Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział społeczeństwa w kontekście procesu planowania gospodarowania wodami prelekcja: Artur R. Wójcik z-ca dyrektora RZGW w Gliwicach Warszawa, 3 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział społeczeństwa w kontekście procesu planowania gospodarowania wodami prelekcja: Artur R. Wójcik z-ca dyrektora RZGW w Gliwicach Warszawa, 3 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Udział społeczeństwa w kontekście procesu planowania gospodarowania wodami prelekcja: Artur R. Wójcik z-ca dyrektora RZGW w Gliwicach Warszawa, 3 kwietnia 2007r

2 - Dlaczego Udział Społeczny? / podstawy prawne UE i PL, cel / - Co przekazywać i po co? - Do kogo adresować? - Kto? - Kiedy? - Jak ?

3 200920002004200620122015 Cel do osiągnięcia: dobry stan wszystkich wód Wdrożenie programu działań Stworzenie planu gospodarowania Programy monitorujące Inwentaryzacja i Charakterystyka Aktualizacja co sześć lat Dostosowanie Prawne 2003 Konsultacje ze Społeczeństwem Etapy wdrażania RDW

4 Zapisy prawne regulujące proces udziału społecznego we wdrażaniu Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (OJ. L 327 z dnia 22.12.2000r.): Zapisy prawne regulujące proces udziału społecznego we wdrażaniu Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (OJ. L 327 z dnia 22.12.2000r.): Preambuła RDW – akapit 14 Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione od ścisłej współpracy spójnych działań na poziomie wspólnotowym, Państw Członkowskich oraz lokalnym, jak również od informacji, konsultacji i zaangażowania ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników. Preambuła RDW – akapit 46 Dla zapewnienia udziału ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników wody w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych działaniach oraz składanie sprawozdań o postępach w ich wdrażaniu, w celu włączenia ogółu społeczeństwa przed podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie niezbędnych działań.

5 Informowanie społeczeństwa i konsultacje 1.Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza, zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu, również użytkownikom, w celu zgłaszania uwag, następujące informacje: a)harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan; b)pośredni przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych w danym dorzeczu, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan; c)kopie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan. Na wniosek udostępnia się dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu. 2.Państwa Członkowskie (…), przeznaczają co najmniej sześć miesięcy na składanie pisemnych uwag do tych dokumentów. RDW - Artykuł 14

6 dostarczanie informacji, konsultacje społeczne, czynne zaangażowanie Formy angażowania społeczeństwa: CZYNNE ZAANGAŻOWANIE DOSTARCZANIE INFORMACJI KONSULTACJE należy zapewnićnależy zachęcać

7 Harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych 2005200720082006 ROK2005200620072008 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych w danym dorzeczu Harmonogram i program prac Projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu od 22.XII.2006r. do 22.VI.2007r. od 22.XII.2007r. do 22.VI.2008r. od 22.XII.2008r. do 22.VI.2009r.

8 A.Plany gospodarowania wodami w dorzeczu obejmują następujące elementy: … 9.krótka charakterystyka działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie; … 11.punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji określonych w art. 14 ust. 1, zwłaszcza szczegółowych danych dotyczących działań ograniczających przyjętych zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. g) oraz art. 11 ust. 3 lit. f), a także aktualnych danych monitoringu, zebranych zgodnie z art. 8 i załącznikiem V. Załącznik VII Plany gospodarowania wodami w dorzeczu Załącznik VII Plany gospodarowania wodami w dorzeczu

9 Transpozycja do ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – Rozdział 3 Planowanie w gospodarowaniu wodami Art. 119 ust. 7 Art. 119 ust. 9 (…), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości przy pomocy dostępnych środków technicznych, w celu zgłaszania uwag: 1)harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan, 2)przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan, 3)kopię projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 7, zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach Podstawy prawne cd..

10 Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Dokument przygotowany przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa Dokument przygotowany przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa Zaakceptowany przez Krajową Radę Gospodarki Wodnej. Zaakceptowany przez Krajową Radę Gospodarki Wodnej. Przyjęty przez Kierownictwo Resortu Ministerstwa. Przyjęty przez Kierownictwo Resortu Ministerstwa. Program dostosowuje wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej dot. udziału społeczeństwa do polskich warunków planowania w gospodarowaniu wodami. Program dostosowuje wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej dot. udziału społeczeństwa do polskich warunków planowania w gospodarowaniu wodami. Założeniom zawartym w tym programie odpowiada w pełni pierwszy dokument poddawany w chwili obecnej pod proces konsultacji Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji.

11 Instytucje odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie procesu udziału społeczeństwa: Poziom Krajowy (dorzeczy): Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Poziom Regionalny (regiony wodne): Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

12 W Programie… wyróżnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa): Administracja samorządowa, Organizacje pozarządowe, Administracja rządowa, Rolnictwo, Usługi wodne, Przemysł, Leśnictwo, Rybactwo i rybołówstwo, Wędkarstwo, Turystyka.

13 Cele procesu udziału społeczeństwa w Polsce: cel podstawowy to umożliwienie ludziom wpływu na proces opracowywania planów gospodarowania wodami demokratyzacja procesu podejmowania decyzji - poprawa jakości podejmowanych decyzji, uzyskanie społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie programów i planów gospodarowania wodami, zapewnienie dostępu do informacji o problemach, celach i metodach wdrożenia RDW, ## zmniejszenie opóźnień oraz bardziej skuteczne przeprowadzenie procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

14 Tematyka informacji przekazywanej społeczeństwu: woda i jej rola w życiu człowieka, główne zagadnieniach zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarze dorzecza oraz regionu wodnego, zarządzanie zasobami wodnymi, właściwe jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami, Ramowa Dyrektywa Wodna - cele, harmonogram, rola udziału społecznego w procesie planowania w gospodarowaniu wodami,

15 broszury tematyczne i materiały informacyjne, Media (artykuły sponsorowane do prasy ogólnokrajowej i branżowej oraz audycja radiowa w Programie I Polskiego Radia), Internet (strona internetowa poświęcona RDW, interaktywne forum), siedziby MŚ, KZGW, RZGW spotkania, seminaria (wykorzystanie Rad Gospodarki Wodnej, Komisji, Krajowego Forum Wodnego), Narzędzia procesu informowania www.rdw.org.pl

16 Narzędzia procesu KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: Narzędzia procesu KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: poczta tradycyjna i elektroniczna, linia telefoniczna udostępniona w celu zgłaszania spostrzeżeń, internet z interaktywnym forum, spotkania, debaty, seminaria. Dodatkowo konsultacjom społecznym podlegają uaktualniane co 6 lat plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Konsultacjom społecznym zostaną poddane następujące materiały: harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami, przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej, projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu,

17 internet - poprzez forum umieszczone na stronach internetowych, media, spotkania, debaty, seminaria. III forma udziału społeczeństwa – czynne zaangażowanie III forma udziału społeczeństwa – czynne zaangażowanie Czynne zaangażowanie jest wyższym poziomem udziału społecznego niż konsultacje. Zainteresowane strony zapraszane są do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania, w formie dyskusji nad problemami i proponowania rozwiązań. Narzędzia wykorzystane w zakresie aktywnego udziału społeczeństwa: Narzędzia wykorzystane w zakresie aktywnego udziału społeczeństwa:

18 Narzędzia procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na poziomie krajowym (dorzeczy): Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły (ciała o charakterze społecznym, I posiedzenie zaplanowano na marzec 2007r.), Internet (strony internetowe poświęcone RDW, interaktywne forum), Media (artykuły sponsorowane do prasy ogólnokrajowej i branżowej oraz audycja radiowa w Programie I Polskiego Radia).

19 Struktura organizacyjna procesu udziału społeczeństwa na poziomie REGIONÓW WODNYCH 7 PROGRAMÓW REGIONALNYCH (opracowywane przez RZGW celem ujednolicenia organizacji procesu udziału społeczeństwa) Programy udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego na rok 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2009) Programy udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego na rok 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2009)

20 Narzędzia Rada Gospodarki Wodnej Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa Internet/ Forum internetowe MediaBroszury/foldery

21 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego jako podstawowe narzędzie procesu udziału społeczeństwa będzie proszona o: 1. 1.Konsultowanie działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami 2. Przekazywanie zainteresowanym stronom informacji o przebiegu realizowanych przez Radę prac. 3. Opiniowanie i formułowanie uwag na temat: dokumentów stanowiących podstawę procesu konsultacji społecznych (wymienionych w art. 14 RDW oraz art. 119 ust. 7 Prawa Wodnego), gospodarowania wodami na obszarze regionu wodnego (art. 100 Prawa Wodnego), a w szczególności w odniesieniu do projektów raportów oraz dokumentów planistycznych wymaganych przez RDW oraz Prawo Wodne (art. 113 ust. 3, ust. 4), organizacji procesu konsultacji społecznych na obszarze regionu wodnego.

22 Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego !!! Cel !!! Uzyskanie optymalnej reprezentacji podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego oraz zagwarantowanie możliwości ich wpływu na proces opracowywania programów działań oraz planów gospodarowania wodami w dorzeczu.

23 Komisja jest : informowana o celach RDW i procesie wdrażania, informowana o celach RDW i procesie wdrażania, informowana o organizacji gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego, informowana o organizacji gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego, konsultować harmonogram i program prac związany z tworzeniem planu…, konsultować harmonogram i program prac związany z tworzeniem planu…, uczestniczyć w rozpoznawaniu istotnych problemów gospodarki wodnej uczestniczyć w rozpoznawaniu istotnych problemów gospodarki wodnej omawiać i formułować uwagi na temat programów działań i projektu planu gospodarowania wodami, omawiać i formułować uwagi na temat programów działań i projektu planu gospodarowania wodami, formułować uwagi i angażować się w organizowanie konsultacji ze społeczeństwem, formułować uwagi i angażować się w organizowanie konsultacji ze społeczeństwem,

24 Pozostałe instrumenty procesu udziału społeczeństwa na poziomie regionu wodnego Internet (interaktywne forum), Internet (interaktywne forum), Media (nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami), Media (nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami), Broszury oraz ulotki informacyjne, Broszury oraz ulotki informacyjne, Poczta tradycyjna i elektroniczna, Siedziby RZGW

25 Zał. 1 Harmonogramu i programu prac…

26 Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami …

27 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza Dokument opracowany będzie na podstawie możliwie pełnej charakterystyce i analizie obszaru dorzecza ze szczególnym uwzględnieniem presji antropogenicznych i ocenie ich wpływu na stan zasobów wodnych. Dokument opracowany będzie na podstawie możliwie pełnej charakterystyce i analizie obszaru dorzecza ze szczególnym uwzględnieniem presji antropogenicznych i ocenie ich wpływu na stan zasobów wodnych. Proces identyfikacji istotnych problemów w sposób możliwie szeroki obejmie aspekty gospodarki wodnej w tym m.in. ochronę powodziową, ochronę ekosystemów od wód zależnych, zasoby wód do picia itd. Proces identyfikacji istotnych problemów w sposób możliwie szeroki obejmie aspekty gospodarki wodnej w tym m.in. ochronę powodziową, ochronę ekosystemów od wód zależnych, zasoby wód do picia itd. W ramach identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej przeprowadzona zostanie również wstępna identyfikacja działań zmierzających do usunięcia, wynikających ze zidentyfikowanych problemów, przyczyn zagrożenia osiągnięcia celów RDW do 2015 r. W ramach identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej przeprowadzona zostanie również wstępna identyfikacja działań zmierzających do usunięcia, wynikających ze zidentyfikowanych problemów, przyczyn zagrożenia osiągnięcia celów RDW do 2015 r.

28 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej cd…

29 Program wodno-środowiskowy kraju

30 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

31 200920002004200620122015 Cel do osiągnięcia: dobry stan wszystkich wód Wdrożenie programu działań Stworzenie planu gospodarowania Programy monitorujące Inwentaryzacja i Charakterystyka Aktualizacja co sześć lat Dostosowanie Prawne 2003 Konsultacje ze Społeczeństwem Etapy wdrażania RDW

32

33


Pobierz ppt "Udział społeczeństwa w kontekście procesu planowania gospodarowania wodami prelekcja: Artur R. Wójcik z-ca dyrektora RZGW w Gliwicach Warszawa, 3 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google