Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityki | Droga do Konstytucji Co to jest Konstytucja?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityki | Droga do Konstytucji Co to jest Konstytucja?"— Zapis prezentacji:

1 . . . . . Polityki | Droga do Konstytucji Co to jest Konstytucja?
Co znajduje się w Konstytucji? . Co daje mi Konstytucja? . Instytucje Europejskie . Polityki | 3 przykłady

2 4/10/2003 Konferencja Międzyrządowa–podpisanie Konstytucji
Droga do Konstytucji Traktaty Rzymskie Jednolity Akt Europejski Traktat z Maastricht Traktat z Amsterdamu Traktat z Nicei Projekt Konstytucji 15/12/2001 Deklaracja z Laeken 4/10/2003 Konferencja Międzyrządowa–podpisanie Konstytucji

3 Co to jest Konstytucja? Konstytucja to tekst, który zawiera podstawowe przepisy państwa lub grupy państw. Przepisy te zawierają odpowiedzi na wiele pytań. Jak działają instytucje? Jaki jest podział władzy? Jakie środki można zastosować w celu wprowadzenia w życie polityk? Jakie wartości są chronione? Jakie są prawa podstawowe obywateli?

4 Konstytucja Europejska
Konstytucja Europejska została opracowana i przyjęta zgodnie z przejrzystą i demokratyczną procedurą, a mianowicie przez Konwent Europejski liczący 72 posłów (na 105 przedstawicieli) wyłonionych w powszechnych wyborach bezpośrednich. Konstytucja jest również poddana procedurze ratyfikacji przez parlamenty narodowe, wyłonione także w powszechnych wyborach bezpośrednich, w 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej lub w drodze referendum.

5 Konstytucja Europejska jest istotnym etapem
Po co tworzy się Konstytucję Europejską? Konstytucja Europejska jest istotnym etapem w procesie integracji europejskiej. Została opracowana, aby sprostać przyszłym wyzwaniom Europy: Europy 25 państw Członkowskich i 450 milionów mieszkańców; Europy demokratycznej, przejrzystej, wydajnej i służącej interesom Europejczyków. Konstytucja Europejska zastępuje jednym tekstem główne dotychczas istniejące traktaty europejskie

6 Po co mi Konstytucja Europejska,
jeżeli w moim kraju jest już konstytucja? Konstytucja Europejska nie zastępuje konstytucji już istniejących w większości państw europejskich. Ma ona współistnieć obok nich i posiadać swoją rację bytu, własną niezależność. Konstytucja Europejska określa ramy, w których Unia Europejska może działać. Unia Europejska posiada także odmienny system instytucjonalny. Wreszcie, Konstytucja Europejska ma zastosowanie na całym terytorium europejskim. [ Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Ministrów, Rada Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, itp. ]

7 Konstytucja Europejska podzielona jest na 4 części.
Co znajduje się w Konstytucji? Konstytucja Europejska podzielona jest na 4 części. Pierwsza z nich określa Unię Europejską, jej wartości, cele, kompetencje, procedury decyzyjne i instytucyjne. Druga część obejmuje Kartę Praw Podstawowych. Trzecia część opisuje polityki i działania Unii Europejskiej. W czwartej części zawarte są przepisy końcowe, między innymi procedury przyjęcia Konstytucji i późniejszego wprowadzenia do niej zmian.. Nowość! Od tej chwili każde państwo, które wyrazi taką wolę może opuścić Unię Europejską.

8 Co daje mi Konstytucja? Gwarancja poszanowania określonych wartości i modelu społeczeństwa Poszanowanie wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, godności ludzkiej i praw człowieka. Społeczeństwo oparte na pluralizmie, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i niedyskryminacji. Podstawowe wolności Swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. Niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Tylko państwa szanujące powyższe wartości mogą przystąpić do Unii Europejskiej. Ponadto, jeżeli któreś Państwo Członkowskie nie szanuje tych wartości, mogą zostać podjęte w stosunku do niego odpowiednie środki..

9 Co daje mi Konstytucja? Obywatelstwo Unii „Każdy obywatel Państwa Członkowskiego jest obywatelem Unii.” Obywatelstwo Unii jest dodatkowe w stosunku do obywatelstwa krajowego i przyznaje dodatkowe prawa: Prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na całym terytorium Unii Europejskiej Głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych Korzystania z ochrony konsularnej i dyplomatycznej w państwach trzecich Prawo kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, Odwoływania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Zwracania się do instytucji i organów Unii w swoim języku oraz otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku

10 Co daje mi Konstytucja? Karta Praw Podstawowych Poszanowanie godności, prawo do życia, zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, wolność myśli, sumienia i religii, wolność wypowiedzi i informacji, prawo do nauki, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do własności, równość wobec prawa, poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej, równość mężczyzn i kobiet, integracja osób niepełnosprawnych, prawo do skutecznego środka prawnego i sprawiedliwego procesu sądowego , domniemania niewinności oraz prawo do obrony, itp..

11 Co daje mi Konstytucja? Karta Praw Podstawowych stanowi integralną część Konstytucji. Ma zastosowanie do instytucji europejskich oraz Państw Członkowskich przy wprowadzaniu w życie prawa Unii Europejskiej. Obejmuje ona nie tylko prawa obywatelskie i polityczne zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., ale także dodatkowe dziedziny: prawa społeczne pracownika, ochronę środowiska, prawo do dobrej administracji itp.

12 Nasza Konstytucja nazywana jest demokracją, ponieważ władza
Co daje mi Konstytucja? Nasza Konstytucja nazywana jest demokracją, ponieważ władza nie spoczywa w rękach mniejszości, lecz większości społeczeństwa.” [ Tukidydes II, 37 ]

13 Co daje mi Konstytucja? Solidarność Jeżeli któreś Państwo Członkowskie stanie się ofiarą ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie działaja wspólnie w duchu solidarności – włącznie ze środkami wojskowymi – aby przyjść z pomocą danemu Państwu. Poprawa życia demokratycznego Unii Nowe obowiązki zostały nałożone na instytucje europejskie w kwestii konsultacji społecznych, przejrzystości czy dostępu do dokumentów. Ustanowiono prawo inicjatywy obywatelskiej (jeżeli co najmniej milion obywateli Europy z określonej liczby Państw Członkowskich wystąpi z taką inicjatywą, Komisja może zostać zmuszona do przedłożenia odpowiedniego wniosku).

14 Pokój i dobrobyt Co daje mi Konstytucja? Wspólne cele
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, Stały rozwój. Postęp naukowy. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. Solidarność między Państwami Członkowskimi. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy.

15 Instytucje Europejskie Kto co robi?

16 Instytucje Europejskie – kto co robi..
..w jakich dziedzinach? Konstytucja wyjaśnia kwestie związane z kompetencjami, dokonując ich klasyfikacji i wymieniając je. Wskazuje .. .. w jakich dziedzinach Unia Europejska może działać samodzielnie - kompetencje wyłączne .. dziedziny w których Unia może działać, ale działać mogą także same Państwa Członkowskie - kompetencje dzielone .. oraz te w których działania Unii są dodatkowe w stosunku do działań Państw Członkowskich - działania wspierające, koordynujące lub uzupełniające

17 W jakich dziedzinach?

18 ..czy Unia może robić co chce?
Zasada powierzenia kompetencji „Unia działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Państwa Członkowskie na mocy Konstytucji.” Zasada pomocniczości „W dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.” Zasada proporcjonalności „Zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Konstytucji.”

19 Kontrola Trybunału Sprawiedliwości
..czy Unia może robić co chce? Kontrola Trybunału Sprawiedliwości Przestrzeganie tych trzech zasad poddane jest kontroli Trybunału Sprawiedliwości i mogą stanowić przedmiot odwołania. Nowość! Konstytucja wzmacnia zastosowanie dwóch ostatnich zasad: każdy parlament narodowy ma odtąd możliwość rozpatrywania czy propozycje Komisji przestrzegają zasady pomocniczości. Może to nawet doprowadzić do zmiany tej propozycji przez samą Komisję.

20 Instrumenty działania
Konstytucja ogranicza liczbę instrumentów jakie Unia może stosować do 6. Ustawy Europejskie Akty Ustawodawcze 1 Europejskie Ustawy Ramowe Rozporządzenia Europejskie Akty Nieustawodawcze 2 Decyzje Europejskie Zalecenia Punkty Widzenia 3 Opinie Komisja, Rada Ministrów etc. Propozycje Komisji Przyjęte przez Parlament Komisja lub Rada Ministrów 1 2 3

21 Symbole Unii Europejskiej
Konstytucja utwierdza znaczenie wielu symboli Unii Europejskiej Flaga europejska jest symbolem Unii Europejskiej, ale również symbolem jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię pomiędzy narodami Europy. Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Flaga pozostanie więc taka sama niezależnie od przyszłych rozszerzeń Unii Europejskiej.

22 Symbole Unii Europejskiej
Hymn europejski jest to Dziewiąta Symfonia skomponowana w 1823 r. przez Ludwiga van Beethovena. W końcowym fragmencie swojej symfonii, Beethoven umieszcza muzyczną wersję „Ody do radości” napisanej w 1785 r. przez Friedricha von Schillera. Poemat ten wyraża idealistyczną wizję ludzkości, wizję braterstwa wszystkich ludzi – wizję, którą podzielał Beethoven.

23 Symbole Unii Europejskiej
„Zjednoczeni w różnorodności” Dewizę europejską wyłoniono w drodze konkursu zorganizowanego przez wszystkich obywateli europejskich, w którym wzięło udział 80 tysięcy młodych Europejczyków w wieku między 10 a 20 lat. Euro Wiele państw wybrało zamianę waluty krajowej na wspólną walutę europejską: euro. Na dzień dzisiejszy do grupy tych państw zalicza się Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Luksemburg, Holandię, Niemcy, Portugalię i Włochy.

24 Symbole Unii Europejskiej
9 maja „Dniem Europy” Dnia 9 maja 1950 r. francuski Minister Spraw Zagranicznych Robert Schuman przedstawił swoją propozycję budowania Europy opartej na wspólnym rynku węgla i stali, zasadniczo w celu uniknięcia wybuchu kolejnej wojny między europejskimi stronami będącymi uprzednio w stanie wojny. Propozycja ta znana pod nazwą „deklaracją Schumana” jest traktowana jako akt narodzin Unii Europejskiej. Dzisiaj 9 maja jest „Dniem Europy”. Jest on okazją do działań i uroczystości przybliżających Europę jej obywatelom oraz zbliżających narody europejskie między sobą.

25 bezpieczeństwa i sprawiedliwości”
„przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Polityki | 3 przykłady „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Konstytucja Europejska zapewnia obywatelom Europy wspólną przestrzeń „wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Sformułowanie to oznacza: Brak kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej Obywatel Europy może swobodnie poruszać się, bez potrzeby kontroli lub okazywania paszportu, w obrębie granic 25 Państw Członkowskich (od Helsinek po Lizbonę i od Dublina po Tallin).

26 Polityki | 3 przykłady Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych
„przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Polityki | 3 przykłady Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej Wzmocnienie kontroli dotyczy granic z państwami trzecimi (np. Między Hiszpanią a Marokiem lub między Polską a Ukrainą) oraz międzynarodowych portów morskich i lotniczych wszystkich Państw Członkowskich (np. w przypadku statku płynącego z Ameryki Południowej do portu w Rotterdamie lub samolotu przylatującego z Azji na lotnisko w Budapeszcie). W tym celu ustanowiono środki obejmujące wspólną politykę w zakresie wydawania wiz i innych dokumentów uprawniających do krótkiego pobytu, przepisy odnoszące się do osób przekraczających granice zewnętrzne oraz stopniowe wprowadzenie systemu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.

27 Polityki | 3 przykłady Wspólna polityka w dziedzinie azylu
„przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Polityki | 3 przykłady Wspólna polityka w dziedzinie azylu Wspólna polityka w dziedzinie azylu dotyczy jednolitego statusu azylu obowiązującego w całej Unii Europejskiej, wspólnych procedur przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu oraz partnerstwa z państwami trzecimi w celu zarządzania napływem osób ubiegających się o azyl. Polityka ta musi być zgodna z Konwencją Genewską dotyczącą statusu uchodźców.

28 Polityki | 3 przykłady Wspólna polityka imigracyjna
„przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Polityki | 3 przykłady Wspólna polityka imigracyjna Wspólna polityka imigracyjna dotyczy skutecznego zarządzania napływem uchodźców, zapewniając jednocześnie sprawiedliwe traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich. Ma ona na celu również zwalczanie nielegalnej imigracji i handlu ludźmi (w szczególności kobietami i dziećmi). Popiera ona integrację obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwach członkowskich. Unia Europejska może zawrzeć z państwami trzecimi umowy o ponownym przyjęciu do państwa pochodzenia obywateli państw trzecich przebywających na jej obszarze bez zezwolenia.

29 „przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”
Polityki | 3 przykłady Wzmocnienie współpracy sadowej w sprawach cywilnych Wzmocnienie współpracy sądowej w sprawach cywilnych ma na celu wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń i decyzji sądowych, współpracę w dziedzinie gromadzenia dowodów oraz uzyskanie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Wzmocnienie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Wzmocnienie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych ma na celu zwalczanie: terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy, korupcji i przestępczości zorganizowanej.

30 Polityki | 3 przykłady Powołanie Prokuratora Europejskiego
„przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Polityki | 3 przykłady Powołanie Prokuratora Europejskiego Umożliwi to skuteczniejsze zwalczanie przestępczości międzynarodowej. Wzmocnienie i skuteczniejsza kontrola Europolu Organy policji europejskich współpracują w ramach struktury nazywanej Europolem. Zakres działań Europolu może obejmować np. prowadzenie działań dochodzeniowych lub wspólne działania operacyjne. Europol podlega kontroli Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych i Trybunału Sprawiedliwości.

31 oparta na solidarności i w interesie obywateli”
„polityka regionalna” Polityki | 3 przykłady ”Polityka regionalna oparta na solidarności i w interesie obywateli” Czym jest polityka spójności? Unia Europejska jest strefą pomyślnie rozwijającej się działalności na skalę światową. Jednakże pomiędzy jej Państwami Członkowskimi, a w szczególności jej 250 regionami, istnieją bardzo duże dysproporcje w poziomach rozwoju.

32 Polityki | 3 przykłady Polityka spójności ..
„polityka regionalna” Polityki | 3 przykłady Polityka spójności .. .. Inaczej mówiąc nie wszyscy obywatele Europy posiadają równe szanse, wynikające w zależności od ich miejsca zamieszkania, wobec wyzwań stawianych przez procesy globalizacji. Polityka spójności ma na celu skorygowanie tej sytuacji, mimo iż dostęp do zatrudnienia, konkurencyjność przedsiębiorstw i poziom inwestycji technologicznych są przede wszystkim uzależnione od podmiotów gospodarczych oraz władz krajowych i regionalnych.

33 Polityki | 3 przykłady Jak funkcjonuje ta polityka?
„polityka regionalna” Polityki | 3 przykłady Jak funkcjonuje ta polityka? Decyzje o wykorzystaniu funduszy polityki spójności nie są podejmowane w „Brukseli”. Istniejące potrzeby są dokładnie oceniane na szczeblu regionalnym i krajowym, a zatem wprowadzenie w życie tych decyzji jest zdecentralizowane. Jednakże ogólne ramy, w których fundusze musza być wykorzystane, są określane na poziomie europejskim zgodnie z surowymi kryteriami stanowiącymi np., że rozwój powinien być przyjazny dla środowiska naturalnego i sprzyjający równości szans.

34 „polityka regionalna”
Polityki | 3 przykłady Rola Unii Europejskiej nie ogranicza się zatem tylko do „wkładu pieniężnego”. Jej polityka spójności pozwala na lokalne uwzględnienie priorytetów określonych na poziomie unijnym tak, aby umożliwić jej jednocześnie solidarność i konkurencyjność (zatrudnienie, trwały wzrost, społeczeństwo informacyjne, badania, usługi o ogólnym znaczeniu gospodarczym, itd..) Polityka spójności stanowi niezbędne uzupełnienie wielkiego rynku europejskiego oraz unii gospodarczej i walutowej. Uwaga! Niezależnie od rodzaju interwencji, pomoc europejska nie zastępuje, lecz uzupełnia pomoc krajową. Głównym jej celem jest „wspomaganie” ze swojej strony pożytecznych projektów, które bez tego nie mogłyby zostać zrealizowane.

35 Polityki | 3 przykłady Czym jest Konstytucja Europejska?
„polityka regionalna” Polityki | 3 przykłady Czym jest Konstytucja Europejska? Konstytucja Europejska umacnia politykę Regionalną Europy, jako politykę opartą na solidarności i bliską obywatelom. Wspiera ona „spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność pomiędzy Państwami Członkowskimi”. Obecnie jest to podstawowy cel Unii Europejskiej. Oznacza to, iż w przeciwieństwie do sytuacji, która miała miejsce w przeszłości, wszystkie najmniej uprzywilejowane lub przeżywające trudności regiony mogą korzystać z solidarności Państw Członkowskich, a w szczególności z pomocy europejskiej.

36 go dla przyszłych pokoleń”
„ochrona środowiska naturalnego” Polityki | 3 przykłady „Ochrona środowiska naturalnego w celu zachowania go dla przyszłych pokoleń” Konstytucja Europejska rozwija możliwości ochrony środowiska naturalnego. Za główny cel projektu europejskiego stawia ona zasadę stałego rozwoju. Zasada ta została przyjęta podczas pierwszego „Szczytu Ziemi” zorganizowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r.

37 „ochrona środowiska naturalnego”
Polityki | 3 przykłady Jej zadaniem jest „zaspokajanie aktualnych potrzeb społeczeństwa bez stwarzania zagrożeń dla potrzeb przyszłych pokoleń”. W tym celu Europa zamierza podjąć działania dążące do „zrównoważonego wzrostu gospodarczego”, „społecznej gospodarki rynkowej” oraz „wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego”. Przyjmuje ona, jako prawo podstawowe, obowiązek włączenia wymiaru środowiskowego do wszystkich polityk europejskich.

38 „ochrona środowiska naturalnego”
Polityki | 3 przykłady Ustanawia ona zasadę solidarności pomiędzy Unią Europejską, Państwami Członkowskimi a Państwem Członkowskim, które stało się ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. Pozwala ona obywatelom Europy i stowarzyszeniom przedstawicielskim (np.: pozarządowym organizacjom ochrony środowiska) na wypowiadanie swoich opinii, podjęcie dialogu i zajęcie stanowiska w sprawach polityk europejskich (w szczególności polityki ochrony środowiska). Prawo inicjatywy obywatelskiej, w której bierze udział co najmniej osób może również dotyczyć kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym. Wspiera ona efektywność energetyczną, oszczędność energii oraz rozwój nowych i odnawialnych źródeł energii.

39


Pobierz ppt "Polityki | Droga do Konstytucji Co to jest Konstytucja?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google