Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Informacja z realizacji kontroli tematu nr 15 Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Informacja z realizacji kontroli tematu nr 15 Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku."— Zapis prezentacji:

1 1 Informacja z realizacji kontroli tematu nr 15 Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. za 2010r. (analiza porównawcza z 2009 r.) Starszy Inspektor Pracy - Izabela Struczyńska PIP OIP Gdańsk

2 2 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, przeprowadzono w 2010r. 38 kontroli u 37 pracodawców, przy czym uwzględniono zaplanowaną liczbę agencji (35 kontroli) z rozróżnieniem świadczonych usług, w związku z tym ustalono, że: 19 agencji świadczyło usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terytorium RP, 6 agencji świadczyło usługi w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą, 10 agencji świadczyło usługi w zakresie doradztwa personalnego, 7 agencji świadczyło usługi w zakresie poradnictwa zawodowego, 19 prowadziło agencje pracy tymczasowej.

3 Uzyskane efekty- W wyniku przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano 17 wystąpień zawierających 32 wnioski. W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w przedmiocie prowadzonej agencji zatrudnienia: skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego w stosunku do osób winnych naruszeń, zawierających 7 wykroczeń w zakresie niniejszego tematu. 3

4 W 2009r. przeprowadzono 32 kontrole u 30 pracodawców (plan na ten rok wynosił 30 kontroli) W wyniku przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano 19 wystąpień zawierających 47 wniosków, czyli więcej aniżeli w 2010r., przy mniejszej ilości kontroli. W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w przedmiocie prowadzonej agencji zatrudnienia: zastosowano 1 środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, w stosunku do przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego w stosunku do osoby winnej naruszeń – przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą. 4

5 5 Liczba kontroli przeprowadzonych na skutek: rozpatrzenia skargi – 3 (o nr rej.: 03267-K036- Pt/2010, 03161-5317-K042-Pt/10 i 03225-K014-Pt/2010), interwencji własnej urzędu w wyniku monitoringu ogłoszeń, ofert itp., zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach – 1 (o nr rej. 03186-53100- K027-Pt/10), powiadomienia otrzymanego z innego organu – 2 (o nr rej. 03186-5301-K036-Pt/10 na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i o nr rej. 03099-K067-Pt/2010 na wniosek Morskiego Oddziału Straży Granicznej Wydziału do Spraw Cudzoziemców w Gdańsku).

6 Wykaz agencji zatrudnienia, które działały bez wymaganego certyfikatu, ze wskazaniem nazw i adresów tych podmiotów oraz rodzaju świadczonych usług. W trakcie kontroli prowadzonych w 2010r. na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku stwierdzono, że trzech przedsiębiorców świadczy usługi w zakresie agencji zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu, tj.: ORNOWSKI TRAVEL Joanna Ornowska, ul. Źródlana 19, 84-230 Rumia (nr rej. 03181-K020-Pt/2010) w zakresie pracy tymczasowej, GMT Polska Sp. z o.o., ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa, wydzielona jednostka: Zakład Produkcyjny Press – Glass S.A., ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew (nr rej. 03138-K005-Pt/2010) w zakresie pracy tymczasowej, AB-SERVICE Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk (nr rej. 03099-K067-Pt/2010) w zakresie pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy na terenie RP. 6

7 Natomiast w 2009 r. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, tylko w trakcie jednej kontroli o nr rej. 03186-K040-Pt/2009, przeprowadzanej u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą: WESTPOL Marek Morawski, ul. Stefana Żeromskiego 6, 83-100 Pruszcz Gdański, stwierdzono świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej bez wymaganego certyfikatu. 7

8 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- Nieprawidłowości w zakresie opłacenia składek na Fundusz Pracy: Niedopełnienie obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy lub nieopłacenie składek na Fundusz Pracy w przewidzianym przepisami terminie (Q0801) – stwierdzono w 3 podmiotach. Nieopłacenie składek na Fundusz Pracy w przewidzianym przepisami w terminie (Q8002) – stwierdzono w 2 podmiotach. 8

9 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Prowadzenie przez agencję zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, działalności w zakresie: pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej (Q2000) – stwierdzono w 3 podmiotach. 9

10 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia i inspektora pracy, zmiana przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zlikwidowania certyfikatów wstępnych oraz wprowadzenia jednego certyfikatu na prowadzenie agencji zatrudnienia, uprościła procedurę uzyskania certyfikatów bezterminowych i nie wymaga pamiętania o ich uzyskaniu przed ukończeniem ważności certyfikatu wstępnego, a dodatkowo o tym, że trzeba posiadać certyfikat na każdy z rodzajów świadczonych usług. Z dniem 01.02.2009 r., po zmianie ww. przepisów, definitywnie pozbyto się kłopotów z brakiem certyfikatu, wynikającym z niewiedzy lub niedbalstwa. 10

11 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Należy zauważyć, że obecnie przedsiębiorcy świadomie próbują wykorzystać luki prawne w zakresie nieprecyzyjnych zapisów dotyczących pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej i lawirują postanowieniami umów o współpracy w celu ominięcia obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 11

12 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Niespełnienie przez agencję zatrudnienia wymogów w zakresie: warunków lokalowych (Q2501) – stwierdzono w 1 agencji, wyposażenia technicznego (Q2502) – nie stwierdzono takiego przypadku w żadnej z kontrolowanych agencji, kwalifikacji personelu (Q2503) – stwierdzono w 1 agencji. 12

13 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Pomimo, iż ww. nieprawidłowości dotyczyły jednej agencji zatrudnienia, to w trakcie kontroli osoby prowadzące działalność agencyjną wyrażają opinię, że ustawowe wymagania są wygórowane w zakresie warunków lokalowych i kwalifikacji personelu, w stosunku do zakresu prowadzonej przez nich działalności. 13

14 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. W ocenie Inspektora Pracy, kontrole nie wykazały faktycznej skali nieprawidłowości w tym zakresie, a ewentualne niedociągnięcia byłyby sposobem na obniżenie kosztów prowadzonej działalności oraz wynikiem poszukiwania nowych źródeł utrzymania przez osoby niekompetentne, dlatego też na podstawie ww. wyników, nie można wysnuć twierdzenia, że problem nie występuje w rzeczywistości w podmiotach nieobjętych kontrolą inspekcji pracy. Oczywistym jest fakt, że nadal pojęciem niejednoznacznym jest obowiązek posiadania wyposażenia w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia. Celem uniknięcia sporów w tym przedmiocie, wskazane byłoby wprowadzenie precyzyjnych postanowień do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 14

15 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Nieprawidłowości dotyczące umowy – pomiędzy agencją pośrednictwa pracy i obywatelem polskim – w sprawie skierowania do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego: brak pisemnej umowy (Q2601) - stwierdzono w 1 agencji, nieprawidłowo sporządzona umowa (Q2602) - stwierdzono w 2 agencjach. 15

16 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Nieprawidłowości dotyczące umowy – pomiędzy agencją pośrednictwa pracy i pracodawcą zagranicznym – w sprawie skierowania do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego: brak pisemnej umowy (Q2701) - stwierdzono w 1 agencji, nieprawidłowo sporządzona umowa (Q2702) - stwierdzono w 1 agencji. 16

17 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia, ustawowe wymagania we wskazanym zakresie utrudniają współpracę z kontrahentami zagranicznymi, którzy wolą mniej sformalizowaną formę współpracy i posługują się każdorazowo tzw. specyfikacją stanowiska pracy. Natomiast w odniesieniu do obywateli polskich do dnia 01.02.2009 r. uważano, że nie ma potrzeby potwierdzania ustnych ustaleń, czy poczty elektronicznej w formie pisemnej umowy, jednakże po wprowadzeniu w katalog wykroczeń grzywny, nie niższej niż 4.000 zł., za niezawieranie z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych umowy, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, podejście osób prowadzących agencję uległo w tym zakresie diametralnie zmianie. W związku z powyższym, również ilość nieprawidłowości w tym zakresie uległa zmniejszeniu. 17

18 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. W ocenie inspektora pracy, przyczyną tego stanu rzeczy jest groźba poniesienia kary za brak umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Skutecznie wymogło to na agencjach pracy sporządzanie ww. umowy na piśmie, jednakże nie zawsze prawidłowo sporządzonej. 18

19 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Niedopełnienie przez agencję pośrednictwa pracy obowiązku: poinformowania na piśmie osób kierowanych do pracy za granicą o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych (Q2800) - stwierdzono w 1 agencji. 19

20 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia, zmiana postanowień ustawy w zakresie wprowadzenia ww. obowiązku poinformowania na piśmie spowodowała, że w działalność agencji wdarła się biurokracja. Natomiast w ocenie inspektora pracy, wprowadzenie zmian do ustawy we wskazanym przedmiocie dało pozytywny efekt i nie wzbudza już poprzednich sporów interpretacyjnych, dotyczących obowiązującego przepisu. 20

21 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Pobieranie przez agencję zatrudnienia dodatkowych opłat innych niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od osoby, dla której: poszukiwała zatrudnienia (Q2901-Q2903) – w tym roku kalendarzowym, nie stwierdzono przypadku dotyczącego ww. naruszeń. Dyskryminacja przez agencję zatrudnienia osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (Q3001- Q3011) - w tym roku kalendarzowym, nie stwierdzono przypadku dotyczącego ww. naruszeń. 21

22 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Niedopełnienie obowiązku podawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru (Q3100) – stwierdzono w 8 agencjach, Niedopełnienie obowiązku oznaczenia ofert pracy ogłaszanych przez agencję pracy tymczasowej jako oferty pracy tymczasowej (Q3200) – stwierdzono w 2 agencjach. Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia oraz w ocenie inspektora pracy, powyższy fakt wynika z przeoczeń osób tworzących np. strony internetowe i ogłoszenia prasowe oraz z niezachowania należytej staranności czy nieuwagi. 22

23 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Nieprawidłowości w zakresie informowania marszałka województwa przez agencję zatrudnienia: nieprzedstawienie corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia (Q3301) – nie stwierdzono takiego przypadku w żadnej z kontrolowanych agencji, przedstawienie corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia po upływie wymaganego terminu (Q3302) – stwierdzono w 1 agencji, niedopełnienie obowiązku poinformowania o każdej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru (Q3303) – stwierdzono w 1 agencji. 23

24 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia oraz w ocenie inspektora pracy, powyższe uchybienia są wynikiem przeoczeń ze strony agencji zatrudnienia i braku umiejętności w przekazywaniu danych do Urzędu Wojewódzkiego drogą elektroniczną. 24

25 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Inne nieprawidłowości (Q9900) – stwierdzono w 4 agencjach zatrudnienia. W dwóch kontrolach stwierdzono, że w informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2009 r. przekazanej Marszałkowi Województwa, wskazano dane w zakresie osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia, niezgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. W wyniku jednej kontroli, inspektor pracy wystąpił do agencji zatrudnienia o podjęcie działań celem realizacji obowiązków wynikających z umów o współpracy między innymi w zakresie wydawania odzieży roboczej oraz zapewniania jej prania lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za wykonywanie tej czynności przez pracowników. 25

26 Przyczyny nieprawidłowości i próba ich hierarchizacji- c.d. Analiza dokumentacji pokontrolnej pozwala na stwierdzenie, że przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to w głównej mierze niefrasobliwość osób prowadzących agencje zatrudnienia, które przede wszystkim przestrzegają przepisów materialnych, które mają odzwierciedlenie w katalogu wykroczeń, a pozostałe traktują z przymrużeniem oka, jako zło konieczne w przypadku kontroli inspekcji pracy. 26

27 Cele na 2011r. Prewencja, przede wszystkim w formie szkoleń dla agencji zatrudnienia – współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Dobór kontroli agencji zatrudnienia pod kątem pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców czy zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. 27

28 28 Dziękuję za uwagę Powodzenia


Pobierz ppt "1 Informacja z realizacji kontroli tematu nr 15 Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google