Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego Resolution efektywność zależna od skutecznych mechanizmów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego Resolution efektywność zależna od skutecznych mechanizmów."— Zapis prezentacji:

1 11 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego Resolution efektywność zależna od skutecznych mechanizmów Warszawa, 17 września 2010 r.

2 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 2 Metody resolution

3 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 3 Proces resolution Resolution – prawnie określony sposób postępowania władz wobec banku zagrożonego niewypłacalnością (upadłością), w szczególności: krytycznie niedokapitalizowanego, nie mogącego pozyskać odpowiednich kapitałów mającego problemy z płynnością prowadzącego działalność zbyt ryzykowną lub niezgodną z prawem - jasno zdefiniowana odpowiedzialność (rola) poszczególnych uczestników sieci bezpieczeństwa finansowego - silna współpraca instytucjonalna w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego - niezależna instytucja gwarantująca depozyty - określone kompetencje i uprawnienia do przeprowadzania resolution - określony prawnie sposób postępowania z bankiem systemowo ważnym Warunki niezbędne Szczegółowe rozwiązania w ramach opcji głównych uzależnione od możliwości prawnych i warunków rynkowych w poszczególnych krajach Główne opcje: - OBA – Open bank assistance - P&A – Purchase & assumption - Likwidacja i wypłata depozytów Metody resolution

4 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 4 Cele procesu resolution Cel Maksymalizacja odzysku Cel Minimalizacja kosztów Cel Minimalizacja destabilizacji rynku Praktyka wskazuje, że każdy kraj powinien dokonać dostosowań prawa, aby stworzyć dedykowane przepisy dla upadłości banków Dążenie do minimalizacji koszty minus odzysk

5 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 5 Efektywny proces resolution Efektywny proces resolution powinien: - minimalizować koszty resolution - maksymalizować zwrot (odzysk) - minimalizować zaburzenia na rynku - przywrócić dyscyplinę w przypadkach stosowania niewłaściwych praktyk lub nadużyć - pomóc instytucji gwarantującej depozyty zapewnić szybką i właściwą wypłatę - ograniczyć moral hazard Kwestie prawne: - przejęcie uprawnień właściciela – możliwość zarządzania majątkiem - prawo do zaskarżenia właścicieli, zarządzających, kadry i audytorów upadającego banku - prawna ochrona pracowników instytucji realizujących proces resolution Kwestie operacyjne i administracyjne: - polityka (strategia) i procedury operacyjne przeprowadzania procesu resolution - zasady postępowania pracowników przeprowadzających proces resolution - zasady bazujące na automatycznym podejmowaniu działań – określenie czynników uruchamiających proces - profesjonalna, doświadczona kadra do oceny stanu (kondycji) banku - właściwa wycena i transparentny proces sprzedaży majątku (aktywów) w ramach resolution

6 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 6 Wybór metody resolution ryzyko destabilizacji sektora finansowego lub gospodarki OBA Wybór metody resolution TAK NIE Upadłość powoduje istotny negatywny wpływ na system bankowy lub gospodarkę wybór najmniejszego kosztu Bank Pomostowy (BP) P&A Likwidacja i wypłata środków gwarantowanych Upadłość powoduje ograniczony negatywny wpływ na system bankowy lub gospodarkę Istnieją przesłanki dla uzyskania wyższych korzyści przy wydłużeniu czasu dla resolution

7 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 7 Wybór metody resolution niskieśredniewysokie krótkiP&A OBA długiBank pomostowy OBA Bank pomostowy Czas potrzebny dla zbycia banku oraz uzyskania dobrych warunków cenowych Znaczenie systemowe lub znaczenie dla gospodarki kraju Użyta metoda resolution musi być bardziej efektywna kosztowo niż likwidacja z wypłatą środków gwarantowanych

8 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 8 Korzyści przeprowadzenia procesu resolution 1.Zmniejszenie ryzyka systemowego potencjalnej upadłości 2.Przekazanie kontroli władzom regulacyjnym 3.Zmniejszenie obciążenia podatników 4.Obciążenie kosztami dotychczasowych akcjonariuszy 5.Zmniejszenie moral hazard i zwiększenie dyscypliny rynkowej Koszty fiskalne i skutki systemowe uregulowań procesu resolution na podstawie Čihák & Nier (2009) Koszty fiskalne Ryzyko systemowe (brak stabilności) Rozwiązania resolution Nieuporządkowane bankructwo wyratowanie Tradycyjne rozwiązania (koszty bezpośrednie) (koszty pośrednie)

9 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 9 Likwidacja banku z funkcją pay-box Ograniczenia w efektywności rozwiązania

10 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 10 Likwidacja z użyciem pay-box Likwidacja z użyciem pay-box Ryzyko systemowe Duże znaczenie banku dla sektora finansowego i gospodarki kraju Potrzeba utrzymania funkcjonowania banku Benchmark kosztowy Istnieje rozwiązanie efektywniejsze niż likwidacja z pay-box Możliwość przygotowania resolution w krótkim terminie Istnieje zainteresowanie nabywców Złożoność banku Rynek nabywców NIE oraz NIE

11 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 11 Likwidacja i wypłata depozytów Mocne strony zabezpiecza interesy deponentów zapewnia uczciwe traktowanie deponentów i wzmacnia zaufanie do systemu bankowego skutecznie eliminuje z sektora nieefektywne banki ogranicza moral hazard Słabe strony zaprzestanie wszelkiej działalności banku – duże ryzyko wywołania zaburzeń na rynku długotrwała procedura likwidacyjna ogranicza możliwości odzysku (duża utrata wartości aktywów) bardzo kosztowne rozwiązanie – osłabia możliwości dalszego działania systemu gwarantowania depozytów Zastosowanie szybka wypłata depozytów może pomóc w opanowaniu/uniknięciu paniki rynkowej orzeczenie upadłości przez sąd jeżeli jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia stabilności systemu finansowego brak alternatywy (w tym brak atrakcyjnych aktywów do sprzedaży) Rozwiązani e ostateczne

12 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 12 Niski odzysk na aktywach Najwyższą wartością jest utrzymanie on-going biznes Wypłata środków gwarantowanych Przejęcie administrowania całością aktywów banku Postępująca utrata zdolności administracyjnych Obniżanie wartości pozostałych aktywów Wstrzymanie obsługi operacyjnej Ucieczka klientów do innych banków Szeroki zakres czynności administracyjnych Długi czas administrowania (praktycznie do całkowitej spłaty portfeli kredytowych) Utrata kwalifikowanych kadr Brak możliwości utrzymania jakości w zakresie windykacji i restrukturyzacji Nieruchomości banku, w tym placówki pozbawione klientów tracą charakter obiektów bankowych Utrata wartości zorganizowanego biznesu Wysokie koszty w długim okresie czasu Trudności w zbyciu, utrata wartości nieruchomości Skutki operacyjne Skutki finansowe Postępujące obniżanie jakości portfeli kredytowych – wysokie straty

13 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 13 Wartości rynkowe w niewypłacalnym banku Klienci Produkty Oddziały i kanały obsługi Wolumeny depozytów Wolumeny kredytów Proces likwidacji banku Wykorzystanie wartości rynkowych banku Tworzą potencjał dla budowy udziałów rynkowych Muszą być aktywne Stanowią wartość jeżeli nie istnieje presja klientów na przejście do innego banku Jeżeli są dobrej jakości oraz klienci korzystają z szerokiej oferty banku Następuje rozproszenie klientów Pozostaje jedynie administrowanie portfelem kredytów Likwidacja działalności operacyjnej Wypłata gwarancji likwiduje wolumeny Kredyty jedynie administrowane nie posiadają istotnej wartości rynkowej Wartości rynkowe w niewypłacalnym banku + + + + + - - - - -

14 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 14 Znajomość rynku – kluczem do sukcesu resolution Klienci Produkty Oddziały i kanały obsługi Aktywa Pasywa Możliwość realizacji transakcji ? Bank A Bank B Bank C Bank D Bank E Potencjalni nabywcy Strategie Możliwości finansowe Synergie Oferta Realni nabywcy Istotne są praktyczne umiejętności 1) Zbudowanie oferty 2) Dopasowanie oferty do warunków rynku Dopasowanie oferty do oczekiwań nabywców 1)Utrzymanie ciągłości obsługi klientów 2)Uniknięcie likwidacji z użyciem pay-box

15 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 15 Tworzenie oferty dopasowanej do rynku Podział bilansu niewypłacalnego banku oraz wartości niebilansowych Składowe zbywalneSkładowe niezbywalne Oferta A Dobry Bank Oferta B Zły Bank Likwidacja Pracujące aktywa Depozyty Zbywalne niepracujące aktywaAktywa niezbywalne Nabywcy Banki krajowe i zagraniczne Krajowe i zagraniczne niebankowe instytucje finansowe Firmy wyspecjalizowane Klienci Produkty Dystrybucja Istotne właściwe dopasowanie oferty do rynku Budowanie oferty on-going biznes

16 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 16 OBA i Bank Pomostowy

17 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 17 Warunki dla użycia OBA OBA Ryzyko systemowe Duże znaczenie banku dla sektora finansowego i gospodarki kraju Potrzeba utrzymania funkcjonowania banku Benchmark kosztowy Możliwość niższych kosztów w stosunku do pay-box Możliwość przygotowania resolution w krótkim terminie Istnieje zainteresowanie nabywców Złożoność banku TAK Rynek nabywców NIE Nabywca powinien spełniać wymagania w zakresie stabilizacji sektora finansowego i gospodarki kraju TAK oraz

18 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 18 Open Bank Assistance (OBA) Mocne strony Pozwala na rozwiązanie problemów związanych z płynnością Pozwala uniknąć kryzysu systemowego Wzmacnia zaufanie do systemu Udziałowcy są zobowiązani do zasilenia kapitałowego banku – partycypują w kosztach ratowania banku Słabe strony DGS narażony jest na znaczne uszczuplenie swoich funduszy w krótkim czasie (szybciej niż w przypadku alternatywnych metod) Może rodzić moral hazard – chroni odpowiedzialnych za powstanie problemów w banku Zmniejsza dyscyplinę rynkową Zastosowanie Jeśli istnieje duże zagrożenie naruszenia stabilności systemu finansowego lub gospodarki kraju / regionu Jeśli koszty OBA są niższe niż przeprowadzenia upadłości i wypłaty depozytów Rozwiązani e czasowe

19 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 19 OBA – uwarunkowania dla zastosowania i zasady Główne uwarunkowania Grupy zagrożeń systemowych Czynniki zagrożeń Skala powiązań finansowych Liczba instytucji finansowych powiązanych biznesowo z bankiem Wielkość pożyczek zagranicznych Udział inwestorów zagranicznych Oddziaływanie na rynek finansowy Wielkość rozliczeń międzybankowych Udział w rynku depozytów i kredytów Wolumen akcji i obligacji w portfelu Oddziaływanie na gospodarkę Wolumen kredytów mieszkaniowych Stan zatrudnienia Wolumen nieubezpieczonych depozytów Liczba małych przedsiębiorstw obsługiwanych przez bank Minimalizacja kosztu zasilenia w fundusze minus szacowany odzysk Eliminowanie efektu domina w gospodarce Podział obciążeń z tytułu strat pomiędzy udziałowców, management oraz pracowników Ochrona pracowników realizujących proces resolution przed roszczeniami Wspieranie banku w zakresie własnych wysiłków restrukturyzacyjnych Zapobieganie pojawieniu się moral hazard po otrzymaniu funduszy Podział w czasie dostarczania wsparcia Obciążenie z tytułu poniesionych strat Minimalizacja kosztów (maksymalizacja odzysku) Ograniczanie wsparcia jedynie do sytuacji koniecznych Określanie jednoznacznych warunków wyjścia ze wsparcia Eliminowanie moral hazard

20 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 20 Warunki dla utworzenia Banku Pomostowego Ryzyko systemowe Duże znaczenie banku dla sektora finansowego i gospodarki kraju Potrzeba utrzymania funkcjonowania banku Benchmark kosztowy Możliwość niższych kosztów w stosunku do pay-box Możliwość przygotowania resolution w krótkim terminie Istnieje zainteresowanie nabywców Złożoność banku TAK Rynek nabywców NIE oraz

21 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 21 Bank Pomostowy Niewypłacalny bank Bank Pomostowy Powołanie tymczasowego banku Przeniesienie - dobrych aktywów - gwarantowanych depozytów Zabezpieczenie rynkowej wartości banku Likwidacja Likwidacja złych (niepracujących) aktywów Docelowy nabywca Pozyskanie czasu dla znalezienia docelowego nabywcy. Praktyka wskazuje na okres 2-3 lat Możliwość uzyskania zadowalającej ceny oraz satysfakcjonującej redukcji kosztów resolution

22 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 22 Bank pomostowy Mocne strony Pozwala na kontynuację działalności banku i wybranie dobrego momentu przeprowadzenia procesu resolution Może zwiększyć zaufanie klientów banku Pozwala instytucji przeprowadzającej proces resolution zyskać na czasie w celu lepszego oszacowania wartości banku i znalezienia odpowiedniego nabywcy Słabe strony Może prowadzić do wzrostu kosztów pokrywanych przez DGS lub rząd – dodatkowe koszty administrowania bankiem pomostowym, szczególnie w przypadku trudności ze znalezieniem nabywcy Stosowana przez nadzór jedynie aby zyskać na czasie może prowadzić do opóźnień w przeprowadzaniu procesu resolution Zastosowanie Występuje ryzyko systemowe – proces resolution przeprowadzany jest wobec banku systemowo ważnego Bank posiada atrakcyjne rynkowo aktywa Czas na przeprowadzenie procesu resolution jest zbyt krótki Rozwiązani e przejściow e

23 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 23 Bank pomostowy – przesłanki dla utworzenia Bank Pomostowy - powołuje i przejmuje zarządzanie nim podmiot realizujący proces resolution Przesłanki dla utworzenia Banku Pomostowego (bridge bank) Bank istotny systemowo Wysokie znaczenie dla rynku oraz potencjalnie wysoka wartość rynkowa banku jako całości Brak możliwości korzystnego zbycia banku w krótkim czasie Stworzenie czasowego banku o zdrowej strukturze bilansu Wybranie do bilansu BP zdrowych aktywów oraz depozytów – w tym depozytów gwarantowanych Wydzielenie złych aktywów z przeznaczeniem do likwidacji Utrzymanie wartości rynkowej banku Utrzymanie zdolności operacyjnej i klientów banku Pozyskanie czasu dla optymalizacji kosztów resolution Maksymalny czas dla prowadzenia BP powinien być zdefiniowany Pozyskanie nabywców oferujących korzystne warunki nabycia Wymagane kompetencje wobec zarządzającego procesem resolution Kapitały Płynność Strategia produktowa Strategia kadrowa Opracowanie strategii Seminarium BFG

24 Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 24 P&A

25 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 25 Warunki dla użycia P&A P&A Ryzyko systemowe Duże znaczenie banku dla sektora finansowego i gospodarki kraju Potrzeba utrzymania funkcjonowania banku Benchmark kosztowy Możliwość niższych kosztów w stosunku do pay-box Możliwość przygotowania resolution w krótkim terminie Istnieje zainteresowanie nabywców Złożoność banku TAK Rynek nabywców NIE TAK oraz

26 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 26 Purchase & Assumption (P&A) Mocne strony Zachowuje główne funkcje banku, wzmacnia zaufanie do systemu Często pozwala na zaspokojenie wszystkich deponentów Pozwala na zachowanie części miejsc pracy Ogranicza zaburzenia na rynku Często jest najtańszą opcją, nie wymagającą sięgnięcia po dodatkowe środki podatników Na ogół zapewnia deponentów ciągły dostęp do swoich środków Słabe strony Trudności ze znalezieniem odpowiedniego podmiotu do przeprowadzenia transakcji, szczególnie gdy otoczenie jest niesprzyjające lub system jest słaby Może prowadzić do rozluźnienia dyscypliny rynkowej Na ogół wymaga użycia środków DGS – np. koszty administrowania procesem, umorzenia Nie zawsze daje możliwość zabezpieczenia wszystkich deponentów (może być konieczna wypłata przez DGS) Zastosowanie gdy niższe koszty, niż pozostałych rozwiązań gdy istnieją atrakcyjne rynkowo aktywa, które można sprzedać w stosunkowo krótkim czasie Private sector solution

27 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 27 Efektywność zależy od posiadania pełnej palety rozwiązań Zasady efektywnego zastosowania P&A Wyłączenie aktywów Złego banku Dążenie do sprzedania banku w całości Dążenie do sprzedania jak największej części aktywów Likwidacja poprzez pay-box jest ostatecznością Pewne aktywa nie mogą być przedmiotem sprzedaży (względy prawne) Wyłączenie aktywów ze względu na akceptowalność oferty i optymalizację ceny Minimalizacja kosztów administrowania likwidacją Realizacja sprzedaży aktywów poprzez transakcje warunkowe Rozwiązanie ostateczne, szczególnie przy graniczeniach czasowych oraz braku uzasadnienia dla innych rozwiązań Sprzedaż z opcjami udziału w stracie Dostosowanie oferty sprzedaży do rynku Rozwiązania wspierające Zapewnienie nabywcy prawa dalszych zakupów lub zwrotu nabytych kredytów Zmodyfikowana oferta sprzedaży banku Akceptacja dla sprzedaży w transzach Sprzedaż aukcyjna części aktywów i depozytów w transzach Stosowane w przypadku braku możliwości sprzedaży całości lub zmodyfikowanego banku

28 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 28 Stosowane rozwiązania muszą być dostosowane do lokalnych uwarunkowań rynkowych i prawnych Kompletna paleta instrumentów powinna być dostosowana do różnorodnych sytuacji rynkowych Umiejętność tworzenia oferty Whole Bank Whole Bank with Loss Share Modified Whole Bank P&A with Optional Loss Pools Clean P&A Paleta na przykładzie FDIC (USA) Plan podziału – krytyczny element P&A Rozpoznanie portfela aktywów i pasywów oraz regulacji produktowych i operacyjnych Identyfikacja i podział aktywów do likwidacji i sprzedaży Wydzielenie oferty Dobrego banku i Złego banku Klasyfikacja aktywów Złego banku, łączenie i pakietyzacja NPL Dążenie do sprzedania banku w całości Wyłączenie aktywów Złego banku Dążenie do sprzedania jak największej części aktywów Akceptacja dla sprzedaży w transzach


Pobierz ppt "11 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego Resolution efektywność zależna od skutecznych mechanizmów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google