Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OW - ZOZW ISIŚ Ramowa dyrektywa wodna Ocena jakości wód w świetle Dyrektywy Ramowej materiały wg. opracowania prof.P.Kowalika PG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OW - ZOZW ISIŚ Ramowa dyrektywa wodna Ocena jakości wód w świetle Dyrektywy Ramowej materiały wg. opracowania prof.P.Kowalika PG."— Zapis prezentacji:

1 OW - ZOZW ISIŚ Ramowa dyrektywa wodna Ocena jakości wód w świetle Dyrektywy Ramowej materiały wg. opracowania prof.P.Kowalika PG

2 OW - ZOZW ISIŚ Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23.XI. 2000r. określająca zakres obowiązków Unii w dziedzinie polityki wodnej. Official Journal of the European Communities, L 327/(1-21); Artykuły: 0. Wstęp 1.Cele 2.Definicje 3.Koordynacja władz administracyjnych w regionach zlewniowych

3 OW - ZOZW ISIŚ 4. Cele środowiskowe 5. Charakterystyka regionów zlewniowych, wpływ działań ludzkich, analizy ekonomiczne użytkowania wód. 6. Rejestracja obszarów szczególnie chronionych. 7. Zaopatrzenie w wodę wodociągową (wodę do picia) 8. Monitorowanie stanu obszaru wód powierzchniowych, wód podziemnych i obszarów szczególnie chronionych. 9. Zwrot poniesionych kosztów usług wodnych. 10. Łączne podejście do punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń. 11. Programy działań. 12. Wymagania które nie dotyczą krajów w Unii.

4 OW - ZOZW ISIŚ 13. Plany gospodarowania wodą w zlewni. 14. Informacje społeczne i konsultacje. 15. Raporty. 16. Strategie zwalczania zanieczyszczenia wód. 17. Strategie nastawione na ochronę i kontrolę zanieczyszczeń wód podziemnych. 18. Raport Komisji UE. 19. Plany przyszłych działań Unii. 20. Wdrożenia techniczne niniejszej dyrektywy. 21. Komitet regulacyjny. 22. Ograniczenia terminów oraz postanowienia przejściowe.

5 OW - ZOZW ISIŚ 23. Kary. 24. Wdrożenia. 25. Wejście w życie niniejszej Dyrektywy. 26. Adresy. Aneksy do Dyrektywy. I.Wymagane informacje dotyczące kompetentnego regionalnego zarządu zlewni rzecznej (adres, opis zlewni, stan prawny, zakres odpowiedzialności, współpraca międzynarodowa). II.Wody powierzchniowe, ich klasyfikacje; wody podziemne, ich charakterystyki.

6 OW - ZOZW ISIŚ III. Analizy ekonomiczne. IV. Obszary szczególnie chronione. V. Stan jakości wód – powierzchniowych i podziemnych, wraz z definicjami klas ekologicznych dla wód powierzchniowych oraz ocen ilości i jakości wód podziemnych. VI. Lista działań koniecznych do podjęcia – różne pokrewne dyrektywy, m.in.. kontrola emisji, odtwarzanie bagien i mokradeł, oszczędność zużycia wody w rolnictwie. VII. Plany gospodarki wodnej w zlewni. VIII. Wykaz najważniejszych zanieczyszczeń (bez wskaźników ilościowych).

7 OW - ZOZW ISIŚ IX. Wartości graniczne dopuszczalnych emisji oraz standardy jakości środowiska (odesłanie do innych Dyrektyw, m.in.. rtęć, kadm, substancje toksyczne). X. Substancje szczególnie niebezpieczne. XI. Mapy ekoregionów w Europie.

8 OW - ZOZW ISIŚ W dyrektywie rozpatruje się: 1. Wody powierzchniowe - stawy, jeziora, rzeki strumienie, okresowe rozlewiska, mokradła i bagna; - sztuczne kanały i zbiorniki retencyjne; - estuaria rzeczno-morskie; -morskie wody przybrzeżne; 2. Wody podziemne.

9 OW - ZOZW ISIŚ Cel dyrektywy ramowej - Zapewnienie ochrony wód w państwach członkowskich poprzez: zapobieganie ich dalszej degradacji, ochronę wód przed zanieczyszczeniem, poprawę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów lądowych w stosunku do potrzeb wodnych, promocję zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych,

10 OW - ZOZW ISIŚ Osiągnięcie globalnego celu planuje się poprzez realizację podstawowych zadań jak: - oparcie gospodarowania o zlewnie rzeczne, - spełnienie założonych celów środowiskowych w określonych terminach, - rozszerzenie zakresu prawnej ochrony wód na wody powierzchniowe (śródlądowe i morskie) oraz wody podziemne, - uwzględnienie ilości wód, - ustanowienie zlewniowej procedury ochrony zasobów wodnych,

11 OW - ZOZW ISIŚ - przyjęcie strategii dla ochrony wód przed zanieczyszczeniem, - ustanowienie podstaw ekonomicznych gospodarki wodnej, - włączenie się całego społeczeństwa w ochronę wód.

12 OW - ZOZW ISIŚ Cele cząstkowe: 1.Przewiduje się 15 lat na osiągnięcie dobrego stanu jakości wód, dobrego potencjału oraz dobrego stanu chemicznego w wodach dotychczas silnie zanieczyszczonych; 2.Za 15 lat nie będzie wolno odprowadzać do wód żadnych substancji szczególnie szkodliwych; 3.Za 15 lat musi być ustalona równowaga zasilania i poboru wód podziemnych wraz z dobrym stanem ilości i jakości tych wód; 4.Wody silnie zmodyfikowane mają zmienioną charakterystykę hydro-morfologiczną oraz mają wpływ na: żeglugę, porty, rekreację wodną, gromadzenie wody...

13 OW - ZOZW ISIŚ Wymagania wobec monitoringu: W odniesieniu do wód powierzchniowych monitoring powinien obejmować: - przepływy, - stany i objętości, - stan ekologiczny, - stan chemiczny, - potencjał ekologiczny; W odniesieniu do wód podziemnych obowiązkowe jest monitorowanie - stanu chemicznego - stanu ilościowego; W odniesieni udo obszarów chronionych monitorowanie obejmuje -kąpieliska, -siedliska (ostoje) ptaków, -rezerwaty przyrody przewiduje się, że za co najmniej 6 lat monitoring prowadzony będzie z dużą częstotliwością próbkowania.

14 OW - ZOZW ISIŚ Określenie stanu ekologicznego wód. 1.W dyrektywie podane jest szereg aneksów, zawierających opis stanu ekologicznego wód. 2.Wprowadza się tam następujące klasy czystości wód powierzchniowych: - wysoka - dobra - średnia - niedostateczna - zła oraz podobne klasy potencjału ekologicznego wód silnie zanieczyszczonych i przekształconych. W odniesieniu do wód podziemnych wprowadza się dwie klasy: - dobra - niedostateczna wobec stanu ilościowego oraz stanu chemicznego.

15 OW - ZOZW ISIŚ 3. Wszystkie te wskaźniki wymagają precyzyjnych wskaźników ilościowych. 4. Wprowadza się jednolite wskaźniki dla wszystkich wód powierzchniowych, bez względu na hydromorfologię i warunki fizyko- chemiczne wód. 5. W wodach powierzchniowych maja być monitorowane elementy biologiczne: flora, (m.in.. fitoplankton, makrofity i fitobentos) fauna bezkręgowców bentosu (np.skorupiaki), skład gatunkowy i wiek ryb. 6. W wielu krajach np.. Holandii, trudno jest znaleźć jakiekolwiek wody o składzie zbliżonym do naturalnego tła. Stąd trudności interpretacyjne dyrektywy. 7. Pojawia się nowe wyzwanie wobec całej europejskiej hydrobiologii, dotyczące nowych ekologicznych klasyfikacji wód. 8. Konieczność rozróżnienia diagnostycznego od operacyjnego.

16 OW - ZOZW ISIŚ Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego stanu w jeziorach. Przykład fitoplanktonu (element jakości biologicznej).

17 OW - ZOZW ISIŚ System A: Ekoregiony dla rzek i jezior 1.Region Iberyjski 2.Pireneje 3.Włochy, Korsyka i Malta 4.Alpy 5.Zachodnie Bałkany Dynarskie 6.Zachodnie Bałkany Helleńskie 7.Bałkany Wschodnie 8.Wyżyna zachodnia 9.Wyżyna centralna 10.Karpaty

18 OW - ZOZW ISIŚ 11. Niziny Węgierskie 12. Region Pontyjski 13. Równiny zachodnie 14. Równiny centralne 15. Region Morza Bałtyckiego 16. Równiny wschodnie 17. Irlandia i Irlandia Północna 18. Wielka Brytania 19. Islandia 20. Wyżyny Borealne

19 OW - ZOZW ISIŚ 21. Tundra 22. Tarcza Feno-Skandynawska 23. Tajga 24. Kaukaz 25. Depresja Morza Kaspijskiego

20 OW - ZOZW ISIŚ Ekoregiony i typy zbiorników wód powierzchniowych SYSTEM A EkoregionEkoregion przedstawiony w Aneksie TypTypologia wysokości: wysoki > 800m średnio wysoki: m nizina: < 200 m Typologia rozmiaru na podstawie zlewni: mały: 10 do 100 km 2 średni: > 100 do km 2 duży: > 1000 do km 2 bardzo duży: > km 2 Geologia: wapienne, krzemionkowe, organiczne

21 OW - ZOZW ISIŚ SYSTEM B Char. alternatywna – Parametry fiz. chem., określaja cechy rzeki lub jej części, strukturę i skład populacji biologicznych. parametry obowiązkowe: wysokość szerokość geograficzna długość geograficzna geologia rozmiar parametry nieobowiązkowe : odległość od źródła rzeki energia przepływu średnia szerokość wody średnia głębokość wody średnie nachylenie lustra wody


Pobierz ppt "OW - ZOZW ISIŚ Ramowa dyrektywa wodna Ocena jakości wód w świetle Dyrektywy Ramowej materiały wg. opracowania prof.P.Kowalika PG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google