Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami"— Zapis prezentacji:

1 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami
Teresa Błaszczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia 2007 r.

2 Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi w Polsce:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi w Polsce: pozwolenia wodnogospodarcze opłaty i należności w gospodarce wodnej kataster wodny kontrola gospodarowania wodami planowanie w gospodarowaniu wodami

3 Dokumenty w planowaniu gospodarowania wodami:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Dokumenty w planowaniu gospodarowania wodami: Program wodno-środowiskowy kraju Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju Plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód zlewni

4 Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami w Polsce:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami w Polsce: Minister wł. ds. gospodarki wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wojewoda Organy jednostek samorządu terytorialnego

5 Poziomy analiz i planowania w gospodarowaniu wodami
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Poziomy analiz i planowania w gospodarowaniu wodami KRAJ I DORZECZA MIĘDZYNARODOWE Podstawowa jednostka planowania Organ odpowiedzialny: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej OBSZAR DORZECZA REGION WODNY ZLEWNIA Dyrektor RZGW Organ współdziałający CZĘŚĆ WÓD (Water body) Podstawowa jednostka oceny stanu wód

6 Wody (części wód) muszą osiągnąć
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Wody (części wód) muszą osiągnąć dobry stan wód najpóźniej do roku 2015 (dla niektórych wód możliwe są derogacje) W o d y obszary chronione dla części wód pow.: rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne - dobry stan ekologi- czny i chemiczny dla sztucznych oraz silnie zmienionych części wód - dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny powierzchniowe podziemne dobry ilościowy i chemiczny stan wód Elementy oceny stanu ekologicznego: Podstawowe - biologiczne Uzupełniające - fizyko-chemiczne - hydromorfologiczne

7 gospodarowania wodami
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Podstawowe elementy planu gospodarowania wodami Programy działań Charakterystyka obszaru dorzecza Analiza ekonomiczna Dobry stan wód

8 Odra Wisła Obszary dorzeczy w Polsce: Główne: obszar dorzecza Wisły
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Łaba Dunaj Niemen Pregoła Jarft Świeża Ucker Dniestr Wisła Odra Obszary dorzeczy w Polsce: Główne: obszar dorzecza Wisły obszar dorzecza Odry Małe - części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Uecker. Konsekwencja takiego podziału: wydzielenie 21 regionów wodnych zarządzanych przez 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

9 Do roku 2004: Sporządzenie charakterystyki obszarów dorzeczy:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Do roku 2004: Sporządzenie charakterystyki obszarów dorzeczy: podział obszaru dorzecza na kategorie wód powierzchniowych typologia wód powierzchniowych z podziałem na kategorie wód ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla poszczególnych typów wód podział obszaru dorzecza na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych rejestr obszarów chronionych identyfikacja znaczących presji i ocena ich oddziaływań na obszarze dorzeczy oraz wstępna ocena ryzyka nie uzyskania dobrego stanu wód w 2015 r. analiza ekonomiczna korzystania z wody w celu ustalenia stopnia zwrotu kosztów usług wodnych w obszarze dorzecza.

10 Kategorie wód powierzchniowych:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Kategorie wód powierzchniowych: rzeki jeziora wody przybrzeżne – wody powierzchniowe w odległości 1 mili morskiej od linii podstawowej morza terytorialnego, (w Polsce wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej) wody przejściowe – wody w ujściach rzek, które są częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich W każdej z kategorii mogą być: silnie zmienione części wód – wody, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka sztuczne części wód – wody powstałe w wyniku działalności człowieka

11 Ustalenie typologii wód powierzchniowych:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Ustalenie typologii wód powierzchniowych:

12 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Warunki referencyjne – specyficzne dla danego typu części wód warunki hydromorfologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne, reprezentujące bardzo dobry stan ekologiczny: Wykonano wstępne warunki referencyjne ze względu na brak pełnego monitoringu badań biologicznych Rzeki - wykonano wstępne warunki referencyjne w postaci opisowej dla każdego z typów rzek z różnym stopniem szczegółowości Jeziora - wykonano listę jezior referencyjnych i w miarę dostępnych danych sporządzono opis podstawowych cech jezior referencyjnych w obrębie różnych typów Wody przybrzeżne – nie wyznaczono obszarów referencyjnych, jednak określono wstępne warunki referencyjne dla wybranych typów i jednolitych części tych wód wody przejściowe – w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, w zależności od stanu ekologicznego poszczególnych części wód, warunki referencyjne określono różnymi metodami w zakresie parametrów biologicznych – ze względu na brak danych warunki referencyjne określono głównie metodą ekspercką

13 Wyznaczenie jednolitych części wód:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Wyznaczenie jednolitych części wód: Powierzchniowych – łącznie 5569 Podziemnych- łącznie 160

14 Wyznaczenie sztucznych i silnie zmienionych części wód :
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Wyznaczenie sztucznych i silnie zmienionych części wód : Łącznie w Polsce wstępnie wyznaczono 608 SCW i SZCW Obecnie zakres prowadzonych prac obejmuje: wypracowanie metodyki dostosowanej do polskich uwarunkowań weryfikację wstępnie wyznaczonych SZCW ostateczne wyznaczenie SZCW po przeprowadzeniu wymaganych metodyką analiz

15 Rejestr obszarów chronionych:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rejestr obszarów chronionych: Obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia W Polsce wyznaczono łącznie takich 6229 ujęć: 2930 obszar dorzecza Odry i 3296 obszar dorzecza Wisły Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska na mocy dyrektywy 76/160/EWG W Polsce wyznaczono łącznie 1837 kąpielisk:512 obszar dorzecza Odry i 1325 obszar dorzecza Wisły Obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym W Polsce nie wyznaczono takich obszarów Obszary wrażliwe na substancje biogenne - W Polsce wyznaczono 6304 km2 obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – 2,02 % powierzchni kraju - Cały kraj został uznany za wrażliwy na zanieczyszczenia biogenne ze źródeł komunalnych Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe stanowiska w ramach programu Natura 2000 Ze względu na złożoną statystykę w tym zakresie - danych w tej prezentacji nie podaje się

16 Wyniki wstępnej oceny stanu wód powierzchniowych:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Wyniki wstępnej oceny stanu wód powierzchniowych:

17 Wyniki wstępnej oceny stanu wód podziemnych:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Wyniki wstępnej oceny stanu wód podziemnych:

18 określające stopień zwrotu kosztów usług wodnych:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Analizy ekonomiczne określające stopień zwrotu kosztów usług wodnych: Obecnie zakres prowadzonych prac obejmuje: weryfikację analizy zwrotu kosztów za usługi wodne szacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych

19 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok marzec: Raport z realizacji działań dla Obszaru Dorzecza Wisły i dla Obszaru Dorzecza Odry. Raport zawiera: charakterystyki obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na zasoby wodne, analizę ekonomiczną korzystania z wody, rejestr obszarów chronionych Raport dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry wykonany w ramach prac MKOOpZ

20 Rok 2005 – pozostała część roku:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok 2005 – pozostała część roku: Działania przygotowawcze do konsultacji społecznych na poziomie obszarów dorzeczy i regionów wodnych rozpoczęcie prac nad Programem udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (program określa metodykę i harmonogram czasowy działań związanych z konsultacjami społecznymi) Inne działania przygotowanie metodyk i wytycznych do realizacji zadań w latach następnych testowanie metodyk i wytycznych na obszarze pilotażowym wyznaczonym dla potrzeb realizacji projektów dot. wdrażania RDW

21 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok 2006 i obecnie: przygotowanie harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planów gospodarowania wodami – opracowanie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem obszarów chronionych – do uszczegółowiona ocena ryzyka nie spełnienia celów środowiskowych – analiza presji i wpływów antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne sporządzenie prognozy rozwoju ostateczne wyznaczenie części wód zagrożonych, potencjalnie zagrożonych i niezagrożonych przegląd i aktualizacja rejestru obszarów chronionych ustanowienie celów środowiskowych dla poszczególnych części wód

22 Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok 2006 i obecnie: Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód – ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód Wskaźnik Wartość Próg Przekroczenie i1 0,13 0,03 333% i2 0,74 0,25 196% i3 0,29 +/-0,25 17% i4 0,34 1,0 - m1 0,08 0,6 m2 0,1 0,15 m3 0,30 233% m4 0,01 0,50 Przykład silnie zmienionej części wód (DO0708 Bezpośrednia zlewnia jeziora Miedwie, Miedwinka, Dopływ z Bielkowa

23 Rok 2006 i obecnie: Przykład IP
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok 2006 i obecnie: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla regionu wodnego i obszaru dorzecza Przykład IP w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Gospodarstwa nie podłączone do kanalizacji Prace prowadzone będą na dwóch poziomach: - dla regionów wodnych i dla obszarów dorzeczy Obecnie wykonuje się identyfikację istotnych problemów gospodarki wodnej w regionach wodnych Do wykonania proces konsultacji przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla regionu wodnego i obszaru dorzecza opracowanie ostatecznych wersji przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza

24 Rok 2006 i obecnie: program wodno-środowiskowy kraju – 01.2006-12.2008
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok 2006 i obecnie: program wodno-środowiskowy kraju – plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – prace przygotowawcze opracowanie wstępnych programów działań dla części wód w regionach wodnych analiza efektywności kosztowej programów działań w regionach wodnych ocena i uzasadnienie konieczności zastosowania derogacji opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju identyfikacja wszystkich dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym analiza powiązań prac planistycznych gospodarki wodnej z aktualizacjami dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym opracowanie projektu planu gospodarowania wodami proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami opracowanie ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami przygotowanie raportu 2010 dla Komisji Europejskiej

25 Rok 2006 – obecnie i w przyszłości:
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Rok 2006 – obecnie i w przyszłości: System informacyjny dla planowania gospodarowania wodami – wdrożenie ArcWFD budowa aplikacji katastru wodnego WISE – system informacji o wodzie określenie zasad pozyskiwania danych i korzystania z danych przestrzennych z różnych źródeł

26 Dla nadzoru i koordynacji prac wdrażania RDW
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Dla nadzoru i koordynacji prac wdrażania RDW tworzona jest krajowa struktura robocza: Krajowy Komitet Sterujący ds.. wdrażania RDW Komitet Techniczny Grupa robocza ds.. planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego Grupa robocza ds. silnie zmienionych i sztucznych części wód ds. oceny ryzyka nieosiąg- nięcia celów środowiskowych ds. analiz ekonomicznych korzystania z wód ds. konsultacji społecznych ds. informatycznych

27 Zakres obecnych prac i tempo ich prowadzenia
Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. Zakres obecnych prac i tempo ich prowadzenia upoważniają do stwierdzenia że plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce będą gotowe w terminie

28 Koniec prezentacji Dziękuję za uwagę Autorzy prezentacji:
Teresa Błaszczak Dorota Dybkowska-Stefek RZGW Szczecin

29


Pobierz ppt "Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google