Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców
Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Rozwój innowacyjnych firm, Poznań r. Rozwój innowacyjnych firm, Poznań, 16 maja 2007

2 Europejskiej Współpracy
Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce (perspektywa budżetowa ) 16 mld € 731,1 mln € Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka 27,8 mld € PO Kapitał ludzki PO Infrastruktura i środowisko 8,25 mld € PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej 9,7 mld € 516 mln € 2,27 mld €

3 Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4 PO Innowacyjna Gospodarka – 12,3% całości środków NSRO(9,7 mld euro)
Obejmuje szeroko rozumiane wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności dla projektów o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę kraju oraz o charakterze ponadregionalnym. Zakłada się, że przewidywane wsparcie będzie komplementarne dla RPO, tworzonych na poziomie województw, w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

5 PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. I)
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych PO Innowacyjna gospodarka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

6 PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. II)
Dyfuzja innowacji Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw. Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.1. Paszport do eksportu Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury sieci łączności elektronicznej, budowę zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prawnych portali internetowych czy rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym PO Innowacyjna gospodarka Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 6.4. Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

7 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych
Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 58,45 mln EUR PL Cel: podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby; Beneficjenci: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe;

8 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Typy projektów: Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe a także na zlecenie przedsiębiorców lub przez inne jednostki posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Możliwość zawarcia komponentu promującego wyniki projektu. (zastosowanie cross-financingu) Działanie będzie objęte regułami pomocy publicznej. 80% dla badań przemysłowych 60% dla prac rozwojowych

9 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.4.: wydatki na ocenę potencjału rynkowego przedmiotu prac rozwojowych i możliwości jego komercjalizacji, w tym profesjonalne badanie rynku i studium wykonalności; wydatki na certyfikację rezultatu projektu;

10 Priorytet 1 – Kwalifikowalność wydatków
wynagrodzenia osób realizujących zadania projektu; amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanej; wkład niepieniężny w formie dóbr lub usług wniesionych do projektu przez beneficjenta; wydatki na wyposażenie laboratoryjne, oprogramowania i licencje na oprogramowania; wydatki na usługi badawcze oraz na ekspertyzy techniczne; wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej; wydatki na promocję projektu; koszty ogólne( nie przekraczające 25% całkowitych kosztów projektu); podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta; wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy

11 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Kryteria wyboru realizowanych projektów: innowacyjny charakter projektu; trwałość skutków projektu; zapotrzebowanie rynku na dany produkt; konkurencyjność rezultatu projektu; wpływ na koncentrację potencjału badawczego; znaczenie projektu dla rozwoju regionu; zasadność planowanych kosztów; pozytywna ocena kondycji finansowej projektodawcy; całkowita wysokość dofinansowania nie przekraczająca 5 mln Euro,

12 Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Tryb przeprowadzania naboru wniosków: otwarty konkurs złożonych wniosków- nabór ciągły przeprowadzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- Zespół Instrumentów Doradczych; lista projektów kluczowych opracowywana na podstawie rekomendacji Interdyscyplinarnego Zespołu do przygotowania listy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju; Tryb oceny wniosków: wniosek składany jest do PARP-u; wnioskodawca ze współpracą z promotorem przygotowuje fiszkę projektową;

13 P. 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Typy projektów: Prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w ramach projektów celowych, w tym: opracowanie procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), testów, wstępnych badań rynku, testów rynkowych, przygotowanie wdrożenia i produkcji pilotażowej, małoseryjnej, uzyskanie certyfikatów, Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów celowych, Inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

14

15 Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Działanie 3
Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej Wsparcie procesu inkubacji potencjalnych przedsiębiorców (dofinansowanie wydatków związanych z poszukiwaniem, oceną i wyborem innowacyjnych pomysłów - prace przygotowawcze w celu utworzenia nowego przedsiębiorstwa oraz dofinansowanie inwestycji kapitałowych w nowo – powstałe przedsiębiorstwo (maks. 200 tys. EUR, średnio 20-25% udziałów inkubatora w spółce) 1 etap – dotacja na inkubację, 2 etap – inwestycja w nowopowstałe przedsiębiorstwo dokonywana przez instytucję inkubującą.

16 P. 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.2 Inwestycje związane z B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: Opracowanie aktualizacja i doskonalenie oprogramowania niezbędnego do wprowadzania innowacji technicznych i organizacyjnych. Opracowanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, Opracowanie oraz wdrażania strategii przekształcania przedsiębiorcy w CBR, Zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing Ustawa dnia 29 lipca 2005 r o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: Dz.U. nr 179, poz (znowelizowana w 2006);

17 Centra badawczo-rozwojowe
Przedsiębiorca osiągający co najmniej 800 tys. Euro przychodu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, 50% przychodu pochodzi ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych, Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na opracowanie oraz wdrożenie strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR.

18 Korzyści z uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego
Zwolnienie z podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia prac rozwojowych, Możliwość utworzenia funduszu innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodu uzyskanego przez CBR w danym miesiącu, którego środki przeznaczane są na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych, Kwota odpisana na fundusz innowacyjności pomniejsza podstawę opodatkowani a.

19 Kredyt technologiczny

20 P. 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Typy projektów: Projekt systemowy wynikający z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – obejmujący dofinansowanie kredytu technologicznego. Działanie polega na udzielaniu kredytu technologicznego na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię.

21 Kredyt technologiczny
Środki na kredyt pochodzą z Fundusz Kredytu Technologicznego, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, Wysokość kapitału kredytu 2 mln EUR, Ustawa dnia 29 lipca 2005 r o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: Dz.U. nr 179, poz (znowelizowana w 2006);

22 Korzyści z kredytu technologicznego
Możliwość umorzenia do 50% wartości kredytu, Umorzenie każdego roku w dwóch ratach, każda w wysokości 20% wartości sprzedaży netto uzyskanej z wdrożenia technologii/usługi finansowanej kredytem technologicznym, Umorzenie w danym roku kalendarzowym nie większe od iloczynu 10% wykorzystanej kwoty kredytu i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia kredytu, Karencja w spłacie kapitału kredytu – do 12 miesięcy

23 Koszt kredytu technologicznego
Udzielany na maks. 72 miesiące, Oprocentowanie zgodnie z zasadami kredytów udzielanych przez BGK na działalność gospodarczą, Jednorazowa prowizja zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BGK.

24 P. 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Typy projektów: Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych) w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczenie energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych, Zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do powstania nowych produktów/usług (m in.: marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania; zakup niezbędnych środków trwałych oraz dla projektów dotyczących zmian organizacyjnych – wartości niematerialnych i prawnych. Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

25 P. 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie 1 – wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Typy projektów: Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi) spełniające poniższe warunki: - koszty kwalifikowane nie mniejsze niż 50 mln EUR i - wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 500 osób. Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

26 P. 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4
P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie 2 – wsparcie projektów w sektorze usług nowoczesnych Nowe inwestycje spełniające Łącznie warunki: - wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób (wyjątek centra B+R min. 30 osób). - Typ inwestycji: a) centra usług wspólnych (finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecze bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe), b) centra IT (rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych) c) CBR, (centra usług inżynierskich, centra jakości)

27 Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5
Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Typy projektów: Dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski obejmujących koszty przygotowania, zgłoszenia oraz opłaty rejestracyjne (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe), Wsparcie instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii (z instytucji lub organizacji będących właścicielem praw intelektualnych do przedsiębiorstw) Projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej (uzyskanie, utrzymanie i wykonanie praw), Projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony IP, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej.

28 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

29 PO Kapitał Ludzki Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
Cel: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw; Poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości. Budżet 672 mln Euro

30 PO Kapitał Ludzki Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
Cel będzie realizowany w szczególności poprzez : Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Szkolenia oraz doradztwo o charakterze ponadregionalnym dla przedsiębiorców oraz na wsparcie procesów restrukturyzacji Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw Badania i analizy oraz projekty systemowe dotyczące nowych form i metod kształcenia, w tym e-learningu Promowanie nowych form i metod organizacji pracy Opracowywanie standardów zarządzania procesami Wsparcie systemu adaptacyjności kadr: Podnoszenie jakości usług szkoleniowych Wsparcie systemu usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą

31 PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Cel: Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących Wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju Budżet ok. 1,5 mld Euro

32 PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Cel będzie realizowany w szczególności poprzez : Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie Szkolenia dla kadr w zakresie zarządzania, poprawy organizacji pracy, BHP Doradztwo dla MŚP Podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych Pomoc dla przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianą gospodarczą Transfer wiedzy Rozwijanie RIS Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami naukowymi a przedsiębiorcami Stypendia dla doktorantów Współpraca pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych

33 Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Cel: Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Budżet- 667 mln Euro

35 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Cele szczegółowe: Rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją. Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami. Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów. najlepszych dostępnych technik (BAT). Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych. Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z obiektów spalania o mocy większej niż 50 MW. Zwiększanie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych poddawanych procesom odzysku.

36 Kontakt Małgorzata Snarska-Świderska Aleksander Bąkowski
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81 Małgorzata Snarska-Świderska Aleksander Bąkowski Tel w 412 Tel. Kom Tel. Kom


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google