Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5- 3+ 4+ 3 2+ ŚREDNIA WAŻONA ŚREDNIA WAŻONA 4- 1 6 2+ 3- 4 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5- 3+ 4+ 3 2+ ŚREDNIA WAŻONA ŚREDNIA WAŻONA 4- 1 6 2+ 3- 4 4."— Zapis prezentacji:

1 5- 3+ 4+ 3 2+ ŚREDNIA WAŻONA ŚREDNIA WAŻONA 4- 1 6 2+ 3- 4 4

2 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9, weszła w życie z dniem 9 stycznia 2008 r.

3 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
W naszej szkole oceny z następujących przedmiotów wystawia się w oparciu o średnią ważoną: J. polski Matematyka Przyroda J. angielski Informatyka Zajęcia komputerowe

4 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Wstęp Średnia ważona ma na celu podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.  Oceny cząstkowe, zdobywane przez uczniów, mają określoną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną będą miały oceny za samodzielną pracę na lekcji: pisanie sprawdzianów i prac klasowych. Niniejsza prezentacja przedstawia szczegóły nowego sposobu oceniania pracy uczniów.

5 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Jeżeli wszystkie wagi są takie same (wszystkie elementy tak samo znaczące), wówczas średnia ważona równa jest znanej już wszystkim średniej arytmetycznej.

6 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Formy aktywności i ich waga Ze względu na specyfikację przedmiotu, wagi ocen do każdego z nich nauczyciele dobierają indywidualnie, informując uczniów o ich wartości. Formy aktywności Waga Praca klasowa 7 Sprawdzian Kartkówka 4 Test Odpowiedź ustna Aktywność 3 Zadanie domowe

7 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 5,75 5,5 4,75 4,5 3,75 3,5 2,75 2,5 1,75 1,5

8 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:

9 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Przykład: Uczeń otrzymał w ciągu semestru następujące oceny: 3, 3+, 4-, 5, 4, 4+, 1, 3, 5, 4, 5- prace klasowe: 3, 3+ sprawdziany: 4- kartkówka: 5, 4 odpowiedź: 4+, 1 aktywność: 3, 5 praca domowa: 4, 5-

10 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Uporządkujmy oceny wagowo: waga 7 oceny: 3, 3+, 4- waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- Formy aktywności Waga Praca klasowa 7 Sprawdzian Kartkówka 4 Test Odpowiedź ustna Aktywność 3 Zadanie domowe

11 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Liczymy średnią ważoną: waga 7 oceny: 3, 3+, waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- śr. waż. = 3,67 co daje nam ocenę dobrą

12 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Wynik średniej ważonej Ocena szkolna 0 ÷ 1,60 niedostateczny 1,61 ÷ 2,60 dopuszczający 2,61 ÷ 3,60 dostateczny 3,61 ÷ 4,60 dobry 4,61 ÷ 5,40 bardzo dobry powyżej celujący

13 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Szkolny pomocniczy arkusz do obliczania średniej ważonej:

14 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "5- 3+ 4+ 3 2+ ŚREDNIA WAŻONA ŚREDNIA WAŻONA 4- 1 6 2+ 3- 4 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google