Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony."— Zapis prezentacji:

1

2 1 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu płk dypl. Adam Sosnowski PRZEZ

3 2 wolności się nie posiada, wolność się stale zdobywa Jan Paweł II...historia jest ciągłą walką sił i że kto siły nie ma, ten się w historii nie liczy... Józef Piłsudski

4 3...historia jest ciągłą walką sił i że kto siły nie ma, ten się w historii nie liczy... Józef Piłsudski

5 4...żadne z państw nie rezygnuje z prawa wypełnienia zobowiązań podjętych wobec swego społeczeństwa. Każde państwo nadal odpowiada za własne potrzeby obronne. Poprzez zbiorowe działanie Sojusz umożliwia państwom członkowskim wzmocnienie swoich zdolności realizacji koniecznych celów narodowych... NATO Vademecum

6 5 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA ZASADNICZE NORMY PRAWNE Adam Sosnowski PRZEZ

7 6 Art.85 1.Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Art.87 1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. KANONY PRAWA KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8 7 Art.1 Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Art.2 Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny, oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy......organów samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach. KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ

9 8 Art.18 1.Zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony przez organy, podmioty i organizacje wymienione w art.2 określają ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne właściwych organów. KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ

10 9 Art.19 1.Organy administracji i kierownicy jednostek określonych w art..18 uwzględniają w toku wykonywania zadań w zakresie obronności, postulaty dotyczące sił zbrojnych... KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ

11 10 Art Obowiązek wykonania świadczenia osobistego nakłada...prezydent miasta na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej Art Decyzję o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera wydaje...prezydent miasta na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień (+ rozporządzenie RM z dnia 6 września 1993 roku w sprawie świadczeń na rzecz obrony) KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ

12 11 CEL realizacji zadań obronnych przez samorząd terytorialny Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej związanych z przygotowaniem obronnym społeczności lokalnej Spełnienie innych zadań publicznych, uzasadnionych potrzebami państwa, zleconych prawnie, związanych np: z mobilizacyjnym rozwinięciem SZ, operacyjnym przygotowaniem terenu...

13 12 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ETAPIE ORGANIZACYJNYM Adam Sosnowski PRZEZ

14 13 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA ZADAŃ OBRONNYCH PRZEZ ORGAN SAMORZĄDU (W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE) REALIZOWANYCH NA TERENIE... 1.Ustalenie procedur kontaktów i przekazywania wzajemnych informacji między organami wojska i samorządu 2.Pełna znajomość i akceptacja zadań zleconych i uzgodnionych 3.Określenie ogólnego zakresu realizacji zadań nieskategoryzowanych

15 14 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE STANOWISK UMOŻLIWIAJĄCYCH KIEROWANIE DZIAŁANIAMI NA TERENIE... W REŻIMIE DORAŹNYM I KRYZYSOWYM 1. Jednolite systemy kierowania 2.Środki na realizację 3.Skuteczne prawo 4.Doskonalenie działania w okresie zdarzeń i klęsk żywiołowych

16 15 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WDROŻENIE JEDNOLITYCH PROCEDUR OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA PRZEZ ORGANY SMORZĄDOWE I ZESPOŁY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 1.Przyjęcie jednolitego systemu 2.Wdrożenie 3.Doskonalenie

17 16 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGANIZOWANIE WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH NA TERENIE... PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA 1. Ustalenie zadań dla jednostek organizacyjnych (tryb prawny) 2.Określenie trybu realizacji zadań 3.Określenie odpowiedzialności 4.Współdziałanie 5.Logistyka

18 17 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ WSPARCIA LOGISTYCZNEGO PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA 1. Ustalenie potrzeb 2.Określenie trybu realizacji 3.Ustalenie zadań dla jednostek organizacyjnych (tryb prawny).

19 18 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA BAZY NIEZBĘDNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU 1. Konsultacja potrzeb i możliwości 2.Określenie trybu udostępnienia 3.Wykorzystanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

20 19 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNEJ ILOŚCI LUDNOŚCI CYWILNEJ DO INŻYNIERYJNEJ ROZBUDOWY TERENU 1.Ustalenie ramowych potrzeb i możliwości realizacyjnych 2.Ustalenie możliwości wyposażenia 3.Określenie trybu realizacji

21 20 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE SYSTEMU OCHRONY WAŻNYCH OBIEKTÓW O ZNACZENIU LOKALNYM 1. Ustalenie obiektów podlegających ochronie przez siły wojska i policji 2. Ustalenie obiektów podlegających ochronie przez siły administracji samorządowej 3.Przyjęcie systemu ochrony obiektów 4.Określenie trybu realizacji

22 21 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE I UTRZYMANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA PUNKTÓW POBIERANIA WODY 1. Ustalenie rzędu potrzeb 2.Określenie trybu realizacji

23 22 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTALENIE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNYCH ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA W ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 1. Określenie poziomu asortymentowych potrzeb 2.Ustalenie możliwości realizacji

24 23 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNYCH NOŚNIKÓW ENERGII 1. Ustalenie poziomu potrzeb 2.Określenie trybu realizacji

25 24 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDOSTĘPNIENIE ORGANOM WOJSKOWYM NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH DZIAŁAJĄCYCH STOWARZYSZEŃ 1. Ustalenie potrzeb i możliwości 2. Określenie rodzaju i zakresu wykonywanych zadań 3.Uściślenie kontaktu i sposobu dysponowania

26 25 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UWZGLĘDNIENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POSTULATÓW ORGANÓW WOJSKA 1. Ustalenie potrzeb 2. Realizacja

27 26 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UWZGLĘDNIENIE W PLANIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRIORYTETÓW OPERACYJNEGO PRZYGOTOWANIA TERENU 1. Ustalenie potrzeb 2. Realizacja

28 27 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWSZECHNA EDUKACJA OBRONNA SPOŁECZEŃSTWA, POPULARYZACJA I ANGAŻOWANIE SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWY OBRONNE 1.Przyjęcie założeń programowych 2.Opracowanie programu i harmonogramu działania 2.Ustalenie zadań dla jednostek organizacyjnych (tryb prawny).

29 28 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AKTYWNE DZIAŁANIA NA RZECZ WYTWORZENIA WIĘZI SPOŁECZEŃSTWA Z REGIONEM ORAZ KONIECZNOŚCI OCHRONY I OBRONY DOROBKU 1. Przyjęcie założeń programowych 2.Opracowanie programu i harmonogramu działania 2.Wykorzystanie kontaktów pracowników samorządowych ze społeczeństwem

30 29 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WIELOPŁASZCZYZNOWA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI W CELU POZYSKANIA PARTNERA DLA BUDOWANIA OBRONNOŚCI 1. Ustalenie programu, harmonogramu i metodyki 2.Permanentna współpraca 3.Stałe procedury informowania

31 30 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODEJMOWANIE INICJATYW WŁĄCZENIA LOKALNYCH ELIT W PROCES DOSKONALENIA SYSTEMU OBRONNEGO 1. Przyjęcie koncepcji 2. Ustalenie programu 3.Określenie trybu realizacji i współdziałania

32 31 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU KONCEPCJI WYKORZYSTANIA OBRONNIE EDUKOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA 1. Określenie zasadniczych przedsięwzięć 2.Przygotowanie i upowszechnienie procedur reagowania 3.Propagowanie samoobrony 4.Realizacja programów bezpieczeństwa

33 32 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE TECHNICZNYM ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI OCHRONNYCH 1.Wytypowanie budowli stanowiących obiekt zainteresowania 2. Ustalenie sposobów utrzymania 3.Finansowanie

34 33 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WDROŻENIE JEDNOLITYCH PROCEDUR ALARMOWANIA I WZAJEMNEGO INFORMOWANIA 1. Ustalenie jednolitych procedur 2. Zapoznanie uczestników 3. Zapoznanie społeczeństwa poprzez media 4. Doskonalenie

35 34 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA Adam Sosnowski PRZEZ

36 35 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKUMENTACJA.REGULAMIN ORGANIZACYJNY NA CZAS W 1.Zarządzenie organu administracji w sprawie ustalenia regulaminu na czas W (Uchwała Rady w sprawie statutu Urzędu na czas W) 2.Załączniki struktura etatowa jednostki organizacyjne podległe inne

37 36 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKUMENTACJA ZADANIA NA CZAS W 1.Zarządzenie organu administracji w sprawie ustalenia zadań na czas W 2.Opracowanie szczegółowego zakresu realizacji zadań 3.Załączniki odpowiednio do każdego zadania

38 37 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKUMENTACJA INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU 1.Zarządzenie organu administracji w sprawie wprowadzenia Instrukcji Stałego Dyżuru 2.Załączniki struktura etatowa Stałego Dyżuru wykaz pracowników Urzędu wykaz jednostek organizacyjnych schematy organizacyjne, tabele dzienniki, grafiki, mapy, tabele kodowe dokumenty łączności, inne

39 38 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKUMENTACJA ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONNYCH PODLEGAJĄCYCH REALIZACJI W ROKU Załączniki Kalendarzowy Plan realizacji zadań obronnych w Plan Szkolenia Obronnego inne

40 39 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKUMENTACJA PLAN OCHRONY OBIEKTU 1.Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Obiektu 2.Załączniki instrukcja tabela posterunków, patroli schemat łączności wzory przepustek inne

41 40 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE Adam Sosnowski PRZEZ

42 41 Art.3 Do właściwości gminy przechodzą jako zadania zlecone - określone w ustawach - zadania i kompetencje należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego: OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

43 42 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej a) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach (art.2, tj. w zakresie określonym w ustawach) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

44 43 z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej b) organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji (art.18, t.j. u1. KOK określa ogólne zasady wykonania zadań, u.4. Wojewodowie organizują wykonanie zadań) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

45 44 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej c) uwzględnienie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej (art.17, tylko w zakresie OC zadania określono w rozporządzeniach) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

46 45 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej d) czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi (art.23,u.1. t.j.przeprowadzanie rejestracji i poboru - rozporządzenie MSW z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

47 46 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej e)udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie (art. 33 u.2 t.j. w sprawie poborowych którzy zmienili miejsce pobytu od czasu ogłoszenia do przeprowadzenia poboru) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

48 47 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej f) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz posiadającymi na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (art..130 u2.) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

49 48 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej g) przyznawanie i wypłacanie OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

50 49 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej h) zmiana OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

51 50 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i)pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom oraz osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej mającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

52 51 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej j) tworzenie formacji obrony cywilnej OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

53 52 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej k) przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

54 53 Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej l) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

55 54 Art.2 Do właściwości gminy przechodzą -jako zadania własne - określone w ustawach - zadania i kompetencje należące dotychczas do wojewódzkich rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego: (nie dotyczy zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej

56 55 Art.4 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 20) obronności OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

57 56 Art Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w szczególności w zakresie: 13) obronności OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa


Pobierz ppt "1 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google