Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla MSP z Powiatu i Gminy Brzesko Brzesko 16.06.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla MSP z Powiatu i Gminy Brzesko Brzesko 16.06.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla MSP z Powiatu i Gminy Brzesko Brzesko r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

2 MiesiącLiczba bezrobotnych ogółem Przyrost lub spadek liczby bezrobotnych* w liczbach dynamika XII XX I ,6 II ,0 III ,4 IV ,2 V ,0 VI ,5 VII ,2 VIII ,9 IX ,4 X ,5 XI ,8 XII ,6

3

4 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku STOPA BEZROBOCIA POLSKA15,017,518,120,019,017,614,911,4 MAŁOPOLSKA11,914,113,916,015,013,811,48,8 POWIAT BRZESKI13,816,115,818,617,016,113,711,8

5 Udział kobiet w poszczególnych miesiącach 2007r. Miesiąc Liczba bezrobotnych Kobiety w liczbach% Styczeń ,9 Luty ,1 Marzec ,2 Kwiecień ,5 Maj ,7 Czerwiec ,6 Lipiec ,7 Sierpień ,8 Wrzesień ,3 Październik ,6 Listopad ,8 Grudzień ,1

6 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku MiesiącLiczba bezrobotnych ogółem Przyrost lub spadek liczby bezrobotnych* w liczbach dynamika Stopa bezrobocia XII XX 11,8 I ,3 12,3 II ,4 12,4 III ,6 11,9 IV ,2 11,6 V ,2 Nie opublikowana

7 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

8 Bezrobotni wg gmin - stan na 31 grudnia 2007 roku. ObszarOgółem Powiat Brzeski3.864 Borzęcin408 Brzesko - miasto814 Brzesko - gmina928 Czchów- miasto103 Czchów - gmina295 Dębno506 Gnojnik320 Iwkowa180 Szczurowa310

9 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

10 Osoby bezrobotne w grupach szczególnego ryzyka wg stanu na koniec 2007r. bezrobotnych do 25 roku życia – osób (28,0 %) długotrwale bezrobotnych – osób (61,0 %) bez kwalifikacji zawodowych – 791 osób (20,5 %) powyżej 50 roku życia – 490 osób (12,7 %) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia – 71 osób (1,8 %) osób które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia – 71 osób (1,8 %) niepełnosprawnych – 92 osoby (2,4 %) Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

11

12 Osoby bezrobotne w grupach szczególnego ryzyka wg stanu na maja 2008r. bezrobotnych do 25 roku życia, osób (27,1%) bezrobotnych którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia - 54 osoby (54%) bezrobotnych długotrwale, osób (60,2%) bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka osób (15,9%) bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób (12,8%) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, osób (19,7%) bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego osób (34,9%) bezrobotnych bez wykształcenia średniego osób (54,3%) bezrobotnych samotnie wychowujących co najemnej jedno dziecko do 18 roku życia, osób (4,4%) bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 30 osób (0,8%) bezrobotnych niepełnosprawnych osoby (2,3%)

13 Bezrobotni wg zawodów Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Lp. Zawody i specjalności Osoby bezrobotne 1.Bez zawodu443 2.Sprzedawca366 3.Technik ekonomista225 4.Krawiec107 5.Robotnik budowlany93 6.Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej91 7.Ślusarz82 8.Kucharz82 9.Murarz81 10.Robotnik gospodarczy79

14 Bezrobotni z wyższym wykształceniem Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Lp. Zawody i specjalności Osoby bezrobotne 1.Ekonomista18 2.Pozostali specjaliści ds. ekonomicznych12 3.Nauczyciel nauczania początkowego6 4.Specjalista administracji publicznej4 5.Nauczyciel języka polskiego3 6.Specjalista ds. rachunkowości3 7.Inżynier inżynierii środowiska3 8.Specjalista ds. rekrutacji pracowników3 9.Politolog3 10.Chemik – technologia chemiczna2

15 Charakterystyka rynku pracodawców w powiecie brzeskim Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

16 PRACODAWCY Z TERENU POWIATU BRZESKIEGO WG FORMY WŁASNOŚCI GMINA SEKTOR Brzesko Miasto Brzesko Gmina Borzęcin Czchów Miasto Czchów Gmina DębnoGnojnikIwkowa Szczurow a RAZEM PUBLICZNY PRYWATNY RAZEM

17 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku PRACODAWCY Z TERENU POWIATU BRZESKIEGO WG WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA Gmina Zatrudnie- nie M. Brzesko G. Brzesko BorzęcinM. Czchów G. Czchów DębnoGnojnikIwkowaSzczurowa RAZEM 0 – – – i więcej RAZEM

18 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Struktura podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia

19 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Dane procentowe dotyczące wzrostu lub spadku liczby podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach powiatu

20 Wiodące branże na terenie powiatu brzeskiego : Handel hurtowy i detaliczny – (26,5% ogółu podmiotów) Budownictwo – (19,6%) Usługi – (12,8%) Przetwórstwo przemysłowe – (8,7%) Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

21 Pośrednictwo pracy Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Liczba zgłoszonych ofert pracy w latach Wyszczególnienie2005 rok2006 rok2007 rokMaj 2008r. Oferty ogółem Oferty niesubsydiowane Oferty subsydiowane

22 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

23 Z analizy ofert pracy jakimi dysponował Urząd w analizowanym okresie wynika, że pracę najczęściej oferowały zakłady branży: handel i naprawy - 24,0 % ogółu ofert, administracja publiczna - 21,0 % edukacja - 11,8 % budownictwo - 10,5 % przetwórstwo przemysłowe - 10,4 % ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 6,7 % działalność usługowa - 5,3 % pozostała działalność - 10,3 %

24 Z analizy potrzeb kadrowych pracodawców w 2007r. wynika, że największe zapotrzebowanie występowało w zawodach: sprzedawca oferty pracownik biurowy ofert robotnik gospodarczy ofert robotnik budowlany - 59 ofert robotnik drogowy - 54 oferty magazynier - 49 ofert kierowca samochodów ciężarowych - 49 ofert montażysta okien - 41 ofert sprzątaczka - 40 ofert murarz- tynkarz - 40 ofert nauczyciel języka obcego - 39 ofert brukarz - 26 ofert Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

25 Zgłaszane oferty pracy nie zawsze mogły być zrealizowane z uwagi na brak w ewidencji osób o określonym zawodzie i kwalifikacjach. Do nich należą: nauczyciel języka angielskiego nauczyciel języka niemieckiego samodzielny księgowy wychowawca w placówkach oświatowych nauczyciel przedszkola kierowca w transporcie międzynarodowym sprzedawca ubezpieczeń operator sprzętu drogowego przedstawiciel handlowy kosmetyczka Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

26 PROGRAMY RYNKU PRACY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

27 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku w zakresie aktywnych programów rynku pracy realizowane są w oparciu o limit środków Funduszu Pracy przyznawany dla powiatu algorytmem jak również w oparciu o środki pozyskane przez urząd poprzez przygotowanie kolejnych projektów. Łączna kwota środków finansowych przeznaczona w 2007r. na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła zł. Kwota ta w porównaniu z rokiem 2006 była wyższa o zł (ok.12,7%).

28 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Wysokość przyznanych środków według źródeł pochodzenia: Algorytm zł. Pozostałe środki pozyskane przez PUP w kwocie zł, w tym: Programy z Europejskiego Funduszu Społecznego zł Programy wojewódzkie (Bezpieczny Wał, Konserwator) zł Programy z rezerwy Ministra zł Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku otrzymał dodatkowo w 2007r. ze środków PFRON kwotę ,66 zł przeznaczoną na aktywizację osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu.

29 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Do maja 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku otrzymał łącznie kwotę zł. przeznaczoną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, co stanowi wzrost o zł. w porównaniu z końcem ubiegłego roku (8,64%) Wysokość przyznanych środków według źródeł pochodzenia: Algorytm zł. Pozostałe środki pozyskane przez PUP w kwocie zł, w tym: Programy współfinansowane z EFS zł Program wojewódzki Konserwator z

30 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku w ramach realizacji subsydiowanych form przeciwdziałaniu bezrobociu utworzył 959 miejsc pracy, z czego na terenie gminy Brzesko 481 miejsc, co stanowi 50,16 %. Natomiast w okresie od stycznia do maja br. utworzonych zostało 533 miejsca pracy, w tym na terenie gminy Brzesko 234 miejsca, tj. 43,91 %.

31 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Liczba utworzonych miejsc pracy: Instrumenty rynku pracy 2007I – V 2007I – V 2008 powiat brzeski gmina Brzesko % udział powiat brzeski gmina Brzesko % udział powiat brzeski gmina Brzesko % udział Prace interwencyjne , , ,91 Roboty publiczne , , ,41 Staże , , ,38 Przygotowanie zawodowe322371, , ,65 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , , ,62 Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych , , ,00 Prace społecznie użyteczne962930, ,117922,54 Razem , , ,91

32 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

33 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych w 2007r. wg gmin: GminaLiczba miejsc Borzęcin6 Brzesko78 Czchów6 Dębno22 Gnojnik6 Iwkowa3 Szczurowa13 RAZEM134

34 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku W 2007 roku w ramach prac interwencyjnych utworzono 134 miejsca pracy, w tym 78 miejsc na terenie Gminy Brzesko co stanowi 58,21%. Do 31 maja 2008r. utworzono w ramach prac interwencyjnych 82 miejsca pracy, z czego na terenie Gminy Brzesko 36 miejsc ( 43,91%)

35 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Do odbycia stażu u pracodawcy na okres nie przekraczający 12 miesięcy może zostać skierowany bezrobotny do 25 roku życia a także bezrobotny w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

36 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku W 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zorganizował 402 miejsca stażu dla osób bezrobotnych, w tym 225 staży (55,97%) dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Brzesko. Umowy zawierane były na okres od trzech do sześciu miesięcy. W okresie od stycznia do maja 2008r. zorganizowano w ramach stażu 189 stanowisk, w tym 116 stanowisk na terenie Gminy Brzesko co stanowi (61,38%)

37 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Liczba utworzonych miejsc stażowych w 2007r. wg gmin: GminaLiczba miejsc Borzęcin15 Brzesko225 Czchów16 Dębno36 Gnojnik38 Iwkowa26 Szczurowa19 Poza terenem powiatu27 RAZEM402

38 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym. Starosta może skierować na okres od 3 do 6 miesięcy osoby bezrobotne do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego przysługuje stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

39 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku W roku 2007 utworzono 32 stanowiska w ramach przygotowania zawodowego z czego 23 stanowiska na terenie Gminy Brzesko (71,87%). W okresie od stycznia do maja 2008r. zorganizowano 34 miejsca przygotowania zawodowego, w tym na terenie Gminy Brzesko 23 miejsca (67,65%).

40 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Liczba utworzonych miejsc przygotowania zawodowego w miejscu pracy w 2007r. wg gmin: GminaLiczba miejsc Borzęcin0 Brzesko23 Czchów3 Dębno2 Gnojnik3 Iwkowa0 Szczurowa1 RAZEM32

41 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej przeciętnego wynagrodzenia. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku w 2007r. udzielił 131 osobom bezrobotnym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym dla 68 osób z terenu Gminy Brzesko co stanowi ( 51,91%)

42 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Rodzaje działalności gospodarczej podejmowane przez osoby bezrobotne: handlowa - 23 osoby w tym: sprzedaż detaliczna - 22 osoby sprzedaż hurtowa - 1 osoba usługowa osób, w tym: roboty ogólnobudowlane - 20 osób mechanika pojazdowa - 12 osób roboty wykończeniowe - 7 osób usługi kosmetyczne - 5 osób mała gastronomia - 4 osoby usługi fryzjerskie - 4 osoby montaż instalacji sanitarnych - 4 osoby pośrednictwo finansowe - 3 osoby usługi krawieckie - 3 osoby pośrednictwo ubezpieczeniowe - 3 osoby inne usługi - 40 osób produkcyjna - 3 osoby, w tym: produkcja sztucznej biżuterii - 1 osoba produkcja wyrobów stolarskich - 2 osoby

43 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Miejsce zamieszkania osób bezrobotnych, którzy podjęli działalność gospodarczą w 2007r. wg gmin: GminaLiczba osób Borzęcin12 Brzesko68 Czchów20 Dębno13 Gnojnik5 Iwkowa8 Szczurowa5 RAZEM131

44 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 500 % przeciętnego wynagrodzenia. W 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zawarł z pracodawcami 53 umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 60 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w tym 42 stanowiska na terenie Gminy Brzesko (70%).

45 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku W ramach zawartych umów wyposażono stanowiska pracy w następujących rodzajach działalności: handel - 16 produkcja - 3 usługi -41 w tym: budownictwo, krawiectwo, montaż stolarki okiennej, montaż urządzeń dźwigowych, fryzjerstwo, spawalnictwo, montaż instalacji sanitarnych, usługi graficzne, gastronomia, usługi kosmetyczne i inne

46 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2007r. wg gmin: GminaLiczba miejsc Borzęcin4 Brzesko42 Czchów3 Dębno7 Gnojnik1 Iwkowa1 Szczurowa0 Poza trenem powiatu2 RAZEM60

47 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Do końca maja 2008r zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia 20 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w tym 12 stanowisk na terenie Gminy Brzesko ( 60%) W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę tys. zł. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu. W ramach powyższych środków przewidziane zostały następujące formy: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Staż, przygotowanie zawodowe oraz prace interwencyjne, Szkolenia indywidualne.

48 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Do końca maja 2008r zaangażowano kwotę zł w ramach której udzielono 1 osobie bezrobotnej jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, skierowano jedną osobę bezrobotną do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz zawarto dwie umowy na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

49 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Powiatowy Urząd Pracy Brzesko ul. Piłsudskiego 19 tel: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie dla MSP z Powiatu i Gminy Brzesko Brzesko 16.06.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google