Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w utrzymaniu cieków naturalnych 1. Definicja cieku naturalnego. 2. Definicja terminu dobra praktyka. 3. Definicja terminu utrzymanie. 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w utrzymaniu cieków naturalnych 1. Definicja cieku naturalnego. 2. Definicja terminu dobra praktyka. 3. Definicja terminu utrzymanie. 4."— Zapis prezentacji:

1

2 Dobre praktyki w utrzymaniu cieków naturalnych 1. Definicja cieku naturalnego. 2. Definicja terminu dobra praktyka. 3. Definicja terminu utrzymanie. 4. Ocena istniejącego stanu urządzenia cieku ( uregulowanego i cieku nieuregulowanego ). 5. Inwentaryzacja dobrych i złych praktyk w kontekście przyrodniczym i społeczno – gospodarczym, – katalog dobrych praktyk.

3 1. Definicja cieku naturalnego. Zgodnie z Art. 9.1 – Prawo wodne, przez ciek naturalny rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

4 2. Definicja terminu dobra praktyka. a. Dobra praktyka Społecznie akceptowana forma realizacji nałożonych przez prawo obowiązków dotyczących utrzymania wód i budowli. b. Praktyka dobra A ekolog B właściciel nieruchomości przy rzece C hydrotechnik (A i B) c. Dobra praktyka? - katalog nowatorskich pomysłów - katalog ogólnie akceptowanej gospodarności w prawidłowym utrzymaniu majątku i zasobów przyrody (długi okres praktykowania)

5 3. Utrzymanie 3.1 Dobro publiczne: - Śródlądowe wody powierzchniowe, grunty wodne pod ciekami. - Budowle regulacyjne. 3.2 Zasada gospodarności. - W stosunku do dobra Skarbu Państwa. Zgodnie z Art – Prawo wodne, utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody.

6 3.3 Utrzymanie dla: - kształtowania zasobów wodnych (zapewnienie swobodnego odpływu wody i lodów), - ochrony przeciwpowodziowej, - polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, - utrzymanie stałości linii rozgraniczenia własności.

7

8 3.4 Utrzymanie cieków nieuregulowanych. - zachowanie stanu stałości dna, - zachowanie stanu stałości brzegów, - odtwarzanie stanu dna, - odtwarzanie stanu brzegów, - zachowanie istniejącego dobrego stanu biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Cele:

9 3.5 Utrzymanie regulacji – ciek uregulowany: - zachowanie ustalonej prawnie i gospodarczo funkcji budowli regulacyjnej, - odtworzenie funkcji budowli regulacyjnej. Zaprzestanie utrzymania budowli regulacyjnych jest formą rezygnacji z urządzenia cieku i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

10

11 wyrwa brzegowa ciek nieuregulowany – zabudowa wyrwy konieczna z uwagi na własność działek

12 Zachowanie lub odtworzenie istniejącego dobrego stanu ekologicznego.

13

14

15

16 Obecnie standardem staje się podejmowanie działań właściwych w utrzymywaniu cieków, które zachowują dobry lub poprawiają naruszony stan ekologiczny cieku. W świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej i zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym, gospodarowanie wodami ma na celu ochronę, poprawę i zapobieganie dalszemu pogorszaniu się ekosystemów wodnych i ekosystemów od nich zależnych. Podsumowanie


Pobierz ppt "Dobre praktyki w utrzymaniu cieków naturalnych 1. Definicja cieku naturalnego. 2. Definicja terminu dobra praktyka. 3. Definicja terminu utrzymanie. 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google