Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój gospodarki i regionalnego rynku pracy Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Uwarunkowania Odpowiedzialność Regionów za procesy rozwojowe Polityka rozwoju województwa obejmuje m.in.Ważniejsze zadania własne województwa 1.tworzenie warunków rozwoju gospodarczego 2.rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej 3.działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli 4.wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki 5.wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym 6.promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa 7.wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 1.edukacja, w tym szkolnictwo wyższe 2.promocja i ochrona zdrowia 3.kultura oraz ochrona zabytków 4.pomoc społeczna 5.polityka prorodzinna 6.modernizacja terenów wiejskich 7.zagospodarowanie przestrzenne 8.ochrona środowiska 9.gospodarka wodnej 10.transport zbiorowy i drogi publiczne 11.kultura fizyczna i turystyka 12.przeciwdziałanie bezrobociu wiele ww. obszarów wymaga interwencji z różnych poziomów zarządzania publicznego zakresy zadań różnych szczebli zarządzania publicznego nakładają się oznacza to odpowiedzialność dzieloną wymuszającą współpracę

3 Wybrane zróżnicowania w Pomorskim Wskaźnik Zróżnicowanie na poziomie podregionów/powiatów/gmin Pierwszy dostępny rok 2004 Ostatni dostępny rok PKB per capita (1999, 2004, 2009) 2,142,161,99 Stopa bezrobocia rejestrowanego (1999, 2004, 2010) 7,114,997,44 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (2002, 2004, 2010) 1,501,551,61 Nakłady inwestycyjne firm per capita (2002, 2004, 2010) 14,1310,9212,17 Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa per capita (2002, 2004, 2010) 6,986,1011,76 Stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne per capita (1999, 2004, 2010) 6,783,434,28

4 Grupa źródełPodgrupa źródeł Liczba przedsięwzięć Wartość środków (tys. zł) % udział przedsięwzię ć w SRWP % udział środków w SRWP Środki publiczne zagraniczne Perspektywa 2004-2006 5 8385 371 77833,5%15,5% Perspektywa 2007-2013 8 3179 826 859 47,5%28% Razem14 15515 198 63781%43,5% Środki publiczne krajowe Środki centralne 4582 828 2712,5%8% Środki centralne w dyspozycji regionu 2471 168 8701,5%3,5% Środki regionalne 2 28710 712 43713%31% Razem2 99214 709 57817%42,5% Środki firm o znaczeniu strategicznym - 3194 910 9722%14% Ogółem SRWP17 46634 819 187100% Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (1)

5 Wartość nakładów per capita Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (2)

6 Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (3) Działania Liczba przedsięwzięć Wartość przedsięwzięć (mld zł) % udział w całości środków rozwojowych Wzrost zatrudnienia 1 2172,126% Integracja społeczna 7010,782% Łącznie1 9182,98% Główne źródła finansowania: Środki publiczne krajowe (głównie FP, PFRON, jst) – 60% Środki publiczne zagraniczne (głównie UE) – 40% Zagadnienia związane z rynkiem pracy Interwencja w ramach Strategii w latach 2005-2009 przyczyniła się do utworzenia i zachowania blisko 80 tys. miejsc pracy

7 Utrzymująca się niska aktywność na rynku pracy: niski poziom aktywności zawodowej i niski wskaźnik zatrudnienia (zwłaszcza kobiet); silnie zróżnicowany przestrzennie popyt na pracę; niska mobilność zawodowa i przestrzenna malejąca liczba osób wchodzących na rynek pracy. Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym wg płci Bariery rozwojowe (1)

8 Nieefektywnie wykorzystany system edukacyjny: niski i zróżnicowany przestrzennie udział dzieci w edukacji przedszkolnej; zróżnicowany dostęp do przedszkoli; Udział dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do placówek przedszkolnych w 2008 roku. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej Wyższy niż przeciętnie w kraju odsetek korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – skutek niskiej aktywności zawodowej mieszkańców. Bariery rozwojowe (2)

9 stale pogarszające się wyniki egzaminów zewnętrznych; niski wskaźnik zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. cz. humanistyczna cz. matem.-przyrodnicza Bariery rozwojowe (3)

10 Nieefektywny system transportowy: niska zewnętrzna dostępność transportowa znaczne zróżnicowanie wewnętrznej spójności systemu (zwłaszcza w zachodniej i południowo- zachodniej części województwa) dysproporcje w rozwoju różnych gałęzi transportu; brak spójnej organizacji zarządzania regionalnym transportem kolejowym; niski stopień integracji i koordynacji przewoźników; niski poziom bezpieczeństwa. Bariery rozwojowe (4)

11 Odsetek wśród pracujących mieszkańców gmin, którzy dojeżdżają do pracy w innej gminie 2006 Dojazdy do pracy (1)

12 Dojazdy do pracy (2)

13 Dojazdy do pracy (3)

14 Dojazdy do pracy (4)

15 Dojazdy do pracy (5)

16 Nazwa obszaru dojazdówLiczba dojeżdżających Metropolitalna strefa dojazdów94 917 Obszar Słupska12 147 Obszar Starogardu Gd.4 730 Obszar Chojnic4 047 Obszar Kwidzyna3 849 Obszar Bytowa2 788 Obszar Lęborka2 348 Obszar Człuchowa1 937 Obszar Malborka1 573 Obszar Sztumu1 408 Obszar Łeby1 054 Obszar Miastka849 Obszar Czarnego293 Obszar Dzierzgonia169 RAZEM132 109 Dojazdy do pracy (6) Delimitacja obszarów dojazdów

17 Dostępność w systemie komunikacji publicznej

18 POMORSKIE 2020: Najwyższy przyrost naturalny w kraju Pozytywny napływ migracyjny Liczba mieszkańców wzrośnie o blisko 50 tys. Wolniejsze niż w Polsce starzenie się społeczeństwa. Wzrost udziału ludności w wieku 65+ i spadek populacji osób do 24 lat Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ok. 90 tys. Wybrane prognozy dla Regionu

19 Bezrobotni (15-24 lata), którzy otrzymali wsparcie w okresie 100 dni od dnia zarejestrowania6 867 Osoby, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej2 223 Pracujące osoby dorosłe, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych33 577 Pracownicy zagrożeni skutkami restrukturyzacji objęci działaniami szybkiego reagowania1 487 Nowe podmioty gospodarcze7 413 Osoby objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off / out178 Ośrodki wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie197 Dzieci (3-5 lat), które uczestniczyły w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich5 939 Szkoły, które zrealizowały projekty rozwojowe599 Liczba uczniów, którzy uczestniczyli i uczestniczą w projektach54 097 Szkoły i placówki kształcenia zawodowego współpracujące z przedsiębiorstwami243 Osoby dorosłe (25-64 lata), które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym2 080 Nauczyciele, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach3 596 PO Kapitał Ludzki – wybrane efekty

20 MŚP wsparte dotacjami838 Utworzone miejsca pracy4 583 Liczba MŚP obsłużonych przez instytucje otoczenia biznesu12 903 Studenci korzystający z wybudowanej / zmodernizowanej infrastruktury (tys.)32,4 Osoby, które uzyskają dostępu do szerokopasmowego Internetu (tys.)107,7 Pacjenci korzystający z infrastruktury instytucji ochrony zdrowia (tys.)210,2 Długość wybudowanych /przebudowanych dróg (km)114 Długość wybudowanych /przebudowanych linii kolejowych (km)141 Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha)79,9 Regionalny Program Operacyjny – wybrane efekty

21 Produkt finansowyPośrednik Finansowymln zł Szacowana liczba wspartych firm Pożyczka Globalna Pomorski Fundusz Pożyczkowy 25709 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 29275 Bank Spółdzielczy Czersk 572 Towarzystwo Rozwoju Powiśla 232 IKB Leasing 10102 Reporęczenie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 37352 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Dzierzgoń 440 Poręczenie PortfeloweFM Bank 16577 OGÓŁEM1282159 Przykłady przedsięwzięć (1) Inicjatywa JEREMIE dla mikro i małych firm

22 Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki Cel: opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych Formy: zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, informatyka), warsztaty psychologiczne, stypendia Szacowane efekty: liczba uczniów objętych wsparciem:1520 liczba nauczycieli objętych wsparciem: 0177 Przykłady przedsięwzięć (2)

23 Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 132 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami Szacowane efekty: uczniowie uczestniczący w stażach i praktykach zawodowych:29 600 uczniowie uczestniczący w zajęciach doradztwa zawodowego: 10 400 uczniowie uczestniczący w nauce języka obcego: 07 020 uczniowie, którzy ukończyli kurs dający dodatkowe kwalifikacje: 02 960 pracownie kształcenia zawodowego: 00 132 Przykłady przedsięwzięć (3)

24 InnoDoktorant Cel: system wsparcia stypendiami doktorantów się na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza Formy: stypendia (po 30 tys.) promocja doktorantów i wyników ich prac regularne kontakty ze środowiskiem gospodarczym Szacowane efekty: liczba doktorantów:270 Przykłady przedsięwzięć (4)

25 Dotacja do regionalnych przewozów kolejowych w latach 2004-2012 Dotacja do biletów ulgowych w przewozach autobusowych w latach 2007-2011 Przykłady przedsięwzięć (5a)

26 Liczba przewiezionych pasażerów w województwie pomorskim w latach 2002-2011 Wydatki Samorządu Województwa przeznaczone na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach 2003-2012 to blisko 145 mln zł Przykłady przedsięwzięć (5b)

27 Realizowane inwestycje kolejowe 201 213 Przykłady przedsięwzięć (5c)

28 Kolej Metropolitalna Przykłady przedsięwzięć (5d) Realizowane inwestycje kolejowe

29 Przykłady przedsięwzięć (5e) Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Realizowane inwestycje kolejowe

30 Inwestycje zagraniczne w regionie Reinwestycje: realizacja w ciągu roku:ok. 700 miejsc pracy założenia na lata 2012-2015:1000 miejsc pracy Nowe inwestycje: Projekty potwierdzone / bardzo zaawansowane:950 – 1700 miejsc pracy Założenia na lata 2013-2015:1500 miejsc pracy Przykłady przedsięwzięć (6a) Realizacja i prognoza na przykładzie BPO/SSC

31 Cele do 2015 roku Reinwestycje: Przynajmniej 5 reinwestycji Nowe inwestycje: Przynajmniej 25 nowych inwestycji 5000 dobrze płatnych miejsc pracy (powyżej średniej krajowej) Trzy centra B+R 3 nowe duże inwestycje o wartości powyżej 100 mln euro Branże priorytetowe: BPO/SSC ICT Logistyka Energetyka Motoryzacja Chemia lekka (kosmetyka, farmaceutyka, biotechnologia) Przykłady przedsięwzięć (6b) Inwestycje zagraniczne w regionie

32 Główny problem – poza rynkiem pracy 200520062007200820092010 stan na 31 grudnia (w tys. osób) pracujący694704764795789832 bezrobotni1601268768100105 z zasiłkiem262116 2421 bierni zawodowo434437456436415389 Źródło: GUS, WUP

33 Dziękuję za uwagę Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Pobierz ppt "Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google