Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Krajowego Forum Wodnego w kontekście przyszłych działań planistycznych i konsultacyjnych Iwona Koza Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Krajowego Forum Wodnego w kontekście przyszłych działań planistycznych i konsultacyjnych Iwona Koza Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Zapis prezentacji:

1 Rola Krajowego Forum Wodnego w kontekście przyszłych działań planistycznych i konsultacyjnych Iwona Koza Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej --------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Krajowe Forum Wodne, 16-17 kwietnia 2008 r.

2 Harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych (art. 14 RDW, art. 119 ust. 7 PW) 2005200720082006 ROK2005200620072008 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy Harmonogram i program prac Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza od 22.XII.2006r. do 22.VI.2007r. od 22.XII.2007r. do 22.VI.2008r. od 22.XII.2008r. do 22.VI.2009r.

3 Instytucje odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie procesu udziału społeczeństwa: Poziom Krajowy (dorzeczy): Organem właściwym do przedkładania dokumentów do konsultacji społecznych jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Na poziomie krajowym funkcję koordynującą proces udział społeczeństwa spełnia KZGW. Poziom regionalny (regiony wodne): regionalne zarządy gospodarki wodnej. Niemen Łaba Dunaj Pregoła Jarft Świeża Ucker Dniestr Wisła Odra

4 Narzędzia procesu udziału społeczeństwa na poziomie krajowym: Narzędzia Krajowe Forum Wodne Krajowa Rada GospodarkiWodnej Pocztatradycyjna/elektroniczna Broszury/ankiety Media Internet/interaktywneForum Konferencje Liniatelefoniczna Pierwszy 6 letni cykl planistyczny (do 2009r.): I Krajowe Forum Wodne – kwiecień 2007 II Krajowe Forum Wodne – kwiecień 2008 III Krajowe Forum Wodne – 2009

5 Celem Krajowego Forum Wodnego jest: demokratyzacja procesu podejmowania decyzji, która wiąże się z wypracowaniem kompromisowych rozwiązań dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami, w oparciu o możliwie najszersze współdziałanie i kompromis społeczny. Przekazywanie informacji o procesie planowania w gospodarowaniu wodami do możliwie wielu reprezentatywnych społecznie organizacji, instytucji, związków, zrzeszeń o zasięgu ogólnokrajowym celem ich zaangażowania w działania planistyczne.

6 Krajowe Forum Wodne Otwarty dialog pomiędzy organizacjami, instytucjami etc. a administracją państwową odpowiedzialną za opracowanie planów gospodarowania wodami Omówienie i wyjaśnienie kluczowych zagadnień i zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, Wskazanie problemów i kwestii spornych wiążących się z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w warunkach polskich, Pogłębianie świadomości wspólnego celu i określenia sposobu jego osiągnięcia, Wspólne wypracowanie kompromisowych rozwiązań dotyczących kwestii spornych wynikłych w trakcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, Wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów.

7 Cel Forum w kontekście obecnych i przyszłych działań konsultacyjnych Współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk przy określaniu m.in. istotnych problemów gospodarki wodnej dla zapewnienia skuteczność planowanych działań mających na celu osiągnięcie dobrego stanu wód. Pozyskiwanie opinii, uwag od możliwie wielu środowisk do dokumentów obligatoryjnie poddawanych pod konsultacje społeczne. Przekazywanie informacji przez uczestników Forum o procesie planowania w gospodarowaniu wodami, dokumentach poddawanych pod konsultacje w swoich środowiskach, celem zapewnienia możliwie szerokiego procesu udziału społeczeństwa.

8 I Krajowe Forum Wodne I tura konsultacji społecznych 22 grudnia 2006 r. – 22 czerwca 2007r. Omówienie poszczególnych etapów procesu planowania gospodarowania wodami 3 kwietnia 2007 r. – Warszawa Charakter informacyjny Uczestnicy: przemysł i usługi, rolnictwo, turystyka, organizacje ekologiczne, samorząd terytorialny, administracja, eksperci i doradcy.

9 II Krajowe Forum Wodne II tura konsultacji społecznych 22 grudnia 2007r. – 22 czerwca 2008r. Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej 16-17 kwietnia 2008 r. – Warszawa Przyjęto 300 formularzy zgłoszeniowych na II KFW

10 III Krajowe Forum Wodne III tura konsultacji społecznych 22 grudnia 2008r. – 22 czerwca 2009r. Projekty planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy 2009 r. – Warszawa Cel – zapewnienie ciągłości zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia podstawowych instrumentów zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, mających wpływ na kształtowanie stanu zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości – Planów Gospodarowania Wodami dla Obszarów Dorzeczy

11 Dzisiejsi uczestnicy Administracja rządowa Administracja samorządowa Organizacje pozarządowe Rolnictwo Usługi Wodne PrzemysłLeśnictwo Rybactwo i rybołówstwo WędkarstwoTurystyka I inni użytkownicy wody Zaproszenia wysyłano: - pocztą, - drogą elektroniczną, - faxem. Wykonano setki telefonów. Zaproszenia wysyłano: - pocztą, - drogą elektroniczną, - faxem. Wykonano setki telefonów.Efekt: 300 przyjętych formularzy zgłoszeniowych 300 przyjętych formularzy zgłoszeniowych Wzrost świadomości społecznej. Wzrost świadomości społecznej. W trosce o wodę! W trosce o wodę!

12 Dzisiejszy cel Przedstawienie informacji nt. procesu planowania w gospodarowaniu wodami, Przedstawienie informacji nt. procesu planowania w gospodarowaniu wodami, Przedstawienie drugiego dokumentu poddawanego pod proces konsultacji Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy Przedstawienie drugiego dokumentu poddawanego pod proces konsultacji Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy Czynne zaangażowanie uczestników poprzez pozyskanie możliwie wielu uwag, opinii do przedmiotowego dokumentu. Czynne zaangażowanie uczestników poprzez pozyskanie możliwie wielu uwag, opinii do przedmiotowego dokumentu. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z dyskusji panelowej prowadzonej w 6 grupach. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z dyskusji panelowej prowadzonej w 6 grupach. Zachęcenie uczestników Forum do dalszego przekazywania informacji o toczącym się procesie konsultacji w swoich środowiskach celem zapewnienia ciągłości prac Forum i pozyskania większej ilości ewentualnych uwag, opinii. Zachęcenie uczestników Forum do dalszego przekazywania informacji o toczącym się procesie konsultacji w swoich środowiskach celem zapewnienia ciągłości prac Forum i pozyskania większej ilości ewentualnych uwag, opinii. Zagwarantowanie uczestnikom dalszej współpracy pomiędzy posiedzeniami Forum, poprzez kontakt za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej. Zagwarantowanie uczestnikom dalszej współpracy pomiędzy posiedzeniami Forum, poprzez kontakt za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej. WSPÓŁPARACA W DZIAŁANIACH DLA OSIĄGNIĘCIEA PODSTAWEGO CELU RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W PERSPEKTYWIE ROKU 2015 DOBREGO STANU WÓD !!!

13 Dzisiejszy cel w kontekście dalszych prac planistycznych Wskazanie obszarów problemowych, które utrudniają obecnie lub mogą stanowić przeszkodę w przyszłości dla osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej, Doprecyzowanie, uzyskanie kompromisowej akceptacji dla wskazanych istotnych problemów gospodarki wodnej, które wymagają przeprowadzenia stosownych działań naprawczych. Przygotowanie reprezentatywnych społecznie grup docelowych do dalszego angażowania się w proces planowania w gospodarowania wodami, w kontekście prowadzonych prac nad programami działań, które wymagają analizy w zakresie technicznych możliwości, ekonomicznej zasadności i społecznej akceptowalności ich wdrażania. Programy działań zostaną zawarte w programie wodno- środowiskowym kraju (art.113a PW), a ich podsumowanie będzie zawierał plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza.

14 II Krajowe Forum Wodne Dyskusja nie powinna i nie może zakończyć się w dniu 17 kwietnia br.Dyskusja nie powinna i nie może zakończyć się w dniu 17 kwietnia br. Konieczne jest utrzymanie ciągłego zaangażowania uczestników Forum,Konieczne jest utrzymanie ciągłego zaangażowania uczestników Forum, Pełna informacja o Forum zostanie zawarta na stronie internetowej www.kzgw.gov.plPełna informacja o Forum zostanie zawarta na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl

15 Zachęcamy do przesyłania wszelkich uwag, opinii pomiędzy posiedzeniami Forum na adres e-mail: sekretariat.dpizw@kzgw.gov.plZachęcamy do przesyłania wszelkich uwag, opinii pomiędzy posiedzeniami Forum na adres e-mail: sekretariat.dpizw@kzgw.gov.plsekretariat.dpizw@kzgw.gov.pl Prosimy o przekazywanie informacji o procesie planowania w gospodarowaniu wodami, o trwających konsultacjach w swoich środowiskach,Prosimy o przekazywanie informacji o procesie planowania w gospodarowaniu wodami, o trwających konsultacjach w swoich środowiskach, Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet dot. Przeglądu… na adres KZGW,Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet dot. Przeglądu… na adres KZGW, Prosimy o przekazanie wypełnionych ankiet oceniających II KFW,Prosimy o przekazanie wypełnionych ankiet oceniających II KFW,

16 ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ W DYSKYSJĘ PROWADZONĄ W TROSCE O WODĘ!!!

17


Pobierz ppt "Rola Krajowego Forum Wodnego w kontekście przyszłych działań planistycznych i konsultacyjnych Iwona Koza Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobne prezentacje


Reklamy Google