Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn, Janusz Krupanek, Izabela Ratman-Kłosińska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn, Janusz Krupanek, Izabela Ratman-Kłosińska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice."— Zapis prezentacji:

1 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn, Janusz Krupanek, Izabela Ratman-Kłosińska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Konferencja Rola i funkcjonowanie polskich platform technologicznych, 8 grudnia 2006, Politechnika Śląska, Gliwice

2 Kontekst europejski Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technologies Action Plan - ETAP): Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technologies Action Plan - ETAP): promuje eko innowacyjność i wzmacnia zainteresowanie technologiami środowiskowymi promuje eko innowacyjność i wzmacnia zainteresowanie technologiami środowiskowymi wspiera ich badania, rozwój i wdrażanie wspiera ich badania, rozwój i wdrażanie uruchamia fundusze uruchamia fundusze pomaga kierować popytem i regulować warunki rynkowe. pomaga kierować popytem i regulować warunki rynkowe. Jego działania pokrywają się z trzema obszarami zainteresowania określonymi w Strategii Lizbońskiej: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym Jego działania pokrywają się z trzema obszarami zainteresowania określonymi w Strategii Lizbońskiej: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym Europejskie platformy technologiczne np.: Europejskie platformy technologiczne np.: Water Supply and Sanitation Technologies Water Supply and Sanitation Technologies EURODEMO: European Platform for Demonstration of Effective Soil and Groundwater Remediation Technologies EURODEMO: European Platform for Demonstration of Effective Soil and Groundwater Remediation Technologies Life Cycle Analysis Platform Life Cycle Analysis Platform

3 Technologie środowiskowe i eko innowacyjność Technologie przyjazne środowisku obejmują wszystkie te rozwiązania technologiczne, których zastosowanie skutkuje mniejszym obciążeniem środowiska w porównaniu do ich odpowiedników Pojęcie eko-innowacyjności odnosi się do wszystkich form innowacji (technologiczne i nie-technologiczne, nowe produkty i usługi, nowe praktyki biznesowe, itp.), które zmniejszają niekorzystny wpływ na środowisko, lub które umożliwiają optymalne wykorzystanie zasobów (w tym zużycie energii)

4 Jak ważne są technologie środowiskowe? W krajach Unii Europejskiej obserwuje się stosunkowo wysoki rozwój technologii środowiskowych. Eko przemysł stanowi około 2% całkowitego krajowego produktu brutto w UE przy wielkości produkcji przekraczającej 200 miliardów euro. Szacuje się, że produkty UE stanowią 1/3 światowego rynku w sektorze eko-przemysłu. Rozwój technologii środowiskowych jest ważnym źródłem zatrudnienia (3,5 miliona pełnoetatowych miejsc pracy w całym sektorze eko-przemysowym).

5 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Zadania 2006 2006 Zidentyfikowano interesariuszy platformy oraz powołano Grupę Założycielską Zidentyfikowano interesariuszy platformy oraz powołano Grupę Założycielską Dokonano analizy rozwoju technologii środowiskowych w Polsce Dokonano analizy rozwoju technologii środowiskowych w Polsce Opracowano wizję Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska (dokument roboczy, w trakcie konsultacji) Opracowano wizję Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska (dokument roboczy, w trakcie konsultacji) Opracowano założenia struktury organizacyjnej platformy Opracowano założenia struktury organizacyjnej platformy2007 Opracowanie Programu Badań Strategicznych w oparciu o foresight technologii ochrony środowiska Opracowanie Programu Badań Strategicznych w oparciu o foresight technologii ochrony środowiska Wdrożenie i realizacja zadań Wdrożenie i realizacja zadań

6 Analiza SWOT technologii ochrony środowiska w Polsce Mocne strony Duża podaż wykształconych pracowników Stosunkowo nowa i regularnie rozbudowywana infrastruktura informatyczna Potencjał rozwoju technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów oraz technologii remediacji Zwiększenie popytu na technologie ochrony środowiska z uwagi na wysoki stopień zużycia infrastruktury technicznej niedostosowanej do europejskich standardów XXIw Słabe strony Niski udział wytworzonych innowacyjnych produktów w produkcji sprzedanej Niewystarczające promocja polskich marek handlowych i firmowych Słaba współpraca między przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi Niewielka liczba udzielonych patentów Niewystarczające zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań stosowanych i prac rozwojowych

7 Analiza SWOT technologii ochrony środowiska w Polsce Szanse Koncentracja funduszy UE na inwestycjach ochrony środowiska Dostęp do osiągnięć światowych w zakresie przedsiębiorczości i innowacji Udział Polski w budowie ERA Rosnąca ranga problematyki ochrony środowiska Rosnący popyt na produkty i usługi przyjazne środowisku Zagrożenia Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw i wynalazczości Niski poziom nakładów budżetowych i pozabudżetowych na badania i prace rozwojowe Pomoc publiczna ukierunkowana na sektory schyłkowe Niewystarczające zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań stosowanych i prac rozwojowych Brak konsekwencji w realizacji polityki zwiększania nakładów na badania i rozwój

8 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Przedmiot zainteresowania odpylania i oczyszczania gazów redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych oczyszczania ścieków inżynierii ekologicznej wód oczyszczania gleb oczyszczania wód podziemnych inżynierii ekologicznej gleb segregacji odpadów recyklingu unieszkodliwiania odpadów składowania odpadów kształtowania ekosystemów redukcji hałasu, wibracji i promieniowania organizacyjne Innowacyjne technologie ochrony środowiska :

9 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Kierunki rozwoju platformy Technologie ochrony środowiska Technologie ochrony środowiska gospodarka odpadami: recyrkulacja, technologie unieszkodliwiania odpadówgospodarka odpadami: recyrkulacja, technologie unieszkodliwiania odpadów ochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymiochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi technologie ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznychtechnologie ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych technologie ochrony glebtechnologie ochrony gleb Działania i rozwiązania w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji Działania i rozwiązania w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji Działania edukacyjne, informacyjne oraz integracja rozwoju technologii środowiskowychDziałania edukacyjne, informacyjne oraz integracja rozwoju technologii środowiskowych

10 Stan i uwarunkowania rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Duży potencjał naukowy w zakresie technologii ochrony zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi Technologie związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych Technologie zagęszczania i odwadniania osadów zmniejszające ich objętość Beztlenowa stabilizacja osadów (produkcja biogazu – odzysk energii) Wdrażanie obowiązującego prawodawstwa Unii Europejskiej, Ramowa Dyrektywa Wodna i dyrektywy pochodne

11 Stan i uwarunkowania rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Istnieje duży potencjał naukowo-badawczy w zakresie technologii ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych Technologie związane z poprawą jakości paliw oraz z konwersją uciążliwych odpadów na produkt mający cechy paliwa Wytwarzanie paliw alternatywnych, systemy energetyki solarnej Technologie związane z procesami energetycznego spalania węgla Metody ograniczania emisji związków organicznych i metali ciężkich do powietrza Konieczność podniesienia efektywności gospodarki i konsumpcji indywidualnej w związku z możliwym wzrostem presji na jakość powietrza

12 Stan i uwarunkowania rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Technologie przeróbki odpadów: Technologie przeróbki odpadów niebezpiecznych Technologie przetwarzania odpadów na produkty użyteczne Technologie przetwarzania odpadów dla bezpiecznego składowania Istnieje duży potencjał naukowo-badawczy w zakresie technologii gospodarowania odpadami Konieczność intensyfikacji działań w zakresie odzysku i zagospodarowania odpadów, zwiększenie efektywności istniejących systemów gospodarki odpadami Przewidywany wzrost ilości i zróżnicowania jakości odpadów

13 Stan i uwarunkowania rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Technologie ochrony gleb: Duży potencjał naukowo-badawczy i wdrożeniowy w zakresie technologii remediacji gruntu Bariera ekonomiczna ich wdrażania Potrzeba zwiększenia efektywności gospodarowania przestrzenią, konieczność minimalizacji oddziaływań na środowisko obszarów zdegradowanych chemicznie. Przyszłe wymagania związane z propozycjami legislacyjnymi Komisji Europejskiej.

14 Stan i uwarunkowania rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce Czysta produkcja Technologie surowcowe Nanonauka i nanotechnologie Technologie ograniczające emisję z procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Wymogi zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz efektywności sektora ochrony środowiska Tworzenie podstaw rozwoju technologii zapewniających zrównoważoną produkcję i konsumpcję:

15 Rozwój i upowszechnienie innowacyjnych technologii ochrony środowiska wzmacniające gospodarkę i środowisko - dwa podstawowe filary determinujące jakość życia i zrównoważony rozwój Polska Platforma Technologiczna Środowiska Misja

16 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Cele ogólne Określenie kierunku polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska Określenie kierunku polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska Współpraca na poziomie unijnym Współpraca na poziomie unijnym Weryfikacja technologii ochrony środowiska Weryfikacja technologii ochrony środowiska Analizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesienia Analizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesienia Mobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiska Mobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiska Analizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii ochrony środowiska Analizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii ochrony środowiska Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentów Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentów Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii ochrony środowiska Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii ochrony środowiska

17 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Schemat organizacyjny Grupa Zarządzająca Komitet Sterujący Sekretariat Centrum Twórców Grupa Robocza 2 Grupa Robocza 1 Grupa Robocza 3 Grupa Robocza 4 Centrum Odbiorców Grupa Wspierająca partnerzy członkowie Sympatycy Forum uczestnicy zwyczajni Centrum DostawcówCentrum Otoczenia

18 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Organizacja Forum Centra PPTŚ Komitet Sterujący Grupa Zarządzająca PPTŚ Opracowanie Programu Badań Strategicznych Grupa wspierająca Grupy robocze Forum Centra PPTŚ Komitet Sterujący Grupa Zarządzająca PPTŚ Opracowanie Programu Badań Strategicznych Grupa wspierająca Grupy robocze

19 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Grupy robocze Stałe grupy robocze Śledzenie planów działań na rzecz rozwoju technologii środowiskowych w Polsce i przedkładanie propozycji dla platformy w zakresie jej dalszego rozwoju Podnoszenie świadomości w zakresie technologii środowiskowych i eko-innowacyjności Ocena i weryfikacja technologii środowiskowych uczestników PPTŚ Tymczasowe grupy robocze Identyfikacja i propozycja rozwiązania problemów technologicznych członków PPTŚ Przygotowanie ofert na realizację projektów Stałe grupy robocze Śledzenie planów działań na rzecz rozwoju technologii środowiskowych w Polsce i przedkładanie propozycji dla platformy w zakresie jej dalszego rozwoju Podnoszenie świadomości w zakresie technologii środowiskowych i eko-innowacyjności Ocena i weryfikacja technologii środowiskowych uczestników PPTŚ Tymczasowe grupy robocze Identyfikacja i propozycja rozwiązania problemów technologicznych członków PPTŚ Przygotowanie ofert na realizację projektów

20 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Podstawowe zasady Dobrowolny udział w platformie Brak sterowania przez organ administracyjny Dobrowolny udział w platformie Brak sterowania przez organ administracyjny

21 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Uczestnicy platformy Sympatycy – osoby prawne deklarujące poparcie dla misji i wizji PPTŚ, nie angażujące się bezpośrednio w działania platformy Uczestnicy zwyczajni – każda zainteresowana krajowa organizacja (osoba prawna), która podpisze deklarację przystąpienia do PPTŚ Członkowie – osoby prawne, które zadeklarowały udział w pracach grup roboczych Partnerzy – uczestnicy PPTŚ, którzy podpisali deklarację partnerską. Biorą udział w pracach Komitetu Sterującego lub Grupy Zarządzającej PPTŚ Sympatycy – osoby prawne deklarujące poparcie dla misji i wizji PPTŚ, nie angażujące się bezpośrednio w działania platformy Uczestnicy zwyczajni – każda zainteresowana krajowa organizacja (osoba prawna), która podpisze deklarację przystąpienia do PPTŚ Członkowie – osoby prawne, które zadeklarowały udział w pracach grup roboczych Partnerzy – uczestnicy PPTŚ, którzy podpisali deklarację partnerską. Biorą udział w pracach Komitetu Sterującego lub Grupy Zarządzającej PPTŚ

22 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Korzyści krótko i długoterminowa perspektywa efektywnego rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska przedsiębiorstw mobilizacja potencjału ludzkiego (wszystkich uczestników procesu eko- innowacyjności) mobilizacja funduszy na badania, rozwój i wdrażanie technologii środowiskowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami gospodarki: efektywniejsze finansowanie prac badawczo-rozwojowych dedykowanych technologiom środowiskowym zwiększone możliwości finansowania eko-innowacji w przedsiębiorstwach wzmacnianie wymiany wiedzy, edukacji oraz transferu wyników badań nad technologiami środowiskowymi do praktyki rozwój kooperacji oraz dobre rozeznanie w kompetencjach jednostek naukowo- badawczych, centrów innowacji i jednostek wdrożeniowych rozwój rynku sektora ochrony środowiska przez lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału i wprowadzanie nowych produktów i usług

23 Koordynator: dr hab. inż. Jan Skowronek Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice Tel.(32) 254 01 64 Fax. (32) 254 17 17 j.skowronek@ietu.katowice.pl Sekretariat platformy: mgr Izabela Ratman-Kłosińska, mgr Marcin Kelm Dział Współpracy z Zagranicą Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6 40-844 Katowice Tel.(32) 254 60 31 w. 243 Fax.(32) 254 17 17 rat@ietu.katowice.pl Polska Platforma Technologiczna Środowiska


Pobierz ppt "Polska Platforma Technologiczna Środowiska Beata Michaliszyn, Janusz Krupanek, Izabela Ratman-Kłosińska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google