Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA wykonania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA wykonania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy"— Zapis prezentacji:

1 OCENA wykonania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
Dr inż. Jacek Uczkiewicz Europejski Kongres Gospodarczy „Efektywny audyt w administracji publicznej” Katowice, 14 maja 2012

2 Strategia Audytu na lata 2009-2012
Cele: Maksymalizować wpływ kontroli Trybunału w celu poprawy zarządzania finansowego KE i zwiększenia odpowiedzialności KE przed obywatelami Unii) Zwiększanie efektywności Trybunału przez lepsze wykorzystanie zasobów

3 Strategia Audytu na lata 2009-2012
Cel 1rozpisany na szereg celów w następujących obszarach: Optymalna i efektywna selekcja i planowanie kontroli, Mocne konkluzje i użyteczne rekomendacje; Szerszy wymiar kontroli; Terminowe i użyteczne sprawozdania; Efektywna komunikacja z partnerami (Parlament, Komisja, instytucje kontrolowane)

4 Strategia Audytu na lata 2009-2012
Cel 2 rozpisany na szereg celów w następujących obszarach: Poprawa zarządzania Trybunałem; Wdrożenie efektywnej i dynamicznej polityki zarządzania zasobami ludzkimi; Racjonalizowanie zadań kontrolnych; Zwiększanie zastosowań INA; Rozwój profesjonalizmu kontrolerów Rozwój relacji z instytucjami kontrolowanymi.

5 Dwa aspekty pod lupą: Realizacja wniosków pokontrolnych; Pomiar wykonania zadań

6 Realizacja wniosków pokontrolnych
Podejście tradycyjne: Kontrole następcze (sprawdzające) w przypadku kontroli specjalnych; okazjonalne Przypominanie w Raporcie Rocznym uchybień stwierdzonych w latach ubiegłych wraz z odpowiedziami Komisji, w przypadku kontroli budżetowej

7 Realizacja wniosków pokontrolnych
2. Nowe podejście (od 2011r.): Traktowanie badania realizacji rekomendacji Trybunału jako procesu ciągłego; wykorzystywanie wielu źródeł; Przyjęcie zasady, że każdy Raport Specjalny będzie temu procesowi poddawany; Sporządzanie raz w roku specjalnego raportu o realizacji rekomendacji Trybunału.

8 Realizacja wniosków pokontrolnych
EXTRA Przy Komisji Europejskiej powołano specjalny zespół d.s. analizy wdrażania zaleceń audytorów zewnętrznych (u nas?)

9 Pomiar wykonania zadań
1.Ustalono 7 Kluczowych Wskaźników Wykonania (KWW) pozwalających zmierzyć: jakość i oddziaływanie prac Trybunału przy szczególnym uwzględnieniu opinii najważniejszych podmiotów zainteresowanych; Wydajność i skuteczność korzystania przez Trybunał ze swoich zasobów. 2. W obszarze każdego KWK wyznaczono wymierne cele.

10 Pomiar wykonania zadań wyniki
Zwrócono się z ankietami do dwóch grup: głównych odbiorców raportów i najważniejszych jednostek kontrolowanych, aby w skali 1-5 ocenili jakość i oddziaływanie sprawozdań rocznych i raportów specjalnych

11 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 1 – Ocena jakości i oddziaływania sprawozdań Trybunału wystawiona przez głównych odbiorców. Rok 2010 Cel: ≥ Wynik: 4,2 Rok 2011 Cel: ≥ Wynik: 4,0

12 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 2 – Ocena jakości i oddziaływania kontroli prowadzonych przez Trybunał wystawiona przez jednostki kontrolowane. Rok 2010 Cel: ≥ Wynik: 4,2 Rok 2011 Cel: ≥ 3, Wynik: 3,7

13 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 3 – Ocena jakości treści i formy sprawozdań Trybunału przez zewnętrznych ekspertów (w skali 1-4). Rok 2010 Cel: ≥ Wynik: 3 Rok 2011 Cel: ≥ Wynik: 2,8

14 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 4 – Odsetek zaleceń Trybunału zaakceptowanych przez jednostki kontrolowane Rok 2010 Cel: ≥ 90% Wynik: 90% Rok 2011 Cel: ≥ 90% Wynik: 93%

15 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 5 – Liczba przyjętych przez Trybunał sprawozdań w porównaniu do planowanych Rok 2010 Cel: ≥ 100% Wynik: 90% Rok 2011 Cel: ≥ 90% Wynik: 83%

16 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 6 – Odsetek sprawozdań przyjętych przez Trybunał w planowanym terminie Rok 2010 Cel: ≥ 100% Wynik: 80% Rok 2011 Cel: ≥ 90% Wynik: 75%

17 Pomiar wykonania zadań wyniki
KWW 7 – Odsetek wystąpień pokontrolnych sporządzonych w terminie Rok 2010 Cel: ≥ 80% Wynik: 54% Rok 2011 Cel: ≥ 90% Wynik: 58%

18 Efektywność NIK wg sprawozdania za 2010r
NIK podaje tylko „wybrane efekty kontroli” Wnioski de lege ferenda; Wnioski usprawniające działalność jednostki kontrolowanej; Wnioski o charakterze profilaktycznym; Efekty finansowe kontroli.

19 Efektywność NIK wg sprawozdania za 2010r
Wnioski de lege ferenda; W 2010 NIK przedłożyła 71 wniosków de lege ferenda, z czego zrealizowano 5. Ale: W sprawozdaniu zawarty jest merytoryczny opis wniosków niezrealizowanych; Realizacja wniosków może nastąpić później; Brak jest informacji w układzie narastającym Brak jest informacji o przyjęciu bądź nie do realizacji

20 Efektywność NIK wg sprawozdania za 2010r
Wyniki finansowe kontroli NIK Finansowe lub sprawozdawcze skutki stwierdzonych nieprawidłowości; Korzyści finansowe; Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich (?!)

21 To wcale nie jest koniec tematu, ale na dzisiaj TAK Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OCENA wykonania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google