Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy.

Коpie: 1
Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy."— Zapis prezentacji:

1 Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy

2 Geneza powstania Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy Deklaracja nr 23 w sprawie przyszłości Unii Szczyt Rady Europejskiej w Leaken – deklaracja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej Prace Konwentu Europejskiego złożonego z przedstawicieli rządów państw członkowskich i kandydujących, przedstawicieli parlamentów tych państw narodowych, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej

3 Raport Prezydencji Konwentu Ostateczny wygląd Konstytucji Unii Europejskiej Preambuła (wstęp) część I – niezatytułowana część II – Karta Praw Podstawowych UE opatrzona preambułą część III – Polityka i funkcjonowanie UE część IV – Postanowienia ogólne i końcowe Sala, w której zaaprobowano tekst Konstytucji Europejskiej

4 Prawa człowieka i mniejszości narodowych z kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa europy, wynikają powszechne wartości stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka (ustęp 1 preambuły) narody europy, pozostające dumne ze swej tożsamości narodowej[…] zdecydowane są pokonać dawne podziały (Słowa wstępu do Konstytucji Europejskiej) -odniesienia do sytuacji geopolitycznej -oraz do licznych konfliktów etnicznych w historii europy w XX w.

5 Preambuła jako wykładnia całego Traktatu Konstytucyjnego zjednoczona w swej różnorodności Europa w poszanowaniu praw każdej jednostki[…] ogromnego przedsięwzięcia które uczyni je uprzywilejowanym obszarem ludzkiej nadziei Założenia końcowe Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy:

6 Część normatywna Konstytucji Europejskiej Tytuł I – Definicja i cele Unii expressis verbis Odniesienie do mniejszości Art.. I-2 stanowi, iż UE zbudowana jest m.in.. na wartościach państwa prawnego i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, zaś wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, równości kobiet i mężczyzn.

7 w wypadku istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie tych wartości – w tym poszanowania praw osób należących do mniejszości, przedsiębrana jest na zasadach określonych w art. I-59 procedura zawieszenia niektórych praw wynikających z członkostwa. Formy dochodzenia swoich praw: -weryfikacja poprzez czynne i bierne prawo wyborcze (tytuł V Prawa Obywatelskie art. II-99) -instytucje kontrolno reakcyjne Europejski rzecznik praw obywatelskich(art. II-103) -petycje do parlamentu europejskiego(art. II-104) ->postanowienia tytułu VI Wymiar Sprawiedliwości

8 Unia szanuje swoja bogata różnorodność kulturowa i językową oraz zapewnia ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego europy Silne powiązanie z problematyka mniejszości narodowych poprzez ochronę kultury i języka jako elementów zasadniczych dla społeczeństw mniejszości Nnarodowych Ciągłość i spójność( legislatywy): Unia respektuje wszelkie wcześniejsze postanowienia np. Poszanowanie Karty Narodów Zjednoczonych a sama rozszerza tylko te regulacje prawne

9 Kwestia statusu kościołów i organizacji nie wyznaniowych - j ako enklaw społecznej aktywności i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych i religijnych Art. I-52 zasada poszanowania i nienaruszalności statusu prawnego przyznanego: -ko ś ciołom -stowarzyszeniom -wspólnotom religijnym -Organizacjom filozoficznym w nie wyznaniowych w państwach członkowskich Zapewnienie jasnego czystego i otwartego dialogu. B rak nadania osobowo ś ci publicznoprawnej przez traktat konstytucyjny.

10 Kluczową rolę z punktu widzenia problematyki ochrony praw jednostek należących do mniejszości, i nie tylko, odgrywa cześć II Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego, która inkorporuje do prawa pierwotnego UE podstawowe prawa człowieka zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE, przyjętej w grudniu 2001 r. w Nicei Spotkanie konsultacyjne Prezydenta RP na temat Traktatu Konstytucyjnego,

11 Karta Praw Podstawowych UE jako integralna część Konstytucji Europejskiej, odwołuje się do: uniwersalnych ogólnoludzkich wartości dziedzictwa tradycji narodów europejskich Potwierdza ona prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych : -państwom członkowskim -Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności -Kart Społecznych -orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

12 Aktywność publiczna jako kluczowy element istnienia mniejszości, piel ę gnuj ą cych swoja: -tradycje -odr ę bno ść kulturow ą -etniczn ą -religijn ą Przypisy tytułu II – Wolno ść -my ś li -sumienia -religii Inne: Art. II-78 prawo do azylu (poszanowanie zasad Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 i protokołu z 31 stycznia o statusie uchod ź ców)

13 Tytuł III – Równość, część II Konstytucji Europejskiej Bezpośrednie nawiązanie do zagadnień związanych z ochroną mniejszości narodowych. Unia szanuje różnorodność kulturowa religijna i językowa. Art. II-81 najbardziej wyrazisty odnoszący się do expressis verbis ochrony mniejszości na zasadzie niedyskryminacji ze względu na :kolor skóry, rasę pochodzenie etniczne przynależność do mniejszości narodowych

14 KONIEC


Pobierz ppt "Problematyka praw mniejszości narodowych i etnicznych w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google