Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edyta Stein Teresa Benedykta od Krzy ż a. Ś wi ę ta Edyta Stein, w zakonie Teresa Benedykta od Krzy ż a, karmelitanka, jest nawrócon ą Ż ydówk ą, m ę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edyta Stein Teresa Benedykta od Krzy ż a. Ś wi ę ta Edyta Stein, w zakonie Teresa Benedykta od Krzy ż a, karmelitanka, jest nawrócon ą Ż ydówk ą, m ę"— Zapis prezentacji:

1 Edyta Stein Teresa Benedykta od Krzy ż a

2 Ś wi ę ta Edyta Stein, w zakonie Teresa Benedykta od Krzy ż a, karmelitanka, jest nawrócon ą Ż ydówk ą, m ę czennic ą O ś wi ę cimia, jedn ą z patronek Europy.

3 Urodzi ł a si ę w ko ń cu XIX we Wroc ł awiu, nale żą cym wówczas do Niemiec. By ł a najm ł odszym, jedenastym dzieckiem, gorliwej i praktykuj ą cej rodziny ż ydowskiej. Urodzi ł a si ę w dniu uroczysto ś ci Jom Kippur - Dniu Pojednania, jednego z najwa ż niejszych ś wiat ż ydowskich. Dla pó ź niejszej Karmelitanki w ł a ś nie ta data urodzenia stanowi ł a jakby obietnic ę. W rodzinnym mie ś cie studiowa ł a psychologi ę, germanistyk ę i histori ę, a nast ę pnie przenios ł a si ę do Getyngi, gdzie studiowa ł a filozofi ę pod kierunkiem bardzo znanego filozofa, Edmunda Husserla. Wraz ze swoim nauczycielem przenios ł a si ę do Fryburga, gdzie obroni ł a doktorat z filozofii, staj ą c si ę zarazem jedn ą z jego najlepszych uczennic i dobrze zapowiadaj ą cym si ę naukowcem. Fenomenologia Husserla doprowadzi ł a wielu jego uczniów - wbrew jego woli - do wiary chrze ś cija ń skiej. Chocia ż w domu gorliwie przestrzegano przepisów judaizmu, Edyta szybko straci ł a wiar ę., Edyta popad ł a ju ż do ść wcze ś nie w zoboj ę tnienie religijne. Jako pi ę tnastoletnia uczennica gimnazjum postanowi ł a: "Ju ż wi ę cej si ę nie modli ć ". Przez wiele lat by ł a ateistk ą, która jednak poszukiwa ł a prawdy: "Poszukiwanie prawdy by ł o moj ą jedyn ą modlitw ą " - pisa ł a pó ź niej.

4 W tym czasie zdarzy ł o si ę, ż e w katedrze we Frankfurcie zobaczy ł a kobiet ę, która ze swoim koszem na zakupy wesz ł a do ś rodka i ukl ę k ł a, aby si ę pomodli ć. "By ł o to dla mnie co ś zupe ł nie nowego. W synagogach i ko ś cio ł ach protestanckich, do których chodzi ł am, sz ł o si ę wy łą cznie na nabo ż e ń stwo. Tutaj jednak przyszed ł kto ś prosto z rynku, do wyludnionego ko ś cio ł a, jakby chcia ł przeprowadzi ć poufn ą rozmow ę. Tego nie mog ł am zapomnie ć ". Ok. 30 roku ż ycia, pod wp ł ywem przyjació ł pozna ł a wiar ę katolick ą. Bieg jej ż ycia zmieni ł si ę w 1921 roku, gdy b ę d ą c w go ś cinie u przyjació ł przeczyta ł a w ci ą gu jednej nocy "Ksi ę g ę ż ycia" ś w. Teresy z Avili. - "To jest prawda" - powiedzia ł a, zamykaj ą c ksi ąż k ę. Kilka miesi ę cy pó ź niej, 1 stycznia 1922 roku przyj ęł a chrzest w Ko ś ciele katolickim. Nigdy jednak nie wyrzek ł a si ę swego pochodzenia. Twierdzi ł a, ż e w ł a ś nie teraz, gdy powróci ł a do Boga, poczu ł a si ę znów Ż ydówk ą. Dla jej pobo ż nej matki chrzest ukochanej córki by ł prawdziwym szokiem. Po raz pierwszy kobieta, której nie z ł ama ł y liczne przeciwno ś ci ż yciowe, p ł aka ł a. Nie potrafi ł a zaakceptowa ć drogi, któr ą posz ł a jej córka. Ona z kolei wiedzia ł a, ż e przepa ść, która dzieli j ą z matk ą jest pozorna i ż e chrze ś cija ń stwo jest wype ł nieniem obietnicy danej przez Boga Abrahamowi.

5 Wielkim pragnieniem m ł odej konwertytki by ł o wst ą pienie do Karmelu. "Zawsze przeczuwa ł am, ż e Pan zachowa ł dla mnie w Karmelu co ś, co tylko tam mog ę znale źć " - napisa ł a po latach. Spowiednicy opó ź niali ten krok - chcieli, aby nieprzeci ę tne zdolno ś ci ich penitentki przynosi ł y owoce w ś wiecie. Przez dalszych 11 lat by ł a nauczycielk ą i dzia ł aczk ą spo ł eczn ą. Przemierza ł a Europ ę g ł osz ą c odczyty o potrzebie odnowy spo ł ecze ń stwa i pa ń stwa, o powo ł aniu i roli kobiety, pokoju i godno ś ci ludzkiej. Pracowa ł a jako wyk ł adowca pedagogiki, jednak z ł o ż y ł a ju ż w tym czasie trzy ś luby prywatne i ż y ł a ju ż w ł a ś ciwie jak zakonnica w ś wiecie, wiele czasu po ś wi ę caj ą c modlitwie. W 1933 roku do w ł adzy doszli w Niemczech nazi ś ci. Zacz ęł y si ę prze ś ladowania - Edyta jako Ż ydówka nie mia ł a prawa zajmowa ć stanowisk w o ś wiacie czy na uczelni. Jej spowiednik zgodzi ł si ę na upragnione wst ą pienie do zakonu. 14 pa ź dziernika 1933 roku wst ą pi ł a do Karmelu w Kolonii, a 15 kwietnia nast ę pnego roku otrzyma ł a habit karmelita ń ski. Gor ą co pragn ęł a mie ć udzia ł w cierpieniu Chrystusa, dlatego jej jedynym ż yczeniem przy ob ł óczynach by ł o: " ż eby otrzyma ć imi ę zakonne od Krzy ż a". Po nowicjacie przyj ęł a ś luby zakonne i imi ę Benedykta od Krzy ż a. W Karmelu kontynuowa ł a prac ę naukow ą i pisarsk ą. W 1941 roku pisze do zaprzyja ź nionej zakonnicy: "Scientia crucis (nauk ę o Krzy ż u) mo ż na pozyska ć dopiero wtedy, gdy dok ł adnie poczuje si ę Krzy ż. Od pierwszej chwili by ł am o tym przekonana i mówi ł am z g łę bi serca: Ave, Crux, Spes unica (b ą d ź pozdrowiony Krzy ż u, jedyna nadziejo) ". Jej najwa ż niejsze, niedoko ń czone dzie ł o o ś w. Janie od Krzy ż a nosi tytu ł : " Wiedza Krzy ż a

6 O tym, na czym b ę dzie polega ć d ź wiganie krzy ż a, dowiedzia ł a si ę w 1942 roku, gdy wraz z siostr ą Ró żą, która równie ż przyj ęł a chrzest i wst ą pi ł a do Karmelu, zosta ł a aresztowana przez gestapo w holenderskim mie ś cie Echt. Do Holandii obie siostry przyjecha ł y w grudniu 1938 roku, aby schroni ć si ę przed narastaj ą c ą fal ą nazistowskich represji. Aresztowanie wszystkich ksi ęż y, zakonników i zakonnic by ł o aktem zemsty nazistów na Episkopacie Holandii, który w li ś cie pasterskim pot ę pi ł zbrodnie hitlerowskie na narodzie ż ydowskim. Opuszczaj ą c klasztor wzi ęł a za r ę k ę swoj ą siostr ę Ró żę, mówi ą c: "chod ź, idziemy za nasz naród". W ten sposób da ł a ś wiadectwo, ż e swoje cierpienia łą czy ł a ś wiadomie z ofiar ą Chrystusa. 7 sierpnia 1942 roku deportowano j ą wraz z innymi ż ydowskimi wi ęź niami do O ś wi ę cimia, gdzie zosta ł a zagazowana prawdopodobnie 9 sierpnia 1942 r. Jan Pawe ł II og ł osi ł j ą b ł ogos ł awion ą w czasie swej pielgrzymki do Niemiec 1 maja 1987 roku w Kolonii, ś wi ę t ą - 11 pa ź dziernika 1998 roku w Rzymie, a 1 pa ź dziernika 1999 wspó ł patronk ą Europy.

7 Edyta Stein prowadzi ł a bardzo bogat ą dzia ł alno ść naukow ą, przede wszystkim filozoficzn ą. Pocz ą tkowo by ł a wy łą cznie fenomenologiem, w pó ź niejszym okresie zacz ęł a porównywa ć fenomenologi ę z tomizmem. Zajmowa ł a si ę t ł umaczeniami tekstów ś wi ę tego Tomasza z Akwinu oraz J. H. Newmana. Jako karmelitanka bosa o niezwykle bogatym ż yciu wewn ę trznym da ł a wyraz pi ę knu i warto ś ci prze ż y ć mistycznych pisz ą c prac ę po ś wi ę con ą ś w. Janowi od Krzy ż a "Wiedza Krzy ż a". Z wielu wzgl ę dów filozofia Edyty Stein bywa okre ś lana mianem "filozofii ś wiat ł a". Jest po ś wi ę cona przede wszystkim cz ł owiekowi jako istocie ś wiadomej, my ś l ą cej i wolnej oraz Bogu i drodze, która do niego prowadzi.

8 We Wroc ł awiu, w dawnym domu Steinów, dzia ł a Towarzystwo im. Edyty Stein. W pobliskim ko ś ciele ś w. Micha ł a znajduje si ę po ś wi ę cona jej kaplica, z której skradziono relikwi ę – fragment habitu zakonnego Teresy Benedykty od Krzy ż a. Obok wej ś cia do ś wi ą tyni jest umieszczona tablica ku jej czci. Przy ko ś ciele dzia ł a Prywatne Gimnazjum Salezja ń skie im. Ś w. Edyty Stein. Inna tablica ku czci Edyty Stein znajduje si ę na tzw. domu Steffensa przy ul. Ku ź niczej 35 we Wroc ł awiu. Ukazuj ą si ę jej ksi ąż ki w j ę zyku polskim. Pami ęć o Edycie Stein g łę boko piel ę gnowana jest w Lubli ń cu, rodzinnym mie ś cie matki, do którego przyje ż d ż a ł a z rado ś ci ą odwiedza ć dziadków i krewnych. W Lubli ń cu znajduje si ę pierwsza w Europie (a mo ż e nawet w ś wiecie) parafia pw. ś w. Teresy Benedykty od Krzy ż a. Od 2000 dzia ł a katolicki Zespó ł Szkó ł im. ś w. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, w którym znajduje si ę sala pami ę ci "Pro memoria". Po kilku latach przerwy do domu Courantów – dziadków Edyty, powraca muzeum Edyty Stein. Na budynku znajduje si ę tablica pami ą tkowa. Na tzw. ma ł ym rynku stoi po ś wi ę cona Edycie rze ź ba. Rok 2008 by ł w Lubli ń cu Rokiem Edyty Stein. 11 pa ź dziernika 2008 roku na rynku g ł ównym odby ł a si ę uroczysto ść nadania Miastu Patronatu ś w. Teresy Benedykty od Krzy ż a Edyty Stein. 28 lutego 2009 uroczy ś cie otwarte oraz po ś wi ę cone zostaje nowe Muzeum ś w. Teresy Benedykty od Krzy ż a Edyty Stein w Lubli ń cu które mie ś ci si ę na pi ę trze dawnej kamienicy

9 Dom rodzinny Edyty Stein przy Nowowiejskiej 38 we Wroc ł awiu Muzeum w Lubli ń cu

10 1.Wikipedia wolna encyklopedia 2.Oaza w parafii MBKP w Toruniu 3.Ekai.pl Ś w. Edyta Stein (1891-1942) Alina Petrowa-Wasilewicz 4.Przewodnik katolicki Ś w. Edyta Stein ś wi ę ty tygodnia - 9 sierpnia 5. Ś wi ę ta Edyta Stein - Rozum zdobyty przez Krzy ż Ks. Leszek Misiarczyk

11 Kamil Tokarski


Pobierz ppt "Edyta Stein Teresa Benedykta od Krzy ż a. Ś wi ę ta Edyta Stein, w zakonie Teresa Benedykta od Krzy ż a, karmelitanka, jest nawrócon ą Ż ydówk ą, m ę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google