Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ

2 z norm tych wynikają inne normy konstytucyjne
Zasady naczelne konstytucji to normy prawne zawarte w konstytucji, których szczególna doniosłość wyraża się w tym, że: z norm tych wynikają inne normy konstytucyjne określają one cechy danej instytucji wyrażają podstawowe wartości konstytucyjne i są za takie uznawane w orzecznictwie i doktrynie

3 podstawowe zasady ustroju politycznego
Dla określenia ZASAD NACZELNYCH KONSTYTUCJI nauka prawa używa takich kategorii, jak: zasady ustroju zasady konstytucyjne podstawowe zasady ustroju politycznego

4 Zasady naczelne Konstytucji RP
zasada suwerenności Narodu zasada niepodległości i suwerenności państwa zasada demokratycznego państwa prawnego zasada podziału władz zasada społeczeństwa obywatelskiego zasada społecznej gospodarki rynkowej zasada przyrodzonej godności człowieka

5 ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO
Państwo prawne wiąże się z formalnym pojmowaniem państwa prawnego gdzie państwo prawne to państwo rządzone przez prawo, w którym prawo stoi ponad państwem, a podstawową metodą władczą są „rządy prawa, a nie ludu". Demokratyczne państwo prawne akcentuje cechy materialne (demokratyzm)

6 Przesłanki formalnego państwa prawnego:
podział władzy konstytucjonalizm legalność prymat ustawy zakaz retroakcji dopuszczenie ingerencji w sferę wolności i własności jednostki wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego, sądową kontrolę władzy wykonawczej oraz odpowiedzialność odszkodowawczą państwa

7 Formalne gwarancje przestrzegania prawa przez organy państwowe
Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich Naczelny Sąd Administracyjny niezawisłe sądy

8 Elementy materialne demokratycznego państwa prawnego
zagwarantowanie oraz poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela zasada suwerenności zasada pluralizmu politycznego demokratyzm oparty na kreowaniu władz przez okresowo odbywane wolne wybory powszechne zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji państwowych idea państwa socjalnego opartą na realizacji zasad sprawiedliwości społecznej niezależny i niezawisły sądowy wymiar sprawiedliwości, kontrolujący zarówno władzę ustawodawczą, jak i wykonawczą zasada samorządu

9 Zasada demokratycznego państwa prawnego
wprowadzona po raz pierwszy do polskiego porządku ustrojowego na podstawie nowelizacji (rewizji) Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 r. Zasadę tę w nie zmienionym kształcie przyjęła Mała Konstytucja z 17 października 1992 r., pozostawiając w mocy cały znowelizowany Rozdział I uchylonej formalnie Konstytucji z 1952 r.

10 Demokratyczne państwo prawne to takie, w którym:
prawo odzwierciedla akceptowany społecznie system wartości, oparty na prawie naturalnym i standardach prawa międzynarodowego wola większości, wyrażona w formie ustawy, może być przezwyciężona w wyniku zastosowania kontroli konstytucyjności prawa

11 Z pojęcia demokratycznego państwa prawnego wynikają:
zasada zaufania obywateli do państwa, co należy rozumieć jako nakaz lojalnego" postępowania wobec obywateli zakaz działania prawa wstecz zasada ochrony praw nabytych zasada sprawiedliwości społecznej zasada respektowania dobra ogółu zasada stabilnego i bezpiecznego prawa zasada podziału władzy zasada niezawisłości sędziowskiej zasada prawa do sądu zasada nakazu określoności przepisów karnych zasada nullum crimen sine lege zasada zakazu nadmiernej ingerencji ustawodawcy w prawa jednostki

12 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej" Art. 2 Konstytucji RP ustanawia zasadę demokratycznego państwa prawnego jako podstawową zasadę ustroju politycznego.


Pobierz ppt "ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google