Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Warszawa 2-5. czerwca 2009 Szkolenie w zakresie monitorowania jakości wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warsztaty dotyczące raportowania Publikowanie informacji we Francji Pierre Chantrel Międzynarodowe Biuro ds. Wody PARIS

2 Przyznawanie odstępstw: akty prawne Dyrektywa UE 98/83 Dyrektywa UE 98/83 Dekret 2001-1220 z dnia 20. grudnia 2001 r. Dekret 2001-1220 z dnia 20. grudnia 2001 r. artykuł 24 Kodeks Zdrowia Publicznego Kodeks Zdrowia Publicznego artykuły R. 1321-31 do R. 1321-36 Rozporządzenie Ministra z dnia Rozporządzenie Ministra z dnia 25. listopada 2003 Okólniki Okólniki DGS/SD7A n° 90 z dnia 1. marca 2004 oraz DGS/SD7A n° 2006-110 z dnia 8. marca 2006

3 Odstępstwa Dwa warunki: Dwa warunki: brak zagrożenia zdrowia ludzi, brak zagrożenia zdrowia ludzi, brak innych uzasadnionych środków pozwalających na dostarczanie wody. brak innych uzasadnionych środków pozwalających na dostarczanie wody.

4 Odstępstwa Stosowane wyłącznie w stosunku do wartości jakościowych, nie mikrobiologicznych, Stosowane wyłącznie w stosunku do wartości jakościowych, nie mikrobiologicznych, Zabezpieczenie zdrowia konsumentów, Zabezpieczenie zdrowia konsumentów, Przywrócenie stanu zgodnego z przepisami, Przywrócenie stanu zgodnego z przepisami, W ograniczonym czasie (3 x 3 lata pod określonymi warunkami) W ograniczonym czasie (3 x 3 lata pod określonymi warunkami)

5 Odstępstwa Zabezpieczenie zdrowia konsumentów: Zabezpieczenie zdrowia konsumentów: maksymalna dopuszczalna wartość danego parametru (wg. metodologii AFSSA opartej na Dopuszczalnej Dawce Dziennej: ilość substancji przyjmowanej z wodą, pożywieniem i innymi drogami; w przypadku substancji kancerogennych: przyrost ryzyka nowotworu w okresie życia), maksymalna dopuszczalna wartość danego parametru (wg. metodologii AFSSA opartej na Dopuszczalnej Dawce Dziennej: ilość substancji przyjmowanej z wodą, pożywieniem i innymi drogami; w przypadku substancji kancerogennych: przyrost ryzyka nowotworu w okresie życia), intensywniejszy monitoring i program ochrony zdrowia, intensywniejszy monitoring i program ochrony zdrowia, określone wymogi informacyjne. określone wymogi informacyjne.

6 Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia) Regionalne odziały MZ ds. zdrowia środowiskowego CIRE: Międzyregionalne Oddziały Epidemiologiczne InVS InVS : Krajowy Instytut Nadzoru Epidemiologicznego AFSSA: Agencja Bezpieczeństwa Żywności = Agencja wyspecjalizowana w dziedzinie wody do spożycia Poziom regionalny Poziom krajowy - dochodzenia epidemiologiczne - ilościowa analiza ryzyka badania epidemiologiczne opinia ekspercka Ocena i zarządzanie ryzykiem

7 Ocena ryzyka: AFSSA AFSSA (Francuska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) : AFSSA (Francuska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) : 2004 « Ocena zagrożeń dla zdrowia spowodowanych przekroczeniem wartości granicznych i zalecanych w wodzie do spożycia » 2004 « Ocena zagrożeń dla zdrowia spowodowanych przekroczeniem wartości granicznych i zalecanych w wodzie do spożycia » Ocena ryzyka dla: Ocena ryzyka dla: _ Antymonu –Związków chloru –Związków fluoru –Ołowiu –Arsenu –Selenu –Chlorku winylu 2008 : 20 substancji 2008 : 20 substancji - Aluminium - Związków siarki - Benzo[a]pirenu i PAH - Niklu - Miedzi

8 Odstępstwa Przywrócenie stanu zgodnego z przepisami: Przywrócenie stanu zgodnego z przepisami: plan koniecznych środków zaradczych, plan koniecznych środków zaradczych, harmonogram. harmonogram.

9 Wniosek o odstępstwo zgodnie z Artykułem R.1321-32. 1° Kodeksu Zdrowia Publicznego zgodnie z Artykułem R.1321-32. 1° Kodeksu Zdrowia Publicznego Stosowane środki zaradcze doprowadzają do poprawy stanu w ciągu 30 dni oraz Okres niezgodności z przepisami nie jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy zgodnie z Artykułem R.1321-32. 2° Kodeksu Zdrowia Publicznego zgodnie z Artykułem R.1321-32. 2° Kodeksu Zdrowia Publicznego Stosowane są środki zaradcze, ale nie udaje się doprowadzić do poprawy stanu w ciągu 30 dni lub Okres niezgodności z przepisami jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy

10 Wniosek o odstępstwo: Informacje stosowne w danej sytuacji: Informacje stosowne w danej sytuacji: Przekroczone parametry Przekroczone parametry Przyczyny i uzasadnienie odstępstwa Przyczyny i uzasadnienie odstępstwa Wyniki lustracji sanitarnej: Wyniki lustracji sanitarnej: wyniki monitoringu przeprowadzonego przez PPPRWS wyniki monitoringu przeprowadzonego przez PPPRWS wyniki urzędowej kontroli sanitarnej MZ wyniki urzędowej kontroli sanitarnej MZ Wnioskowana maksymalna dopuszczalna wartość przekroczonego parametru Wnioskowana maksymalna dopuszczalna wartość przekroczonego parametru W przypadku wniosku na mocy Art. R.1321-32 1° : Czas trwania poprzednich derogacji, w tym przyznanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeżeli wystąpiły). Czas trwania poprzednich derogacji, w tym przyznanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeżeli wystąpiły).

11 Wniosek o odstępstwo: Informacje dotyczące jednostki dystrybuującej: Informacje dotyczące jednostki dystrybuującej: Identyfikacja Identyfikacja Opis systemu: Opis systemu: produkcja produkcja uzdatnianie uzdatnianie dystrybucja dystrybucja Objętość/dzień i liczba zaopatrywanej ludności Objętość/dzień i liczba zaopatrywanej ludności Informacja na temat zaopatrywanych zakładów produkujących żywność (jeżeli występują) Informacja na temat zaopatrywanych zakładów produkujących żywność (jeżeli występują) Wszelkie inne informacje mające znaczenie dla oceny ryzyka Wszelkie inne informacje mające znaczenie dla oceny ryzyka

12 Wniosek o odstępstwo: Informacje odnośnie monitoringu PPOODW Informacje odnośnie monitoringu PPOODW Program środków przywracania jakości Program środków przywracania jakości Zgodnie z Art. 1321-32 1° oraz Art. 1321-32 2° : Opis rozwiązania mającego przywrócić jakość zgodnie z Art. 1321-32 2° musi zawierać: Opis rozwiązania mającego przywrócić jakość zgodnie z Art. 1321-32 2° musi zawierać: Harmonogram Harmonogram Szacunek kosztów Szacunek kosztów Wskaźniki Wskaźniki dotyczące wdrażania środków dotyczące wdrażania środków dotyczące wyników: wyniki monitoringu i kontroli MZ dotyczące wyników: wyniki monitoringu i kontroli MZ

13 Wniosek o odstępstwo: Informacja dla ludności Informacja dla ludności Istniejące i planowane środki informowania o sytuacji w związku z derogacją Istniejące i planowane środki informowania o sytuacji w związku z derogacją Istniejące i planowane zalecenia zdrowotne dla ludności, w szczególności dla grup narażonych na ryzyko Istniejące i planowane zalecenia zdrowotne dla ludności, w szczególności dla grup narażonych na ryzyko W przypadku wniosku o 2. lub 3. derogację W przypadku wniosku o 2. lub 3. derogację Raport(y) na temat poprzedniej / poprzednich derogacji Raport(y) na temat poprzedniej / poprzednich derogacji

14 Przyznanie odstępstwa Przyznawane zarządzeniem Prefekta: Przyznawane zarządzeniem Prefekta: maksymalna dopuszczalna wartość danego parametru, maksymalna dopuszczalna wartość danego parametru, intensywniejszy program monitoringu i kontroli zdrowia, intensywniejszy program monitoringu i kontroli zdrowia, określone zasady przekazywania informacji. określone zasady przekazywania informacji.

15 Przyznanie odstępstwa Przed przyznaniem odstępstwa Przed przyznaniem odstępstwa Prefekt konsultuje się z CODERST Prefekt konsultuje się z CODERST Komitet ds. Ryzyk Środowiskowych, Sanitarnych i Technologicznych (Komitet Higieny Departamentu) Po przyznaniu odstępstwa Po przyznaniu odstępstwa Prefekt informuje MZ, jeżeli Prefekt informuje MZ, jeżeli Jednostka > 5000 mieszkańców Jednostka > 5000 mieszkańców 2. odstępstwo (załącza raport nt. 1. odstępstwa) 2. odstępstwo (załącza raport nt. 1. odstępstwa) W przypadku 3. odstępstwa W przypadku 3. odstępstwa Prefekt konsultuje się z CODERST Prefekt konsultuje się z CODERST Przekazuje wniosek do MZ (wraz z raportami nt. poprzednich odstępstw) Przekazuje wniosek do MZ (wraz z raportami nt. poprzednich odstępstw) MZ przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej MZ przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej

16 Przyznawanie odstępstw (diagram zbiorczy) Przyznawanie odstępstw (diagram zbiorczy) R.1321-32. 2° : Remedial measures are taken but the situation cannot be corrected within 30 days or the duration of non-compliance exceeded 30 days over the last 12 months R.1321-32. 1° : Remedial measures are taken and the situation can be corrected within 30 days and the duration of non-compliance was less than 30 days over the last 12 months Możliwe odstępstwo (maks. okres: 3 lata) Wniosek składa się na 6 miesięcy przed zakończeniem 1. odstępstwa Przyznawane przez Prefekta po zasięgnięciu opinii CSHPF + AFSSA 2. odstępstwo (maks. okres: 3 lata) Wniosek składa się na 8 miesięcy przed zakończeniem 1. odstępstwa Przyznawane przez Prefekta po zasięgnięciu opinii CSHPF + AFSSA i KE 3. odstępstwo maks.: 3 lata Raport Przyznawane przez Prefekta, który określa czas trwania, maksymalną dopuszczalną wartość, plan naprawczy, wzmocnione środki kontroli i sposób informowania Możliwe odstępstwo w ramach procedury uproszczonej na mocy zarządzenia Prefekta Raport R.1321-32. 1°: Stosowane środki zaradcze doprowadzają do poprawy stanu w ciągu 30 dni oraz Okres niezgodności z przepisami nie jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy R.1321-32. 2°: Stosowane są środki zaradcze, ale nie udaje się osiągnąć poprawy stanu w ciągu 30 dni lub Okres niezgodności z przepisami jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy

17 Odstępstwa: informacja publiczna Możliwe odstępstwo (maks. okres: 3 lata) 2. odstępstwo (maks. okres: 3 lata) 3. odstępstwo maks.: 3 lata Raport Informacja publiczna przekazywana zgodnie z Art. R. 1321-36 Kodeksu Zdrowia Publicznego Prefekt zapewnia, że PPOODW poinformuje: - o odstępstwie, wartościach granicznych, okresie, … - o warunkach, środkach, … - oraz przekaże zalecenia ludności lub grupom ludności narażonym na konkretne ryzyko. « procedura uproszczona » Informacja publiczna przekazywana zgodnie z Art. R. 1321-30 Kodeksu Zdrowia Publicznego przez PPOODW Raport R.1321-32. 1°: Stosowane środki zaradcze doprowadzają do poprawy stanu w ciągu 30 dni oraz Okres niezgodności z przepisami nie jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy R.1321-32. 2°: Stosowane są środki zaradcze, ale nie udaje się osiągnąć poprawy stanu w ciągu 30 dni lub Okres niezgodności z przepisami jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy

18 Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Warszawa 2-5. czerwca 2009 Szkolenie w zakresie monitorowania jakości wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Pierre Chantrel Międzynarodowe Biuro ds. Wody PARIS


Pobierz ppt "Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la."

Podobne prezentacje


Reklamy Google