Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój gospodarki i regionalnego rynku pracy Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Uwarunkowania Odpowiedzialność Regionów za procesy rozwojowe Polityka rozwoju województwa obejmuje m.in.Ważniejsze zadania własne województwa 1.tworzenie warunków rozwoju gospodarczego 2.rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej 3.działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli 4.wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki 5.wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym 6.promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa 7.wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 1.edukacja, w tym szkolnictwo wyższe 2.promocja i ochrona zdrowia 3.kultura oraz ochrona zabytków 4.pomoc społeczna 5.polityka prorodzinna 6.modernizacja terenów wiejskich 7.zagospodarowanie przestrzenne 8.ochrona środowiska 9.gospodarka wodnej 10.transport zbiorowy i drogi publiczne 11.kultura fizyczna i turystyka 12.przeciwdziałanie bezrobociu wiele ww. obszarów wymaga interwencji z różnych poziomów zarządzania publicznego zakresy zadań różnych szczebli zarządzania publicznego nakładają się oznacza to odpowiedzialność dzieloną wymuszającą współpracę

3 Wybrane zróżnicowania w Pomorskim Wskaźnik Zróżnicowanie na poziomie podregionów/powiatów/gmin Pierwszy dostępny rok 2004 Ostatni dostępny rok PKB per capita (1999, 2004, 2009) 2,142,161,99 Stopa bezrobocia rejestrowanego (1999, 2004, 2010) 7,114,997,44 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (2002, 2004, 2010) 1,501,551,61 Nakłady inwestycyjne firm per capita (2002, 2004, 2010) 14,1310,9212,17 Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa per capita (2002, 2004, 2010) 6,986,1011,76 Stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne per capita (1999, 2004, 2010) 6,783,434,28

4 Grupa źródełPodgrupa źródeł Liczba przedsięwzięć Wartość środków (tys. zł) % udział przedsięwzię ć w SRWP % udział środków w SRWP Środki publiczne zagraniczne Perspektywa ,5%15,5% Perspektywa ,5%28% Razem %43,5% Środki publiczne krajowe Środki centralne ,5%8% Środki centralne w dyspozycji regionu ,5%3,5% Środki regionalne %31% Razem %42,5% Środki firm o znaczeniu strategicznym %14% Ogółem SRWP % Finansowanie Strategii w latach (1)

5 Wartość nakładów per capita Finansowanie Strategii w latach (2)

6 Finansowanie Strategii w latach (3) Działania Liczba przedsięwzięć Wartość przedsięwzięć (mld zł) % udział w całości środków rozwojowych Wzrost zatrudnienia ,126% Integracja społeczna 7010,782% Łącznie1 9182,98% Główne źródła finansowania: Środki publiczne krajowe (głównie FP, PFRON, jst) – 60% Środki publiczne zagraniczne (głównie UE) – 40% Zagadnienia związane z rynkiem pracy Interwencja w ramach Strategii w latach przyczyniła się do utworzenia i zachowania blisko 80 tys. miejsc pracy

7 Utrzymująca się niska aktywność na rynku pracy: niski poziom aktywności zawodowej i niski wskaźnik zatrudnienia (zwłaszcza kobiet); silnie zróżnicowany przestrzennie popyt na pracę; niska mobilność zawodowa i przestrzenna malejąca liczba osób wchodzących na rynek pracy. Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym wg płci Bariery rozwojowe (1)

8 Nieefektywnie wykorzystany system edukacyjny: niski i zróżnicowany przestrzennie udział dzieci w edukacji przedszkolnej; zróżnicowany dostęp do przedszkoli; Udział dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do placówek przedszkolnych w 2008 roku. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej Wyższy niż przeciętnie w kraju odsetek korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – skutek niskiej aktywności zawodowej mieszkańców. Bariery rozwojowe (2)

9 stale pogarszające się wyniki egzaminów zewnętrznych; niski wskaźnik zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. cz. humanistyczna cz. matem.-przyrodnicza Bariery rozwojowe (3)

10 Nieefektywny system transportowy: niska zewnętrzna dostępność transportowa znaczne zróżnicowanie wewnętrznej spójności systemu (zwłaszcza w zachodniej i południowo- zachodniej części województwa) dysproporcje w rozwoju różnych gałęzi transportu; brak spójnej organizacji zarządzania regionalnym transportem kolejowym; niski stopień integracji i koordynacji przewoźników; niski poziom bezpieczeństwa. Bariery rozwojowe (4)

11 Odsetek wśród pracujących mieszkańców gmin, którzy dojeżdżają do pracy w innej gminie 2006 Dojazdy do pracy (1)

12 Dojazdy do pracy (2)

13 Dojazdy do pracy (3)

14 Dojazdy do pracy (4)

15 Dojazdy do pracy (5)

16 Nazwa obszaru dojazdówLiczba dojeżdżających Metropolitalna strefa dojazdów Obszar Słupska Obszar Starogardu Gd Obszar Chojnic4 047 Obszar Kwidzyna3 849 Obszar Bytowa2 788 Obszar Lęborka2 348 Obszar Człuchowa1 937 Obszar Malborka1 573 Obszar Sztumu1 408 Obszar Łeby1 054 Obszar Miastka849 Obszar Czarnego293 Obszar Dzierzgonia169 RAZEM Dojazdy do pracy (6) Delimitacja obszarów dojazdów

17 Dostępność w systemie komunikacji publicznej

18 POMORSKIE 2020: Najwyższy przyrost naturalny w kraju Pozytywny napływ migracyjny Liczba mieszkańców wzrośnie o blisko 50 tys. Wolniejsze niż w Polsce starzenie się społeczeństwa. Wzrost udziału ludności w wieku 65+ i spadek populacji osób do 24 lat Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ok. 90 tys. Wybrane prognozy dla Regionu

19 Bezrobotni (15-24 lata), którzy otrzymali wsparcie w okresie 100 dni od dnia zarejestrowania6 867 Osoby, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej2 223 Pracujące osoby dorosłe, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Pracownicy zagrożeni skutkami restrukturyzacji objęci działaniami szybkiego reagowania1 487 Nowe podmioty gospodarcze7 413 Osoby objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off / out178 Ośrodki wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie197 Dzieci (3-5 lat), które uczestniczyły w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich5 939 Szkoły, które zrealizowały projekty rozwojowe599 Liczba uczniów, którzy uczestniczyli i uczestniczą w projektach Szkoły i placówki kształcenia zawodowego współpracujące z przedsiębiorstwami243 Osoby dorosłe (25-64 lata), które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym2 080 Nauczyciele, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach3 596 PO Kapitał Ludzki – wybrane efekty

20 MŚP wsparte dotacjami838 Utworzone miejsca pracy4 583 Liczba MŚP obsłużonych przez instytucje otoczenia biznesu Studenci korzystający z wybudowanej / zmodernizowanej infrastruktury (tys.)32,4 Osoby, które uzyskają dostępu do szerokopasmowego Internetu (tys.)107,7 Pacjenci korzystający z infrastruktury instytucji ochrony zdrowia (tys.)210,2 Długość wybudowanych /przebudowanych dróg (km)114 Długość wybudowanych /przebudowanych linii kolejowych (km)141 Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha)79,9 Regionalny Program Operacyjny – wybrane efekty

21 Produkt finansowyPośrednik Finansowymln zł Szacowana liczba wspartych firm Pożyczka Globalna Pomorski Fundusz Pożyczkowy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Bank Spółdzielczy Czersk 572 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 232 IKB Leasing Reporęczenie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Dzierzgoń 440 Poręczenie PortfeloweFM Bank OGÓŁEM Przykłady przedsięwzięć (1) Inicjatywa JEREMIE dla mikro i małych firm

22 Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki Cel: opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych Formy: zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, informatyka), warsztaty psychologiczne, stypendia Szacowane efekty: liczba uczniów objętych wsparciem:1520 liczba nauczycieli objętych wsparciem: 0177 Przykłady przedsięwzięć (2)

23 Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 132 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami Szacowane efekty: uczniowie uczestniczący w stażach i praktykach zawodowych: uczniowie uczestniczący w zajęciach doradztwa zawodowego: uczniowie uczestniczący w nauce języka obcego: uczniowie, którzy ukończyli kurs dający dodatkowe kwalifikacje: pracownie kształcenia zawodowego: Przykłady przedsięwzięć (3)

24 InnoDoktorant Cel: system wsparcia stypendiami doktorantów się na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza Formy: stypendia (po 30 tys.) promocja doktorantów i wyników ich prac regularne kontakty ze środowiskiem gospodarczym Szacowane efekty: liczba doktorantów:270 Przykłady przedsięwzięć (4)

25 Dotacja do regionalnych przewozów kolejowych w latach Dotacja do biletów ulgowych w przewozach autobusowych w latach Przykłady przedsięwzięć (5a)

26 Liczba przewiezionych pasażerów w województwie pomorskim w latach Wydatki Samorządu Województwa przeznaczone na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach to blisko 145 mln zł Przykłady przedsięwzięć (5b)

27 Realizowane inwestycje kolejowe Przykłady przedsięwzięć (5c)

28 Kolej Metropolitalna Przykłady przedsięwzięć (5d) Realizowane inwestycje kolejowe

29 Przykłady przedsięwzięć (5e) Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Realizowane inwestycje kolejowe

30 Inwestycje zagraniczne w regionie Reinwestycje: realizacja w ciągu roku:ok. 700 miejsc pracy założenia na lata :1000 miejsc pracy Nowe inwestycje: Projekty potwierdzone / bardzo zaawansowane:950 – 1700 miejsc pracy Założenia na lata :1500 miejsc pracy Przykłady przedsięwzięć (6a) Realizacja i prognoza na przykładzie BPO/SSC

31 Cele do 2015 roku Reinwestycje: Przynajmniej 5 reinwestycji Nowe inwestycje: Przynajmniej 25 nowych inwestycji 5000 dobrze płatnych miejsc pracy (powyżej średniej krajowej) Trzy centra B+R 3 nowe duże inwestycje o wartości powyżej 100 mln euro Branże priorytetowe: BPO/SSC ICT Logistyka Energetyka Motoryzacja Chemia lekka (kosmetyka, farmaceutyka, biotechnologia) Przykłady przedsięwzięć (6b) Inwestycje zagraniczne w regionie

32 Główny problem – poza rynkiem pracy stan na 31 grudnia (w tys. osób) pracujący bezrobotni z zasiłkiem bierni zawodowo Źródło: GUS, WUP

33 Dziękuję za uwagę Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Pobierz ppt "Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google