Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście współpracy międzynarodowej B+R Koszalin, 14 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście współpracy międzynarodowej B+R Koszalin, 14 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście współpracy międzynarodowej B+R Koszalin, 14 czerwca 2007 r.

2 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku Jest punktem odniesienia do wszelkich działań rozwojowych na terenie województwa wspierających procesy rozwojowe regionu Jest podstawą do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, długofalowych planów określających kierunki działań i pozostałych dokumentów politycznych i programowych na poziomie województwa.

3 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku CELE STRATEGICZNE Cel numer 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania, w tym m.in. –Wzrost innowacyjności gospodarki –Wspieranie współpracy i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Cel numer 2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego, w tym m.in. –Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług –Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, finansowego i usługowego otoczenia biznesu

4 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA W ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Strategia przewiduje między innymi: Wspieranie działalności badawczej i technologicznej w obszarach powiązania sfery B+R z gospodarką oraz inspirowanie przedsiębiorców do inwestowania w B+R

5 Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności powstała przy współpracy przedsiębiorców, uczelni zachodniopomorskich, władz samorządowych i instytucji wsparcia biznesu. Dokument ten, współfinansowany przez Komisję Europejską, jest wynikiem badań i analiz prowadzonych w naszym regionie od 2002 roku według metodologii zastosowanej wcześniej w ponad 120 regionach UE. Strategia będzie stanowić pomoc dla przedsiębiorców, samorządów, instytucji i organizacji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji przy wykorzystaniu krajowych i europejskich instrumentów pomocowych.

6 Regionalna Strategia Innowacyjności CELE STRATEGICZNE Cel strategiczny 1. Wzrost świadomości innowacyjnej MSP, adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Cel strategiczny 2. Stworzenie warunków do rozwoju rynku technologii i innowacji w regionie, adresowany głównie do instytucji związanych z tworzeniem i transferem technologii. Cel strategiczny 3. Rozwój systemu wsparcia działań innowacyjnych w regionie, skierowany do instytucji wsparcia.

7 Cel strategiczny 2. Stworzenie warunków do rozwoju rynku technologii i innowacji w regionie Wyniki badań prowadzą do konkluzji, że w regionie nie ma obecnie wystarczających warunków do rozwoju innowacji. Szansą dla regionu będzie realizacja następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 2.1 System transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych Cel operacyjny 2.2 System identyfikacji potrzeb technologicznych i innowacyjnych MSP Cel operacyjny 2.3 Wzmacnianie obszarów badawczych, które są strategiczne dla regionu Cel operacyjny 2.4 Wspieranie nowych firm innowacyjnych

8 Cel operacyjny 2.1 System transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych W związku z niewielką liczbą placówek naukowo- badawczych w regionie, które nie są w stanie w pełni zaspokoić popytu na rozwiązania technologiczne, nie można oczekiwać, aby problem podaży innowacji rozwiązano wyłącznie w oparciu o zasoby regionalne i bezpośrednie kontakty przedsiębiorców z placówkami badawczymi. Wobec ograniczonej zdolności regionu do zapewnienia innowacji przez własny sektor badawczo-rozwojowy oraz braku dobrej komunikacji pomiędzy sektorem MSP a sektorem B+R, szczególną rolę powinny odgrywać placówki transferu technologii.

9 Cel operacyjny 2.1 System transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych Działanie 2.1.1. Transfer technologii i rozwiązań innowacyjnych z sektora B+R Działanie 2.1.2. Transfer technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy firmami Działanie 2.1.3. Eksport technologii poza region Działanie 2.1.4. Dostosowanie oferty technologicznej i rozwiązań innowacyjnych do potrzeb MSP

10 Cel operacyjny 2.1 System transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych Działanie 2.1.1. Transfer technologii i rozwiązań innowacyjnych z sektora B+R W ramach działania przewiduje się m.in.: Pozyskiwanie technologii i innowacji spoza regionu przez wyspecjalizowane regionalne instytucje transferu technologii (TT); instytucje transferu technologii powinny być częścią krajowych sieci transferu technologii i innowacyjności, wyspecjalizowanymi branżowo i uzupełniającymi się pod tym względem z innego typu instytucjami.

11 Cel operacyjny 2.1 System transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych Działanie 2.1.2. Transfer technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy firmami W ramach działania przewiduje się m.in.: Powstanie wyspecjalizowanych instytucji transferu technologii Rozwój współpracy z instytucjami transferu technologii z sąsiadujących regionów zagranicznych Wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe przedsiębiorstw i jednostek B+R

12 Cel operacyjny 2.1 System transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych Działanie 2.1.3. Eksport technologii poza region W ramach działania przewiduje się: Stworzenie bazy danych o zespołach badawczych gotowych do transferowania własnych rozwiązań poza region Stworzenie i promowanie zwartej oferty eksportowej regionalnych rozwiązań badawczych Wspieranie eksportu technologii za pomocą istniejących unijnych, krajowych i regionalnych instrumentów pomocowych Nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi sieciami transferu technologii Gromadzenie i promowanie przykładów (zarówno w sektorze MSP jak i B+R) najlepszych praktyk dotyczących udanych przykładów transferu technologii poza region

13 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

14 Priorytety oraz procentowa alokacja środków wewnątrz programu

15 Oś Priorytetowa nr 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Poddziałanie 1.1.1 Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2 Bezpośrednie inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.3 Innowacje w MŚP

16 Oś Priorytetowa nr 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.2 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MSP Poddziałanie 1.2.2 Promocja przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Poddziałanie 1.2.4 Inkubatory przedsiębiorczości Poddziałanie 1.2.5 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Działanie 1.3 Innowacje i nowe technologie Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie na rzecz transferu technologii oraz sieci współpracy Poddziałanie 1.3.2 Zwiększenie dostępności do wyników prac B+RT dla MŚP

17 Oś Priorytetowa nr 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2 Technologie informacyjne i komunikacyjne Działanie 3.3 Usługi i aplikacje dla obywateli

18 Oś Priorytetowa nr 1 Kategorie interwencji 3 - Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 4 - Wsparcie na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla MŚP (w tym dostęp do usług związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych)

19 Oś Priorytetowa nr 1 Kategorie interwencji 5 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw 7 – Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa, itp.) 8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

20 Oś Priorytetowa nr 3 Kategorie interwencji 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 – Technologie informacyjne i telekomunikacja (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-kształcenie, e-integracja, itp.)

21 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Badania i rozwój w ramach współpracy międzynarodowej 2007 - 2013

22 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Współpraca międzyregionalna + sieci (INTERREG IV C, INTERACT, ESPON, URBACT) 0,392 mld Współpraca transnarodowa (INTERREG IV B, 13 obszarów programowych) 1,581 mld Współpraca transgraniczna (INTERREG IV A, 65 programów) 5,576 mld 73,86% 20,95% 5,19% EWT stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

23 1.WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA (INTERREG IV A) Województwo Zachodniopomorskie w latach 2007-13 uczestniczyć będzie w dwóch programach współpracy transgranicznej: Program: Województwo Zachodniopomorskie / Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia 1.1 Program: Województwo Zachodniopomorskie / Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia Nowość! Program na obszarze Południowego Bałtyku (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy) 1.2 Nowość! Program na obszarze Południowego Bałtyku (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy) Potencjalni beneficjenci programów współpracy transgranicznej to przede wszystkim: –jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, –pozarządowe organizacje non-profit, –izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze, –szkoły wyższe, –instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną i badawczą, –towarzystwa wspierania gospodarki, –instytucje kultury, –euroregiony. Cele: promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska na terenach przygranicznych.

24 1.WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA (INTERREG IV A) 1.1 Program: Województwo Zachodniopomorskie / Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia Całkowity budżet Programu to 156 mln, w tym wkład Polski wynosi 49,9 mln B+R realizowane w ramach PRIORYTETU 2: Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie współpracy gospodarczo-naukowej oraz PRIORYTETU 3: Transgraniczy rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie edukacji i kultury.

25 1.WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA (INTERREG IV A) 1.2 Program Południowego Bałtyku BUDŻET PROGRAMU: 60,7 mln, w tym wysokość wkładu polskiego to 25 mln B+R: Priorytet 1 Konkurencyjność ekonomiczna: rozwój przedsiębiorczości, integracja rynków pracy oraz szkolnictwa. Priorytet 2 Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość: zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego, oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, inicjatywy społeczności lokalnych.

26 2. WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA (INTERREG IV B) Dwa programy z udziałem Polski: Region Morza Bałtyckiego (BSR), budżet Programu 236,6 mln, wkład strony polskiej 47,7 mln Obszar Europy Środkowej (CES), 298 mln - EFRR 246 mln Cel: wspieranie tworzenia sieci współpracy i działań prowadzących do zintegrowanego rozwoju terytorialnego w ramach zagadnień priorytetowych: innowacyjność, środowisko, dostępność, zrównoważony rozwój.

27 2. WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA (INTERREG IV B) Wsparcie innowacyjności poprzez: międzynarodowy transfer wiedzy, przygotowanie i wdrażanie transnarodowych strategii innowacyjności, ułatwienie współpracy instytucji naukowo-badawczych i sektora produkcyjnego, tworzenie sieci współpracy między MŚP i wirtualnych klasterów, współpracę inkubatorów przedsiębiorczości tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi, zapewnienie warunków rozwoju wiedzy poprzez tworzenie transnarodowych sieci szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego i wyższego, tworzenie strategii i planów działań dot. powiązań pomiędzy rozwojem zasobów ludzkich i rozwojem wiedzy, zapewnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi i urzędami pracy Potencjalnymi beneficjentami programów współpracy transnarodowej BSR i CES są: podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami, partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności itp.

28 3. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA (INTERREG IVC) Całkowity budżet 411 mln Całkowity EFRR 321 mln. Uczestnicy programu: 27 państw UE oraz NOR i CH. Cel: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu promocji innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

29 3. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA (INTERREG IVC) Potencjalni beneficjenci programu to przede wszystkim: władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne świadczące usługi publiczne w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, placówki edukacyjne parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

30 Dziękuję za uwagę Władysław Husejko Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 70 - 450 Szczecin, ul. Korsarzy 34


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście współpracy międzynarodowej B+R Koszalin, 14 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google