Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6. Programy i instytucje wspierania przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6. Programy i instytucje wspierania przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 6. Programy i instytucje wspierania przedsiębiorczości
6.1. Europejskie i polskie programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 6.2. Instytucje rynku pracy wspierania przedsiębiorczości. Fundusz Pracy 6.3. PARP, Parki technologiczne. Inkubatory

2 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw
Karty Małych Przedsiębiorstw przyjęto następujące dokumenty: "Najpierw myśl na małą skalę". Program „Small Business Act" dla Europy. Za główne cele programu uznano: Poprawę ogólnego podejścia politycznego do przedsiębiorczości Trwałe wpisanie zasady „najpierw myśl na małą skalę" w kształtowanie polityki począwszy od opracowywania przepisów, a kończąc na usługach publicznych Wspieranie rozwoju MSP, pomagając im stawić czoła utrzymującym się trudnościom utrudniającym rozwój Symboliczna nazwa „Act" nadana temu programowi podkreśla wolę polityczną uznania kluczowej roli MŚP w gospodarce UE. 10 zasad – wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki UE i państw członkowskich. tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę" sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MŚP ułatwienie MŚP dostępu do finansowania i rozwijania otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom pomaganie MŚP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MŚP i wszelkich form innowacji umożliwienie MŚP przekształcania wyzwań ochrony środowiska na nowe możliwości zachęcanie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków

3 Programy wsparcia mikroprzedsiębiorstw 2007–2013
P.O. Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3 Działanie 8.1 Działanie 8.2 P.O. Kapitał Ludzki Program Leonardo Da Vinci – projekty mobilności Europejski Program Współpracy W Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (www.cost.esf.org) Norweski Mechanizm Finansowy (www.eog.pl) Szwajcarski mechanizm finansowy (www.bierzdotacje.pl)

4 Schemat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
PARP Schemat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Źródło: Forin A. Lada D. (red.), (2005), Partner Przedsiębiorcy. Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. PARP, Warszawa, s. 7.

5 KSU Ośrodki KSU to głównie agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu, organizacje rzemiosła, fundacje i stowarzyszenia. Wszystkie ośrodki wchodzące w skład KSU objęte są systemem akredytacji, który gwarantuje określone standardy świadczonych usług. Akredytacja oparta jest na procedurach ISO i obejmuje możliwość akredytacji w ramach różnych specjalizacji. Każdy z akredytowanych ośrodków w KSU świadczy przynajmniej jedną z czterech kategorii usług, adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, tj. usługi doradcze (podstawowe, specjalistyczne), usługi szkoleniowe (specjalistyczne, branżowe, ogólne), usługi informacyjne (kojarzenie partnerów gospodarczych, informacje dla inwestorów zagranicznych), usługi finansowe (udzielanie poręczeń, udzielanie pożyczek). Część ośrodków dodatkowo specjalizuje się w określonych dziedzinach lub branżach, w tym m.in. i w transferze technologii, systemach zarządzania jakością, badaniach i certyfikacji. W ramach Krajowego Systemu Usług MSP można wyodrębnić grupy ośrodków, przy zastosowaniu kryterium rodzaju usług lub specjalizacji. Sieć Informacji dla Biznesu (BIN), Centra Euro INFO (EIC), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Krajowa Sieć Innowacji.

6 Urzędy Pracy – Fundusz Pracy
Fundusz Pracy jest podstawowym instrumentem finansowym, wspierającym działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Mikroprzedsiębiorcy w powiatowych urzędach pracy mogą uzyskać wsparcie na szkolenia, zmniejszenie kosztów pracy poprzez finansowanie prac interwencyjnych, staży dla absolwentów oraz pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

7 Fundusze poręczeń kredytowych
Fundusze pożyczkowe. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych utworzony w 1994 roku jest funduszem rządowym, którego celem działania jest wspieranie polskich przedsiębiorców i samorządów w łatwiejszym dostępie do kredytów bankowych pozwalających na rozwój działalności m.in. poprzez finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy czy umożliwienie realizacji kontaktów eksportowych

8 Specjalne Strefy Ekonomiczne
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) dla małych i dużych przedsiębiorców. Działa 14 stref na terenie 106 miast i 96 gmin – na podstawie zezwolenia – mają prawo do pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego (preferencje dla MSP). Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy. Preferencje dla MSP: intensywność pomocy dla grupy MSP jest wyższa niż dla dużych firm, maszyny i urządzenia nie muszą być nowe, wymagany okres prowadzenia działalności w strefie i utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy został skrócony z 5 do 3 lat od zakończenia inwestycji Maksymalna intensywność pomocy dla inwestycji MSP wynosi 40–70%.

9 Parki przemysłowe i technologiczne
W Polsce funkcjonuje 26 parków przemysłowych. MSP działające w parkach korzystają jednocześnie: z silnej integracji globalnej (dostępności do Internetu i różnego rodzaju sieci, łatwiejszego dostępu do finansowania poprzez instytucje zarządzające parkami); dostępność pozwala na umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorców, z silnej adaptacji lokalnej (bliskości innych firm, możliwość korzystania z doradztwa lub delegowania niektórych funkcji do instytucji zarządzających parkami, lub korzystania z usług innych firm, fundacji itp. działających na terenie lub w otoczeniu parku); bliskość przyspiesza proces uczenia się, skraca czas realizacji projektów. Ułatwienia: infrastruktura techniczna przygotowana pod inwestycje, dostępna po konkurencyjnych cenach, doradztwo i pomoc przy załatwianiu formalności, związanych z inwestycjami i działalnością gospodarczą, ulgi w podatkach lokalnych (w wybranych parkach). Parki technologiczne dla firm wykorzystujących nowe technologie zapewniają ułatwienia: infrastruktura techniczna przygotowana pod inwestycje dostępna po konkurencyjnych cenach, doradztwo i pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycjami i działalnością gospodarczą, ulgi w podatkach lokalnych (w wybranych parkach), transfer wiedzy i technologii.

10 Inkubatory przedsiębiorczości, technologii, akademickie
Inkubatory Technologiczne to wyodrębniona budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, atrakcyjne cenowo warunki lokalowe, obsługę administracyjno-biurową firm, doradztwo biznesowe (prawne, finansowe, patentowe itp.), promocję firm działających w inkubatorze, sprzyjające środowisko przedsiębiorców. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) – promowanie przedsiębiorczości, aby jak najwięcej młodych ludzi uznawało prowadzenie własnej firmy za realną alternatywę przy wyborze swojej ścieżki zawodowej. Wnioski o dofinansowanie AIP mogą składać: uczelnie państwowe i niepaństwowe, organizacje prowadzące działalność o charakterze non-profit, które utworzą AIP w rozumieniu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia r. Do tej pory MG podpisało 52 umowy ze szkołami wyższymi na dofinansowanie działalności AIP, w tym 34 umowy na utworzenie nowego Inkubatora.

11 Samorządy lokalne Samorządy lokalne wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej głównie poprzez: tworzenie warunków przyjaznego klimatu dla uruchomienia, prowadzenia i wspierania działalności gospodarczej, przedsiębiorstw i instytucji wsparcia (inkubatory, parki przemysłowe, administracja lokalna), przygotowanie infrastruktury technicznej (przygotowanie terenów, media, drogi itp.), zwolnienia, zmniejszenie lokalnych podatków i opłat.

12 Pytania kontrolne Literatura
Dlaczego przedsiębiorczość jest wspierana? Jakie funkcjonują mechanizmy wspierania przedsiębiorczości Przedstawić charakterystykę instytucji wspierającej przedsiębiorczość Literatura P.O. Innowacyjna gospodarka (2007) MRR Warszawa Regionalne programy operacyjne Forin A., Herba A., Seruga M. (2011) Przedsiębiorczo! Skorzystaj! PARP Warszawa. Lichtarski J. (2004): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.


Pobierz ppt "6. Programy i instytucje wspierania przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google