Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tryb przeprowadzania kontroli na podstawie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tryb przeprowadzania kontroli na podstawie:"— Zapis prezentacji:

1 Tryb przeprowadzania kontroli na podstawie:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej u. o d. l. – Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u. o s.d.g. – Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

2 Podstawowe pojęcia ze słowniczka ustawy o d. l. określone w art
Podstawowe pojęcia ze słowniczka ustawy o d. l. określone w art. 2 w szczególności: Przedsiębiorstwo – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Podmiot wykonujący działalność leczniczą – to podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 u. o d.l. oraz lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową

3 PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
PODMIOT LECZNICZY PRAKTYKA ZAWODOWA NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ SPZOZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE INNE PRZEDSIĘBIORCY w rozumieniu ust. o swob. dział. gosp. INSTYTUTY BADAWCZE FUNDACJE I STOWARZYSZENIA i posiadające osobowość prawną ich jednostki org. OSOBY PRAWNE I JEDN. ORG. działające na podst. przepisów o stos. Państwa do Kościoła

4 Kierownik bez bliższego określenia – rozumie się przez to także zarząd spółki kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą osobę uprawnioną do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej Zagadnienie reprezentacji określone w art. 80 ust. 3 i 5 ustawy o s.d.g. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności

5 Reprezentacja w trakcie kontroli zależy od formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego.

6 Kontrola podmiotów leczniczych
Regulacja prawna zawarta w art oraz art. 113 u. o d.l. zawierającym odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – w zakresie nieuregulowanym w u. o d.l. stosuje się przepisy ustawy o s.d.g. z wyłączeniem przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 u. o s.d.g., których nie stosuje się w odniesieniu do kontroli działalności leczniczej dokonywanej przez organ prowadzący rejestr.

7 Brak obowiązku zawiadamiania kontrolowanego,
Brak obowiązku prowadzenia czynności kontrolnych w jego siedzibie, Możliwość prowadzenia kontroli bez względu na ilość prowadzonych kontroli, Brak ograniczeń ze względu na czas trwania kontroli u danego przedsębiorcy Podstawa prawna dla zlecania kontroli konsultantom wojewódzkim została określona w art. 111 ust. 5 u. o d.l.

8 Art. 111 ust. 1 u. o d. l. stanowi, że organ prowadzący rejestr /Wojewoda/ jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. ust. 2 u. o d. l. kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr /Wojewodę/ do wykonywania czynności kontrolnych.

9 art. 79a ust. 1-2 ustawy o s.d.g. precyzuje obowiązki kontrolującego, dotyczące rozpoczęcia kontroli, w szczególności okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

10 Upoważnienie do kontroli
zgodnie z 79a ust. 6 u. o s.d.g. powinno zawierać co najmniej: 1) wskazanie podstawy prawnej; 2) oznaczenie organu kontroli; 3) datę i miejsce wystawienia; 4) imię i nazwisko Konsultanta /pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;

11 9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

12 Dokument, który nie spełnia wymagań, o których mowa w ust
Dokument, który nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 6, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. /art. 79a ust. 7 u. o s.d.g./ Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. /art. 79a ust. 8 u. o s.d.g./

13 Art. 79b u. o s.d.g. stanowi, że w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

14 Inne obowiązki kontrolującego:
Zasada bezstronności – art. 79a ust. 4 odsyła do przepisów Kpa określających przesłanki wyłączenia kontrolującego /art. 24 i 26 Kpa/. Zasada najmnieszej uciążliwości – art. 80b u. o s.d.g. stanowi, że czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowanie kontrolowanego przedsiębiorcy.

15 W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

16 Uprawnienia kontrolującego określa art. 111 ust. 3 u. o d.l.
Osoby upoważnione wykonując czynności kontrolne za okazaniem upoważnienia, mają prawo: 1) żądania informacji i dokumentacji; 2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

17 3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 5) wglądu do dokumentacji medycznej; 6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.

18 art. 81 u. o s.d.g. nakłada na kontrolowanego obowiązek posiadania i okazania książki kontroli.

19 Obowiązek sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych, który powinien zawierać elementy wymienione art. 112 ust. 1-2 u. o d.l. 1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby; 2) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

20 4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne;
5) opis stanu faktycznego; 6) stwierdzone nieprawidłowości; 7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne; 8) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy.

21 Art. 112 ust. 2 i 4 u. o d.l. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Sporządza się go w 2 egz., a jeden z nich przekazuje się kierownikowi p.w.d.l.

22 Możliwość złożenia zastrzeżeń do protokołu została określona w art
Możliwość złożenia zastrzeżeń do protokołu została określona w art. 112 ust. 3-4 i 6 u. o d.l. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed podpisaniem kierownik p.w.d.l. zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, kontrolujący jest obowiązany zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół – nie stanowi to przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego

23 art. 112 ust. 6 u. o d. l. kierownik p. w. d. l
art. 112 ust. 6 u. o d.l. kierownik p.w.d.l., w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole

24 Znaczenie ustaleń zawartych w protokole art. 112 ust. 7 u. o d.l.
Na podstawie ww. ustaleń organ prowadzący rejestr może: wykreślić podmiot wykonujący działalność leczniczą w przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 /skutek mocniejszy/ w innych przypadkach niż ww. wydać zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określić termin ich wykonania

25 Przepis art. 84c u. o s.d.g. reguluje zagadnienie sprzeciwu, który może dotyczyć:
naruszenia obowiązku posiadania i okazania zgodnego z prawem upoważnienia, a także naruszenia zasad wyłączenia z kontroli określonych w Kpa /art. 79a u. o s.d.g./ naruszenia obowiązku poinformowania kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli /art. 79b u. o s.d.g./

26 naruszenia obowiązku dokonania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej /art. 80 ust.1 i 2 u. o s.d.g./

27 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Tryb przeprowadzania kontroli na podstawie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google