Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aneks do WSO W roku szkolnym 2013/2014 na lekcjach chemii uczniowie będą oceniani w oparciu o system średniej ważonej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aneks do WSO W roku szkolnym 2013/2014 na lekcjach chemii uczniowie będą oceniani w oparciu o system średniej ważonej."— Zapis prezentacji:

1 Aneks do WSO W roku szkolnym 2013/2014 na lekcjach chemii uczniowie będą oceniani w oparciu o system średniej ważonej.

2 System oceniania oparty na średniej ważonej ma na celu podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy. Oceny cząstkowe, zdobywane przez uczniów, mają określoną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną będą miały oceny za samodzielną pracę na lekcji: pisanie testów, sprawdzianów, kartkówek itp.

3 Podstawą do wystawienia oceny semestralnej (końcoworocznej) z chemii jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.

4 Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:

5 Uczeń ma następujące oceny: - prace klasowe: 4, 2, - kartkówki: 4, 3, - praca domowa: 5, 5 Praca klasowa posiada wagę = 3, kartkówka wagę = 2, praca domowa wagę = 1. Obliczona średnia ważona:

6 Wagi poszczególnych ocen cząstkowych
Forma aktywności Waga oceny Kartkówka z 1 – 3 lekcji 1 Zadanie domowe Odpowiedź ustna Prezentacja referatu Aktywność na lekcji (oraz jej brak)* 2 Osiągnięcia w konkursach (etap szkolny) 3 Sprawdzian (test) Praca klasowa (test) z całego działu 4 Osiągnięcia w konkursach (etap rejonowy) Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki) 5 W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.

7 *Aktywność na lekcji obejmuje:
Odpowiedzi na pytania problemowe; Aktywny udział w trakcie lekcji; Aktywna pracę w grupach; Poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć. Aktywność ta jest odnotowywania za pomocą plusów (+), jej braki – minusów (-). Za pięć plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów ocenę niedostateczną.

8 Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. Prace klasowe, sprawdziany, testy wagi 3 i 4 są obowiązkowe.

9 Uczeń może poprawić każdą ocenę wagi 3 lub 4 z zapowiedzianej pracy pisemnej jeden raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły. Pozostałe oceny uczeń może poprawić w przeciągu tygodnia.

10 Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia np. 2/4. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to wpisuję się ją obok pierwszej np.: 1/1, ale przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny (w przypadku prac poprawianych – obie oceny). Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana.

11 Jeśli uczeń nie przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.

12 Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne śródroczne  i końcoworoczne są pełne.
Każdy uczeń w semestrze powinien otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe przy 1 godzinie chemii w tygodniu i minimum 6 ocen cząstkowych przy 2 godzinach tego przedmiotu w tygodniu. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.

13 Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co najmniej 5,61, uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach i kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym

14 Zależność oceny okresowej od średniej ważonej
Nazwa oceny Ocena Zakres średniej ważonej Celujący 6 5,61 – 6,00 Bardzo dobry 5 4,61 – 5,60 Dobry 4 3,61 – 4,60 Dostateczny 3 2,61 – 3,60 Dopuszczający 2 1,61 – 2,60 Niedostateczny 1 1,00 – 1,60

15 Zakres średniej ważonej
Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów zgodnie z tabelą: Nazwa oceny Ocena Zakres średniej ważonej Celujący 6 5,61 – 6,00 Bardzo dobry 5 4,61 – 5,60 Dobry 4 3,61 – 4,60 Dostateczny 3 2,61 – 3,60 Dopuszczający 2 1,61 – 2,60 Niedostateczny 1 1,00 – 1,60

16 Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.


Pobierz ppt "Aneks do WSO W roku szkolnym 2013/2014 na lekcjach chemii uczniowie będą oceniani w oparciu o system średniej ważonej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google