Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od r. do r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Działania WUP w Olsztynie, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia 2010/ Liczba. wniosków o wpis do KRAZ, rozpatrzonych w 2010/2011 r Liczba certyfikatów wydanych w 2010/2011 r. (stan na dzień r.) Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych na wniosek podmiotów Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych z urzędu Liczba kontroli Agencji Zatrudnienia, przeprowadzonych w 2010 r W tym liczba stwierdzonych przypadków naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia Liczba kontroli zaplanowanych na 2011 r. 15

3 Liczba czynnych agencji zatrudnienia według stanu na dzień r

4 Podmioty prowadzące agencje zatrudnienia w 2010r. Województwo warmińsko-mazurskie Podział na dany rodzaj działalności Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy 3526 w tym kierujących do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 126 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie doradztwa personalnego 1713 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie poradnictwa zawodowego 1913 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej 1512

5 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w ramach pośrednictwa pracy na terenie RP 2009 rok2010 rokRóżnica 2010 rok (teren całego kraju) Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia (-215) ( ) w tym liczba kobiet (- 69) ( )

6 Pośrednictwo pracy na terenie RP (10 najczęściej występujących grup zawodów) L.P.SymbolNazwa grupy elementarnej zawoduOgółemMężczyźniKobiety Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Kelnerzy Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie Kucharze Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Pracownicy domowej opieki osobistej Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków Kasjerzy bankowi i pokrewni490

7 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego 2009 rok2010 rokRóżnica 2010 rok (teren całego kraju) Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych (-14) ( ) w tym liczba kobiet (+52) ( )

8 Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 2010 (najczęściej występujące grupy zawodów) L.P.SymbolNazwa grupy elementarnej zawoduOgółemMężczyźniKobiety Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i pokrewni Elektromechanicy i elektromonterzy

9 Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 2010 (kraje, do których skierowano obywateli polskich) L.P.Nazwa krajuOgółemKobietyMężczyźni 1.Norwegia Republika Czeska Niderlandy Wielka Brytania422 5.Francja404

10 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego 2009 rok2010 rok (teren całego kraju) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy70094 (- 606) ( ) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowisko pracy6888 (+20) ( ) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji5783 (+26) ( )

11 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego rok (w skali kraju) Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (-51) (+5294) Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia (-1514) ( ) Liczba osób korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (-1678) (+200) Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwa w tym zakresie (+89) (+3941)

12 Dane statystyczne za 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej 2009 rok2010 rok (teren całego kraju) Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej (+528) ( ) z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określonej i umowy o prace na czas wykonywania określonej pracy (+232) ( ) Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia 2442 (+18) ( )

13 Kierowanie osób do pracy tymczasowej 2010 (najczęściej występujące grupy zawodów) L.P.Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu OgółemKobietyMężczyźni Listonosze i pokrewni Kasjerzy i sprzedawcy biletów Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Magazynierzy i pokrewni663234

14 Kierowanie osób do pracy tymczasowej (kraje, do których skierowano obywateli polskich do pracy tymczasowej) L.P.Nazwa krajuOgółemKobietyMężczyźni 1.Polska Niemcy Francja404 Norwegia Republika Czeska Niderlandy Wielka Brytania Rok 2009

15 Wykaz aktów prawnych obowiązujących agencje zatrudnienia Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia r.| (Dz. U. z 2008 Nr 69 poz.415 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie agencji zatrudnienia) (Dz. U nr 17 poz. 91); Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 166, poz ze zmianami); Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883); Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zmianami).

16 ROZ. 6 ( art k) ROZ. 16 ( art. 85) ROZ. 20 ( art.121) AGENCJE ZATRUDNIENIA – PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) Od dnia r. obowiązują przepisy nowelizujące ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1725)

17 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. pkt 6 - działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w przepisach o systemie oświaty; pkt 7 – działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową; art.18c ust. 2 nie wymaga wpisu do rejestru: Poprzednia wersjaAktualna wersja

18 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. art. 18 l marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w przypadku gdy: pkt 1- podmiot nie spełnia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 19 pkt 1; pkt 1- podmiot nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 19; pkt 4- podmiot został założony i prowadzony przez osobę fizyczną, która poprzednio dopuściła się naruszenia przepisów niniejszej ustawy, skutkującego wykreśleniem z rejestru podmiotu prowadzonego przez tę osobę, w przypadkach, o których mowa w art.. 18 m pkt 3 i 5-8, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis. Poprzednia wersjaAktualna wersja

19 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. art.18m marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku: pkt 4- nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, stwierdzonego na podstawie niewykazanej przez podmiot działalności, w okresie rocznym, w informacji, o której mowa w art. 19 f; pkt 5- naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art.. 19, 19b-19d oraz art.. 85 ust. 2-5; pkt 6 – nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art.19a i 19e-19h ; pkt 4- nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art.. 19 f; pkt 5- naruszania przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art.. 19 pkt 2 i 3, art.. 19 b-19d oraz art.. 85 ust. 2-5; pkt 6- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia okreslonych w art. 19 pkt 1, art. 19 a i art.. 19e-19h; Poprzednia wersjaAktualna wersja

20 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. art.19 podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki: pkt 2- być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121; pkt 2- być niekaranym za przestepstwa lub wykroczenia, o których mowa w art b ; Poprzednia wersjaAktualna wersja

21 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. Do ustawy dodano art. 121a oraz 121b art.121 a – Kto od osoby kierowanej do podmiotu w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, pobiera dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art.85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. art. 121 b- Kto kierując osobę za granicę do podmiotu zagranicznego w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, nie zawiera z tą osobą umowy, o której mowa w art.85 ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż zł.

22 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. art.19 e, agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: pkt 3- zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności. Poprzednia wersjaAktualna wersja

23 Nowelizacja działalności agencji zatrudnienia r. Zmiany zakresu kontroli agencji zatrudnienia art. 18o- marszałek województwa sprawuje kontrolę, o której mowa w art.70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa w art h i art. 85 ust art.18o- marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art.19, art. 19a, art. 19 e i art. 19 f. Poprzednia wersjaAktualna wersja

24 Nowy zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia art.19, art.19a, art.19e oraz art.19f 1)posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2)karalnosć za wykroczenia z art b 3)ogłoszenie likwidacji lub upadłości art.1 9 art.19 a 1)warunki lokalowe (zapewnienie poufności prowadzonych rozmów oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiajacy prowadzenie działalności agencji zatrudnienia) 2)warunki kadrowe (zapewnienie do obsługi interesantów osób z odpowiednim wykształceniem)

25 Nowy zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia art.19, art.19a, art.19e oraz art.19f 1)dotrzymanie obowiązku informowania marszałka województwa o: -danych adresowych i innych objętych wpisem do KRAZ -zaprzestaniu działalności -zawieszeniu lub wznowieniu działalności W terminie 14 dni od ich powstania art.19e art.19 f 1)dotrzymanie obowiązku przedstawiania marszałkowi województwa sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni

26 Kontrola działalności agencji zatrudnienia w 2010 r. W okresie od r. do r. WUP w Olsztynie, przeprowadził 9 kontroli podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na rok 2011 zaplanowano 15 kolejnych kontroli.

27 Zakres kontroli zrealizowanych w latach 2010/2011 Sprawdzenie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art h i art. 85 ust. 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t. j. zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; karalność za przestępstwa lub wykroczenia z art.121; likwidacja lub upadłość; warunki lokalowe; kwalifikacje zatrudnionej kadry; przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych; dyskryminacja; pobieranie innych kwot niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7; informowanie marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania; zamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do KRAZ; zawieranie odpowiednich umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą; zawieranie umów z pracodawcami zagranicznymi;

28 Wyniki kontroli zrealizowanych w latach W trakcie 9 wizyt kontrolnych, stwierdzono naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia u 7 podmiotów. Stwierdzone naruszenia: naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji do GIODO- 6 przypadków brak polityki bezpieczeństwa lub instrukcji zarządzania systemem informatycznym- 3 przypadki niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do KRAZ 1 przypadek brak na miejscu kontroli dokumentacji, na podstawie której sporządzono informację roczną z działalności 1 przypadek niepoinformowanie w ustawowym terminie o zmianie danych objętych wpisem do KRAZ 1 przypadek niepoinformowanie o zaprzestaniu działalności1 przypadek

29 przypominamy! Stwierdzenie przez WUP lub PIP w trakcie wizyty kontrolnej przynajmniej jednego z niżej wymienionych naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, skutkować może wykreśleniem, w drodze decyzji agencji zatrudnienia z KRAZ, bez uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń. posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości; karalność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

30 c.d. pobieranie kwot innych niż kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą tj. poniesione na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów; brak pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zatrudnienia zamierza kierować osoby do pracy za granicą, brak informacji na piśmie dla osoby kierowanej do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; nieprzestrzeganie międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia; złożenie przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18 e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19 e pkt. 1 i art. 19 f niezgodnych ze stanem faktycznym. Wykreślenie z Krajowego rejestru zatrudnienia z powodu, któregoś z powyższych naruszeń wiąże się również z brakiem możliwości uzyskania kolejnego wpisu do rejestru agencji w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie działalności (art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 18 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

31 Dziękuję za uwagę! Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Telefon:89/ e- mail:


Pobierz ppt "Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r. WOJEWÓDZKI URZĄD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google