Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Programy stypendialne dla młodych naukowców Matylda Dąbrowska LPK AWF Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Programy stypendialne dla młodych naukowców Matylda Dąbrowska LPK AWF Poznań"— Zapis prezentacji:

1 1 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Programy stypendialne dla młodych naukowców Matylda Dąbrowska LPK AWF Poznań

2 2 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku, niezależna organizacja typu non-profit, subwencje, nagrody oraz stypendia, które oferuje, przyznawane są zawsze w trybie konkursu, w 2006 roku na wspieranie nauki FNP zamierza przeznaczyć kwotę 22,7 mln zł

3 3 Misja FNP Wspieranie nauki w Polsce poprzez finansowanie: zespołów badawczych inwestycji służących nauce modernizacja laboratoriów naukowych, działania interwencyjne, indywidualnych naukowców programy stypendialne krajowe i zagraniczne, stypendia konferencyjne

4 4 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Program Współpraca krajowa, Program Powroty Program Kolumb Program Kwarenda Program Stypendia konferencyjne Program Start

5 5 Program START skierowany do młodych naukowców, co roku FNP przyznaje ok. 100 stypendiów (2005 r-105), wysokość rocznego stypendium: 20 000 zł (2005 r.) – wypłacane w 4 ratach,

6 6 Program START KRYTERIA wykształcenie wyższe, pracownik bądź doktorant w krajowej szkole wyższej, limit wieku: 30 lat (32 – jeśli korzystano z urlopu wychowawczego), publikacje - udokumentowany dorobek naukowy

7 7 Program START PROCEDURA APLIKACYJNA WNIOSEK 1. wypełniony on-line formularz, 2. podpisany przez rektora/lub dyrektora jednostki, 3. WNIOSKODAWCA - INSTYTUCJA KSZTAŁCĄCA/ZAT RUDNIAJĄCA KANDYDATA

8 8 Program START ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU CV kandydata, poświadczone kserokopie dyplomów, krótki opis przebiegu pracy naukowej, KRÓTKI (max 1 str.) opis planów naukowych na czas trwania stypendium, opinia opiekuna naukowego, lista publikacji + odbitki najważniejszych prac,

9 9 Program START Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom konkursu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane

10 10 Program START TERMIN 31.10.2006 r. !!!

11 11 Program START KRYTERIA OCENY podstawa oceny: Publikacje Harmonogram prac naukowych CV – dotychczasowe osiągnięcia

12 12 Program START OCENA MERYTORYCZNA Panel ekspertów 3 osoby: autorytety w danej dziedzinie

13 13 Program START DECYZJE O PRZYZNANIU STYPENDIUM PODEJMUJE RADA FUNDACJI DO 1.03.2007 r. uczestnicy (w przypadku laureatów - rektorzy oraz opiekunowie naukowi) otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu,

14 14 Program START umowa 3-stronna (FNP – Stypendysta – jednostka kształcąca/zatrudniająca stypendystę), umowa – warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki każdej ze stron, stypendium wypłacane jest w 4 kwartalnych ratach – na rach. Bankowy wskazany w umowie przez stypendystę,

15 15 Program START OBOWIĄZKI STYPENDYSTY umieszczanie w publikacjach naukowych (do druku) w okresie pobierania stypendium informacji, że autor jest stypendysta FNP zaakceptowane przez opiekuna naukowego sprawozdania z działalności naukowej w okresie pobierania stypendium – do 15.12 w roku otrzymania stypendium kontynuowanie pracy naukowej

16 16 Program START stypendysta powinien niezwłocznie poinformować FNP gdy: zmieni status jako pracownik, zmieni miejsce zatrudnienia/studiów doktoranckich, planuje na ponad 2 mies. wyjazd z kraju,

17 17 Program START Laureat ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium. Rezygnacja nie zamyka przed nim możliwości udziału w kolejnych edycjach konkursu (warunek-spełnione wymogi formalne)

18 18 Program START PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM możliwość przedłużenia o rok do 15 grudnia roku otrzymywania stypendium wysokość stypendium nie ulega zmianie STYPEDNIUM NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONE NA TRZECI ROK

19 19 Program START PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM ZAŁĄCZNIKI DO PRZEDŁUŻENIA STYPENIUM opis planów naukowych na najbliższy rok opinię opiekuna naukowego o dorobku stypendysty w roku otrzymywania stypendium sprawozdanie z działalności naukowej w roku otrzymywania stypendium + kopia powstałych w tym czasie publikacji informację o zrealizowanych wyjazdach zagranicznych w czasie trwania stypendium zobowiązanie stypendysty, że nie będzie przebywał za granicą dłużej niż 3 mies.

20 20 Program START PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM po ocenieniu wniosków Rada Fundacji zadecyduje o przedłużeniu stypendium do końca 1 kwartału roku następnego DECYZJE RADY SĄ OSTATECZNE I NIE PRZYSŁUGUJE OD NICH ODWOŁANIE pisemną informację otrzymują stypendyści, opiekunowie naukowi oraz rektorzy/dyrektorzy jednostek ich kształcących/zatrudniających wypłata stypendium następuje na podstawie aneksu do umowy 3-stronnej

21 21 Program START INFORMACJE O PROGRAMIE http://www.fnp.org.pl koordynator Programu START - FNP p. Ewa Śliwkowska 022 845 95 25 ewa.sliwkowska@fnp.org.pl

22 22 Program Stypendia konferencyjne FNP umożliwia uczestnictwo w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach, organizacją konkursu zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW)

23 23 Stypendia konferencyjne Wnioski przyjmowane są w 4 terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca do 30 października!!!!

24 24 Stypendia konferencyjne KRYTERIA pracownicy/doktoranci w krajowej szkole wyższej, udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji, limit wieku – 40 lat w roku rozpoczęcia konferencji, planowana prelekcja/referat/plakat

25 25 Stypendia konferencyjne Pierwszeństwo mają osoby: po raz pierwszy wyjeżdżające na zagraniczną konferencję, publikacje w międzynarodowych czasopismach, udokumentowany udział organizatorów lub innego sponsora w finansowaniu uczestnictwa,

26 26 Stypendia konferencyjne UWAGA!!! ORGANIZUJĄCO-REPREZENTACYJNY UDZIAŁ W KONFERENCJI NIE JEST PODSTAWĄ O UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM, W PRZYPADKU PREZENTACJI PRACY ZBIOROWEJ – STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE 1 OSOBIE STYPENDIUM MOŻNA UZYSKAĆ RAZ NA DWA LATA, JEGO WYSOKOŚĆ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 75% CAŁKOWITYCH KOSZTÓW UCZESTNICTWA

27 27 Stypendia konferencyjne STYPENDIUM MOŻNA POKRYC KOSZTY PODRÓŻY bilet kolejowy II kl/ Lotniczy typu APEX OPŁATY KONFERENCYJNEJ ZAKWATEROWANIA/ WYŻYWIENIA

28 28 Stypendia konferencyjne PROCEDURA APLIKACYJNA formularz na stronie FNP, CV, lista 5 najważniejszych publikacji naukowych, referencje promotora /kierownika naukowego, streszczenie pracy, kalkulacja kosztów udziału (z wyszczególnieniem kwoty wnioskowanego stypendium), kopia potwierdzenia udziału finansowego organizatorów konferencji lub kopia potwierdzenia przyjęcia referatu,

29 29 Stypendia konferencyjne WNIOSKI NIEKOMPLETNE/ NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW KONKURSU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

30 30 Stypendia konferencyjne OCENA WNIOSKU KRYTERIA DOROBEK NAUKOWY/ PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ RANGA NAUKOWA KONFERENCJI FORMA UCZESTNICTWA

31 31 Stypendia konferencyjne Każdy wniosek jest opiniowany przez niezależnych ekspertów – autorytety w danej dziedzinie

32 32 Stypendia konferencyjne Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuję Zarząd FNP na podstawie rekomendacji TNW. Decyzja jest nieodwołalna

33 33 Stypendia konferencyjne Uczestnicy otrzymują informacje o wynikach konkursu. Lista laureatów publikowana jest na stronie internetowej FNP www.fnp.org.pl

34 34 www.fnp.org.pl www.tnw.waw.pl


Pobierz ppt "1 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Programy stypendialne dla młodych naukowców Matylda Dąbrowska LPK AWF Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google