Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Działania WUP w Olsztynie, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia 2010/2011 1. Liczba. wniosków o wpis do KRAZ, rozpatrzonych w 2010/2011 r 27 2. Liczba certyfikatów wydanych w 2010/2011 r. (stan na dzień 31.03.2011 r.) 26 3. Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych na wniosek podmiotów. 3 4. Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych z urzędu. 3 5. Liczba kontroli Agencji Zatrudnienia, przeprowadzonych w 2010 r. 9 6. W tym liczba stwierdzonych przypadków naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. 7 7. Liczba kontroli zaplanowanych na 2011 r. 15

3 Liczba czynnych agencji zatrudnienia według stanu na dzień 09.04.2011r. 278 67 32 102 112 229 40 787 163 310 154 316 301 108 95 169

4 Podmioty prowadzące agencje zatrudnienia w 2010r. Województwo warmińsko-mazurskie Podział na dany rodzaj działalności 2010 2009 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy 3526 w tym kierujących do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 126 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie doradztwa personalnego 1713 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie poradnictwa zawodowego 1913 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej 1512

5 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w ramach pośrednictwa pracy na terenie RP 2009 rok2010 rokRóżnica 2010 rok (teren całego kraju) Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia 13371122(-215) 208 872 (179 588 -2009) w tym liczba kobiet 704634 (- 69) 104 690 (90711 - 2009)

6 Pośrednictwo pracy na terenie RP (10 najczęściej występujących grup zawodów) L.P.SymbolNazwa grupy elementarnej zawoduOgółemMężczyźniKobiety 1.9112Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 851372 2.5131Kelnerzy792950 3.9214Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie 761957 4.5120Kucharze75669 5.9312Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 62 0 6.5322Pracownicy domowej opieki osobistej620 7.5223Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)611051 8.8344Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 544212 9.7111Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 49 0 10.4211Kasjerzy bankowi i pokrewni490

7 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego 2009 rok2010 rokRóżnica 2010 rok (teren całego kraju) Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych 500486(-14) 90065 (97300 -2009) w tym liczba kobiet 152204(+52) 24 194 (26583 - 2009)

8 Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 2010 (najczęściej występujące grupy zawodów) L.P.SymbolNazwa grupy elementarnej zawoduOgółemMężczyźniKobiety 1. 9214Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i pokrewni 262110152 2. 7412Elektromechanicy i elektromonterzy16011050

9 Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 2010 (kraje, do których skierowano obywateli polskich) L.P.Nazwa krajuOgółemKobietyMężczyźni 1.Norwegia22171150 2.Republika Czeska16050110 3.Niderlandy978116 4.Wielka Brytania422 5.Francja404

10 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego 2009 rok2010 rok (teren całego kraju) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy70094 (- 606) 7 844 (9 491- 2009) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowisko pracy6888 (+20) 11 104 (10 932- 2009) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji5783 (+26) 9 421 (9 175- 2009)

11 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego 200920102010 rok (w skali kraju) Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia 2 8762825 (-51) 102 651 (+5294) 2009-97 357 Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia 3 8952381 (-1514) 132 456 (-15 823) 2009-148 279 Liczba osób korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 4 0292351 (-1678) 51 656 (+200) 2009-51 456 Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwa w tym zakresie 64153 (+89) 12 579 (+3941) 2009- 8 638

12 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej 2009 rok2010 rok (teren całego kraju) Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej 393921 (+528) 433 102 (379 103-2009) z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określonej i umowy o prace na czas wykonywania określonej pracy 273505 (+232) 193 755 (159 394-2009) Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia 2442 (+18) 10 964 (10 826-2009)

13 Kierowanie osób do pracy tymczasowej 2010 (najczęściej występujące grupy zawodów) L.P.Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu OgółemKobietyMężczyźni 1.4412Listonosze i pokrewni259108151 2.5230Kasjerzy i sprzedawcy biletów220 0 3.5223Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)14611036 4.7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 754827 5.4321Magazynierzy i pokrewni663234

14 Kierowanie osób do pracy tymczasowej (kraje, do których skierowano obywateli polskich do pracy tymczasowej) L.P.Nazwa krajuOgółemKobietyMężczyźni 1.Polska890599291 2.Niemcy27 0 3.Francja404 Norwegia Republika Czeska Niderlandy Wielka Brytania Rok 2009

15 Wykaz aktów prawnych obowiązujących agencje zatrudnienia Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. 04. 2004 r.| (Dz. U. z 2008 Nr 69 poz.415 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.01.2006 r. w sprawie agencji zatrudnienia) (Dz. U. 2009 nr 17 poz. 91); Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zmianami); Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883); Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

16 ROZ. 6 ( art. 18-19 k) ROZ. 16 ( art. 85) ROZ. 20 ( art.121) AGENCJE ZATRUDNIENIA – PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) Od dnia 01.02.2011r. obowiązują przepisy nowelizujące ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1725)

17 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. pkt 6 - działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w przepisach o systemie oświaty; pkt 7 – działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową; art.18c ust. 2 nie wymaga wpisu do rejestru: Poprzednia wersjaAktualna wersja

18 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. art. 18 l marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w przypadku gdy: pkt 1- podmiot nie spełnia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 19 pkt 1; pkt 1- podmiot nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 19; pkt 4- podmiot został założony i prowadzony przez osobę fizyczną, która poprzednio dopuściła się naruszenia przepisów niniejszej ustawy, skutkującego wykreśleniem z rejestru podmiotu prowadzonego przez tę osobę, w przypadkach, o których mowa w art.. 18 m pkt 3 i 5-8, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis. Poprzednia wersjaAktualna wersja

19 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. art.18m marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku: pkt 4- nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, stwierdzonego na podstawie niewykazanej przez podmiot działalności, w okresie rocznym, w informacji, o której mowa w art. 19 f; pkt 5- naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art.. 19, 19b-19d oraz art.. 85 ust. 2-5; pkt 6 – nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art.19a i 19e-19h ; pkt 4- nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art.. 19 f; pkt 5- naruszania przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art.. 19 pkt 2 i 3, art.. 19 b-19d oraz art.. 85 ust. 2-5; pkt 6- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia okreslonych w art. 19 pkt 1, art. 19 a i art.. 19e-19h; Poprzednia wersjaAktualna wersja

20 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. art.19 podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki: pkt 2- być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121; pkt 2- być niekaranym za przestepstwa lub wykroczenia, o których mowa w art.. 121-121b ; Poprzednia wersjaAktualna wersja

21 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. Do ustawy dodano art. 121a oraz 121b art.121 a – Kto od osoby kierowanej do podmiotu w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, pobiera dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art.85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. art. 121 b- Kto kierując osobę za granicę do podmiotu zagranicznego w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, nie zawiera z tą osobą umowy, o której mowa w art.85 ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 4 000 zł.

22 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. art.19 e, agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: pkt 3- zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności. Poprzednia wersjaAktualna wersja

23 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia 01.02.2011r. Zmiany zakresu kontroli agencji zatrudnienia art. 18o- marszałek województwa sprawuje kontrolę, o której mowa w art.70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19-19h i art. 85 ust. 2-5. art.18o- marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art.19, art. 19a, art. 19 e i art. 19 f. Poprzednia wersjaAktualna wersja

24 Nowy zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia art.19, art.19a, art.19e oraz art.19f 1)posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2)karalnosć za wykroczenia z art.. 121-121 b 3)ogłoszenie likwidacji lub upadłości art.1 9 art.19 a 1)warunki lokalowe (zapewnienie poufności prowadzonych rozmów oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiajacy prowadzenie działalności agencji zatrudnienia) 2)warunki kadrowe (zapewnienie do obsługi interesantów osób z odpowiednim wykształceniem)

25 Nowy zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia art.19, art.19a, art.19e oraz art.19f 1)dotrzymanie obowiązku informowania marszałka województwa o: -danych adresowych i innych objętych wpisem do KRAZ -zaprzestaniu działalności -zawieszeniu lub wznowieniu działalności W terminie 14 dni od ich powstania art.19e art.19 f 1)dotrzymanie obowiązku przedstawiania marszałkowi województwa sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni

26 Kontrola działalności agencji zatrudnienia w 2010 r. W okresie od 31.03.2010 r. do 31.03.2011 r. WUP w Olsztynie, przeprowadził 9 kontroli podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na rok 2011 zaplanowano 15 kolejnych kontroli.

27 Zakres kontroli zrealizowanych w latach 2010/2011 Sprawdzenie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19-19 h i art. 85 ust. 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t. j. zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; karalność za przestępstwa lub wykroczenia z art.121; likwidacja lub upadłość; warunki lokalowe; kwalifikacje zatrudnionej kadry; przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych; dyskryminacja; pobieranie innych kwot niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7; informowanie marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania; zamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do KRAZ; zawieranie odpowiednich umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą; zawieranie umów z pracodawcami zagranicznymi;

28 Wyniki kontroli zrealizowanych w latach 2009-2010 W trakcie 9 wizyt kontrolnych, stwierdzono naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia u 7 podmiotów. Stwierdzone naruszenia: naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji do GIODO- 6 przypadków brak polityki bezpieczeństwa lub instrukcji zarządzania systemem informatycznym- 3 przypadki niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do KRAZ 1 przypadek brak na miejscu kontroli dokumentacji, na podstawie której sporządzono informację roczną z działalności 1 przypadek niepoinformowanie w ustawowym terminie o zmianie danych objętych wpisem do KRAZ 1 przypadek niepoinformowanie o zaprzestaniu działalności1 przypadek

29 przypominamy! Stwierdzenie przez WUP lub PIP w trakcie wizyty kontrolnej przynajmniej jednego z niżej wymienionych naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, skutkować może wykreśleniem, w drodze decyzji agencji zatrudnienia z KRAZ, bez uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń. posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości; karalność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121-121b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

30 c.d. pobieranie kwot innych niż kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą tj. poniesione na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów; brak pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zatrudnienia zamierza kierować osoby do pracy za granicą, brak informacji na piśmie dla osoby kierowanej do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; nieprzestrzeganie międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia; złożenie przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18 e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19 e pkt. 1 i art. 19 f niezgodnych ze stanem faktycznym. Wykreślenie z Krajowego rejestru zatrudnienia z powodu, któregoś z powyższych naruszeń wiąże się również z brakiem możliwości uzyskania kolejnego wpisu do rejestru agencji w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie działalności (art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 18 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

31 Dziękuję za uwagę! Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Telefon:89/522 79 90 e- mail: k.skalska@up.gov.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google