Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA PRZEZ Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA PRZEZ Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA PRZEZ Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu płk dypl. Adam Sosnowski

2 „wolności się nie posiada, wolność się stale zdobywa” Jan Paweł II
„...historia jest ciągłą walką sił i że kto siły nie ma, ten się w historii nie liczy...” Józef Piłsudski

3 „...historia jest ciągłą walką sił i że kto siły nie ma, ten się w historii nie liczy...”
Józef Piłsudski

4 „...żadne z państw nie rezygnuje z prawa wypełnienia zobowiązań podjętych wobec swego społeczeństwa. Każde państwo nadal odpowiada za własne potrzeby obronne. Poprzez zbiorowe działanie Sojusz umożliwia państwom członkowskim wzmocnienie swoich zdolności realizacji koniecznych celów narodowych...” NATO Vademecum

5 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA ZASADNICZE NORMY PRAWNE PRZEZ Adam Sosnowski

6 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KANONY PRAWA KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art.85 1.Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Art.87 1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

7 O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ
KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ Art.1 Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Art.2 Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny, oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy organów samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.

8 KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ Art.18 1.Zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony przez organy, podmioty i organizacje wymienione w art.2 określają ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne właściwych organów.

9 KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ Art.19 1.Organy administracji i kierownicy jednostek określonych w art..18 uwzględniają w toku wykonywania zadań w zakresie obronności, postulaty dotyczące sił zbrojnych...

10 KANONY PRAWA USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ Art Obowiązek wykonania świadczenia osobistego nakłada ...prezydent miasta na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej Art Decyzję o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera wydaje ...prezydent miasta na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień (+ rozporządzenie RM z dnia 6 września 1993 roku w sprawie świadczeń na rzecz obrony)

11 CEL realizacji zadań obronnych przez samorząd terytorialny
Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej związanych z przygotowaniem obronnym społeczności lokalnej Spełnienie innych zadań publicznych , uzasadnionych potrzebami państwa, zleconych prawnie, związanych np: z mobilizacyjnym rozwinięciem SZ, operacyjnym przygotowaniem terenu...

12 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ETAPIE ORGANIZACYJNYM PRZEZ Adam Sosnowski

13 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA ZADAŃ OBRONNYCH PRZEZ ORGAN SAMORZĄDU (W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE) REALIZOWANYCH NA TERENIE... 1.Ustalenie procedur kontaktów i przekazywania wzajemnych informacji między organami wojska i samorządu 2.Pełna znajomość i akceptacja zadań zleconych i uzgodnionych 3.Określenie ogólnego zakresu realizacji zadań nieskategoryzowanych

14 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE STANOWISK UMOŻLIWIAJĄCYCH KIEROWANIE DZIAŁANIAMI NA TERENIE ... W REŻIMIE DORAŹNYM I KRYZYSOWYM 1. Jednolite systemy kierowania 2.Środki na realizację 3.Skuteczne prawo 4.Doskonalenie działania w okresie zdarzeń i klęsk żywiołowych

15 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WDROŻENIE JEDNOLITYCH PROCEDUR OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA PRZEZ ORGANY SMORZĄDOWE I ZESPOŁY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 1.Przyjęcie jednolitego systemu 2.Wdrożenie 3.Doskonalenie

16 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORGANIZOWANIE WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH NA TERENIE ... PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA 1. Ustalenie zadań dla jednostek organizacyjnych (tryb prawny) 2.Określenie trybu realizacji zadań 3.Określenie odpowiedzialności 4.Współdziałanie 5.Logistyka

17 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ WSPARCIA LOGISTYCZNEGO PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA 1. Ustalenie potrzeb 2.Określenie trybu realizacji 3.Ustalenie zadań dla jednostek organizacyjnych (tryb prawny).

18 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA BAZY NIEZBĘDNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU 1. Konsultacja potrzeb i możliwości 2.Określenie trybu udostępnienia 3.Wykorzystanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

19 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNEJ ILOŚCI LUDNOŚCI CYWILNEJ DO INŻYNIERYJNEJ ROZBUDOWY TERENU 1.Ustalenie ramowych potrzeb i możliwości realizacyjnych 2.Ustalenie możliwości wyposażenia 3.Określenie trybu realizacji

20 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE SYSTEMU OCHRONY WAŻNYCH OBIEKTÓW O ZNACZENIU LOKALNYM 1. Ustalenie obiektów podlegających ochronie przez siły wojska i policji 2. Ustalenie obiektów podlegających ochronie przez siły administracji samorządowej 3.Przyjęcie systemu ochrony obiektów 4.Określenie trybu realizacji

21 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE I UTRZYMANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA PUNKTÓW POBIERANIA WODY 1. Ustalenie rzędu potrzeb 2.Określenie trybu realizacji

22 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTALENIE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNYCH ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA W ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 1. Określenie poziomu asortymentowych potrzeb 2.Ustalenie możliwości realizacji

23 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PRZYGOTOWANIE DO DYSPOZYCJI WOJSKA NIEZBĘDNYCH NOŚNIKÓW ENERGII 1. Ustalenie poziomu potrzeb 2.Określenie trybu realizacji

24 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UDOSTĘPNIENIE ORGANOM WOJSKOWYM NIEZBĘDNYCH INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH DZIAŁAJĄCYCH STOWARZYSZEŃ 1. Ustalenie potrzeb i możliwości 2. Określenie rodzaju i zakresu wykonywanych zadań 3.Uściślenie kontaktu i sposobu dysponowania

25 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UWZGLĘDNIENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POSTULATÓW ORGANÓW WOJSKA 1. Ustalenie potrzeb 2. Realizacja

26 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UWZGLĘDNIENIE W PLANIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRIORYTETÓW OPERACYJNEGO PRZYGOTOWANIA TERENU 1. Ustalenie potrzeb 2. Realizacja

27 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POWSZECHNA EDUKACJA OBRONNA SPOŁECZEŃSTWA, POPULARYZACJA I ANGAŻOWANIE SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWY OBRONNE 1.Przyjęcie założeń programowych 2.Opracowanie programu i harmonogramu działania 2.Ustalenie zadań dla jednostek organizacyjnych (tryb prawny).

28 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
AKTYWNE DZIAŁANIA NA RZECZ WYTWORZENIA WIĘZI SPOŁECZEŃSTWA Z REGIONEM ORAZ KONIECZNOŚCI OCHRONY I OBRONY DOROBKU 1. Przyjęcie założeń programowych 2.Opracowanie programu i harmonogramu działania 2.Wykorzystanie kontaktów pracowników samorządowych ze społeczeństwem

29 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WIELOPŁASZCZYZNOWA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI W CELU POZYSKANIA PARTNERA DLA BUDOWANIA OBRONNOŚCI 1. Ustalenie programu, harmonogramu i metodyki 2.Permanentna współpraca 3.Stałe procedury informowania

30 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PODEJMOWANIE INICJATYW WŁĄCZENIA LOKALNYCH ELIT W PROCES DOSKONALENIA SYSTEMU OBRONNEGO 1. Przyjęcie koncepcji 2. Ustalenie programu 3.Określenie trybu realizacji i współdziałania

31 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU KONCEPCJI WYKORZYSTANIA OBRONNIE EDUKOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA 1. Określenie zasadniczych przedsięwzięć 2.Przygotowanie i upowszechnienie procedur reagowania 3.Propagowanie samoobrony 4.Realizacja programów bezpieczeństwa

32 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE TECHNICZNYM ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI OCHRONNYCH 1.Wytypowanie budowli stanowiących obiekt zainteresowania 2. Ustalenie sposobów utrzymania 3.Finansowanie

33 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WDROŻENIE JEDNOLITYCH PROCEDUR ALARMOWANIA I WZAJEMNEGO INFORMOWANIA 1. Ustalenie jednolitych procedur 2. Zapoznanie uczestników 3. Zapoznanie społeczeństwa poprzez media 4. Doskonalenie

34 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA PRZEZ Adam Sosnowski

35 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOKUMENTACJA .REGULAMIN ORGANIZACYJNY NA CZAS „W” 1.Zarządzenie organu administracji w sprawie ustalenia regulaminu na czas „W” (Uchwała Rady w sprawie statutu Urzędu na czas „W”) 2.Załączniki struktura etatowa jednostki organizacyjne podległe inne

36 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOKUMENTACJA ZADANIA NA CZAS „W” 1.Zarządzenie organu administracji w sprawie ustalenia zadań na czas „W” 2.Opracowanie szczegółowego zakresu realizacji zadań 3.Załączniki odpowiednio do każdego zadania

37 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOKUMENTACJA INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU 1.Zarządzenie organu administracji w sprawie wprowadzenia Instrukcji Stałego Dyżuru” 2.Załączniki struktura etatowa Stałego Dyżuru wykaz pracowników Urzędu wykaz jednostek organizacyjnych schematy organizacyjne, tabele dzienniki, grafiki, mapy, tabele kodowe dokumenty łączności, inne

38 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOKUMENTACJA ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONNYCH PODLEGAJĄCYCH REALIZACJI W ROKU .... 1.Załączniki Kalendarzowy Plan realizacji zadań obronnych w Plan Szkolenia Obronnego inne

39 POWINNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOKUMENTACJA PLAN OCHRONY OBIEKTU 1.Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Obiektu 2.Załączniki instrukcja tabela posterunków, patroli schemat łączności wzory przepustek inne

40 WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE PRZEZ Adam Sosnowski

41 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Art.3 Do właściwości gminy przechodzą jako zadania zlecone - określone w ustawach - zadania i kompetencje należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego:

42 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej a) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach (art.2, tj. w zakresie określonym w ustawach)

43 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej b) organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji (art.18, t.j. u1. KOK określa ogólne zasady wykonania zadań, u.4. Wojewodowie organizują wykonanie zadań)

44 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej c) uwzględnienie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej (art.17, tylko w zakresie OC zadania określono w rozporządzeniach)

45 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej d) czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi (art.23,u.1. t.j.przeprowadzanie rejestracji i poboru - rozporządzenie MSW z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych)

46 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej e)udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie (art. 33 u.2 t.j. w sprawie poborowych którzy zmienili miejsce pobytu od czasu ogłoszenia do przeprowadzenia poboru)

47 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej f) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz posiadającymi na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (art..130 u2.)

48 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej g) przyznawanie i wypłacanie

49 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej h) zmiana

50 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i)pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom oraz osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej mającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym

51 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej j) tworzenie formacji obrony cywilnej

52 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej k) przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej

53 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej l) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

54 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Art.2 Do właściwości gminy przechodzą -jako zadania własne - określone w ustawach - zadania i kompetencje należące dotychczas do wojewódzkich rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego: (nie dotyczy zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

55 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Art.4 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 20) obronności

56 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa Art Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w szczególności w zakresie: 13) obronności


Pobierz ppt "WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI POWINNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE POWSZECHNEJ OBRONY PAŃSTWA PRZEZ Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google