Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla zwiększenia mobilności naukowców Wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla zwiększenia mobilności naukowców Wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi."— Zapis prezentacji:

1 Działania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla zwiększenia mobilności naukowców Wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

2 2 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - fakty Fundacja została zarejestrowana 6 lutego 1991 roku Pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 roku Fundusz założycielski wynosił 95 mln złotych i pochodził z niezagospodarowanych części Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki Fundacja nie otrzymuje dotacji budżetowych Dochody pochodzą przede wszystkim z obrotu papierami wartościowymi W ciągu 14 lat działalności Fundacja przeznaczyła na naukę w Polsce ponad 260 mln złotych W tym samym czasie wartość kapitału żelaznego Fundacji wzrosła do ponad 370 mln złotych

3 3 Władze – Rada Fundacji Rada Fundacji jest siedmioosobowa Pełni rolę kontrolną i nadzorczą Rada Fundacji w latach 2005 – 2008 Nauki humanistyczne – prof. Włodzimierz Bolecki Nauki medyczne – prof. Andrzej Członkowski Nauki przyrodnicze – prof. Maciej Żylicz Nauki rolnicze – prof. Jan Gawęcki Nauki społeczne – prof. Janina Jóźwiak (przew.) Nauki ścisłe – prof. Kazimierz Stępień Nauki techniczne – prof. Władysław Torbicz

4 4 Władze – Zarząd Fundacji Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji Kieruje bieżącą działalnością Fundacji (zarządzanie majątkiem, opracowywanie i realizacja programów działania, określanie struktury organizacyjnej) Zarząd jest trzyosobowy prof. Maciej W. Grabski – prezes prof. Marian Grynberg – wiceprezes dr Tomasz Perkowski - wiceprezes

5 5 Cele statutowe Fundacji Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce

6 6 Działalność programowa FNP Raporty roczne FNP 1995 - 2003

7 7 Wydatki na działalność programową 1991 - 2004

8 8 Działania na rzecz mobilności naukowców w Polsce Działania Fundacji przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia mobilności naukowców Programy, które w sposób bezpośredni wpływają na zwiększenie mobilności, to: –STYPENDIA ZAGRANICZNE –KRAJOWE STYPENDIA WYJAZDOWE –PROGRAM NESTOR –PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Programy, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie mobilności, to: –STYPENDIA KRAJOWE –STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICĄ –STYPENDIA KONFERENCYJNE –SUBSYDIA PROFESORSKIE Poza tymi programami FNP realizuje również programy infrastrukturalne – MILAB, BIOS, TECHNE, SUBIN

9 9 Polscy naukowcy za granicą

10 10 Stypendia zagraniczne Stypendia zagraniczne to kilka programów realizowanych jednocześnie –STYPENDIA DLA MŁODYCH DOKTORÓW –STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICĄ –STYPENDIA KONFERENCYJNE

11 11 Stypendia dla młodych doktorów Przeznaczone dla młodych doktorów, którzy po otrzymaniu tytułu doktora nie odbywali jeszcze stażów zagranicznych Przyznawane są na okres od 6 do 12 miesięcy Rocznie przyznawanych jest ok. 15 stypendiów Kandydaci oceniani są na podstawie: –Dotychczasowego dorobku –Przedstawionego programu badań –Rangi naukowej wybranego ośrodka Średnia wysokość stypendium to 2200 - 3000 euro miesięcznie, w zależności od miejsca odbywania stażu Fundacja pokrywa koszt podróży oraz koszty ubezpieczenia. Dla tych, którzy pozostają w związku małżeńskim FNP wypłaca dodatek rodzinny w wysokości ok. 500 euro miesięcznie

12 12 Stypendia dla młodych doktorów Termin składania wniosków upływa zwykle 15 marca danego roku Laureaci programu stypendialnego dla młodych doktorów po zakończeniu stypendium i powrocie do kraju mogą ubiegać się o grant powrotny (40 000 zł), który można przeznaczyć na lepsze wykorzystanie zdobytej za granicą wiedzy W przypadku stypendium im Marii Skłodowskiej Curie grant wynosi 60 000 zł i powinien zostać wykorzystany na kontynuowanie współpracy z jednostką, w której odbył się staż Stypendyści tego programu założyli własny klub,który ma charakter grupy zrzeszającej wybijających się młodych polskich naukowców różnych dziedzin

13 13 Stypendia na kwerendy za granicą Program realizowany jest od 2002 roku Program polega na finansowaniu kwerend bibliotecznych i archiwalnych, które mają służyć realizacji oryginalnych prac badawczych O stypendium mogą ubiegać się osoby ze stopniem doktora, które pracują na uczelniach lub w jednostkach badawczych. Podstawą oceny w konkursie jest przedstawiony projekt badawczy i uzasadnienie przeprowadzenia zagranicznej kwerendy Okres trwania kwerendy wynosi od 1 do 3 miesięcy Wysokość jest ustalana w zależności o miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2100 euro miesięcznie Wnioski można składać do 15 września danego roku

14 14 Stypendia konferencyjne Celem programu jest finansowanie wyjazdów polskich naukowców na zagraniczne konferencje, sympozja i kongresy Przeznaczone dla naukowców do 40 lat, którzy w czasie konferencji będą wygłaszać referat, komunikat, etc. Naukowcy powinni być pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub instytucji naukowej i badawczej Konkursem zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie Wnioski można składać w 4 terminach – do końca lutego, do końca kwietnia, do końca czerwca i do końca października

15 15 Stypendia krajowe Najbardziej znanym programem FNP są STYPENDIA KRAJOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW Programami krajowymi nastawionymi na poprawę mobilności i współpracy między naukowcami są - KRAJOWE STYPENDIA WYJAZDOWE - PROGRAM NESTOR Te dwa programy pozwalają na wymianę wiedzy i nauki pomiędzy ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce

16 16 Krajowe stypendia wyjazdowe Celem programu jest wspieranie młodych naukowców poprzez tworzenie im możliwości wyjazdów do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce Program sprzyja mobilności kadry naukowej, wymianie poglądów i pomysłów, nawiązywaniu współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, prowadzeniu badań interdyscyplinarnych O stypendia mogą ubiegać się naukowcy do 35 roku życia, posiadający stopień doktora i są zatrudnieni w krajowej szkole wyższej lub ośrodku badawczym Stypendium może być przyznane na okres od 1 do 3 miesięcy, a na wniosek stypendysty może zostać przedłużone o max. 3 miesiące Podstawą oceny kandydata jest jego dorobek naukowy, realizowany projekt badawczy, który uzasadnia celowość wyjazdu oraz ranga wybranego ośrodka naukowego Wysokość stypendium waha się od 3000 do 4000 zł miesięcznie Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia danego roku

17 17 Programy współpracy międzynarodowej Fundacja w ramach programów współpracy międzynarodowej prowadzi kilka programów, które przyczyniają się do zwiększania mobilności naukowców i badaczy: –Nagroda Naukowa Copernicus –Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta –Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce –Eksploratorium Integracji Europejskiej

18 18 Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im Aleksandra von Humboldta Stypendium jest przyznawane na podstawie umowy z Alexander von Humboldt Stiftung (stypendium tego typu jest przyznawane w 19 krajach) Celem stypendium jest uhonorowanie laureatów i stymulowanie długofalowej współpracy między uczonymi polskimi i niemieckimi Jest przeznaczone dla wybitnych uczonych niemieckich na pobyt naukowy w Polsce Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać jedynie uczeni polscy Stypendium jest przyznawane na okres od 4 do 12 miesięcy Może być wykorzystane w czasie pobytu w jednym lub czasami więcej ośrodkach naukowych w Polsce Naukowcy zgłaszający kandydata do stypendium muszą zapewnić wszelką niezbędną pomoc w czasie ewentualnego pobytu laureata w Polsce Wysokość stypendium wynosi 3000 euro miesięcznie

19 19 Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce Program jest realizowany na podstawie porozumienia FNP i Fundacji Popierania Nauki – Kasy im. Józefa Mianowskiego Skierowany do naukowców przede wszystkim z Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich ośrodkach badawczych i naukowych Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 12 miesięcy w trybie konkursu Wysokość stypendium odpowiada średniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce i uwzględnia koszty zamieszkania w danym miejscu Konkurs prowadzi Kasa im Józefa Mianowskiego Wnioski można składać do 31 października danego roku

20 20 Subsydia profesorskie To jeden z flagowych programów fundacji Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyznawanie 3 letniego subsydium na badania naukowe Subsydium podzielone jest na 3 części – część imienną laureata, część stypendialna, przeznaczoną na stypendia dla doktorantów i współpracowników oraz część subsydialną, która można wydać na materiały, aparaturę, książki, sprzęt, etc. Subsydium przyznawane jest w drodze zamkniętego konkursu, do którego można być jedynie zgłoszonym Co roku przyznawane jest 15 subsydiów w wysokości 240 000 każde (80 000 rocznie) Program subsydiów poprzez silny zastrzyk finansowy umożliwia prowadzenie badań na dużą skalę, wyjazdy naukowe za granicę, udział w konferencjach i sympozjach naukowych

21 21 Kontakt Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22.845 95 00 Fax. 22.845 95 05 fnp@fnp.org.pl www.fnp.org.pl tomasz.perkowski@fnp.org.pl 22.845 95 16


Pobierz ppt "Działania Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla zwiększenia mobilności naukowców Wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google