Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, 21 marca 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, 21 marca 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, 21 marca 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia podyplomowe Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa tel. 22 5934557 (83), e-mail: spir@sggw.pl, www.spir.sggw.pl

2 Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Program Reform Reform 2005 - 2008 Narodowa Strategia Spójności Spójności 2007 – 2013 (NSRO) Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny Strategiczny dla Rybołówstwa dla Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Wspólnoty (SWW) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Rada Europy Komisja Europejska Polityka SpójnościWspólna Polityka RolnaWspólna Polityka Rybacka Rzeczpospolita Polska Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007 O DNOWIONA S TRATEGIA L IZBOŃSKA

3 3 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 KrajowyProgramReform 2005 - 2008 KrajowyProgramZabezpieczenie Społeczne i IntegracjaSpołeczna Inne strategie ProgramKonwergencji POZrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeżnychObszarówRybackich PO ROW Krajowy Plan StrategicznydlaObszarówWiejskich StrategiaRozwojuRybołówstwa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 16 RPO PO Infrastruktura I Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej WspółpracyTerytorialnej PO Pomoc techniczna Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007

4 4 Cel strategiczny NSRO / NSS 2007 - 2013 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

5 Relacja celów szczegółowych NSS do priorytetów określonych w SWW oraz celów Strategii Lizbońskiej 5 Strategia Lizbońska Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Większa liczba lepszych miejsc pracy Rozwój wiedzy i Innowacyjności na rzecz Wzrostu gospodarczego Wymiar terytorialny polityki spójności SWW NSS Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Źródło: NSS 2007 - 2013, MRR, maj 2007

6 Układ celów NSRO i programów operacyjnych 6 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007 PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej Regionalny Program Operacyjny PO Pomoc Techniczna PO Europejska Współpraca Terytorialna PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki

7 Podział środków UE na programy operacyjne 7 Źródło: www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8 1.Zatrudnienie i integracja społeczna 2.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego regionów 3.Wysoka jakość systemu oświaty 4.Szkolnictwo wyższe i nauka 5.Dobre rządzenie 6.Rynek pracy otwarty dla wszystkich 7. Promocja integracji społecznej 8. Regionalne kadry gospodarki 9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10. Pomoc techniczna

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2.Infrastruktura sfery B+R 3.Kapitał dla innowacji 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5.Dyfuzja innowacji 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 9.Pomoc techniczna

10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 1.Gospodarka wodno – ściekowa – (FS) 2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) 3.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – (EFRR) 4.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) 5.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) 6.Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – (FS) 7.Transport przyjazny środowisku – (FS) 8.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) 10. Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR) 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - (EFRR) 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – (EFRR) (EFRR) 14. Pomoc techniczna – EFRR 15. Pomoc techniczna – FS

11 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 11 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym transnarodowym i międzyregionalnym ramach odrębnego celu polityki spójności UE –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006 Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006

12 12 Komponentom INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C zastąpią INTERREG III C programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B zastąpią INTERREG III B

13 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 13 1.Nowoczesna gospodarka 2.Wojewódzkie ośrodki wzrostu 3.Infrastruktura transportowa 4.Pomoc techniczna Lubelskie Lubelskie Podkarpackie Podkarpackie Podlaskie Podlaskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie Źródło: http://images.google.pl/images?hl=pl&q=mapa+polski&gbv=2

14 Regionalny Program Operacyjny 14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl Alokacja środków wspólnotowych (w euro) w podziale na RPO na lata 2007-2013 Ogółem: 16 555 614 188

15 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu: przygotowania, przygotowania, zarządzania, zarządzania, wdrażania, wdrażania, monitorowania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, oceny i kontroli realizacji NSRO, zakresu wsparcia przygotowania projektów zakresu wsparcia przygotowania projektów rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce 15

16 Organizacja Funduszy Europejskich Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy: koordynacja zarządzanie wdrażanie Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje. Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące – na etapie koordynacji i monitoringu; Instytucje Zarządzające – na etapie zarządzania oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające – na etapie wdrażania. Dodatkowo, w ostatnim etapie uczestniczą także Instytucje Certyfikujące i Instytucja Audytowa. 16

17

18 W perspektywie dofinansowanie 2007 – 2013 z Funduszy Europejskich dostępne jest w ramach ponad 500 różnych działań (ścieżek dostępu) w programach operacyjnych. W dystrybucję funduszy zaangażowanych jest blisko 150 urzędów i instytucji. 18

19 uczestniczy szereg nowych instytucji, zbierających dopiero doświadczenia w tym zakresie. Niejednokrotnie tworzone przez nie procedury i wymagania względem aplikujących i rozliczających projekty beneficjentów są skomplikowane, a czasem również nadmiernie rozbudowane. wszyscy się uczą 19

20 Dotyczy to m.in. kwestii: dostępu i rozliczania środków funduszy strukturalnych formułowania sugestii zmian wytycznych MRR lub instrukcji wykonawczych poszczególnych instytucji. 20

21 Fundusze i dotacje z Unii Europejskiej Fundusze i dotacje z Unii Europejskiej stronach poświęconych Funduszom Europejskim na lata 2007-2013. Znajdą tutaj Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Portal Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze dla Oświaty (EFS dla Oświaty) http://www.men.gov.pl 21

22 Życzę sukcesów w aplikowaniu ośrodki unijne Dziękuję za uwagę Dr inż. Ewa Bieńkowska-Mochtak E-mail: ewa.mochtak@wp.pl 22


Pobierz ppt "FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, 21 marca 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google