Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia 2007 r. Teresa Błaszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia 2007 r. Teresa Błaszczak."— Zapis prezentacji:

1 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia 2007 r. Teresa Błaszczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. pozwolenia wodnogospodarcze Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi w Polsce: opłaty i należności w gospodarce wodnej kataster wodny kontrola gospodarowania wodami planowanie w gospodarowaniu wodami planowanie w gospodarowaniu wodami

3 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dokumenty w planowaniu gospodarowania wodami: Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju Plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju Plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego Plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego Warunki korzystania z wód zlewni Warunki korzystania z wód zlewni

4 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Minister wł. ds. gospodarki wodnej Minister wł. ds. gospodarki wodnej Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami w Polsce: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wojewoda Wojewoda Organy jednostek samorządu terytorialnego Organy jednostek samorządu terytorialnego

5 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. KRAJ I DORZECZA MIĘDZYNARODOWE OBSZAR DORZECZA REGION WODNY ZLEWNIA CZĘŚĆ WÓD (Water body) Podstawowa jednostka planowania Organ odpowiedzialny: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Podstawowa jednostka oceny stanu wód Poziomy analiz i planowania w gospodarowaniu wodami Dyrektor RZGW Organ współdziałający

6 Wody (części wód) muszą osiągnąć dobry stan wód najpóźniej do roku 2015 (dla niektórych wód możliwe są derogacje) W o d y obszary chronione dla części wód pow.: rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne - dobry stan ekologi- czny i chemiczny dla sztucznych oraz silnie zmienionych części wód - dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny powierzchniowepodziemne dobry ilościowy i chemiczny stan wód Elementy oceny stanu ekologicznego: Podstawowe - biologiczne - Uzupełniające - fizyko-chemiczne - hydromorfologiczne Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

7 Programy działań Charakterystyka obszaru dorzecza Analiza ekonomiczna Dobry stan wód Podstawowe elementy planu gospodarowania wodami

8 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Obszary dorzeczy w Polsce: Główne: obszar dorzecza Wisły obszar dorzecza Wisły obszar dorzecza Odry obszar dorzecza Odry Małe - części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Uecker. Konsekwencja takiego podziału: 21 regionów wodnych 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej wydzielenie 21 regionów wodnych zarządzanych przez 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

9 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Do roku 2004: Sporządzenie charakterystyki obszarów dorzeczy: ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla poszczególnych typów wód ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla poszczególnych typów wód podział obszaru dorzecza na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych podział obszaru dorzecza na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych rejestr obszarów chronionych rejestr obszarów chronionych identyfikacja znaczących presji i ocena ich oddziaływań na obszarze dorzeczy oraz wstępna ocena ryzyka nie uzyskania dobrego stanu wód w 2015 r. identyfikacja znaczących presji i ocena ich oddziaływań na obszarze dorzeczy oraz wstępna ocena ryzyka nie uzyskania dobrego stanu wód w 2015 r. analiza ekonomiczna korzystania z wody w celu ustalenia stopnia zwrotu kosztów usług wodnych w obszarze dorzecza. analiza ekonomiczna korzystania z wody w celu ustalenia stopnia zwrotu kosztów usług wodnych w obszarze dorzecza. podział obszaru dorzecza na kategorie wód powierzchniowych podział obszaru dorzecza na kategorie wód powierzchniowych typologia wód powierzchniowych z podziałem na kategorie wód typologia wód powierzchniowych z podziałem na kategorie wód

10 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. rzeki Kategorie wód powierzchniowych: jeziora wody przejściowe – wody w ujściach rzek, które są częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich wody przybrzeżne – wody powierzchniowe w odległości 1 mili morskiej od linii podstawowej morza terytorialnego, (w Polsce wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej) silnie zmienione części wód – wody, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka W każdej z kategorii mogą być: sztuczne części wód – wody powstałe w wyniku działalności człowieka

11 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Ustalenie typologii wód powierzchniowych:

12 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Wykonano wstępne warunki referencyjne ze względu na brak pełnego monitoringu badań biologicznych Warunki referencyjne – Warunki referencyjne – specyficzne dla danego typu części wód warunki hydromorfologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne, reprezentujące bardzo dobry stan ekologiczny: Rzeki - wykonano wstępne warunki referencyjne w postaci opisowej dla każdego z typów rzek z różnym stopniem szczegółowości wody przejściowe – - w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, w zależności od stanu ekologicznego poszczególnych części wód, warunki referencyjne określono różnymi metodami - w zakresie parametrów biologicznych – ze względu na brak danych warunki referencyjne określono głównie metodą ekspercką Wody przybrzeżne – nie wyznaczono obszarów referencyjnych, jednak określono wstępne warunki referencyjne dla wybranych typów i jednolitych części tych wód Jeziora - wykonano listę jezior referencyjnych i w miarę dostępnych danych sporządzono opis podstawowych cech jezior referencyjnych w obrębie różnych typów

13 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Powierzchniowych – łącznie 5569 Wyznaczenie jednolitych części wód: Podziemnych- łącznie 160

14 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Wyznaczenie sztucznych i silnie zmienionych części wód : Obecniezakres prowadzonych prac obejmuje: Obecnie zakres prowadzonych prac obejmuje: metodyki wypracowanie metodyki dostosowanej do polskich uwarunkowań weryfikację weryfikację wstępnie wyznaczonych SZCW ostateczne wyznaczenie analiz ostateczne wyznaczenie SZCW po przeprowadzeniu wymaganych metodyką analiz Łącznie w Polsce wstępnie wyznaczono 608 SCW i SZCW

15 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Rejestr obszarów chronionych: Obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia W Polsce wyznaczono łącznie takich 6229 ujęć: 2930 obszar dorzecza Odry i 3296 obszar dorzecza Wisły Obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym W Polsce nie wyznaczono takich obszarów Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska na mocy dyrektywy 76/160/EWG W Polsce wyznaczono łącznie 1837 kąpielisk:512 obszar dorzecza Odry i 1325 obszar dorzecza Wisły Obszary wrażliwe na substancje biogenne - W Polsce wyznaczono 6304 km2 obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – 2,02 % powierzchni kraju - Cały kraj został uznany za wrażliwy na zanieczyszczenia biogenne ze źródeł komunalnych Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe stanowiska w ramach programu Natura 2000 Ze względu na złożoną statystykę w tym zakresie - danych w tej prezentacji nie podaje się

16 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Wyniki wstępnej oceny stanu wód powierzchniowych:

17 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Wyniki wstępnej oceny stanu wód podziemnych:

18 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Analizy ekonomiczne określające stopień zwrotu kosztów usług wodnych: Obecnie zakres prowadzonych prac obejmuje: zwrotu kosztów za usługi wodne weryfikację analizy zwrotu kosztów za usługi wodne kosztów środowiskowych i zasobowych szacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych

19 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Rok 2005 - marzec: Raport z realizacji działań dla Obszaru Dorzecza Wisły i dla Obszaru Dorzecza Odry. Raport z realizacji działań dla Obszaru Dorzecza Wisły i dla Obszaru Dorzecza Odry. Raport zawiera: charakterystyki obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na zasoby wodne, analizę ekonomiczną korzystania z wody, rejestr obszarów chronionych Raport dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry Raport dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry wykonany w ramach prac MKOOpZ

20 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r. Rok 2005 – pozostała część roku: Programem udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej rozpoczęcie prac nad Programem udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (program określa metodykę i harmonogram czasowy działań związanych z konsultacjami społecznymi) przygotowanie metodyk i wytycznych do realizacji zadań w latach następnych Działania przygotowawcze do konsultacji społecznych na poziomie Działania przygotowawcze do konsultacji społecznych na poziomie obszarów dorzeczy i regionów wodnych Inne działania Inne działania testowanie metodyk i wytycznych na obszarze pilotażowym wyznaczonym dla potrzeb realizacji projektów dot. wdrażania RDW

21 Rok 2006 i obecnie: 07.2006-11.2007 przygotowanie harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planów gospodarowania wodami – 07.2006-11.2007 rejestru obszarów chronionych przegląd i aktualizacja rejestru obszarów chronionych do 22.12.2006 opracowanie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem obszarów chronionych – do 22.12.2006 01.2006-05.2007 uszczegółowiona ocena ryzyka nie spełnienia celów środowiskowych – 01.2006-05.2007 celów środowiskowych ustanowienie celów środowiskowych dla poszczególnych części wód analiza presji i wpływów antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne sporządzenie prognozy rozwoju ostateczne wyznaczenie części wód zagrożonych, potencjalnie zagrożonych i niezagrożonych Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

22 Rok 2006 i obecnie: 01.2006-09.2007 Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód – 01.2006-09.2007 ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód WskaźnikWartośćPrógPrzekroczeniei10,130,03333% i20,740,25196% i30,29 +/- 0,25 17% i40,341,0- m10,080,6- m20,10,15- m31,00,30233% m40,010,50- Przykład silnie zmienionej części wód (DO0708 Bezpośrednia zlewnia jeziora Miedwie, Miedwinka, Dopływ z Bielkowa Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

23 Do wykonania proces konsultacji przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla regionu wodnego i obszaru dorzecza opracowanie ostatecznych wersji przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza Rok 2006 i obecnie: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla regionu wodnego i obszaru dorzecza Prace prowadzone będą na dwóch poziomach: - dla regionów wodnych i dla obszarów dorzeczy Obecnie wykonuje się identyfikację istotnych problemów gospodarki wodnej w regionach wodnych Przykład IP w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Gospodarstwa nie podłączone do kanalizacji Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

24 Rok 2006 i obecnie: program wodno-środowiskowy kraju – 01.2006-12.2008 program wodno-środowiskowy kraju – 01.2006-12.2008 plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – 02.2007-03.2010 plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – 02.2007-03.2010 identyfikacja wszystkich dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym analiza powiązań prac planistycznych gospodarki wodnej z aktualizacjami dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym opracowanie projektu planu gospodarowania wodami proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami opracowanie ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami przygotowanie raportu 2010 dla Komisji Europejskiej prace przygotowawcze opracowanie wstępnych programów działań dla części wód w regionach wodnych analiza efektywności kosztowej programów działań w regionach wodnych ocena i uzasadnienie konieczności zastosowania derogacji opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

25 Rok 2006 – obecnie i w przyszłości: System informacyjny dla planowania gospodarowania wodami 01.2006- 03.2010 System informacyjny dla planowania gospodarowania wodami – 01.2006- 03.2010 wdrożenie ArcWFD budowa aplikacji katastru wodnego WISE – system informacji o wodzie określenie zasad pozyskiwania danych i korzystania z danych przestrzennych z różnych źródeł Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

26 Dla nadzoru i koordynacji prac wdrażania RDW tworzona jest krajowa struktura robocza: Krajowy Komitet Sterujący ds.. wdrażania RDW Komitet Techniczny ds.. wdrażania RDW Grupa robocza ds.. planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego Grupa robocza ds. silnie zmienionych i sztucznych części wód Grupa robocza ds. oceny ryzyka nieosiąg- nięcia celów środowiskowych Grupa robocza ds. analiz ekonomicznych korzystania z wód Grupa robocza ds. konsultacji społecznych Grupa robocza ds. informatycznych Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

27 Zakres obecnych prac i tempo ich prowadzenia upoważniają do stwierdzenia plany gospodarowania wodami że plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce będą gotowe w terminie Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami3 kwietnia 2007 r.

28 Koniec prezentacji Dziękuję za uwagę Autorzy prezentacji: Teresa Błaszczak Dorota Dybkowska-Stefek RZGW Szczecin

29


Pobierz ppt "Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia 2007 r. Teresa Błaszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google