Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Nadzór nad dezynfekcją- Nadzór.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Nadzór nad dezynfekcją- Nadzór."— Zapis prezentacji:

1 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Nadzór nad dezynfekcją- Nadzór mikrobiologiczny Dr inż. Burkhard Wricke E-mail: wricke@tzw-dresden.de 29/10/2007 - Fulda

2 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Punkty prezentacji Zakres badań wymagany przepisami prawa Interpretacja i nadzór nad urządzeniami do dezynfekcji Nadzór nad dezynfekcją chlorem Nadzór nad dezynfekcją dwutlenkiem chloru Nadzór nad dezynfekcją promieniami UV

3 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zakres badań wymagany przepisami prawa Nadzór nad jakością mikrobiologiczną – badania rutynowe (Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia) Załącznik 1Załącznik 3 ParametrWartość graniczna ParametrWartość graniczna/ Wymóg E.Coli0 / 100 mlClostridium perfringens w tym spory 1) 0 / 100 ml Enterokoki0 / 100 mlw 20°Cbez anormalnych zmian Bakterie z grupy coli 0 / 100 mlw 36°Cbez anormalnych zmian 1) Wymagane jedynie w przypadku wody powierzchniowej lub przy wpływie wody powierzchniowej na wodę głębinową

4 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zakres badań wymagany przepisami prawa Nadzór nad powstawaniem produktów ubocznych dezynfekcji – badania okresowe (Załącznik 2, Część I i Część II) ParameterWartość graniczna Uwagi Trihalogenmetan0,05 mg/LSuma wykrytych i zmierzonych produktów reakcji obecnych w wodzie z kranu użytkownika, które powstają w procesie dezynfekcji lub utleniania wody: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan i tribrometan (bromoform); badanie w sieci dystrybucji nie jest wymagane, jeżeli na wyjściu z wodociągu nie jest przekroczona wartość 0,01 mg/l. Bromian0,01 mg/L Chloryn*0,02 mg/LPo zakończeniu uzdatniania należy utrzymać najwyższą wartość chlorynu wynoszącą 0,2 mg/l ClO2. Wartość chlorynu uważa się za utrzymaną jeżeli dodane jest nie więcej niż 0,2 mg/L dwutlenku chloru. Należy mieć również na uwadze możliwość powstawania chloranów. * Lista środków dezynfekujących

5 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zakres badań wymagany przepisami prawa Częstotliwość badań zgodnie z Rozp. ws. Wody do Spożycia z 2001r. Ilość dostarczonej na obszarze zaopatrzenia (lub produkowanej) wody w m³/d Liczba pobranych prób do badań rutynowych (min. mikro- biologia) Liczba pobranych prób do badań okresowych (min. trihalogenometa ny ) 311 > 3 1.00041 > 1.000 1.33381 > 1.333 2.667121............. > 6.667 10.000 361

6 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zalecenia w zakresie zapobiegania skażeniu wody do spożycia organizmami pasożytniczymi (Federalne Pismo Zdrowotne 2001, 406 - 408 Zalecenia dotyczące przeprowadzenie badań mikrobiologicznych poprzedzających proces dezynfekcji (przy obecności Clostridium perfringens w wodzie do spożycia jak i w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej lub przy wpływie wody powierzchniowej na wodę głębinową) przy obecności Clostridium w wodzie do spożycia lub bakterii grupy Coli/ E.Coli przed dezynfekcją – przynajmniej 20 powtórnych badań prób Podjęcie środków w celu polepszenia jakości jest niezbędne w przypadku obecności w wodzie bakterii grupy Coli/ E.Coli Zakres badań wymagany przepisami prawa

7 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zakres i częstotliwość badań w zakresie środków stosowanych w dezynfekcji na podstawie gemäß § 11 Rozp. ws. Wody do Spożycia z 2001r. (zgodnie z Listą środków dezynfekujących Tab. 1a) Zakres badańCzęstotliwość badań DokumentacjaUwagi Kontrola ilości (zużycia) podawanego środka dezynfekującego Raz w tygodniu Instrukcja obsługi Stały pomiar i zapis danych Kontrola stężenia substancji aktywnej w uzdatnionej wodzie CodziennieInstrukcja obsługi + wyniki badań Codzienny pomiar w ramach kontroli urządzenia prowadzony przez wykwalifikowany personel. Stały pomiar i zapis danych Zakres badań wymagany przepisami prawa

8 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Lista środków uzdatniania i metod dezynfekcji § 11, s. 1090: Stosowane metody badań powinny być zgodne z powszechnie uznanymi regułami technicznymi Część II Listy zawiera ściśle określone normy techniczne Normy techniczne wyznaczają kryteria nadzoru nad urządzeniami do dezynfekcji Zakres badań wymagany przepisami prawa

9 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Arkusz roboczy W 290: Urządzenia do dezynfekcji powinny być zaprojektowane i działać w taki sposób, aby gwarantowały wystarczające stężenie i czas działania środka dezynfekującego lub napromienienia przy dezynfekcji promieniami UV Interpretacja i nadzór

10 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Średnie stężenia i czas kontaktu/ napromienienia zgodne z Rozp. ws. Wody do Spożycia / arkuszem roboczym W 290 Chlor0,1 mg/l chloru wolnego po 20-30 min Dwutlenek chloru 0,05 mg/lpo 15 – 20 min Ozon0,4 mg/lpo ok. 10 min Promieniowan ie UV napromienienie 400 J/m2 Niewystarczające przy obecności mikroorganizmów po uzdatnieniu Interpretacja i nadzór

11 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Interpretacja i nadzór Kontorla stężenia pozostałości przy użyciu chloru i/lub dwutlenku chloru Punkt poboru próbki musi zostać wybrany w taki sposób, aby czas kontaktu wynosił od 15 do 20 min., względnie od 20 do 30 min. (po uprzednim zapewnieniu kompletnego wymieszania). Potencjał redox umożliwia kontrolę nad ewentualnymi zakłóceniami. Przeliczenie na zawartość chloru/ dwutlenku chloru nie jest możliwe. Jednoczesne dozowanie chloru i dwutlenku chloru – norma DIN 38404-5 (Pośrednie oznaczanie stężenia chloru). Monitoring online nie jest możliwy. Należy kontrolować i udokumentować dodatkowe ilości podawanego środka dezynfekującego.

12 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Kontrola zawartości chloru zgodnie z arkuszem roboczym W 229 chlor wolny i chlor całkowity - oznaczanie miareczkowe i kolorymetryczne, DPD - oznaczanie jodometryczne na podstawie norm DIN EN ISO 7393-1, 7393-2 i 7393-3 Badanie musi zostać przeprowadzone bezpośrednio po pobraniu próbki. Do monitoringu online nadaje się metoda amperometryczna, pod warunkiem braku obecności środków redukujących i utleniających. Raz w tygodniu należy sprawdzać urządzenia pomiarowe metodą referencyjną zawartą w normie DIN EN ISO 7393, a w razie potrzeby kalibrować. Nadzór nad dezynfekcją chlorem

13 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden - Dwutlenek chloru - metoda fotometryczna, DPD - norma DIN38408 - metoda amperometryczna do monitoringu online - Chloryn - metoda chromatografii jonowej - norma DIN EN 12671 - metoda amperometryczna do monitoringu online Wskazówka: Metody oznaczania dwutlenku chloru, chlorynu i chloranu w roztworach z reaktora zostały zawarte w normie DIN EN 12671 Nadzór nad dezynfekcją dwutlenkiem chloru Kontrola stężenia dwutlenku chloru(1)

14 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden - Wymagana jest regularna kalibracja urządzeń pomiarowych. - Zaleca się kontrolę urządzeniami kalibrowanymi w miejscu pomiaru. - Należy mieć na uwadze maskowanie jonów chloru w przypadku jego obecności w wodzie. -Przy poborze próbek do pomiaru chlorynu należy wyeliminować pozostały dwutlenek chloru. -Jeżeli suma stężenia dwutlenku chloru i chlorynu po zakończeniu uzdatniania przekroczy 0,2 mg/L, należy zmierzyć stężenie chlorynu w sieci (Schmidt, 2005). Nadzór nad dezynfekcją dwutlenkiem chloru Kontrola stężenia dwutlenku chloru(2)

15 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Nadzór nad dezynfekcją promieniami UV Kontrola urządzeń do dezynfekcji promieniami UV zgodnie z arkuszem roboczym DVGW W 294, Cz. 1 (1) - Monitoring urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z arkuszem roboczym DVGW W 294 Część 3 za pomocą kalibrowanych urządzeń- czujników UV. Dodatkowo – kontrola przepływu i promienników. Promienniki powinny generalnie wykazywać ten sam czas pracy. Dalsze wskazówki: arkusz roboczy DVGW W 294 Cz.1, Punkt 11. -Regularna kontrola kalibrowanym radiometrem referencyjnym (zgodnym z normą) (miesięcznie przy > 100 m³/h, w innych wypadkach raz na pół roku). Przy odchyleniu powyżej 5 % wymagany jest kompensacja. Należy udokumentować datę i wartości pomiaru sprzed i po kompensacji.

16 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Nadzór nad dezynfekcją promieniami UV Kontrola urządzeń do dezynfekcji promieniami UV zgodnie z arkuszem roboczym DVGW W 294, Cz. 1(2) -Po 2 latach lub po sumie kompensacji wszystkich odchyleń > 20 % czujnik urządzenia należy poddać albo kalibracji, albo wymienić na nowy - wykalibrowany. -Wszystkie prace przy urządzeniu, liczbę godzin jego pracy oraz siłę napromieniania (o ile nie rejestrowane automatycznie) należy udokumentować zgodnie z z arkuszem roboczym DVGW W 294, Teil 1.


Pobierz ppt "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Nadzór nad dezynfekcją- Nadzór."

Podobne prezentacje


Reklamy Google