Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Programy stypendialne dla młodych naukowców Matylda Dąbrowska LPK AWF Poznań

2 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
działa od 1991 roku, niezależna organizacja typu non-profit, subwencje, nagrody oraz stypendia, które oferuje, przyznawane są zawsze w trybie konkursu, w 2006 roku na wspieranie nauki FNP zamierza przeznaczyć kwotę 22,7 mln zł

3 Wspieranie nauki w Polsce poprzez finansowanie:
Misja FNP Wspieranie nauki w Polsce poprzez finansowanie: zespołów badawczych inwestycji służących nauce modernizacja laboratoriów naukowych, działania interwencyjne, indywidualnych naukowców programy stypendialne krajowe i zagraniczne, stypendia konferencyjne

4 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Program „Współpraca krajowa”, Program „Powroty” Program „ Kolumb” Program „Kwarenda” Program „Stypendia konferencyjne” Program „Start”

5 Program START skierowany do młodych naukowców, co roku FNP przyznaje ok. 100 stypendiów (2005 r-105), wysokość rocznego stypendium: zł (2005 r.) – wypłacane w 4 ratach,

6 Program START KRYTERIA
wykształcenie wyższe, pracownik bądź doktorant w krajowej szkole wyższej, limit wieku: 30 lat (32 – jeśli korzystano z urlopu wychowawczego), publikacje - udokumentowany dorobek naukowy

7 Program START PROCEDURA APLIKACYJNA
WNIOSEK 1. wypełniony on-line formularz, 2. podpisany przez rektora/lub dyrektora jednostki, 3. WNIOSKODAWCA - INSTYTUCJA KSZTAŁCĄCA/ZATRUDNIAJĄCA KANDYDATA

8 Program START ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
CV kandydata, poświadczone kserokopie dyplomów, krótki opis przebiegu pracy naukowej, KRÓTKI (max 1 str.) opis planów naukowych na czas trwania stypendium, opinia opiekuna naukowego, lista publikacji + odbitki najważniejszych prac,

9 Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania
Program START Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom konkursu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane

10 Program START TERMIN r. !!!

11 Program START KRYTERIA OCENY
podstawa oceny: Publikacje Harmonogram prac naukowych CV – dotychczasowe osiągnięcia

12 Program START OCENA MERYTORYCZNA
Panel ekspertów 3 osoby: autorytety w danej dziedzinie

13 Program START DECYZJE O PRZYZNANIU STYPENDIUM PODEJMUJE RADA FUNDACJI DO r. uczestnicy (w przypadku laureatów - rektorzy oraz opiekunowie naukowi) otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu,

14 umowa – warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki każdej ze stron,
Program START umowa 3-stronna (FNP – Stypendysta – jednostka kształcąca/zatrudniająca stypendystę), umowa – warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki każdej ze stron, stypendium wypłacane jest w 4 kwartalnych ratach – na rach. Bankowy wskazany w umowie przez stypendystę,

15 Program START OBOWIĄZKI STYPENDYSTY
umieszczanie w publikacjach naukowych (do druku) w okresie pobierania stypendium informacji, że autor jest stypendysta FNP zaakceptowane przez opiekuna naukowego sprawozdania z działalności naukowej w okresie pobierania stypendium – do w roku otrzymania stypendium kontynuowanie pracy naukowej

16 stypendysta powinien niezwłocznie poinformować FNP gdy:
Program START stypendysta powinien niezwłocznie poinformować FNP gdy: zmieni status jako pracownik, zmieni miejsce zatrudnienia/studiów doktoranckich, planuje na ponad 2 mies. wyjazd z kraju,

17 Laureat ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium.
Program START Laureat ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium. Rezygnacja nie zamyka przed nim możliwości udziału w kolejnych edycjach konkursu (warunek-spełnione wymogi formalne)

18 Program START PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM
możliwość przedłużenia o rok do 15 grudnia roku otrzymywania stypendium wysokość stypendium nie ulega zmianie STYPEDNIUM NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONE NA TRZECI ROK

19 Program START PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM
ZAŁĄCZNIKI DO PRZEDŁUŻENIA STYPENIUM opis planów naukowych na najbliższy rok opinię opiekuna naukowego o dorobku stypendysty w roku otrzymywania stypendium sprawozdanie z działalności naukowej w roku otrzymywania stypendium + kopia powstałych w tym czasie publikacji informację o zrealizowanych wyjazdach zagranicznych w czasie trwania stypendium zobowiązanie stypendysty , że nie będzie przebywał za granicą dłużej niż 3 mies.

20 Program START PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM
po ocenieniu wniosków Rada Fundacji zadecyduje o przedłużeniu stypendium do końca 1 kwartału roku następnego DECYZJE RADY SĄ OSTATECZNE I NIE PRZYSŁUGUJE OD NICH ODWOŁANIE pisemną informację otrzymują stypendyści, opiekunowie naukowi oraz rektorzy/dyrektorzy jednostek ich kształcących/zatrudniających wypłata stypendium następuje na podstawie aneksu do umowy 3-stronnej

21 INFORMACJE O PROGRAMIE http://www.fnp.org.pl
Program START INFORMACJE O PROGRAMIE koordynator Programu START - FNP p. Ewa Śliwkowska

22 Program Stypendia konferencyjne
FNP umożliwia uczestnictwo w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach, organizacją konkursu zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW)

23 Stypendia konferencyjne
Wnioski przyjmowane są w 4 terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca do 30 października!!!!

24 Stypendia konferencyjne KRYTERIA
pracownicy/doktoranci w krajowej szkole wyższej, udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji, limit wieku – 40 lat w roku rozpoczęcia konferencji, planowana prelekcja/referat/plakat

25 Stypendia konferencyjne
Pierwszeństwo mają osoby: po raz pierwszy wyjeżdżające na zagraniczną konferencję, publikacje w międzynarodowych czasopismach, udokumentowany udział organizatorów lub innego sponsora w finansowaniu uczestnictwa,

26 Stypendia konferencyjne
UWAGA!!! ORGANIZUJĄCO-REPREZENTACYJNY UDZIAŁ W KONFERENCJI NIE JEST PODSTAWĄ O UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM, W PRZYPADKU PREZENTACJI PRACY ZBIOROWEJ – STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE 1 OSOBIE STYPENDIUM MOŻNA UZYSKAĆ RAZ NA DWA LATA, JEGO WYSOKOŚĆ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 75% CAŁKOWITYCH KOSZTÓW UCZESTNICTWA

27 Stypendia konferencyjne

28 Stypendia konferencyjne PROCEDURA APLIKACYJNA
formularz na stronie FNP, CV, lista 5 najważniejszych publikacji naukowych, referencje promotora /kierownika naukowego, streszczenie pracy, kalkulacja kosztów udziału (z wyszczególnieniem kwoty wnioskowanego stypendium), kopia potwierdzenia udziału finansowego organizatorów konferencji lub kopia potwierdzenia przyjęcia referatu,

29 Stypendia konferencyjne
WNIOSKI NIEKOMPLETNE/ NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW KONKURSU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

30 Stypendia konferencyjne OCENA WNIOSKU

31 Stypendia konferencyjne
Każdy wniosek jest opiniowany przez niezależnych ekspertów – autorytety w danej dziedzinie

32 Stypendia konferencyjne
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuję Zarząd FNP na podstawie rekomendacji TNW. Decyzja jest nieodwołalna

33 Stypendia konferencyjne
Uczestnicy otrzymują informacje o wynikach konkursu. Lista laureatów publikowana jest na stronie internetowej FNP

34


Pobierz ppt "Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google