Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja, założenia, rezultaty Konferencja podsumowująca realizację projektu Kraków, 5 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja, założenia, rezultaty Konferencja podsumowująca realizację projektu Kraków, 5 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja, założenia, rezultaty Konferencja podsumowująca realizację projektu Kraków, 5 grudnia 2007 r.

2 Koncepcja Skąd pomysł na projekt? braki informacyjne – obszary nieobjęte statystyką publiczną ani sprawozdawczością potrzeba posiadania aktualnych wyników badań i analiz w ujęciu obszarów polityki rynku pracy nowa rola Samorządu Województwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy – pełnienie zadań instytucji wdrażającej dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego inspiracje zagraniczne – obserwacja podobnych inicjatyw w różnych krajach Europy

3 Problemy zidentyfikowane na etapie przygotowania projektu: niewystarczająca jakość oraz słaby stopień wykorzystania w praktyce informacji pochodzących z badań, co wynika z: 1.niedostatecznego wykorzystania istniejących rozwiązań, pomysłów, narzędzi 2.braku cykliczności prowadzenia badań, a co za tym idzie, braku informacji o charakterze prognostycznym na temat sytuacji na rynku pracy 3.trudności z przekładaniem wyników badań na procesy decyzyjne 4.braku wystarczającej współpracy instytucji w zakresie prowadzenia badań i wymiany informacji Koncepcja

4 powstanie Obserwatorium ma na celu poszerzenie zakresu informacji, skoordynowanie ich przepływu oraz możliwości wykorzystania na bazie istniejącego systemu instytucji przedmiotem projektu będzie stworzenie struktury służącej pozyskiwaniu danych, przetwarzaniu ich oraz udostępnianiu informacji celem lepszego rozumienia zjawisk zachodzących na regionalnym rynku pracy oraz w jego otoczeniu dane posłużą do sporządzania diagnoz dotyczących rynku pracy i jego otoczenia, monitoringowi i ewaluacji programów realizowanych w województwie małopolskim oraz wskazywaniu obszarów problemowych, które powinny zostać objęte programami metodą realizacji zakładanych celów będzie między innymi realizacja badań Koncepcja Małopolski Program Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006:

5 Koncepcja Obszar IX: Nowoczesne zarządzanie publiczne, IX.5: Badania i analizy regionalne: stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju województwa Założenie programowe: utworzenie lub wykreowanie w Małopolsce przynajmniej jednego autonomicznego ośrodka badań i analiz regionalnych Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

6 Misja OBSERWATORIUM: Dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej rynku pracy ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju regionalnego Małopolski Założenia Okres realizacji projektu: kwiecień 2006-grudzień 2007

7 Jeden z pierwszych w Polsce i pierwszy w regionie kompleksowy projekt badawczy, którego celem jest lepsze rozpoznanie problemów społeczno-gospodarczych Rozpoznanie problemów ułatwia dostosowanie sektora edukacyjnego do wymagań stawianych przez współczesną gospodarkę oraz odpowiednie programowanie działań podejmowanych na rynku pracy Założenia

8 Partnerzy projektu Partnerzy projektu instytucje zaangażowane w monitorowanie regionalnego rynku pracy i kształtowanie polityki zatrudnienia w Małopolsce: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM Departament Edukacji i Sportu UMWM Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kuratorium Oświaty w Krakowie Założenia

9 Małopolska przed i po – obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy Wnioski i rekomendacje wynikające z badań prowadzonych przez Obserwatorium Wizyty studyjne – najciekawsze doświadczenia prezentowane przez gospodarzy wizyt studyjnych w Finlandii i Włoszech Biblioteka zasobów informacyjnych Rezultaty Szczegółowe prezentacje rezultatów projektu

10 Realizacja badań społecznych: Monitoring ofert pracy w Małopolsce Analiza porównawcza powiatów województwa małopolskiego (segmentacja) Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji gospodarki w Małopolsce Badanie strategicznych branż w Małopolsce Migracje – wyniki aktualnych badań i analiz Rezultaty Małopolska przed i po – obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy

11 Przygotowywanie praktycznych rekomendacji do wniosków z prowadzonych badańPrzygotowywanie praktycznych rekomendacji do wniosków z prowadzonych badań moderowana dyskusja podczas konferencji/seminariów podsumowujących projekty badawcze konsultacje z praktykami wydawanie raportów w formie książkowej Współpraca z ekspertami z różnych środowiskWspółpraca z ekspertami z różnych środowisk środowiska akademickie praktycy – np. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Rezultaty Wnioski i rekomendacje wynikające z badań prowadzonych przez Obserwatorium

12 Badanie potrzeb informacyjnychBadanie potrzeb informacyjnych przeprowadzone w instytucjach realizujących projekt Cel: poznanie obszarów, w których występują braki informacyjne Rezultat: raport wraz z listą rekomendowanych problemów badawczych; w rezultacie dyskusji wybrano do tematykę ostatniego badania realizowanego w ramach projektu – Badania strategicznych branż w Małopolsce Rezultaty

13 Prezentacja projektu na różnych forach:Prezentacja projektu na różnych forach: spotkania doradców zawodowych powiatowe rady zatrudnienia spotkania z Akademickimi Biurami Karier Przygotowywanie przekrojowych opracowańPrzygotowywanie przekrojowych opracowań na tematy związane z rynkiem pracy, edukacją oraz zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi Migracje – wyniki aktualnych badań i analiz

14 Organizacja wizyt studyjnych korzystanie z doświadczeń wypracowanych przez innych, np. próba wypracowania rozwiązań umożliwiających prowadzenie cyklicznych badań i analiz rynku pracy i edukacji poprzez opracowanie optymalnych metod i technik badawczych, co pozwoli na uzyskanie wystandaryzowanych informacji na poziomie regionu: Model TKTT – fiński model służący badaniu zapotrzebowania na pracowników wśród przedsiębiorców w regionie: zapotrzebowanie na pracowników wg zawodów (zawody deficytowe i nadwyżkowe) problemy z rekrutacją wg zawodów zmiany w umiejętnościach i kwalifikacjach wg zawodów potrzeby szkoleniowe wg zawodów Rezultaty The Regional Observatory on Labour Market in Piemonte S urvey on professional needs of the enterprises - The approach of Regione Piemonte The Regional Foresight Activities in Finland – TKTT-model

15 Biblioteka zasobów informacyjnych zebranie, skatalogowanie oraz udostępnienie informacji na temat rynku pracy, gospodarki i edukacji przygotowywanych i zlecanych przez instytucje administracji publicznej, instytuty i agencje badawcze Biblioteka jest dostępna w serwisie internetowym projektu www.obserwatorium.malopolska.pl www.obserwatorium.malopolska.pl Rezultaty

16 Model zarządzania informacją propozycja (wraz z analizą wykonawczą) sposobów aktualizowania i rozwoju Biblioteki zasobów informacyjnych rozwiązania dotyczące programowania i organizowania badań i analiz regionalnych Rezultaty

17 Obserwatorium w przyszłości: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatorium rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych migracji zarobkowych na terenie regionu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

18 Dziękuję Państwu za uwagę Adam Biernat – Kierownik projektu tel.: 012 42 87 862 e-mail: obserwatorium@wup-krakow.pl www.obserwatorium.malopolska.pl


Pobierz ppt "Koncepcja, założenia, rezultaty Konferencja podsumowująca realizację projektu Kraków, 5 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google