Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚREDNIA WAŻONA. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚREDNIA WAŻONA. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania."— Zapis prezentacji:

1 ŚREDNIA WAŻONA

2 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9, weszła w życie z dniem 9 stycznia 2008 r.

3 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE W naszej szkole oceny z następujących przedmiotów wystawia się w oparciu o średnią ważoną: J. polski Matematyka Przyroda J. angielski Informatyka Zajęcia komputerowe

4 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Wstęp Średnia ważona ma na celu podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy. Oceny cząstkowe, zdobywane przez uczniów, mają określoną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną będą miały oceny za samodzielną pracę na lekcji: pisanie sprawdzianów i prac klasowych. Niniejsza prezentacja przedstawia szczegóły nowego sposobu oceniania pracy uczniów.

5 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Jeżeli wszystkie wagi są takie same (wszystkie elementy tak samo znaczące), wówczas średnia ważona równa jest znanej już wszystkim średniej arytmetycznej.

6 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Formy aktywności i ich waga Ze względu na specyfikację przedmiotu, wagi ocen do każdego z nich nauczyciele dobierają indywidualnie, informując uczniów o ich wartości. Formy aktywnościWaga Praca klasowa7 Sprawdzian7 Kartkówka4 Test4 Odpowiedź ustna4 Aktywność3 Zadanie domowe3

7 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + i – przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 66-5+55-4+44-3+33-2+22-1+1 65,755,554,754,543,753,532,752,521,751,51

8 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:

9 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Przykład: Uczeń otrzymał w ciągu semestru następujące oceny: 3, 3+, 4-, 5, 4, 4+, 1, 3, 5, 4, 5- prace klasowe: 3, 3+ sprawdziany: 4- kartkówka: 5, 4 odpowiedź: 4+, 1 aktywność: 3, 5 praca domowa: 4, 5-

10 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Uporządkujmy oceny wagowo: waga 7 oceny: 3, 3+, 4- waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- Formy aktywności Waga Praca klasowa7 Sprawdzian7 Kartkówka4 Test4 Odpowiedź ustna4 Aktywność3 Zadanie domowe3

11 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Liczymy średnią ważoną: waga 7 oceny: 3, 3+, 4- waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- śr. waż. = 3,67 co daje nam ocenę dobrą

12 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Wynik średniej ważonej Ocena szkolna 0 ÷ 1,60niedostateczny 1,61 ÷ 2,60dopuszczający 2,61 ÷ 3,60dostateczny 3,61 ÷ 4,60dobry 4,61 ÷ 5,40bardzo dobry powyżejcelujący

13 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Szkolny pomocniczy arkusz do obliczania średniej ważonej:

14 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ŚREDNIA WAŻONA. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google