Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA WPROWADZAJĄCA Kościerzyna, 12 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA WPROWADZAJĄCA Kościerzyna, 12 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA WPROWADZAJĄCA Kościerzyna, 12 marca 2010 r.
STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA DEBATA WPROWADZAJĄCA Kościerzyna, 12 marca 2010 r.

2 CZYM JEST STRATEGIA?

3 Jest to dokument długookresowy (15 lat)
Dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów i opracowań szczegółowych Ma charakter ogólny, kierunkowy, programowy Jest opracowywana dla społeczności lokalnej z jej aktywnym udziałem Nastawiona jest na osiągnięcie długofalowych efektów i rozwiązywanie obecnych problemów w perspektywie wieloletniej W jej wdrażaniu biorą udział wszyscy mieszkańcy, firmy, organizacje z terenu objętego dokumentem

4 PO CO NAM STRATEGIA?

5 Poprzedni dokument strategiczny powiatu miał horyzont czasowy do roku 2006
Od roku 2010 następują zmiany w polityce rozwoju na szczeblu krajowym i regionalnym Do roku 2010 rozpoczęto realizację większości projektów i inwestycji z funduszy unijnych Od roku 2011 rozpoczyna się przygotowanie pod „nowy” okres programowania unijnego Sytuacja Powiatu Kościerskiego z uwagi na niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne wymaga podjęcia zdecydowanych, przemyślanych i długofalowych działań

6 OBSZAR REALIZACJI STRATEGII

7

8 KOGO DOTYCZY STRATEGIA?

9 MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO
Władz Powiatu i gmin Rady i Zarządu Powiatu, Rad Gmin i Rady Miasta Wójtów i Burmistrza Instytucji powiatowych i gminnych: samorządów (starostwa, urzędów gmin) i ich instytucji podległych Organizacji pozarządowych Firm i podmiotów prawnych Innych instytucji publicznych MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO

10 PROCES OPRACOWANIA DOKUMENTU

11 ROZPOCZĘCIE REALIZACJI STRATEGII
POWOŁANIE ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO EWALUACJA OBECNEJ STRATEGII ANALIZA SWOT IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW POWIATU OPRACOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH OKREŚLENIE GŁÓWNYCH PRIORYTETÓW OPRACOWANIE CELÓW KIERUNKÓW DZIAŁAŃ KONSULTACJA OPRACOWANYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA OPRACOWANIE SYSTEMU REALIZACJI STRATEGII OPRACOWANIE SYSTEMU MONITORINGU PRZYJĘCIE STRATEGII ROZPOCZĘCIE REALIZACJI STRATEGII

12 WNIOSKI Z DIAGNOZY

13 Sposoby wykorzystania / ograniczenia
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia położenie powiatu na tle województwa i Aglomeracji Trójmiejskiej Centralne położenie w skali regionu Położenie w bezpośrednim zapleczu aglomeracji Brak w pobliżu Kościerzyny większych ośrodków usług Lokalizacja poza Aglomeracją Niska ranga ośrodka Kościerskiego w skali regionu Niska ranga powiązań regionalnych z innymi ośrodkami Położenie poza głównymi korytarzami transportowymi Położenie poza obszarami wskazanymi do rozwoju w zakresie wysokich technologii i wsparcia instytucji otoczenia biznesu POPRAWIĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWĄ WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI ROZWINIĘCIA USŁUG I PRODUKCJI W OPARCIU O TAŃSZĄ SIŁĘ ROBOCZĄ ROZWINĄĆ POTENCJAŁ TURYSTYCZNY – STAĆ SIĘ ZAPLECZEM TURYSTYCZNYM AGLOMERACJI

14 Położenie Powiatu Kościerskiego na tle Aglomeracji Trójmiejskiej

15 Sposoby wykorzystania / ograniczenia
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia warunki naturalne i potencjał wynikający z cech fizyczno- geograficznych obszaru powiatu oraz możliwości jego wykorzystania Położenie w strefie pojeziernej – dużo ładnych czystych i dużych jezior Bardzo dogodne warunki dla rozwoju wielu form turystyki Duży udział obszarów leśnych Predyspozycje dla rozwoju branży drzewnej Dostępne zasoby kruszywa naturalnego Możliwości dla rozwoju przemysłu drzewnego Długi sezon zimowy – warunki dla rozwoju turystyki zimowej Zróżnicowanie warunków naturalnych poszczególnych gmin Surowy klimat niedogodny dla rolnictwa Średnia przydatność zasobów agroekologicznych Słabe lub średnie warunki glebowe Ograniczona dostępność komunikacyjna środkowej i południowej części powiatu, wynikająca z położenia wśród lasów WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI WEWNĘTRZNA DYWERSYFIKACJA ROZWOJU POWIATU ROZWÓJ BRANŻY DRZEWNEJ RACJONALNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW ŚRODOWISKA I POPRAWA JEGO STANU

16 Powiat kościerski regionalizacja geograficzna

17 Zróżnicowanie wewnętrzne – przykład: udział % lasów w powierzchni gmin powiatu

18 Zróżnicowanie wewnętrzne – przykład: udział % obszarów chronionych w powierzchni gmin powiatu

19 Centralne położenie ośrodka usługowego – Kościerzyny
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia układ przestrzenny i struktura osadnictwa Centralne położenie ośrodka usługowego – Kościerzyny Brak innych dużych ośrodków w okolicy Niski stopień urbanizacji i wysoki odsetek ludności wiejskiej Nierównomierne rozmieszczenie ludności Rozdrobnienie sieci osadniczej Problemy z dostępnością komunikacyjną wielu miejscowości powiatu Racjonalny rozwój ośrodka centralnego Tworzenie sieci powiązań wewnętrznych w powiecie

20 6 tys. 27 tys. 7,5 tys. 3 tys. 23 tys. 0,6 tys. 1,3 tys. MODEL ROZMIESZCZENIA LUDNOŚCI W POWIECIE NA TLE SIECI POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

21 Zrównoważona struktura płci Młoda struktura wieku mieszkańców
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia demografia Zrównoważona struktura płci Młoda struktura wieku mieszkańców Wysoki przyrost naturalny Mała liczba mieszkańców w porównaniu z innymi powiatami woj. Spadek liczby ludności w wielu przedprodukcyjnym Malejący stosunek ludności w wieku produkcyjnym do pozostałych grup

22 Prognoza demograficzna dla województwa do roku 2030 (GUS)

23 Przyrost naturalny w gminach powiatu na tle regionu

24 Potencjalnie Kościerzyna stanowi ośrodek węzłowy ruchu pasażerskiego
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia dostępność komunikacyjna Położenie w korytarzach drugo – i trzeciorzędnych (DK 20, drogi wojewódzkie) Potencjalnie Kościerzyna stanowi ośrodek węzłowy ruchu pasażerskiego Istniejące połączenie kolejowe z Gdynią Potencjalny ośrodek węzłowy tras rowerowych Położenie z dala od głównych korytarzy transportowych Brak połączenia kolejowego z Gdańskiem (Kolej Kaszubska) Długi czas dojazdu do Trójmiasta Rozwinąć kolej – sieć powiązań w oparciu o istniejącą infrastrukturę Aktywnie włączyć się w rozwój Kolei Kaszubskiej Zaplanować i rozwinąć w powiecie sieć dróg rowerowych dla mieszkańców i turystów

25 Układ powiązań komunikacyjnych w województwie pomorskim

26

27 Strefa rolno-leśna ekologizacji rolnictwa
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia rolnictwo Strefa rolno-leśna ekologizacji rolnictwa Predyspozycje do rozwoju agroturystyki Złe warunki naturalne (gleby) Rozdrobnienie gospodarstw Nadmiar osób zatrudnionych w rolnictwie Malejące dochody gospodarstw rolnych

28 Warunki do rozwoju rolnictwa w gminach powiatu

29 Udział użytków rolnych w powierzchni gmin powiatu

30 Duża liczba osób młodych wchodzących w wiek produkcyjny
Cecha rozpatrywana (+) (-) Sposoby wykorzystania / ograniczenia rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie Duża liczba osób młodych wchodzących w wiek produkcyjny Nadwyżka popytu na pracę nad podażą miejsc pracy w powiecie Mała mobilność zawodowa mieszkańców Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych Duży odsetek pracowników niewykwalifikowanych

31 Liczba bezrobotnych w (stan na 30 września 2009)
Jednostka administracyjna Ogółem Kobiety Bez prawa do zasilku Liczba Udział % Powiat Kościerski 3 695 2 040 55,21% 2 866 77,56% 1 657 81,23% Miasto Kościerzyna 1 341 724 54,0 1043 77,8 568 78,5 Dziemiany 220 142 64,5 176 80,0 120 84,5 Karsin 365 193 52,9 264 72,3 148 76,7 Kościerzyna 705 388 55,0 561 79,6 323 83,2 Liniewo 235 133 56,6 186 79,1 115 86,5 Lipusz 185 62,2 140 75,7 89 77,4 Nowa Karczma 313 168 53,7 233 74,4 83,3 Stara Kiszewa 331 177 53,5 263 79,5 154 87,0 Liczba bezrobotnych w (stan na 30 września 2009)

32 Przyrost bezrobocia w gminach powiatu w okresie 09.2009 – 01.2010
Jednostka administracyjna Przyrost bezrobocia (w ciągu 4 miesięcy: ) Przyrost bezrobocia ogółem W tym kobiet W tym bez prawa do zasiłku osoby % Powiat Kościerski 699 18,92% 252 12,35% 735 25,65% Dziemiany 35 15,91% 16 11,27% 42 23,86% Karsin 82 22,47% 33 17,10% 98 37,12% Miasto Kościerzyna 155 11,56% 55 7,60% 187 17,93% Kościerzyna 171 24,26% 65 16,75% 150 26,74% Liniewo 56 23,83% 12 9,02% 48 25,81% Lipusz 36 19,46% 6 5,22% 40 28,57% Nowa Karczma 84 26,84% 25,00% 101 43,35% Stara Kiszewa 80 24,17% 23 12,99% 69 26,24% Przyrost bezrobocia w gminach powiatu w okresie –

33 ZIDENTYFIKOWANE GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE

34 OBSZAR III JAKOŚĆ ŻYCIA
OBSZAR I GOSPODARKA OBSZAR II ŚRODOWISKO OBSZAR III JAKOŚĆ ŻYCIA

35 Możliwe scenariusze rozwojowe 2010+
Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne Przewaga szans nad zagrożeniami Przewaga Zjawisk negatywnych nad szansami Sukces (wykorzystanie silnych stron i ograniczenie słabości powiatu): aktywna polityka wewnętrzna - prorozwojowa Umiarkowany sukces (zrównoważony rozwój) (+ / +) Marginalizacja powiatu (stabilizacja) (+ / - ) Porażka (niewykorzystanie czynników przewagi, brak ograniczenia słabości powiatu) Brak aktywności w zakresie polityki wewnętrznej Drenaż – wymywanie czynników rozwojowych (stagnacja) ( - / +) Regres (spadek liczby miejsc pracy i obniżenie jakości życia) (- / -) Możliwe scenariusze rozwojowe 2010+

36 PYTANIE: JAK ZDEFINIOWAĆ GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

37 OBSZAR I GOSPODARKA ZAPEWNIĆ POWSTANIE NOWYCH MIEJSC PRACY W POWIECIE KOŚCIERSKIM DLA JEGO MIESZKAŃCÓW ZAPEWNIĆ POWIĄZANIA GOSPODARCZE I TRANSPORTOWE Z AGLOMERACJĄ TRÓJMIASTA STWORZYĆ ZAPLECZE (PRACOWNICY) I TURYSTYCZNE DLA AGLOMERACJI TRÓJMIASTA WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ LOKALNY DLA ROZWOJU GOSPODARKI W POWIECIE : Branża drzewna turystyka, medycyna ...

38 OBSZAR II ŚRODOWISKO ZACHOWAĆ I PIELĘGNOWAĆ ISTNIEJĄCE ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (wody, lasy...) ORAZ KRAJOBRAZ I PRZESTRZEŃ POPRAWIĆ STAN ŚRODOWISKA – OGRANICZAĆ ZANIECZYSZCZENIA KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE ORAZ WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO NATURALNE MĄDRZE I RACJONALNIE WYKORZYSTYWAĆ ISTNIEJĄCE ZASOBY PRZYRODNICZE DLA ROZWOJU GOSPODARKI I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

39 OBSZAR III JAKOŚĆ ŻYCIA
ZAPEWNIĆ MIESZKAŃCOM POZIOM DOCHODÓW WYSTARCZAJĄCY NA POKRYCIE WYDATKÓW BEZ KONIECZNOŚCI EMIGRACJI ZAROBKOWEJ ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO OŚWIATY I EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH NA WYSOKIM POZIOMIE ZABEZPIECZYĆ POTRZEBY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA, USŁUG I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO SZEROKIEJ OFERTY KULTURY, SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI

40 DALSZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCESEM OPRACOWANIA STRATEGII

41 OPRACOWANIE WNIOSKÓW Z EWALUACJI OBECNEJ STRATEGII (do 22 marca 2010)
OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI DIAGNOZY WRAZ Z ANALIZĄ SWOT I SCENARIUSZAMI ROZWOJU (do 22 marca 2010) KONSULTACJE W GMINACH POWIATU: pomiędzy 22 marca a 10 kwietnia DEBATY TEMATYCZNE: Gospodarka (29 marca) Kościerzyna Jakość życia (30 marca) Kościerzyna Środowisko (7 kwietnia) Kościerzyna 5. PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW Z DEBAT I DOKUMENTU STRATEGII : ok. 20 kwietnia

42 NA STRONIE POWIATU ZOSTANIE UMIESZCZONY (do 22 marca) DOKUMENT ZAWIERAJĄCY:
Diagnozę stanu Wnioski z obecnej strategii Przewidywane scenariusze rozwoju Analizę SWOT Identyfikację głównych problemów powiatu Wskazanie priorytetów i kierunków rozwoju Propozycje konkretnych działań Założenia systemu realizacji i monitoringu

43 Zapraszamy do przekazywania uwag do dokumentu
Uwagi prosimy przekazywać na piśmie Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koscierzynie Ul. 3-go Maja 9c Kościerzyna; na lub faxem pod nr Do dnia ostatniej debaty tj. 7 kwietnia 2010 r.

44 Zapraszamy do aktywnego udziału w debatach w gminach i debatach tematycznych
Szczegółowy harmonogram debat zostanie umieszczony na stronie internetowej powiatu ww.powiatkoscierski.pl oraz poszczególnych gmin w terminie do 22 marca br.

45 Prosimy o głosy w dyskusji

46 Dziękuję za uwagę Kościerzyna, 12 marca 2010 r.


Pobierz ppt "DEBATA WPROWADZAJĄCA Kościerzyna, 12 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google