Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR Ireneusz Ratuszniak, Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR Ireneusz Ratuszniak, Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR Ireneusz Ratuszniak, Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej

2 ZPORR na Dolnym Śląsku Priorytet I - 525. 571.686,26 zł Priorytet II - 160.976.136, 04 zł Priorytet III - 226.735.889,54 zł RAZEM – 913.283.711,85 zł

3 Główni aktorzy: Wnioskodawcy Instytucja Zarządzająca – MGiP Instytucja Pośrednicząca – DUW Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu – UMWD Jednostki Wdrażające - UMWD, DWUP, WARR. Komitety – Sterujące i Monitorujące

4 Najważniejsze fakty: 16 kwiecień 2004 r. - przyjęcie przez KM ZPORR dokumentu Uzupełnienia programu. 6 maja 2004 r. - pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego do Spraw Rozwoju Regionu 21 maja 2004 r. - Ministerstwo Finansów udostępniło Generator Wniosków 1 czerwca 2004 r. - na Dolnym Śląsku rozpoczął się nabór wniosków do działań 1.1, 1.2, 1.3, 3.5.

5 27 lipca 2004 r. - podpisano porozumienie kompetencyjne pomiędzy MGiP, UMWD i DUW. 25 sierpnia 2004 r. - Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zostało przyjęte w formie rozporządzenia. 4 – 11 października 2004 r. - podpisanie umów na finansowanie działań priorytetu II. 4 – 11 października 2004 r. - podpisanie umów na finansowanie działań priorytetu II. 12 października 2004 r. - zatwierdzenie ramowych planów realizacji działań. 18 października 2004 r. - pierwsze ogłoszenia o naborze zadań dla działań priorytetu II.

6 23 listopada 2004 r – przekazanie 6 rozdziału Podręcznika Wdrażania ZPORR 30 listopada 2004 r – posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego. Rekomendacja projektów z działań 1.3. i 1.1 Grudzień 2004 r - wstrzymanie oceny formalnej wniosków priorytetu I i III 30 grudnia 2004 r - posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego. Rekomendacja projektów z działań 1.3.2 13 stycznia 2005 r – ogłoszenie naboru projektów dla działania 3.4. 17 stycznia 2005 r. - informacja o odmowie podpisania umów dla 4 wybranych przez Zarząd Województwa zadań. 18 stycznia 2005 r. - rekomendowanie projektów dla działania 3.5.2. oraz przyjęcie Ramowych Planów Realizacji Działań priorytetu II na rok 2005. 18 stycznia 2005 r. – RKS dostosowany do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

7 7 luty 2005 r. - zmiana sposobu wyliczania kursu EURO obowiązującego przy wyborze projektów oraz podpisaniu umów na ich realizację w ramach ZPORR. 23 marzec 2005 r. - nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach alokacji środków na 2005 r. 4 kwietnia 2005 r. - nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2, 4 kwietnia 2005 r. - nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2, 11 kwietnia 2005 r. - Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR 25 kwiecień 2005 r. - Ministerstwo Gospodarki i Pracy opublikowało nowe wersje: –Podręcznika dla Beneficjentów EFS oraz –Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji II priorytetu ZPORR. Kwiecień 2005 r. - nowe wytyczne dotyczące promocji projektu zastępujące dotychczasowy Rozdział 17. Podręcznika Procedur

8 22 kwietnia 2005 r. - Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa projekty z zakresu działań 1.2 i 1.4 (dziedzictwo kulturowe) 18 maja 2005 r. - wchodzi w życie Rozporządzenia Ministra w sprawie zmiany Uzupełnienia ZPORR 20 czerwca 2005 r. – Regionalny Komitet Sterujący zarekomendował Zarządowi Województwa projekty z zakresu działań 3.2, 3.3. 23 czerwca 2005 r. - Zarząd Województwa podjął decyzje w sprawie dofinansowania zadań z 3.5.2 i 3.5.1 znajdujących się na liście rezerwowej

9 Nazwa LiczbaWartość dofinansowania z EFRR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów197909 844 419,46 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego22240 781 979,45 1.1.1 Infrastruktura drogowa21234 716 281,45 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego16 065 698,00 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska30266 536 671,43 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna76215 207 954,28 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna11114 162 933,21 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia65101 045 021,07 1.4 Rozwój turystyki i kultury19123 094 655,00 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego5064 223 159,30 Priorytet III - Rozwój lokalny343561 154 527,10 3.1 Obszary wiejskie205281 012 975,51 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji2542 024 876,87 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe1846 277 260,20 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 1338 108 245,00 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych58 169 015,20 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna95191 839 414,52 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa71175 150 376,44 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia2416 689 038,08

10 Priorytet/działanieZłożoneFormalna Merytory czna RKSZarząd Priorytet I19711590 63 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego221816 15 1.1.1 Infrastruktura drogowa211816 15 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego10 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska301916 15 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna766648 27 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna1110663 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia655642 24 1.4 Rozwój turystyki i kultury191210 6 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego50

11 Priorytet/działanieZłożoneformalna merytorycz na RKSZarząd Priorytet III34310791 35 3.1 Obszary wiejskie205 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji252016 9 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe189999 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 136666 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych53333 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna957866 17 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa715750 2 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia242116 15

12

13

14

15

16 Termin wejścia w życie Rozporządzenia wprowadzającego UZPORR w kontekście podejmowanych decyzji. Generator wniosków Interpretacja środków prywatnych i publicznych. Zasada znaczącego zysku netto ( w chwili obecnej przychodu netto Procedura Zaprojektuj – wybuduj dla projektów liniowych. Wprowadzenie rozdziału 6 Podręcznika Procedur ZPORR Sposób obliczania kursu EURO na potrzeby programu Oczekiwanie na Rozporządzenia w sprawie zmian w UZPORR – wstrzymanie konkursów Sposób wprowadzenia Rozporządzenia zmieniającego UZPORR - §2 Rozporządzenia. Zabezpieczenie środków własnych na przyszłe okresy dla JST Nowe wymagania związane z prawem dot. ochrony środowiska. Przesunięcia środków pomiędzy działaniami System SIMIK Rozbieżności budżetu Państwa – rocznego, wieloletniego programowania.

17 Najważniejsze zamierzenia –sierpień 2005 r. - decyzja w sprawie działań 1.5 i 3.1.; przewidywane zakontraktowanie 100 % dostępnej alokacji – 29 lipca i 5 sierpnia – zakończenie konkursów dla działań 1.1 i 3.5.2; decyzje dot. działań 1.1 i 3.5.2. do końca października; przewidywane zakontraktowanie 100% dostępnej alokacji –Ogłoszenie konkursów dla 3.2 i 3.3 po uzyskaniu zgody MGiP na uruchomienie alokacji 2006 r. –Podjęcie decyzji w sprawie działań 3.2 i 3.3 do końca roku; przewidywane zakontraktowanie 100% dostępnej alokacji –Ogłoszenia konkursów dla działań objętych pomocą publiczną w miarę uzyskania notyfikacji.

18 Cel: Do końca 2005 r. podjęcie decyzji w prawie 100 % dostępnych środków w priorytetach II i III ZPORR.

19 Podsumowanie działań informacyjno promocyjnych: Podsumowanie działań informacyjno promocyjnych: - W kwietniu 2004 zorganizowano konferencję rozpoczynającą wdrażanie ZPORR z udziałem przedstawicieli różnych środowisk - łącznie 317 osób. - 60 szkoleń i konferencji dla podmiotów zainteresowanych Programem, z tego część była organizowana przez UMWD, w pozostałych zaś pracownicy Wydziału prowadzili prezentacje lub wykłady na prośbę zainteresowanych instytucji. - 5 targów, podczas których rozdawane były materiały informacyjno- promocyjne i udzielano informacji o ZPORR - Punkt Informacyjno - Kontaktowy odwiedziło prawie 2.000 osób - Udzielano średnio ponad 300 informacji telefonicznych miesięcznie (dot. ZPORR i poszczególnych działań ZPORR), łącznie ponad 4.000 - w ciągu tego roku udzielono ok. 600 odpowiedzi na pytania przesłane droga elektroniczną: na adres PIK: zporr@dolnyslask.pl oraz poprzez Forum dyskusyjne na www.zporr.dolnyslask.plzporr@dolnyslask.plwww.zporr.dolnyslask.pl - od września 2004 do czerwca 2005 r. na stronie www.zporr.dolnyslask.pl odnotowano 242.919 odwiedzin (od 16.000 do 27.000 odwiedzin miesięcznie)www.zporr.dolnyslask.pl

20 Podsumowanie działań informacyjno promocyjnych: Podsumowanie działań informacyjno promocyjnych: - w ciągu tego roku udzielono ok. 600 odpowiedzi na pytania przesłane droga elektroniczną: na adres PIK: zporr@dolnyslask.pl oraz poprzez Forum dyskusyjne na www.zporr.dolnyslask.plzporr@dolnyslask.plwww.zporr.dolnyslask.pl - od września 2004 do czerwca 2005 r. na stronie www.zporr.dolnyslask.pl odnotowano 242.919 odwiedzin (od 16.000 do 27.000 odwiedzin miesięcznie)www.zporr.dolnyslask.pl - Wyprodukowano 2 programy telewizyjne w Telewizji Regionalnej TVP 3 Wrocław: Europa tu dotyczące wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku (wizyty w (Instytucjach Wdrażających, a także u beneficjentów ZPORR, rozmowy nt. realizowanych projektów; odpowiedzi ekspertów na pytania dot. ZPORR) - W gazetach regionalnych ukazało się 10 artykułów sponsorowanych dotyczących wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku, przygotowanych przez PIK

21 PUNKT INFORMACYJNO KONTAKTOWY PUNKT INFORMACYJNO KONTAKTOWY 50-411 Wrocław Wybrzeże Słowackiego 12-14 tel. (0-71) 37 49 142; 37 49 120 fax: (0-71) 37 49 003 e-mail: zporr@umwd.plzporr@umwd.pl WWW.ZPORR.DOLNYSLASK.PL

22

23 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania ZPORR Ireneusz Ratuszniak, Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google