Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcia Projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” Chorzów, 16 czerwca 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcia Projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” Chorzów, 16 czerwca 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Osiągnięcia Projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” Chorzów, 16 czerwca 2011r.

2 Projekt - charakterystyka

3 Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji 2003-2013 woj. śl.
Podmioty wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji i ich rola: Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji: Budowanie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji Animacja grup eksperckich Wspieranie powstawania sieci i konsorcjów środowiska innowacyjnego Animacja inicjatyw podnoszących poziom kultury innowacyjnej w regionu Inicjowanie nowych metodologii dla wsparcia innowacji Promocja RIS w regionie Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji: Monitoring i ewaluacja wdrażania działań w ramach Programów Wykonawczych Przedstawianie informacji Zarządowi oraz Sejmikowi województwa o realizowanych działaniach Pełnienie roli sekretariatu Komitetu Sterującego RIS Koordynacja prac Śląskiej Rady Innowacji

4 II edycja projektu systemowego IP
Cele projektu: Cel główny projektu: ● podniesienie potencjału gospodarczego regionu, poprzez stworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi innowacji i gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe: ● zintegrowanie środowiska nauki, badań, przemysłu oraz samorządów poprzez stworzenie i rozwój trwałej platformy współpracy na rzecz innowacji i informacji, ● promowanie i wspieranie kultury innowacji wśród aktorów Regionalnego Systemu Innowacji i w społeczeństwie regionu ● wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla podejmowania działań innowacyjnych oraz kreowanie wizytówki regionu ● tworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacyjnym

5 Grupy docelowe projektu
Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RIS w województwie śląskim: ● przedsiębiorcy ● jednostki samorządu terytorialnego ● instytucje otoczenia biznesu ● jednostki badawczo-rozwojowe ● uczelnie i ich pracownicy naukowi

6 Projekt systemowy IP na lata 2008-2013

7 Projekt – osiągnięcia

8 I. Model współpracy eksperckiej – równoległa praca zespołów
Urząd Marszałkowski Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół ds. RIS: JZ RSI oraz JKW RIS Komitet Sterujący RIS Śląska Rada Innowacji Międzywydziałowy Zespół ds. Innowacji Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Technologii Zespół ds. Aktualizacji RIS Zespól ds. Opracowania Planu Promocji Innowacji na lata (ASP) Komitet Sterujący ● skupia przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych, instytucji wsparcia biznesu oraz jednostek samorządowych, ● pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa w zakresie innowacji. Śląska Rada Innowacji ● skupia przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji wsparcia biznesu, jednostek samorządowych oraz biznes, ● pełni funkcję ekspercko-doradczą dla Komitetu Sterującego Regionalną Strategią Innowacji w sprawach związanych między innymi z opracowaniem regionalnych dokumentów: Programu Wykonawczego, aktualizacji RIS, opracowania PRT i PPI. Międzywydziałowy Zespół ds. Innowacji ● skupia przedstawicieli Gabinetu Marszałka oraz Wydziałów: EFS, Rozwoju Regionalnego, Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Gospodarki, Edukacji, Kultury, Ochrony Środowiska, Promocji i Współpracy Międzynarodowej, ● zadaniem jest koordynacja działań oraz przepływu informacji dotyczących podejmowania szerokorozumianych działań proinnowacyjnych przez merytoryczne Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Technologii ● skupia przedstawicieli Głównego Instytutu Górnictwa, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej, ● opracowanie PRT stanowi koherentną całość z RIS i Programem Wykonawczym i stanowi opracowanie strategicznego planu rozwoju technologicznego regionu na lata Zespół ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji ● skupia przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej, ● opracowanie aktualizacji RIS jest wynikiem zachodzących w regionie, karu i na świecie zmian społeczno-gospodarczych, a także rosnących oczekiwań w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy na lata 2013 – 2020. Zespół ds. opracowania Planu Promocji Innowacji ● skupia przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych, ● określenie narzędzi oraz kierunków promocji RSI, kultury innowacyjnej oraz szerokorozumianego zagadnienia innowacyjności w regionie w latach

9 Programowanie rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego 2013-2020
Aktualizacja „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ” Opracowanie „Programu Wykonawczego dla RIS” Polityka rozwoju technologicznego regionu - Opracowanie „Programu Rozwoju Technologii na lata ” Polityka współpracy sieciowej oraz klastrowej – Regionalna Platforma Rozwoju Innowacji, Podręcznik dobrych praktyk i modelowych rozwiązań

10 II. „Program Wykonawczy 2009 – 2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ” Integruje propozycje różnych typów działań oraz szczegółowych zaleceń i opinii eksperckich. Skupia zakres przedsięwzięć opracowanych przez członków ŚRI w horyzoncie czasowym oraz źródła ich finansowania. Członkowie ŚRI rekomendowali projekty, zawierające opis zadań, źródła finansowania oraz potencjalnego projektodawcę. Utworzono cztery metaprojekty, które skupiają działania realizowane w ramach każdego z trzech priorytetów: „Przedsiębiorczość i innowacyjność w edukacji pro-biznesowej” Stworzenie grupy animatorów innowacyjności wokół uczelni w regionie Cykliczna realizacja badań nt. rynku pracy w kontekście Programu Rozwoju Technologii WSL Modernizacja oferty kształcenia zawodowego zgodnego z wizją RSI Systemowa analiza potrzeb dla programów, standardów nauczania, wzorcowych lekcji, wykładów, spotkań oraz innych aktywnych form edukacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi jako źródło nauczania przedsiębiorczości i życiowej aktywności „INNOBSERVATOR + informacje użyteczne dla biznesu” Przygotowanie narzędzi internetowych zawierających informacje nt. ofert uczelni i jednostek B+R, możliwości finansowych i infrastrukturalnych dla firm, ofert współpracy w ramach sieci innowacji i transferu technologii oraz innych informacji/analiz mających znaczenie dla rozwoju innowacji w regionie. Kreowanie popytu na innowacje i wzbudzanie podaży innowacji w ramach rzeczywistego zainteresowania rozwiązaniami innowacyjnymi wśród przedsiębiorców poprzez stałe organizowanie wydarzeń o charakterze warsztatowo-treningowym dla biznesu (seminaria, treningi, kampanie, dni otwarte jednostek naukowych i badawczych, etc) „Inicjatywy klastrowe i sieci międzynarodowe” Opracowanie dokumentów programowych dla współpracy międzyregionalnej na poziomie biznesowym i/lub publicznym. Stworzenie „forum” współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wypracowanym przez środowiska biznesowe, naukowo-badawcze i administracyjne w kluczowych branżach dla WSL „Innowacje w jednostkach naukowych i badawczych oraz technologie w biznesie” Identyfikacja i rekomendacja kierunków rozwoju technologii dla WSL. Opracowanie programu wdrożenia ww. kierunków. Stworzenie i upowszechnienie śląskiego modelu transferu technologii. Działania animacyjne na rzecz rozwoju innowacji, transferu technologii i zarządzania sieciami współpracy uruchomione we wszystkich subregionach WSL

11 III. Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
Celem ogólnym Programu Rozwoju Technologii jest: Identyfikacja potencjału regionu z uwzględnieniem przyszłego okresu programowania – opracowanie Programu Rozwoju Technologii na lata wynika z konieczności opracowania strategicznego planu rozwoju technologicznego regionu. PRT jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki aplikacji technologicznych oraz potencjalnych inicjatyw klastrowych, jest również mapą drogową działań organizacyjnych i zmian w systemie finansowania innowacji w regionie; PRT ma służyć: - identyfikacji potrzeb i możliwości m.in. przedsiębiorców, JBR wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju edukacji; dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz technology society; określenie kryteriów wyboru projektów innowacyjnych w przyszłym okresie programowania;

12 Lista Kluczowych Obszarów Technologicznych
1. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) biotechnologie medyczne; technologie inżynierii medycznej 2. Technologie dla energetyki i górnictwa technologie spalania węgla; czyste technologie węglowe, ogniwa paliwowe; wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i odpadów; składowanie CO2; technologie procesowania gazów; rozpoznanie i ochrona zasobów węgla 3. Technologie dla ochrony środowiska biotechnologie dla ochrony środowiska; inteligentne i energooszczędne budownictwo; technologie ochrony i rekultywacji środowiska; technologie odpadowe, technologie procesowania wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie wody; technologie ochrony powietrza; technologie wspomagające zarządzanie środowiskiem

13 Lista Kluczowych Obszarów Technologicznych
4. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne technologie telekomunikacyjne; informacyjne; modelowanie i symulacje procesów i zjawisk; optoelektronika 5. Produkcja i przetwarzanie materiałów tworzywa metaliczne; polimerowe; ceramiczne 6. Transport i infrastruktura transportowa zintegrowane, inteligentne systemy transportowe; nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu,

14 Lista Kluczowych Obszarów Technologicznych
7. Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy automatyka przemysłowa, sensory i roboty; technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz energetycznych 8. Nanotechnologie i nanomateriały technologie tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych

15 IV. Plan Promocji Innowacji na lata 2010-2015
Plan Promocji Innowacji określa narzędzia oraz kierunki promocji RSI, a także kultury innowacyjnej oraz szeroko rozumianego zagadnienia innowacyjności w regionie w latach kampania informacyjno-promocyjna Hasło: „Innowacje dla biznesu. To proste. Dowiedz się więcej.” Informacja prasowa do mediów i organizacji związanych z przedsiębiorcami i biznesem Newsletter organizacji związanych z przedsiębiorcami i biznesem Reklama na stronach internetowych organizacji związanych z przedsiębiorcami i biznesem Reklama na bankomatach Reklama prasowa, reklama w biuletynie tematy - szkolenia, warsztaty, spotkania odbywające się w maju i czerwcu - start nowej strony internetowej - ogólna informacja o RIS – PRT, Działania Animatorów

16 Planu Promocji Innowacji na lata 2010-2015
REGIONALNY KONKURS INNOSILESIA Cele: ● promocja innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, ● promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego2 wdrażających innowacyjne rozwiązania, ● poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo- rozwojowego działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk, ● zachęcanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, podejmowania szkoleń w tym zakresie, ● wybór najbardziej innowacyjnych3 śląskich przedsiębiorstw i instytucji badawczo- -rozwojowych w następujących kategoriach: - mikroprzedsiębiorstwo, - małe przedsiębiorstwo, - średnie przedsiębiorstwo, - instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

17 V. Kadry dla innowacji – przedsięwzięcia realizowane
Wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RIS poprzez świadome budowanie kompetencji – wykształcenie w regionie profesjonalnych kadr dla kreowania i wdrażania innowacji Główny nacisk został położony na: ● opanowanie m. in. Praktycznych umiejętności identyfikacji podstawowych elementów procesów innowacji w układzie branżowym i regionalnym, ● zapoznanie się z najważniejszymi typami strategii innowacyjnych ● opanowanie umiejętności oceny ilościowo-jakościowej przedsiębiorstw Menadżerowie innowacji - studia podyplomowe, 20 uczestników Brokerzy sieci – studia podyplomowe, Blok szkoleniowo – warsztatowy dla kadry akademickiej

18 VI. Regionalne Obserwatorium Rozwoju Innowacyjnego INNOBSERVATOR SILESIA
- Kontynuacja prac analitycznych i ewaluacyjnych dotyczących potencjału innowacyjnego i technologicznego w WSL zainicjowana w ramach prac nad Programem Rozwoju Technologii, - Upowszechnienie informacji o potencjale innowacyjnym i technologicznym WSL w ramach narzędzi i platform otwartej innowacji, - Utworzenie podstaw informacyjnych dla kompleksowego systemu użytecznej informacji dla biznesu (raporty regionalne, branżowe, analizy trendów światowych, etc.) , - Promowanie wydarzeń kreujących renomę innowacyjnego regionu, - Promowanie osobistości/ambasadorów innowacyjności WSL, - Inspirowanie do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez pokazywanie ludzi odnoszących sukcesy w skali międzynarodowej ze swoimi produktami, technologiami i firmami .

19 VII. Rezultaty RIS źródłem nowych partnerstw i projektów
Edukacja: Szkolnictwo zawodowe Stypendia doktoranckie Technologie kształcenia. Rozwój protechnologiczny regionu: „Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata (Program systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata )"  RIS a następnie Design-Silesia Design - kompetencje Cieszyna i ASP przekładają się na kreowanie jakości przestrzeni publicznej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

20 VIII. INNOBSERVATOR SILESIA Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Nowe funkcjonalności i szata graficzna serwisu

21 IX. Rola Zarządu Województwa w kształtowaniu regionalnej polityki proinnowacyjnej 2013 – 2020

22 Dziękuję za uwagę Jarosław Wesołowski p.o. Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji (JZRSI) Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji ul. Dąbrowskiego 23, Katowice tel./fax


Pobierz ppt "Osiągnięcia Projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” Chorzów, 16 czerwca 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google