Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR 7. posiedzenie Warszawa, 15 grudnia 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR 7. posiedzenie Warszawa, 15 grudnia 2005."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR 7. posiedzenie Warszawa, 15 grudnia 2005 r.

2 Porządek obrad 11.00- Powitanie uczestników, w tym nowych członków Komitetu, słowo wstępne – Władysław Ortyl – Przewodniczący Komitetu - Sekretarz Stanu w MRR Przyjęcie programu VII posiedzenia i protokołu z VI posiedzenia KM ZPORR Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR oraz sprawozdania okresowego za III kw. 2005 r. – Anna Siejda – Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR) Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania okresowego przez Komitet (Uchwała Nr 14/2005) Prezentacja stanu wdrażania ZPORR w regionach – przedstawiciele województw: lubuskiego i śląskiego Propozycje zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem przez Komitet zmian do Uzupełnienia ZPORR (Uchwała Nr 15/2005) Prezentacja planowanych zmian systemowych w ramach ZPORR – Ewa Wnukowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR Wnioski o realokację pomiędzy działaniami ZPORR – referują przedstawiciele województw: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego Dyskusja w sprawie wniosków o realokacje, podjęcie decyzji przez Komitet (uchwałą nr 16/2005) Sprawy różne

3 Wdrażanie ZPORR - plan Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wdrażanie ZPORR na tle innych PO Informacja i promocja ZPORR Postęp wdrażania ZPORR wg Priorytetów Stan wdrażania Działań ZPORR Postęp finansowy SIMIK dla ZPORR Wnioski

4 Wdrażanie ZPORR na tle innych PO (stan: koniec XI.2005 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Ilość ogłoszonych konkursów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Informacjai promocja ZPORR 1 Informacja i promocja ZPORR 1

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Do końca III kwartału 2005 r. w ramach działań IZ ZPORR: 14 785 osób odwiedziło punkt informacyjny prowadzony przez IZ ZPORR 999 220 osób skorzystało z portalu internetowego www.zporr.gov.pl www.zporr.gov.pl 79 szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w których udział wzięło 3 016 osób Informacjai promocja ZPORR 2 Informacja i promocja ZPORR 2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

8 Wdrażanie Priorytetu 1 ( wg % alokacji)

9 Wdrażanie Priorytetu 2 ( wg % alokacji)

10 Wdrażanie Priorytetu 3 ( wg % alokacji)

11 Stan wdrażania Działań ZPORR (wg Priorytetów)

12 Działania Priorytetu 1

13

14 Działania Priorytetu 2

15

16 Działania Priorytetu 3

17

18

19

20

21

22 Postęp finansowy W III kwartale 2005 r. : - Kontynuowano proces zaciągania pożyczek na prefinansowanie –Wojewodowie złożyli kolejne wnioski o zaliczkę ze środków EFRR/ EFS –IZ ZPORR otrzymała 15 wniosków o płatność z Instytucji Pośredniczących –Kontynuowano refundacje z rachunków programowych na poziomie Instytucji Pośredniczących ze środków EFRR i EFS. –IZ dokonała pierwszych refundacji na konta IPoś. w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna na kwotę ok. 500 tys. Euro –IZ ZPORR złożyła kolejne wnioski o refundację do Instytucji Płatniczej na kwotę: 13,8 mln. Euro (środki EFRR) i 1,6 mln.Euro (środki EFS) –Do Instytucji Płatniczej wpłynęła pierwsza refundacja z Komisji Europejskiej opiewająca na kwotę 1,6 mln Euro

23

24 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na koniec III kw 2005 r.) 87 660 osób zostało objętych wsparciem w ramach 1168 projektów w P2 (EFS) : –w tym 50,00 % kobiet –w tym 33,92 % osób w wieku 16 – 25 lat Zakupiono 69 sztuk sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym w ramach działania 3.5 Zmodernizowano 194,82 km dróg powiatowych i gminnych, 84,28 km sieci rozdzielczej wodociągów i 58,47 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. Zmodernizowano 7 959,99 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SIMIK dla ZPORR 1 Odbyło się spotkanie organizacyjne pomiędzy IZ ZPORR i MF dot. wdrażania systemu SIMIK (ustalono harmonogram wdrażania systemu) Trwało przeformatowywanie i przesyłanie do IZ ZPORR wniosków wypełnionych w GW, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie do dnia 31 maja. W systemie uaktualnione zostały dane oraz zrealizowane zostały zmiany niezbędne do rozpoczęcia wdrożenia Na podstawie deklaracji gotowości wybrane zostały województwa najlepiej przygotowane organizacyjne do pilotażowego wdrożenia systemu (podlaskie, kujawsko- pomorskie) W pilotażu uczestniczy także IŻ ZPORR w zakresie P4 i Dz. 1.6. W kolejnej turze SIMIK będzie wdrażany w województwach: lubelskim, małopolskim, opolskim, zachodnio-pomorskim.

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SIMIK dla ZPORR (do końca VII.05 r.) 2 Zainicjowane zostały prace nad Wytycznymi wprowadzania danych do systemu SIMIK w ramach ZPORR Trwały prace nad organizacją szkoleń dla użytkowników systemu w ramach ZPORR (szkolenia odbyły się w październiku i listopadzie br.) Zdefiniowane zostały uprawnienia dla użytkowników systemu (uprawnienie zdefiniowane za pomocą aplikacji BuSS) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zmiany legislacyjne 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. nr 137, poz. 1153), data wejścia w życie: 25.07.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. nr 125, poz. 1054), data wejścia w życie: 08.07.2005 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zmiany legislacyjne 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 198, poz. 1644), data wejścia w życie: 18.10.2005 r. Rozporządzenie powstało w wyniku połączenia trzech projektów rozporządzeń wprowadzających zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący, który odbył się w dniu 17 marca br., 12 maja br. oraz Komitet z dnia 15 czerwca br. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. 2005, Nr 224, poz. 1926), data wejścia w życie: 10.11.2005

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rozszerzenie grupy beneficjentów, mając na celu doprecyzowanie pewnych fragmentów Uzupełnienia Programu, Rozszerzenie możliwych rodzajów działań w ramach Priorytetu 4 o przygotowania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, Zmiany w Rozdziale V Tabele finansowe dokonane w związku z zatwierdzeniem uchwał dotyczących realokacji środków pomiędzy działaniami wynikającymi ze zmian kursu walutowego przez KM ZPORR Zmiany wprowadzane do UZPORR zaakceptowane przez KM ZPORR w w dniu 17 marca br., 12 maja br., 15 czerwca br. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

30 Wnioski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Główne utrudnienia wdrażania ZPORR wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów to: Brak funkcjonującego systemu SIMIK - Konieczna jest przyspieszenie prac nad pilotażowym wdrożeniem systemu SIMIK w województwie podlaskim i kujawsko- pomorskim w celu możliwie szybkiego wdrożenia w pełni sprawnego systemu SIMIK na terenie całego kraju. Rekomenduje się zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla poszczególnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR m.in. z zakresu obsługi SIMIK Większość Instytucji Pośredniczących postuluje zmiany w kwestii terminów sprawozdawczości, w szczególności przekazywania inforamcji finansowej do IZ ZPORR przez IPoś. Obecne terminy wydają się zbyt krótkie dla IPoś, szczególnie w sytuacji, gdy beneficjenci spóźniają się z dostarczeniem sprawozdań. Opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń i motywacji dla osób zatrudnionych przy wdrażaniu programu, tak by zapobiec rotacji i zatrzymać a także pozyskać nowe osoby, dysponujące niezbędnym doświadczeniem Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR 7. posiedzenie Warszawa, 15 grudnia 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google