteria/. g.Opracowanie tablic kompetencyjnych w zakresie podsystemu "dobór". h.Ocena podsystemu doboru kadr.

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Etapy opracowania strategii personalnej cd. 6.Opracowanie podsystemu "motywowanie". a.Określenie ramowych zasad wynagradzania. b.Analiza dotychczasowych wyników wartościowania pracy i/lub opracowanie wartościowania pracy dla poszczególnych stanowisk. c.Określenie zasad wynagradzania pracowników sfery realnej i kadry kierowniczej. d.Ustalenie indywidualnych stawek płac. e.Ustalenie funduszu wynagrodzeń na poszczególne jednostki produkcyjne. f.Określenie wielkości funduszu nagród motywacyjnych. g.Ustalenie bieżących zadań komórek i pracowników. h.Oreślenie związków między podsystemem "ocenianie" i motywowanie. i.Opracowanie tablic kompetencyjnych dla podsystemu "ocenianie". j.Ocena podsystemu motywowanie. 7.Podsystem "doskonalenie kadr". a.Określenie celów w zakresie doskonalenia kadr. b.Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia kadr. c.Określenie sposobów doskonalenia kadr. d.Określenie skutków wynikających z doskonalenia pracowników. e.Opracowanie tablic kompetencyjnych w zakresie doskonalenia kadr. f.Ocena podsystemu. 8.Intensywne szkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania personelem. 9.Opracowanie aktów prawnych umożliwiających fazę realizacji strategii

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Model struktury zatrudnienia elastycznej firmy Rdzeń - rynek pierwotny elastyczność poprzez działanie Grupa peryferyjna I - rynek wtórny elastyczność poprzez dostosowania jakościowe Grupa peryferyjna II - rynek wtórny elastyczność poprzez dostosowania ilościowe: krótkoterminowe kontrakty zatrudnienie na czas określony dzielenie pracy subwencjonowane programy zatrudnienia Leasing pracowników umowy zlecenia umowy o dzieło Subkontrakty outsourcing


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google