Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Matylda Dąbrowska PK AWF Poznań

2 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Kilka słów o FNP działa od 15 lat jest organizacją pozarządową, nie korzysta ze wsparcia finansowego z budżetu państwa oferuje finansowe wsparcie i honoruje najlepszych młodych naukowców tryb konkursowy – przyznawanie subwencji, nagród i stypendiów

3 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Oferta FNP stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych program START program STYPENDIA KONFERENCYJNE stypendia dla młodych doktorów program KOLUMB program WSPÓŁPRACA KRAJOWA program KWERENDA EURYI – Europejska Nagroda dla Młodego Naukowca

4 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Programy dla doktorantów i pracowników naukowych PROGRAM START limit wieku 30 lat (32 – jeśli wykorzystywany był urlop wychowawczy) wysokość rocznego stypendium: zł (2006 r.) co roku ok. 100 stypendiów (2006 r-121),

5 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program START Terminy składania wniosków r. (na rok 2007) r. (na rok 2008)

6 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O TO STYPENDIUM? otrzymaną kwotę można wydać na rozwój naukowy, kształtowanie ścieżki kariery naukowej (badania naukowe, zakup sprzętu etc)

7 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Procedura aplikacyjna: wypełnienie on-line formularza wniosku (1 str A4) wniosek podpisany przez rektora/lub dyrektora jednostki (wnioskodawca - instytucja kształcąca/zatrudniająca kandydata) załączniki do wniosku: CV, oryginał lub poświadczona kopia dyplomu, opis przebiegu pracy naukowej, KRÓTKI (max 1 str.) opis planów naukowych na czas trwania stypendium, opinia opiekuna naukowego, lista publikacji + odbitki najważniejszych prac (max. 3)

8 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Kryteria oceny Panel ekspertów: 3 osoby (autorytety w danej dziedzinie) Ocena: publikacje harmonogram prac naukowych CV – dotychczasowe osiągnięcia DECYZJE O PRZYZNANIU STYPENDIUM PODEJMUJE RADA FUNDACJI DO r.

9 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
LAUREACI: umowa 3-stronna umowa – warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki każdej ze stron: STYPENDYSTA kontynuowanie pracy naukowej umieszczanie w okresie pobierania stypendium informacji, że autor publikacji jest stypendystą FNP przesłanie zaakceptowanego przez opiekuna naukowego sprawozdania z działalności naukowej w okresie pobierania stypendium – do 15/12 /roku otrzymania stypendium stypendium wypłacane jest w 4 kwartalnych ratach

10 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Stypendysta powinien niezwłocznie poinformować FNP gdy: zmieni status jako pracownik, zmieni miejsce zatrudnienia/studiów doktoranckich, planuje na ponad 2 mies. wyjazd z kraju,

11 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
możliwość przedłużenia stypendium o rok wypłata stypendium następuje na podstawie aneksu do umowy 3-stronnej

12 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
STYPENDIA KONFERENCYJNE uczestnictwo w krajowych/zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach, wnioski przyjmowane są w 4 terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca do 30 października

13 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Kryteria: limit wieku – 35 lat w roku rozpoczęcia konferencji, planowana prelekcja/referat/plakat udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji, Pierwszeństwo mają osoby: po raz pierwszy wyjeżdżające na zagraniczną konferencję, publikujące w międzynarodowych czasopismach, posiadające udokumentowany udział organizatorów lub innego sponsora w finansowaniu uczestnictwa Stypendium można pokryć koszty: podróży (bilet kolejowy 2 kl lub lotniczy typu APLEX) zakwaterowania/wyżywienia

14 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
UWAGA!!! UDZIAŁ ORGANIZUJĄCO-REPREZENTACYJNY W KONFERENCJI NIE JEST PODSTAWĄ DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM, W PRZYPADKU PREZENTACJI PRACY ZBIOROWEJ – STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE 1 OSOBIE STYPENDIUM MOŻNA UZYSKAĆ RAZ NA DWA LATA, JEGO WYSOKOŚĆ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 75% CAŁKOWITYCH KOSZTÓW UCZESTNICTWA

15 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Kryteria oceny wniosku DOROBEK NAUKOWY/PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ RANGA NAUKOWA KONFERENCJI FORMA UCZESTNICTWA

16 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program KOLUMB Stypendia zagraniczne dla doktorów nie przekroczony 35 r.ż +plan pracy badawczej pierwszeństwo dla tych, którzy nie przebywali jeszcze po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym pobyt (od 6 do 12 miesięcy) wysokość stypendium od euro miesięcznie (lub równowartość w innej walucie) koszty podróży stypendysty i współmałżonka (jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium) + koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą,

17 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Wniosek powinien zawierać: formularz wniosku + wszystkie załączniki: CV – max. 2 str. opis dotychczasowych osiągnięć naukowych – max 2 str. opis projektu naukowego –max. 2 str. (jęz. Polski i angielski/jęz. kraju, gdzie mieści się ośrodek zapraszający) uzasadnienie wyboru danego zagranicznego ośrodka naukowego list zapraszający lista 3 najważniejszych publikacji poświadczona w miejscu pracy kserokopia dyplomu dr zgoda na udzielenie urlopu na czas trwania stypendium

18 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program KOLUMB Termin składania wniosków upływa 15 marca 2007 roku!!!

19 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program KRAJOWE STYPENDIA WYJAZDOWE zwiększanie mobilności kadry naukowej wymiana poglądów i pomysłów, nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, prowadzenie badań interdyscyplinarnych kilkumiesięczne wyjazdy badawcze do wybranych, wiodących ośrodków naukowych w Polsce

20 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program KRAJOWE STYPENDIA WYJAZDOWE c.d pobyt od 1 do 3 miesięcy w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach - w kilku krajowych ośrodkach naukowych, znajdujących się w innej miejscowości niż ośrodek zatrudniający stypendystę, wysokość stypendium wynosi od 3000 do 4000 zł/ mies. zależnie od miejsca i warunków odbywania stażu Termin składania wniosków upływa: 15 kwietnia 2007 roku!!!

21 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Podstawę oceny kandydata stanowią: dorobek naukowy, realizowany projekt badawczy, uzasadniający celowość wyjazdu na stypendium ranga wybranego na miejsce pobytu ośrodka naukowego.

22 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program KWERENDA stypendium przyznane raz na 2 lata na okres od 1 do 3 miesięcy - pobyt w jednej (lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą) wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium (średnio 2100 euro/mies.)

23 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program KWERENDA c.d OCENA WNIOSKU przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, udokumentowany dorobek naukowy kandydata. TERMIN: 15 września 2007 r.

24 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program EURYI European Young Investigator Award Europejska Nagroda dla Młodego Naukowca wsparcie dla wyróżniających się młodych naukowców z całego świata wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej tryb konkursowy Corocznie przyznawana 25 laureatom!!!

25 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program EURYI cd. LAUREACI: 5-cio letnie finansowanie projektu badawczego do euro, wypłacanych w rocznych ratach

26 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program EURYI cd. Kryteria: 2 - 8 lat po doktoracie, z możliwością uwzględnienia uzasadnionych przerw w karierze naukowej Procedura konkursowa: I etap: krajowy II etap: europejski Ocena: jakość prowadzonych przez kandydata badań naukowych oraz jego potencjał, oryginalny i przełomowy charakter projektu, potencjał proponowanego projektu badawczego w kontekście wzmocnienia pozycji  europejskich badań na forum światowym.

27 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Termin składania wniosków 30 listopada 2006 r.

28 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Programy stypendialne FNP PROCEDURA APLIKACYJNA rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną (formularz dostępny na stronie internetowej FNP) równocześnie z rejestracją elektroniczną kandydaci zobowiązani są do dostarczenia do Fundacji pocztą wniosku wraz z wymaganymi przez regulamin konkursu załącznikami

29 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
Program stypendialne OCENA WNIOSKÓW panel ekspertów – pozytywna opinia 3 recenzentów – autorytety w danej dziedzinie opinia zatwierdzona przez Radę FNP

30 Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów - FNP
nagrody i stypendia

31 Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia!!!


Pobierz ppt "Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google